POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
96.01 İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef     
  ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddeler-    
  den eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil):    
9601.10.00.00.00  - İşlenmiş fildişi ve fildişinden eşya - 100
9601.90.00.00.00  - Diğerleri - 100
       
9602.00 İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler ve bu    
  maddelerden eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer     
  almayan mumdan, parafinden, stearinden, tabii zamk ve reçineler-    
  den, model patlarından kalıba dökülmek veya yontulmak suretiyle     
  yapılan eşya ve kalıba dökülme ve yontulma suretiyle elde edilen     
  diğer eşya; sertleştirilmemiş jelatin, işlenmiş (35.03 pozisyonundaki     
  jelatin hariç) ve sertleştirilmemiş jelatinden eşya:    
9602.00.00.10.00  - Jelatin kapsüller - 25
   - Diğerleri    
9602.00.00.90.14  - - İşlenmiş lületaşı ve mamulleri - 100
9602.00.00.90.18  - - Diğerleri - 100
       
96.03 Süpürgeler ve fırçalar (makina, cihaz veya taşıtların aksamı olan    
  fırçalar dahil), elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler     
  (motorlular hariç), paspaslar ve tüyden toz süpürgeleri; süpürge     
  veya fırça yapımına mahsus hazırlanmış fırça başları; boya pedleri     
  ve ruloları; silecekler (rulo halinde olanlar hariç):    
9603.10.00.00.00  - Çalılardan veya bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel     
     maddelerden süpürgeler (saplı veya sapsız)    Adet 60
   - Diş fırçaları, traş fırçaları, saç fırçaları, kirpik fırçaları, tırnak    
     fırçaları ve insan üzerinde kullanılan diğer tuvalet fırçalar (cihaz-    
     ların aksamını teşkil eden fırçalar dahil):    
9603.21.00.00.00  - - Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil)    Adet 75
9603.29  - - Diğerleri:    
9603.29.30.00.00  - - - Saç fırçaları    Adet 75
9603.29.80.00.00  - - - Diğerleri - 75
9603.30  - Resim fırçaları, yazı fırçaları ve kozmetik ürünlerinin tatbikinde    
     kullanılan benzeri fırçalar:    
9603.30.10.00.00  - - Resim fırçaları ve yazı fırçaları    Adet 75
9603.30.90.00.00  - -  Kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan fırçalar    Adet 75
9603.40  - Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar    
     (9603.30 alt pozisyonundaki fırçalar hariç); boya pedleri ve ruloları:    
9603.40.10.00.00  - - Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar    Adet 75
9603.40.90.00.00  - -  Boya pedleri ve ruloları    Adet 75
9603.50  - Makinaların, cihaz ve taşıtların aksamını oluşturan diğer fırçalar:    
9603.50.00.10.00  - - Makinaların aksamını oluşturanlar - 30
9603.50.00.90.00  - - Diğerleri - 75
9603.90  - Diğerleri:    
   - - Elle kullanılan mekanik yer süpürgeleri (motorlu olanlar hariç)    
9603.90.10.00.11  - - - Mekanik süpürgeler    Adet 50
9603.90.10.00.15  - - - Aksam ve parçalar    Adet 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Yol süpürme fırçaları; ev tipi fırça ve süpürgeler (ayakkabı ve elbise    
          fırçaları dahil); hayvanların bakımı için fırçalar:    
9603.90.91.10.00  - - - - Tüyden toz süpürgeleri - 75
   - - - - Diğerleri    
9603.90.91.90.11  - - - - - Yol süpürme fırçaları - 75
9603.90.91.90.19  - - - - - Diğerleri - 75
   - - - Diğerleri:    
9603.90.99.10.00  - - - - Fırça imali için hazırlanmış fırça başları - 50
9603.90.99.90.00  - - - - Diğerleri - 75
9604.00.00.00.00 EI kalburları, el elekleri - 50
       
9605.00 İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya dikiş dikmekte veya    
  elbise ve ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları seyahat    
  takımları:    
9605.00.00.10.00  - Tuvalet takımları - 100
9605.00.00.20.00  - Elbise temizleme setleri - 75
9605.00.00.90.00  - Diğerleri - 150
       
96.06 Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı;     
  düğme taslakları:    
9606.10.00.00.00  - Çıtçıtlar ve bunların aksamı - 75
   - Düğmeler:    
9606.21.00.00.00  - - Plastik maddelerden olanlar (dokumaya elverişli maddelerle     
       kaplanmamış ) - 75
9606.22.00.00.00  - - Adi metallerden olanlar (dokumaya elverişli maddelerle     
      kaplanmamış ) - 75
9606.29.00.00.00  - - Diğerleri - 75
9606.30.00.00.00  - Düğme formları ve düğmelerin diğer aksamı; düğme taslakları - 75
       
96.07 Kayarak işleyen fermuarlar ve bunların aksam ve parçası:    
   - Kayarak işleyen fermuarlar:    
9607.11.00.00.00  - - Dişleri adi metallerden olanlar Metre 50
9607.19  - - Diğerleri    
9607.19.00.00.11  - - - Plastik dişli fermuarlar Metre 50
9607.19.00.00.19  - - - Diğerleri Metre 50
9607.20  - Aksam ve parçalar:    
9607.20.10.00.00  - - Adi metallerden olanlar (dişleri adi metallerden olan band ve şeritler    
       dahil) - 50
9607.20.90.00.00  - - Diğerleri - 50
       
96.08 Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret     
  kalemleri; mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler;    
  kopya kalemleri; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve     
  kurşun kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve     
  klipsler dahil) (96.09 pozisyonundaki eşya hariç):    
9608.10  - Bilyalı kalemler:    
   - - Sıvı mürekkepli olanlar:    
9608.10.10.10.00  - - - Plastik maddelerden olanlar    Adet 75
9608.10.10.90.00  - - - Diğerleri    Adet 75
   - - Diğerleri:    
9608.10.92.00.00  - - - Değiştirilebilen kartuşlular    Adet 75
9608.10.99.00.00  - - - Diğerleri    Adet 75
9608.20  - Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri:    
9608.20.00.10.00  - - Plastik maddelerden olanlar    Adet 75
9608.20.00.90.00  - - Diğerleri    Adet 75
   - Mürekkepli kalemler; stilolar ve diğer dolma kalemler:    
9608.30.00.10.00  - - Plastik maddelerden olanlar    Adet 75
9608.30.00.90.00  - - Diğerleri    Adet 75
9608.40  - Dolma kurşun kalemler    
9608.40.00.10.00  - - Plastik maddelerden olanlar    Adet 75
9608.40.00.90.00  - - Diğerleri    Adet 75
9608.50  - Yukarıdaki alt pozisyonlarnn iki veya daha fazlasında yer alan     
     eşyadan oluşan takımlar:    
9608.50.00.10.00  - - Plastik maddelerden olanlar - 75
   - - Diğerleri    
9608.50.00.90.11  - - - Gövde kapakları kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kapla-     
          ma metallerden olanlar - 75
9608.50.00.90.19  - - - Diğerleri - 75
9608.60.00.00.00  - Bilyalı kalemlerin yedek uçları (bir bilyalı uç ve mürekkep rezer-    
     vuarı kapsayan)    Adet 75
   - Diğerleri:    
9608.91.00.00.00  - - Yazı kalemi uçları ve damakları - 60
9608.99.00.00.00  - - Diğerleri - 75
       
96.09 Kurşun kalemler (96.08 pozisyonundakiler hariç), kurşun boya     
  kalemleri, kurşun kalem kurşunları, pasteller, kömür kalemler, yazı     
  veya çizim tebeşirleri ve terzi tebeşirleri:    
9609.10  - Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa     
     yerleştirilmiş uçları ile birlikte):    
9609.10.10.00.00  - -"Kurşunları" grafitten olanlar - 60
9609.10.90.00.00  - - Diğerleri - 60
9609.20.00.00.00  - Siyah veya renkli kurşun kalem kurşunları - 60
9609.90  - Diğerleri:    
9609.90.10.00.00  - - Pasteller ve kömür kalemler - 60
9609.90.90.00.00  - - Diğerleri - 60
       
9610.00.00.00.00 Kayağan taşından "arduvaz" veya diğer maddelerden yazı veya    
  resim tahtaları (çerçeveli olsun olmasın) - 40
       
9611.00.00.00.00 Elle kullanılan tarih damgaları, kaşeler, numaratörler, pul dam-    
  gaları ve benzeri eşya (etiketleri bastırmaya veya işlemeye mahsus      
  cihazlar dahil); elle kullanılan kumpaslar ve kumpas içeren takımlar - 60
       
96.12 Yazı makineleri için şeritler ve benzeri şeritler (mürekkepli veya iz    
  bırakacak şekilde başka surette hazırlanmış) (makaralı veya     
  kartuşlu olsun olmasın); ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun     
  olmasın, kutulu veya kutusuz) :    
9612.10  - Şeritler:    
   - - Plastikten olanlar:    
9612.10.10.10.00  - - - Makina veya cihazlar için mürekkep veya boyayıcı maddeler     
          emdirilmiş olanlar - 75
9612.10.10.90.00  - - - Diğerleri - 75
9612.10.20.00.00  - - Genişliği 30 mm.den az olan sentetik ve suni liflerden daimi olarak    
        plastik veya metal kartuşlara konulmuş otomatik daktilo makinalarında,    
        otomatik bilgi işlem makinalarında ve diğer makinalarda kullanılan    
        türde olanlar - 75
   - - Diğerleri :    
9612.10.80.10.00  - - - Makina veya cihazlar için mürekkep veya boyayıcı maddeler emdi -    
          rilmiş olanlar - 75
9612.10.80.90.00  - - - Diğerleri - 75
9612.20.00.00.00  - Istampalar - 75
       
96.13 Çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun    
  olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri     
  hariç) :    
9613.10.00.00.00  - Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları    Adet 100
9613.20  - Doldurulabilen gazlı cep çakmakları:    
9613.20.00.00.11  - - Ateşleme sistemi elektrikli olanlar    Adet 100
9613.20.00.00.19  - - Diğer ateşleme sistemli olanlar    Adet 100
9613.80  - Diğer çakmak ve ateşleyiciler :    
9613.80.00.00.11  - - Ateşleyiciler - 100
9613.80.00.00.12  - - Masa çakmakları  - 100
9613.80.00.00.19  - - Diğer çakmaklar  - 100
   - Aksam ve parçalar :    
9613.90.00.00.11  - -  Plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin) - 100
9613.90.00.00.19  - -  Diğerleri - 100
       
9614.00 Pipolar (pipo lüleleri dahil), puro ve sigara ağızlıkları ve bunların     
  aksam ve parçaları:      
9614.00.10.00.00  - Pipo imaline mahsus kabaca kesilmiş ağaç ve kökler  - 100
9614.00.90.00.00  - Diğerleri: - 100
   
96.15 Saç tarakları, süs tarakları ve benzerleri; saç tokaları, kıvırma    
  pensleri, saç firketeleri, bigudiler ve benzerleri (85.16 pozisyonuna     
  girenler hariç) ve bunların aksam ve parçaları:    
   - Saç tarakları, süs tarakları, saç tokaları ve benzeri eşya:    
9615.11.00.00.00  - - Sertleştirilmiş kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar - 100
9615.19.00.00.00  - - Diğerleri - 100
9615.90  - Diğerleri:    
9615.90.00.10.00  - - Plastik maddelerden olanlar - 150
9615.90.00.20.00  - - Demir veya çelikten olanlar - 60
9615.90.00.90.00  - - Diğerleri - 50
       
96.16 Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri, bunların püskürtme     
  mekanizmaları ve püskürtücü başları; pudra ve diğer kozmetik     
  veya tuvalet ürünlerinin kullanılmasına mahsus büyük ve küçük     
  ponponlar:    
9616.10  - Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri, bunların püskürtme     
     mekanizmaları ve püskürtme başları:    
9616.10.10.00.00  - - Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri - 100
9616.10.90.00.00  - - Püskürtme mekanizmaları ve bunların başları - 100
9616.20.00.00.00  - Kozmetik ürünlerinin veya tuvalet müstahzarlarının kullanılmasına      
    mahsus büyük ve küçük ponponlar - 100
       
96.17 Vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte),    
  bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç):    
9617.00.00.00.11  - Hacmi 0,75 litreyi geçenler - 50
9617.00.00.00.19  - Diğerleri - 50
9618.00.00.00.00 Terzi mankenleri, diğer mankenler; vitrinler için otomatlar    
  ve diğer hareketli tablolar - 100
9619.00 Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya     
  (hangi maddeden olursa olsun):    
   - Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar:    
   - - Hijyenik havlular, tamponlar ve benzeri eşya:    
9619.00.11.00.00  - - - Hijyenik havlular - 100
9619.00.13.00.00  - - - Tamponlar - 100
9619.00.19.00.00  - - - Diğerleri - 100
   - - Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya:    
   - - - Bebek bezleri:    
9619.00.21.00.11  - - - - Perakende satılacak hale getirilmemiş - 100
9619.00.21.00.19  - - - - Diğerleri - 100
9619.00.29.00.00  - - - Diğerleri (örneğin inkontinans bakım ürünleri) - 100
   - Dokumaya elverişli maddelerden yapılmış vatkadan olanlar:    
9619.00.31.00.00  - - Sentetik veya suni liflerden - 100
9619.00.39.00.00  - - Diğerleri - 100
   - Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar:    
   - - Hijyenik havlular, tamponlar ve benzeri eşya:    
9619.00.41.00.00  - - - Örme olanlar - 100
9619.00.49.00.00  - - - Diğerleri - 100
   - - Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya:    
9619.00.51.00.00  - - - Örme olanlar - 100
9619.00.59.00.00  - - - Diğerleri - 100
9619.00.90.00.00  - Diğer maddelerden - 100