POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
91.01 Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlar     
  dahil) (zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama     
  metallerden olanlar) :    
   - Elektrikle çalışan kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun    
     olmasın):    
9101.11.00.00.00  - - Sadece mekanik göstergesi olanlar Adet 75
9101.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 75
   - Diğer kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın):    
9101.21.00.00.00  - - Otomatik kurmalı olanlar Adet 75
9101.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 75
   - Diğerleri:    
9101.91  - - Elektrikle çalışanlar    
9101.91.00.00.11  - - - Cep saatleri Adet 75
9101.91.00.00.12  - - - Kronometreler Adet 75
9101.91.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 75
9101.99  - - Diğerleri    
9101.99.00.00.11  - - - Cep saatleri Adet 75
9101.99.00.00.12  - - - Kronometreler Adet 75
9101.99.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 75
       
91.02 Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçları     
  dahil) (91.01 pozisyonundakiler hariç) :    
   - Elektrikle çalışan kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun     
     olmasın):    
9102.11.00.00.00  - - Sadece mekanik göstergesi olanlar Adet 75
9102.12.00.00.00  - - Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital) Adet 75
9102.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 75
   - Diğer kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın):    
9102.21.00.00.00  - - Otomatik kurmalı olanlar Adet 75
9102.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 75
   - Diğerleri:    
9102.91  - - Elektrikle çalışanlar    
9102.91.00.00.11  - - - Cep saatleri Adet 75
9102.91.00.00.12  - - - Kronometreler Adet 75
9102.91.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 75
9102.99  - - Diğerleri    
9102.99.00.00.11  - - - Cep saatleri Adet 75
9102.99.00.00.12  - - - Kronometreler Adet 75
9102.99.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 75
       
91.03 Saat makinalı duvar saatleri ve çalar saatler( 91.04 pozisyonundaki    
  saatler hariç ):    
9103.10  - Elektrikle çalışanlar:    
9103.10.00.10.00  - - Çalar saatler Adet 75
9103.10.00.90.00  - - Diğerleri Adet 75
9103.90  - Diğerleri:    
9103.90.00.10.00  - - Çalar saatler Adet 75
9103.90.00.90.00  - - Diğerleri Adet 75
       
9104.00 Motorlu kara nakil vasıtalarının, uçakların, uzay araçlarının, gemilerin     
  veya diğer nakil vasıtaIarının alet tablolarına mahsus saatler     
  ve benzerleri    
9104.00.00.00.11  - Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 75
9104.00.00.00.19  - Diğerleri Adet 75
       
91.05 Diğer saatler:    
   - Çalar saatler:    
9105.11.00.00.00  - - Elektrikle çalışanlar Adet 75
9105.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 75
   - Duvar saatleri:    
9105.21.00.00.00  - - Elektrikle çalışanlar Adet 75
9105.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 75
   - Diğerleri:    
9105.91.00.00.00  - - Elektrikle çalışanlar Adet 75
9105.99.00.00.00  - - Diğerleri Adet 75
       
91.06 Saat makinalı veya senkron motorlu zaman kontrol cihazları ve    
  zaman sayaçları (devam kaydeden cihazlar, tarih ve saat kayde-    
  dici cihazlar gibi) :    
9106.10.00.00.00  - Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici cihazlar Adet 75
9106.90.00.00.00  - Diğerleri Adet 75
       
9107.00 Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi sağlayan     
  saat makinalı veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlanışına     
  göre duran cihazlar ve diğer cihazlar)    
9107.00.00.00.11 - Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 75
9107.00.00.00.19 - Diğerleri Adet 75
       
91.08 Cep veya kol saati makinaları (tamamlanmış veya birleştirilmiş) :    
   - Elektrikle çalışanlar:    
9108.11.00.00.00  - - Sadece mekanik göstergeli veya mekanik göstergenin    
        birleştirilebildiği bir tertibata sahip olanlar Adet 75
9108.12.00.00.00  - - Sadece opto-elektronik göstergeli olanlar (dijital) Adet 75
9108.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 75
9108.20.00.00.00  - Otomatik kurmalı olanlar Adet 75
9108.90.00.00.00  - Diğerleri Adet 75
       
91.09 Diğer saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve kol    
  saatleri hariç) :    
9109.10.00.00.00  - Elektrikle çalışanlar Adet 75
9109.90.00.00.00  - Diğerleri Adet 75
       
91.10 Tamamlanmış saat makinaları (birleştirilmemiş veya kısmen    
  birleştirilmiş) (şablonlar); tamamlanmamış saat makinaları (birleş-    
  tirilmiş); saat makinalarının taslakları:    
   - Cep veya koI saatlerine ait olanlar:    
9110.11  - - Tamamlanmış makinalar (birleştirilmemiş veya kısmen birleş -    
       tirilmiş) (şablonlar):    
9110.11.10.00.00  - - - Spiral rakkaslı olanlar Adet 75
9110.11.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 75
9110.12.00.00.00  - - Tamamlanmamış makinalar (birleştirilmiş) - 75
9110.19.00.00.00  - - Taslaklar - 75
9110.90.00.00.00  - Diğerleri - 75
       
91.11 Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve parçaları:    
9111.10.00.00.00  - Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metaller-    
     den zarflar Adet 75
9111.20.00.00.00  - Adi metallerden zarflar (altın veya gümüşle kaplanmış olsun   
     olmasın) Adet 75
9111.80.00.00.00  - Diğer zarflar Adet 75
9111.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 75
       
91.12 Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu fasıldaki eşyaya ait benzeri    
  zarflar ve bunların aksam ve parçaları:    
9112.20.00.00.00  - Zarflar Adet 75
9112.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 75
       
91.13 Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları:    
9113.10  - Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama     
     metallerden olanlar:    
9113.10.10.00.00  - - Kıymetli metallerden olanlar - 20
9113.10.90.00.00  - - Kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar - 20
9113.20  - Adi metallerden olanlar (altın veya gümüşle kaplanmış olsun     
     olmasın)    
9113.20.00.00.11  - - Altınla kaplanmış olanlar - 50
9113.20.00.00.19  - - Diğerleri - 50
9113.90  - Diğerleri:    
9113.90.00.10.00  - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar - 150
9113.90.00.20.00  - - Mensucattan mamul olanlar - 100
9113.90.00.30.00  - - İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan    
          mamul olanlar - 20
9113.90.00.40.00  - - Plastik maddelerden olanlar - 150
9113.90.00.90.00  - -  Diğerleri - 50
       
91.14 Diğer saat aksamı :    
9114.10.00.00.00  - Yaylar (zemberekler dahil) - 75
9114.30.00.00.00  - Kadranlar - 75
9114.40.00.00.00  - Tablalar ve köprüler - 75
9114.90.00.00.00  - Diğerleri - 75