POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
86.01 Elektrikli lokomotifler (elektrik enerjisini dışarıdan alanlar veya    
  elektrik akümülatörlü olanlar) :    
8601.10.00.00.00  - Elektrik enerjisini dışarıdan alanlar Adet 20
8601.20.00.00.00  - Elektrik akümülatörlü olanlar Adet 20
       
86.02 Diğer lokomotifler; lokomotif tenderler:    
8602.10.00.00.00  - Dizel elektrikli lokomotifler - 20
8602.90  - Diğerleri :    
8602.90.00.00.11  - - Dizel motorlu lokomotifler - 20
8602.90.00.00.12  - - Buharlı lokomotifler - 20
8602.90.00.00.13  - - Tenderler - 20
8602.90.00.00.19  - - Diğerleri - 20
       
86.03 Kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları (86.04     
  pozisyonuna girenler hariç):    
8603.10.00.00.00  - Elektrik enerjisini dışarıdan alanlar Adet 20
8603.90.00.00.00  - Diğerleri Adet 20
       
8604.00 Demiryolu veya tramvayların bakım veya servisine ait taşıtlar (ken-    
  dinden hareketli olsun olmasın) (atölye vagonları, vinçli vagonlar,     
  balast sıkıştırıcılarıyla donatılmış vagonlar, hat döşeyiciler, dene-    
  me vagonları ve drezinler gibi) :    
8604.00.00.00.11 - Atölye vagonları Adet 30
8604.00.00.00.12 - Vinçli vagonlar Adet 30
8604.00.00.00.13 - Balast sıkıştırıcılarıyla donatılmış vagonlar Adet 30
8604.00.00.00.14 - Hat döşeyiciler Adet 30
8604.00.00.00.15 - Motorlu drezinler Adet 30
8604.00.00.00.16 - Motorsuz drezinler Adet 30
8604.00.00.00.17 - Kar küreme makinaları Adet 30
8604.00.00.00.19 -  Diğerleri Adet 30
       
8605.00 Kendinden hareketli olmayan demiryolu veya tramvay yolcu va-    
  gonları; kendinden hareketli olmayan bagaj furgonları, posta va-    
  gonları ve diğer özel amaçlı demiryolu ve tramvay vagonları (86.04     
  pozisyonuna girenler hariç) :    
8605.00.00.00.11 - Yolcu vagonları Adet 30
8605.00.00.00.19 - Diğerleri Adet 30
       
86.06 Kendinden hareketli olmayan yük taşımaya mahsus demiryolu     
  veya tramvay vagonları:    
8606.10.00.00.00  - Sarnıçlı vagonlar ve benzerleri Adet 30
8606.30.00.00.00  - Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar (8606.10 alt pozisyonuna    
     girenler hariç) Adet 30
   - Diğerleri:    
8606.91  - - Örtülü veya kapalı olanlar:    
8606.91.10.00.00  - - - Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak     
          yapılmış olanlar Adet 30
   - - - Diğerleri :    
8606.91.80.00.11  - - - - İzoterm vagonlar Adet 30
8606.91.80.00.12  - - - - Frigorifik vagonlar Adet 30
8606.91.80.00.19  - - - - Diğerleri Adet 30
8606.92.00.00.00  - - Açık olanlar (sabit kenarlı olup yüksekliği 60 cm.yi geçenler) Adet 30
8606.99.00.00.00  - - Diğerleri Adet 30
       
86.07 Demiryolu taşıtlarının veya tramvayların aksam ve parçaları:    
   - Bojiler, bissel bojiler, dingiller ve tekerlekler ve bunların aksam     
      ve parçaları:    
8607.11.00.00.00  - - Çekici bojiler ve bissel bojiler - 10
8607.12.00.00.00  - - Diğer bojiler ve bissel bojiler - 10
8607.19  - - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil):    
8607.19.10.00.00  - - - Dingiller (monte edilmiş veya edilmemiş); tekerlekler ve bunların    
        aksam ve parçaları - 10
8607.19.90.00.00  - - - Bojiler, bissel bojiler ve benzerlerinin aksam ve parçaları - 10
   - Frenler ve bunların aksam ve parçaları:    
8607.21  - - Havalı frenler ve bunların aksam ve parçaları:    
8607.21.10.00.00  - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar - 10
8607.21.90.00.00  - - - Diğerleri - 10
8607.29.00.00.00  - - Diğerleri - 10
8607.30.00.00.00  - Cer kancaları ve diğer koşum takımları, müsademe tamponları,    
      bunların aksam ve parçaları - 10
   - Diğerleri:    
8607.91  - - Lokomotiflere ait olanlar:    
8607.91.10.00.00  - - - Dingil kutuları ve bunların aksam ve parçaları - 10
8607.91.90.00.00  - - - Diğerleri - 10
8607.99  - - Diğerleri:    
8607.99.10.00.00  - - - Dingil kutuları ve bunların aksam ve parçaları - 10
8607.99.80.00.00  - - - Diğerleri - 10
       
8608.00 Demiryolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme;    
  demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili su yolları, park yerleri,    
  liman tesisleri veya hava limanları için mekanik (elektro mekanik    
  dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları;    
  bunların aksam ve parçaları:    
8608.00.00.10.00  -  Elektrik motorlu olanlar ve bunların aksam ve parçaları - 15
8608.00.00.90.00  -  Diğerleri - 25
     
8609.00 Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak yapılmış ve    
  donatılmış konteynerler (sıvıların taşınmasına mahsus konteynerler    
  dahil):    
8609.00.10.00.00  - Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan     
     korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler (EURATOM) Adet 30
8609.00.90.00.00  - Diğerleri Adet 30