POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
84.01 Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt ele-    
  manları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar :    
8401.10.00.00.00  - Nükleer reaktörler - 15
8401.20  - İzotopik ayırım için makina ve cihazlar, bunların aksam ve     
     parçaları :    
   - - Uranyum izotoplarının ayırımına mahsus olanlar, bunların aksam ve     
        parçaları    
8401.20.00.10.11  - - - Cihazlar - 30
8401.20.00.10.15  - - - Aksam ve parçalar - 30
   - - Ağır su üretimine mahsus makina ve cihazlar     
8401.20.00.20.11  - - - Cihazlar - 40
8401.20.00.20.15  - - - Aksam ve parçalar - 40
   - - Diğerleri    
8401.20.00.90.11  - - - Cihazlar - 50
8401.20.00.90.15  - - - Aksam ve parçalar - 50
8401.30.00.00.00  - Işınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar)  gi F/S 50
8401.40.00.00.00  - Nükleer reaktörlerin aksam ve parçaları  - 50
       
84.02 Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebi-    
  len merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları:    
   - Buhar kazanları:    
8402.11.00.00.00  - - Saatte 45 tondan fazla buhar üreten su borulu kazanlar - 40
8402.12.00.00.00  - - Saatte 45 ton veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar - 40
8402.19  - - Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil):    
8402.19.10.00.00  - - - Alev borulu kazanlar - 40
   - - - Diğerleri :    
8402.19.90.00.11  - - - - Duman borulu kazanlar - 40
8402.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 40
8402.20.00.00.00  - Kızgın su kazanları - 50
8402.90  - Aksam ve parçalar:    
   - - Kızgın su kazanlarına ait olanlar    
8402.90.00.10.11  - - - Ondüle külhanlar - 50
8402.90.00.10.19  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri    
8402.90.00.90.11  - - - Buhar boruları - 40
8402.90.00.90.12  - - - Buhar domları - 40
8402.90.00.90.13  - - - Buhar toplayıcı borular (kollektörler) - 40
8402.90.00.90.14  - - - Ondüle külhanlar - 40
8402.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 40
       
84.03 Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç):    
8403.10  - Kazanlar:    
8403.10.10.00.00  - - Dökme demirden olanlar - 50
8403.10.90.00.00  - - Diğerleri - 50
8403.90  - Aksam ve parçalar:    
8403.90.10.00.00  - - Dökme demirden olanlar - 50
8403.90.90.00.00  - - Diğerleri - 50
       
84.04 84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya    
  mahsus yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kızgın su hasıl edenler,    
  kurum temizleme ve gaz tasarruf cihazları gibi); su buharı veya    
  diğer buhar güç üniteleri için kondansörler:    
8404.10  - 84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılma-    
     ya mahsus yardımcı cihazlar:    
8404.10.00.10.00  - - Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar - 50
   - - Diğerleri    
8404.10.00.90.11  - - -  Su ısıtıcıları (ekonomizörler) ve hava ısıtıcıları - 40
8404.10.00.90.12  - - - Kızdırıcılar ve kızdırıcı soğutucuları - 40
8404.10.00.90.13  - - - Buhar ve ısı akümülatörleri - 40
8404.10.00.90.14  - - - Kurum temizleme cihazları - 40
8404.10.00.90.15  - - - Gaz tasarruf cihazları - 40
8404.10.00.90.19  - - - Diğerleri - 40
8404.20.00.00.00  - Buhar güç üniteleri için kondansörler - 40
8404.90  - Aksam ve parçalar:    
8404.90.00.10.00  - - Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazların    
        aksam ve parçaları - 50
   - - Diğerleri    
8404.90.00.90.11  - - - Kızdırıcı borular - 40
8404.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 40
       
84.05 Gaz veya su gazı jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın);    
  su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri    
  (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın):    
8405.10  - Gaz veya su gaz jeneratörleri (arıtıcıları iIe birlikte olsun olmasın);    
     su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri    
     (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın)    
8405.10.00.00.11  - - Gaz jenaratörleri - 50
8405.10.00.00.12  - - Su gazı jenaratörleri - 50
8405.10.00.00.13  - - Su ile işleyen asetilen jenaratörleri - 50
8405.10.00.00.14  - - Oksijen jenaratörleri - 50
8405.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
8405.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 50
       
84.06 Buhar türbinleri:    
8406.10.00.00.00  - Deniz taşıtlarına ait türbinler - 40
   - Diğer türbinler:    
8406.81.00.00.00  - - Gücü 40 MW'ı geçenler - 40
8406.82.00.00.00  - - Gücü 40 MW.ı geçmeyenler - 40
8406.90  - Aksam ve parçalar:    
8406.90.10.00.00  - - Stator çarkları, rotorlar ve bunların çarkları - 40
8406.90.90.00.00  - - Diğerleri - 40
       
84.07 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu    
  motorlar (patlamalı motor):    
8407.10  - Hava taşıtları için olanlar:    
   - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar    
8407.10.00.10.11  - - - Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar Adet 35
8407.10.00.10.12  - - - Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar Adet 35
   - - Diğerleri    
8407.10.00.90.11  - - - Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar Adet 35
8407.10.00.90.12  - - - Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar Adet 35
   - Deniz taşıtları için olanlar:    
8407.21  - - Dıştan takma motorlar:    
8407.21.10.00.00  - - - Silindir hacmi 325 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
   - - - Silindir hacmi 325 cm3.ü geçenler:    
8407.21.91.00.00  - - - - Gücü 30 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8407.21.99.00.00  - - - - Gücü 30 kW.ı geçenler Adet 35
8407.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 35
   - 87. Fasıldaki kara taşıtlarında kullanılacak türde doğrusal    
     pistonlu motorlar:    
8407.31.00.00.00  - - Silindir hacmi 50 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.32  - - Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler:    
8407.32.10.00.00  - - - Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.32.90.00.00  - - - Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.33  - - Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 1.000 cm3.ü geçmeyenler:    
8407.33.00.10.00  - - - Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-    
          kültörler için; 87.03, 87.04 ve 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtlar     
          için olanlar  Adet 35
8407.33.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 35
8407.34  - - Silindir hacmi 1000 cm3. ü geçenler:    
8407.34.10.00.00  - - - Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701. 10 Alt pozisyonundaki moto-    
          kültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozis-    
          yonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3.den az bir motorla     
          birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar Adet 35
   - - - Diğerleri:    
8407.34.30.00.00  - - - - Kullanılmış Adet 35
   - - - - Kullanılmamış:    
8407.34.91.00.00  - - - - - Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
8407.34.99.00.00  - - - - - Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçenler Adet 35
8407.90  - Diğer motorlar:    
8407.90.10.00.00  - - Silindir hacmi 250 cm3.ü geçmeyenler Adet 35
   - - Silindir hacmi 250 cm3.ü geçenler:    
8407.90.50.00.00  - - - Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-    
          kültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozis-    
          nundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3. den az bir motorla     
          birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar Adet 35
   - - - Diğerleri:    
8407.90.80.00.00  - - - - Gücü 10 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8407.90.90.00.00  - - - - Gücü 10 kW.ı geçenler Adet 35
       
84.08 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve    
  yarı dizel ):    
8408.10  - Deniz taşıtları için olanlar:    
   - - Kullanılmış:    
8408.10.11.00.00  - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
          lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
          alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.19.00.00  - - - Diğerleri Adet 35
   - - Kullanılmamış:    
   - - - Gücü 50 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.23.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar; 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00    
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.27.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.31.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.39.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.41.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.49.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 200 kW.ı geçen fakat 300 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.51.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.59.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 300 kW.ı geçen fakat 500 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.61.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.69.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 500 kW.ı geçen fakat 1000 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.71.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.79.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 5000 kW.ı geçmeyenler:    
8408.10.81.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.89.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - Gücü 5000 kW.ı geçenler:    
8408.10.91.00.00  - - - - 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-    
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00      
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar Adet 35
8408.10.99.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
8408.20  - 87. Fasıldaki taşıtlarda kullanılan türde olan motorlar:    
8408.20.10.00.00  - - Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-    
        kültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozis-    
        yonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2500 cm3. den az bir motorla    
        birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar Adet 35
   - - Diğerleri:    
   - - - Tarımda ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler için:    
8408.20.31.00.00  - - - - Gücü 50 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.35.00.00  - - - - Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.37.00.00  - - - - Gücü 100 kW.ı geçenler Adet 35
   - - - 87. Fasıldaki diğer taşıtlar için:    
8408.20.51.00.00  - - - - Gücü 50 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.55.00.00  - - - - Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 KW ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.57.00.00  - - - - Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler Adet 35
8408.20.99.00.00  - - - - Gücü 200 kW.ı geçenler Adet 35
8408.90  - Diğer motorlar:    
8408.90.21.00.00  - -  Demiryolu taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
   - -  Diğerleri:    
   - - -  Kullanılmış    
8408.90.27.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 35
8408.90.27.90.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - - -  Kullanılmamış:    
   - - - -  Gücü 15 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.41.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.41.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 15 kW.ı geçen fakat 30 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.43.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.43.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 30 kW.ı geçen fakat 50 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.45.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.45.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.47.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.47.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.61.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.61.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 200 kW.ı geçen fakat 300 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.65.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.65.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 300 kW.ı geçen fakat 500 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.67.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.67.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 500 kW.ı geçen fakat 1000 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.81.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.81.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 5000 kW.ı geçmeyenler:    
8408.90.85.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.85.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
   - - - -  Gücü 5000 kW.ı geçenler:    
8408.90.89.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 35
8408.90.89.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
       
84.09 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki    
  motorların aksam ve parçaları:    
8409.10  - Hava taşıtları için olanlar:    
8409.10.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8409.10.00.90.00  - - Diğerleri - 40
   - Diğerleri:    
8409.91.00.00.00  - - Sadece veya esas itibariyle kıvılcım ile ateşlemeli içten    
        yanmalı pistonlu motorlar için olanlar - 40
8409.99.00.00.00  - - Diğerleri - 40
       
84.10 Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler:    
   - Su türbinleri ve su çarkları:    
8410.11.00.00.00  - - Gücü 1000 kW.ı geçmeyenler - 25
8410.12.00.00.00  - - Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 10 000 kW.ı geçmeyenler - 25
8410.13.00.00.00  - - Gücü 10 000 kW.ı geçenler - 25
8410.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar (regülatörler dahil) - 25
       
84.11 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri:    
   - Turbojetler:    
8411.11  - - İtici gücü 25 kN.u geçmeyenler:    
8411.11.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.11.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 25
8411.12  - - İtici gücü 25 kN.u geçenler:    
   - - -  İtici gücü 25 kN.u gecen fakat 44 kN.u geçmeyenler:    
8411.12.10.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.12.10.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - -  İtici gücü 44 kN.u geçen fakat 132 kN.u geçmeyenler:    
8411.12.30.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.12.30.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - İtici gücü 132 kN.u geçenler:    
8411.12.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.12.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - Turbopropellerler:    
8411.21  - - Gücü 1 100 kW.ı geçmeyenler:    
8411.21.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 25
8411.21.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 25
8411.22  - - Gücü 1 100 k W.ı geçenler:    
   - - -  Gücü  1 100 kW.ı geçen fakat 3 730 kW.ı geçmeyenler:    
8411.22.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 25
8411.22.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - Gücü 3 730 kW.ı geçenler:    
8411.22.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 25
8411.22.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - Diğer gaz türbinleri:    
8411.81  - - Gücü 5 000 kW.ı geçmeyenler:    
8411.81.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.81.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 25
8411.82  - - Gücü 5 000 kW.ı geçenler:    
   - - - Gücü 5 000 kW ı geçen fakat 20 000 kW.ı geçmeyenler:    
8411.82.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.82.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - Gücü 20 000 kW.ı geçen fakat 50 000 kW ı geçmeyenler:    
8411.82.60.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.82.60.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - Gücü 50 000 kW ı geçenler:    
8411.82.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8411.82.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 25
   - Aksam ve parçalar:    
8411.91  - - Turbojetler veya turbopropellerlere ait olanlar:    
8411.91.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 25
8411.91.00.90.00  - - - Diğerleri - 25
8411.99  - - Diğerleri:    
8411.99.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar  - 25
8411.99.00.90.00  - - - Diğerleri - 25
       
84.12 Diğer motorIar ve kuvvet hasıI eden makinalar:    
8412.10  - Tepkili motorlar (turbo jetler hariç):    
8412.10.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 25
8412.10.00.90.00  - - Diğerleri Adet 25
   - Hidrolik güç motorları ve makinaları:    
8412.21  - - Doğrusal hareketli olanlar (silindirler):    
   - - - Hidrolik sistemler:    
8412.21.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar - 25
8412.21.20.90.00  - - - - Diğerleri - 25
   - - - Diğerleri:    
8412.21.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar - 25
8412.21.80.90.00  - - - - Diğerleri - 25
8412.29  - - Diğerleri:    
   - - - Hidrolik sistemler:    
8412.29.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar - 25
8412.29.20.90.00  - - - - Diğerleri - 25
   - - - Diğerleri :    
   - - - - Hidrolik yağ motorları:    
8412.29.81.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar - 25
8412.29.81.90.00  - - - - - Diğerleri - 25
   - - - - Diğerleri:    
8412.29.89.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar - 25
8412.29.89.90.00  - - - - - Diğerleri - 25
   - Pnömatik güç motorları ve makinaları:    
8412.31  - - Doğrusal hareketli olanlar (silindirler):    
8412.31.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8412.31.00.90.00  - - - Diğerleri - 40
8412.39  - - Diğerleri:    
8412.39.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
8412.39.00.90.00  - - - Diğerleri - 40
8412.80  - Diğerleri:    
8412.80.10.00.00  - - Buharla çalışan makinalar - 40
   - - Diğerleri:    
8412.80.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
   - - - Diğerleri:    
8412.80.80.90.11  - - - - Rüzgarla çalışan motor ve makinalar - 40
8412.80.80.90.19  - - - - Diğerleri - 40
8412.90  - Aksam ve parçalar:    
   - - Tepkili motorlar (turbojetler hariç) için olanlar:    
8412.90.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 25
8412.90.20.90.00  - - - Diğerleri - 25
   - - Hidrolik güç motorları ve makinalarına ait olanlar:    
8412.90.40.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 25
8412.90.40.90.00  - - - Diğerleri - 25
   - - Diğerleri:    
8412.90.80.10.00  - - - Buharla çalışan makinalara ait olanlar - 40
8412.90.80.20.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 25
   - - - Diğerleri:    
8412.90.80.90.11  - - - -  Pnömatik güç motorlarına ve makinalarına ait olanlar - 40
8412.90.80.90.12  - - - -  Rüzgarla çalışan motor ve makinalara ait olanlar - 40
8412.90.80.90.19  - - - -  Diğerleri - 40
       
84.13 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ; sıvı elevatörleri:    
   - Ölçü tertibatı olan veya ölçü tertibatı takılmak üzere imal edilmiş    
      pompalar:    
8413.11  - - Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türde yakıt veya yağ    
       dağıtım pompaları:    
8413.11.00.10.00  - - - Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları Adet 50
8413.11.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
8413.19  - - Diğerleri:    
8413.19.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.19.00.20.00  - - - Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8413.19.00.90.11  - - - - Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları Adet 50
8413.19.00.90.12  - - - - Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları Adet 50
8413.19.00.90.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8413.20  - El pompaları (8413.11 veya 8413.19 alt pozisyonlarındakiler hariç):    
8413.20.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.20.00.90.00  - - Diğerleri Adet 50
8413.30  - İçten yanmalı pistonlu motorlar için yakıt, yağ veya soğutma    
     pompaları:    
   - - Enjeksiyon pompaları:    
8413.30.20.10.00  - - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.30.20.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
8413.30.80.10.00  - - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.30.80.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
8413.40.00.00.00  - Beton pompaları Adet 50
8413.50  - Diğer doğrusal deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar:    
   - - Hidrolik üniteler:    
8413.50.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8413.50.20.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Dozaj ve oranlama pompaları:    
8413.50.40.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.50.40.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Pistonlu pompalar:    
   - - - - Hidrolik yağ pompaları:    
8413.50.61.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.50.61.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
8413.50.69.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.50.69.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8413.50.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.50.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8413.60  - Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar:    
   - - Hidrolik üniteler:    
8413.60.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8413.60.20.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Dişli pompalar:    
   - - - - Hidrolik yağ pompaları:    
8413.60.31.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.31.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
8413.60.39.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.39.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Kanatlı pompalar:    
   - - - - Hidrolik yağ pompaları:    
8413.60.61.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.61.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
8413.60.69.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.69.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Vidalı pompalar:    
8413.60.70.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.70.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8413.60.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.60.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8413.70  - Diğer santrifüj pompalar:    
   - - Dalgıç pompaları:    
   - - - Tek kademeli olanlar  
8413.70.21.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.70.21.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Çok kademeli olanlar    
8413.70.29.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.70.29.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - Isıtmada veya sıcak su temininde kullanılan salmastrasız çarklı pompalar    
8413.70.30.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 50
8413.70.30.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Çıkış ağzı çapı 15 mm.yi geçmeyenler:    
8413.70.35.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.35.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Çıkış ağzı çapı 15 mm.yi geçenler:    
   - - - - Tıkanmaz çarklı ve yıldız çarklı (rejeneratif) pompalar:    
8413.70.45.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.45.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Radyal akışlı pompalar:    
   - - - - - Tek kademeli olanlar:    
   - - - - - - Çarkı tek girişli olanlar:    
   - - - - - - - Yekpare gövdeli olanlar:    
8413.70.51.10.00  - - - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.51.90.00  - - - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - - - - Diğerleri:    
8413.70.59.10.00  - - - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.59.90.00  - - - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - - - Çarkı çok girişli olanlar:    
8413.70.65.10.00  - - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.65.90.00  - - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - - Çok kademeli olanlar:    
8413.70.75.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.75.90.00  - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Diğer santrifüj pompalar:    
   - - - - - Tek kademeli olanlar:    
8413.70.81.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.81.90.00  - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - - Çok kademeli olanlar:    
8413.70.89.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8413.70.89.90.00  - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer pompalar; sıvı elevatörleri:    
8413.81.00.00.00  - - Pompalar Adet 50
8413.82.00.00.00  - - Sıvı elevatörleri Adet 50
   - Aksam ve parçalar:    
8413.91.00.00.00  - - Pompalara ait olanlar - 50
8413.92.00.00.00  - - Sıvı elevatörlerine ait olanlar - 50
       
84.14 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri,    
  fanlar (vantilatörler ve aspiratörler); bir aspiratörü olan havalan-    
  dırmaya mahsus davlumbazlar (filtreli olsun olmasın):    
8414.10  - Vakum pompalar:    
8414.10.20.00.00  - - Yarı iletken üretiminde kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
   - - Diğerleri:    
   - - - Döner pistonlu pompalar, kayar kanatlı döner pompalar, moleküler    
          pompalar ve ruts tipi pompalar:    
8414.10.25.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8414.10.25.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Difüzyon pompaları, kriyostatik pompalar ve emici pompalar:    
8414.10.81.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8414.10.81.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - - Diğerleri:    
8414.10.89.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8414.10.89.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 40
8414.20  - El veya ayakla çalıştırılan hava pompaları:    
8414.20.20.00.00  - - Bisikletler ve motosikletler için el pompaları Adet 40
   - - Diğerleri:    
8414.20.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
8414.20.80.90.00  - - - Diğerleri Adet 40
8414.30  - Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler:    
   - - Gücü 0,4 kW.ı geçmeyenler:    
8414.30.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.30.20.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Gücü 0,4 kW.ı geçenler:    
   - - - Hermetik veya yarı hermetik olanlar:    
8414.30.81.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.30.81.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8414.30.89.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.30.89.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8414.40  - Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen hava    
      kompresörleri:    
   - - Dakikada verdiği hava debisi 2 m3.ü geçmeyenler    
8414.40.10.00.11  - - -Vidalı olanlar Adet 50
8414.40.10.00.12  - - - Pistonlu olanlar Adet 50
8414.40.10.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Dakikada verdiği hava debisi 2 m3.ü geçenler    
8414.40.90.00.11  - - -Vidalı olanlar Adet 50
8414.40.90.00.12  - - - Pistonlu olanlar Adet 50
8414.40.90.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
   - Fanlar:    
8414.51  - - Gücü 125 W.ı geçmeyen kendinden elektrik motorlu masa, yer,    
       duvar, pencere, tavan veya çatı fanları :    
8414.51.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
8414.51.00.20.00  - - - Evlerde kullanılanlar Adet 60
8414.51.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 60
8414.59  - - Diğerleri:    
   - - - Eksenel (aksiyal) fanlar :    
8414.59.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
8414.59.20.20.00  - - - - Evlerde kullanılanlar Adet 60
8414.59.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - Santrifüjlü fanlar :    
8414.59.40.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
8414.59.40.20.00  - - - - Evlerde kullanılanlar Adet 60
8414.59.40.90.00  - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - Diğerleri:    
8414.59.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
   - - - - Evlerde kullanılanlar:    
8414.59.80.20.13  - - - - -  Isıtmasız hava perdeleri Adet 60
8414.59.80.20.14  - - - - -  Diğerleri Adet 60
   - - - -  Diğerleri:    
8414.59.80.90.13  - - - - - Isıtmasız hava perdeleri Adet 60
8414.59.80.90.15  - - - - - Emme ve üfleme yapabilen kabinli fanlar (ısı geri kazanımlı) Adet 60
8414.59.80.90.19  - - - - - Diğerleri Adet 60
8414.60  - En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçmeyen davlumbazlar :    
8414.60.00.10.00  - - Evlerde kullanılanlar Adet 60
8414.60.00.90.00  - - Diğerleri Adet 60
8414.80  - Diğerleri:    
   - - Turbo kompresörler:    
   - - - Tek kademeli olanlar:    
8414.80.11.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.11.90.00  - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - - Çok kademeli olanlar:    
8414.80.19.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.19.90.00  - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - Pistonlu kompresörler:    
   - - - Monometre basıncı 15 bar'ı geçmeyenler:    
   - - - - Debisi saatte 60 m3.ü geçmeyenler:    
8414.80.22.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.22.90.00  - - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - - - Debisi saatte 60 m3.ü geçenler:    
8414.80.28.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.28.90.00  - - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - - Monometre basıncı 15 bar'ı geçenler:    
   - - - - Debisi saatte 120 m3.ü geçmeyenler:    
8414.80.51.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.51.90.00  - - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - - - Debisi saatte 120 m3.ü geçenler:    
8414.80.59.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.59.90.00  - - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - Döner hareketli kompresörler:    
   - - - Tek şaftlı olanlar:    
8414.80.73.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.73.90.00  - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - - Çok şaftlı olanlar:    
   - - - - Vidalı kompresörler:    
8414.80.75.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.75.90.00  - - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
8414.80.78.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 50
8414.80.78.90.00  - - - - -  Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
8414.80.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 30
8414.80.80.20.00  - - - Aspiratörü olan filtreli davlumbazlar Adet 40
8414.80.80.30.00  - - - Serbest pistonlu jeneratörler Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8414.80.80.90.11  - - - - En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçen bir aspiratörü olan davlum-    
               bazlar Adet 50
8414.80.80.90.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8414.90  - Aksam ve parçalar:    
8414.90.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 60
8414.90.00.20.00  - - Evlerde kullanılan vantilatör ve aspiratörlere ait olanlar - 30
8414.90.00.30.00  - -  Aspiratörü olan filtreli davlumbazlara ait olanlar - 50
   - - Diğerleri:    
8414.90.00.90.11  - - - Pistonlu kompresörlere ait olanlar - 50
8414.90.00.90.12  - - - Vidalı kopresörlere ait olanlar - 50
8414.90.00.90.13  - - - Diğer kompresörlere ait olanlar - 50
8414.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 50
       
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye    
  mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar    
  dahil):    
8415.10  - Pencere veya duvar tipleri [tek bir gövde halinde(self-contained)     
     'veya split sistem]:    
8415.10.10.00.00  - - Tek bir gövde halinde (self-contained) Adet 60
8415.10.90.00.00  - - Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem) Adet 60
8415.20.00.00.00  - Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden olanlar Adet 60
   - Diğerleri:    
8415.81  - - Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren    
       bir valf içerenler (ters çevrimli ısı pompaları ) :    
8415.81.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
8415.81.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 60
8415.82  - - Diğerleri (bir soğutucu ünite içerenler):    
8415.82.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
8415.82.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 60
8415.83  - - Bir soğutucu ünite içermeyenler:    
8415.83.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 60
8415.83.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 60
8415.90  - Aksam ve parçalar:    
8415.90.00.10.00  - - 8415.81, 8415.82 veya 8415.83 alt pozisyonlarındaki sivil hava    
        taşıtlarında kullanılmaya mahsus klima cihazlarına ait olanlar  - 60
   - - Diğerleri:    
8415.90.00.90.11  - - - Split sistemlerin dış üniteleri - 60
8415.90.00.90.12  - - - Split sistemlerin iç üniteleri - 60
8415.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 60
       
84.16 Akaryakıt, tozlaştırılmış katı yakıt veya gaz yakıtlı ocak brülörleri;    
  mekanik kömür taşıyıcıları (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül    
  boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil):    
8416.10  - Akaryakıt brülörleri:    
8416.10.10.00.00  - - Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar Adet 60
8416.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 60
8416.20  - Diğer yakıt brülörleri (kombine brülörler dahil)    
8416.20.10.00.00  - - Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile       
        birlikte bulunanlar) Adet 60
   - - Diğerleri    
   - - - Kombine brülörler    
8416.20.20.00.11  - - - - Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri Adet 60
8416.20.20.00.19  - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - Diğerleri    
8416.20.80.00.11  - - - - Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri - 60
8416.20.80.00.19  - - - - Diğerleri - 60
8416.30.00.00.00  - Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları,     
     mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil) - 60
8416.90  - Aksam ve parçalar    
8416.90.00.00.11  - - Brülörlere ait olanlar - 60
8416.90.00.00.19  - - Diğerleri - 60
       
84.17 Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve    
  ocaklar (çöp yakma fırınları dahil):    
8417.10  - Metallerin, metal cevherlerinin, piritlerin kavrulması, ergitilmesi    
      veya başka şekillerde ısıl işlem görmesine mahsus, fırınlar ve     
      ocaklar    
8417.10.00.00.11  - - Ergitme fırınları - 25
8417.10.00.00.12  - - Isıl işlem fırınları - 25
8417.10.00.00.13  - - İzabe fırınları - 25
8417.10.00.00.19  - - Diğerleri - 25
8417.20  - Ekmekçilik fırınları (bisküvi fırınları dahil):    
8417.20.10.00.00  - - Tünel fırınları - 25
8417.20.90.00.00  - - Diğerleri - 25
8417.80  - Diğerleri:    
8417.80.30.00.00  - - Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar Adet 25
8417.80.50.00.00  - - Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar Adet 25
8417.80.70.00.00  - - Diğerleri - 25
8417.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 25
       
84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar    
  (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima    
  cihazları hariç) :    
8418.10  - Birden fazla dış kapılı kombine haldeki soğutucu -dondurucular:    
8418.10.20.00.00  - - Hacmi 340 litreyi geçenler Adet 60
8418.10.80.00.00  - - Diğerleri Adet 60
   - Ev tipi soğutucular:    
8418.21  - - Kompresörlü olanlar:    
8418.21.10.00.00  - - - Hacmi 340 litreyi geçenler Adet 60
   - - - Diğerleri:    
8418.21.51.00.00  - - - - Masa modeli olanlar Adet 60
8418.21.59.00.00  - - - - Gömme tip olanlar Adet 60
   - - - - Diğerleri:    
8418.21.91.00.00  - - - - - Hacmi 250 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.21.99.00.00  - - - - - Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.29  - - Diğerleri    
8418.29.00.00.11  - - - Evlerde kullanılan elektriksiz buzdolapları Adet 60
8418.29.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 60
8418.30  - Yatay tip dondurucular (hacmi 800 litreyi geçmeyenler):    
8418.30.20.00.00  - - Hacmi 400 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.30.80.00.00  - - Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 Iitreyi geçmeyenler Adet 60
8418.40  - Dikey tip dondurucular (hacmi 900 litreyi geçmeyenler):    
8418.40.20.00.00  - - Hacmi 250 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.40.80.00.00  - - Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler Adet 60
8418.50  - Dondurucu ve soğutucu ekipmanlar ile mücehhez depolama ve    
      teşhir amaçlı diğer mobilya ( konsol, dolap, teşhir tezgahları, vitrinler     
       ve benzerleri)    
   - - Vitrin tipi soğutucular (bir soğutucu ünite veya evaparatör ile mücehhez    
        olanlar):    
8418.50.11.00.00  - - - Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar Adet 60
   - - - Diğerleri    
8418.50.19.00.11  - - - - Dondurma makineleri Adet 60
8418.50.19.00.19  - - - - Diğerleri Adet 60
8418.50.90.00.00  - - Mobilya tipi diğer soğutucular Adet 60
   - Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları:    
8418.61.00.00.00  - - Isı pompaları ( 84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç) - 60
8418.69  - - Diğerleri:    
8418.69.00.10.00  - - - Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler - 60
   - - - Diğerleri:    
8418.69.00.91.00  - - - - Komple soğutma tesisleri - 60
8418.69.00.99.00  - - - - Diğerleri - 60
   - Aksam ve parçalar:    
8418.91.00.00.00  - - Soğutucu veya dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar - 60
8418.99  - - Diğerleri:    
8418.99.10.00.00  - - - Evaporatörler ve kondenserler (ev tipi buzdolapları için olanlar hariç) - 60
8418.99.90.00.00  - - - Diğerleri - 60
       
84.19 Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma,    
  rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma,    
  buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerin    
  işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması      
  elektrikle olsun olmasın)(85.14 pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve diğer    
  cihazlar hariç)  (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar     
  hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları:    
   - Elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları:    
8419.11.00.00.00  - - Gazla çalışan anında su ısıtıcılar - 60
8419.19  - - Diğerleri    
8419.19.00.00.11  - - - Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) - 60
8419.19.00.00.12  - - - Güneş enerjili su ısıtıcıları - 60
8419.19.00.00.19  - - - Diğerleri - 60
8419.20  - Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri    
8419.20.00.00.11  - - Elektrikli sterilizatörler - 40
8419.20.00.00.19  - - Diğer sterilizatörler - 40
   - Kurutucular:    
8419.31.00.00.00  - - Tarım ürünleri için olanlar - 40
8419.32.00.00.00  - - Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar - 40
8419.39.00.00.00  - - Diğerleri - 40
8419.40  - Damıtma veya rektifiye tesisleri    
8419.40.00.00.11  - - Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan) - 40
8419.40.00.00.19  - - Diğerleri - 40
8419.50.00.00.00  - Isı değiştiricileri (eşanjörler) - 40
8419.60.00.00.00  - Hava veya diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makinalar - 40
   - Diğer makina, tesis ve cihazlar:    
8419.81  - - Sıcak içecek yapmaya veya yiyecekleri pişirmeye veya ısıtmaya    
       mahsus olanlar:    
   - - - Kahve ve diğer sıcak içecekleri yapmaya mahsus perkolatör ve    
            diğer cihazlar:    
8419.81.20.00.11  - - - - Elektrikli olanlar - 40
8419.81.20.00.19  - - - - Diğerleri - 40
8419.81.80.00.00  - - - Diğerleri - 40
8419.89  - - Diğerleri:    
8419.89.10.00.00  - - - Su dolaşımı vasıtası ile doğrudan soğutmaya mahsus (bir ayırma    
          duvarı olmayan) soğutma kuleleri ve benzeri tesisler - 40
8419.89.30.00.00  - - - Biriktirme yoluyla metal kaplamaya mahsus vakum-buhar teribatı  - 40
   - - - Diğerleri:    
8419.89.98.10.00  - - - - Pastörizatörler - 40
   - - - - Diğerleri    
8419.89.98.90.11  - - - - - Tütsüleme cihazları - 40
8419.89.98.90.12  - - - - - Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar       - 40
8419.89.98.90.19  - - - - - Diğerleri - 40
8419.90  - Aksam ve parçalar:    
8419.90.15.00.00  - - 8419.20.00.00 alt pozisyonundaki sterilizatörlere ait olanlar - 40
   - - Diğerleri:    
8419.90.85.10.00  - - - Pastörizatörlere ait olanlar - 40
   - - - Diğerleri    
8419.90.85.90.11  - - - - Perkolatörlere ait olanlar - 60
8419.90.85.90.12  - - - - Şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait olanlar - 60
8419.90.85.90.13  - - - - Isı değiştiricilerine (eşanjörler) ait olanlar - 60
8419.90.85.90.19  - - - - Diğerleri - 60
       
84.20 KalenderIer ve diğer hadde makinaIarı (metal veya cam hadde     
  makinaIarı hariç) ve bu makinaIarın siIindirleri:    
8420.10  - Kalenderler ve diğer hadde makinaları:    
8420.10.10.00.00  - - Tekstil sanayiinde kullanılan türden olanlar - 50
8420.10.30.00.00  - - Kağıt sanayiinde kullanılan türden olanlar - 50
8420.10.80.00.00  - - Diğerleri - 50
   - Aksam ve parçalar:     
8420.91  - - Silindirler:    
   - - - Dökme demirden olanlar    
8420.91.10.00.11  - - - - Kalenderler için - 50
8420.91.10.00.19  - - - - Diğer hadde makinaları için - 50
   - - - Diğerleri    
8420.91.80.00.11  - - - - Kalenderler için - 50
8420.91.80.00.19  - - - - Diğer hadde makinaları için - 50
8420.99.00.00.00  - - Diğerleri - 50
       
84.21 Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil); sıvıların veya    
  gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve     
  cihazlar:    
   - Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil):    
8421.11.00.00.00  - - Krema ayırıcılar (ekremözler) - 30
8421.12  - - Çamaşır kurutma makinaları    
8421.12.00.00.11  - - - Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek    
          kapasitede olanlar Adet 30
8421.12.00.00.19  - - - Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen    
          kapasitede olanlar Adet 30
8421.19  - - Diğerleri:    
   - - - Laboratuvarlarda kullanılan santrifüjler  
8421.19.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus  olanlar - 30
8421.19.20.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
8421.19.70.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8421.19.70.90.00  - - - - Diğerleri  - 30
   - Sıvıların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve    
      cihazlar:    
8421.21.00.00.00  - - Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar - 30
8421.22.00.00.00  - - İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus    
       olanlar - 30
8421.23.00.00.00  - - İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri - 30
8421.29  - - Diğerleri:    
8421.29.00.00.11  - - - Diyalizör - 30
8421.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 30
   - Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus makina ve     
      cihazlar:    
8421.31  - - İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri:    
8421.31.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8421.31.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
8421.39  - - Diğerleri:    
   - - - Havanın filtre edilmesi veya arıtılması için makina ve cihazlar:    
8421.39.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8421.39.20.90.00  - - - - DiğerIeri - 30
   - - - Diğer gazların filtre edilmesi veya arıtılması için makina ve cihazlar:     
   - - - - Katalitik işlem esaslı olanlar:    
8421.39.60.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8421.39.60.90.00  - - - - - DiğerIeri - 30
   - - - - Diğerleri:    
8421.39.80.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8421.39.80.90.00  - - - - - DiğerIeri - 30
   -  Aksam ve parçalar:    
8421.91.00.00.00  - - Santrifüjlere ait olanlar (santrifüj kurutma makinalarına ait olanlar dahil) - 30
8421.99  - - Diğerleri    
8421.99.00.00.11  - - - Gümüş ihtiva eden filtre kartuşları - 30
8421.99.00.00.19  - - - Diğerleri - 30
       
84.22 Bulaşık yıkama makinaları; şişeleri veya diğer kapları temizlemeye    
  veya kurutmaya mahsus makinalar; şişeleri, kutuları, çuvalları veya    
  diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketle-     
  meye mahsus makinalar; şişeleri,kavanozları,tüpleri ve benzeri     
  kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; diğer paketleme veya     
  ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus     
  makinalar dahil) ;içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar:    
   - Bulaşık yıkama makinaları:    
8422.11.00.00.00  - - Evlerde kullanılanlar Adet 30
8422.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 30
8422.20.00.00.00  - Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus    
     makinalar - 30
8422.30.00.00.00  - Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapa-    
     maya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar;şişeleri,    
     kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus maki-    
     nalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar - 30
8422.40.00.00.00  - Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek     
     ambalajlamaya  mahsus makinalar dahil) - 30
8422.90  - Aksam ve parçalar    
8422.90.10.00.00  - - Bulaşık yıkama makinalarına ait olanlar - 30
   - - Diğerleri    
8422.90.90.00.11  - - - Diğer paketleme veya ambalajlama makinalarına ait olanlar - 30
8422.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 30
       
84.23 Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan    
  teraziler hariç) (tartarak sayan ve kontrol eden baskül ve teraziler    
  dahil) her tür tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar:    
8423.10  - İnsan tartan basküller (bebekleri tartmaya mahsus olanlar dahil);    
     evlerde kullanılan teraziler:    
8423.10.10.00.00  - - Evlerde kullanılan teraziler Adet 60
   - - Diğerleri    
8423.10.90.00.11  - - - Elektrikli ve elektronik basküller Adet 50
8423.10.90.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
8423.20  - Taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeyi tartmaya mahsus basküller    
8423.20.00.00.11  - - Elektrikli ve elektronik basküller Adet 50
8423.20.00.00.19  - - Diğerleri Adet 50
8423.30  - Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa    
     göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül     
     ve teraziler:    
   - - Basküller    
8423.30.00.10.11  - - - Elektrikli ve elektronik basküller Adet 50
8423.30.00.10.19  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri    
8423.30.00.90.11  - - - Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları Adet 60
8423.30.00.90.19  - - - Diğerleri Adet 60
   - Diğer tartı alet ve cihazları:    
8423.81  - - Tartma kapasitesi 30 kg.ı geçmeyenler:    
8423.81.10.00.00  - - - Maddelerin önceden tesbit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü    
          otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklara göre tasnif edenler dahil) Adet 60
8423.81.30.00.00  - - - Önceden paketlenmiş maddeleri tartmaya ve etiketlemeye mahsus  alet ve cihazlar Adet 60
   - - - Dükkanlarda kullanılan teraziler    
8423.81.50.00.11  - - - - Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları Adet 60
8423.81.50.00.19  - - - - Diğerleri Adet 60
   - - -  Diğerleri    
8423.81.90.00.11  - - - - Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları Adet 60
8423.81.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 60
       
8423.82  - - Tartma kapasitesi 30 kg.ı geçen fakat 5000 kg.ı geçmeyenler:    
8423.82.10.00.00  - - - Maddelerin önceden tespit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü    
          otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklarına göre tasnif edilenler dahil) Adet 60
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Basküller    
8423.82.90.10.11  - - - - - Elektrikli ve elektronik basküller Adet 50
8423.82.90.10.19  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Diğerleri    
8423.82.90.90.11  - - - - - Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları Adet 60
8423.82.90.90.19  - - - - - Diğerleri Adet 60
8423.89  - - Diğerleri:     
   - - - Köprü tipi basküller    
8423.89.00.10.11  - - - - Elektrikli ve elektronik basküller Adet 50
8423.89.00.10.19  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri    
8423.89.00.90.11  - - - - Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları Adet 60
8423.89.00.90.19  - - - - Diğerleri Adet 60
8423.90  - Her türlü tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar; tartı alet ve    
     cihazlarının aksam ve parçaları:    
8423.90.00.00.11  - - Her türlü tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar - 60
8423.90.00.00.12  - - Elektrikli ve elektromekanik olanlara ait aksam ve parçalar - 60
8423.90.00.00.19  - - Diğerlerine ait aksam ve parçalar - 60
       
84.24 Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya     
  pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde    
  olsun olmasın); yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun    
  olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya    
  kum püskürtme makinaları ve benzeri püskürtme makinaları:    
8424.10.00.00.00  - Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) - 50
8424.20.00.00.00  - Püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar - 50
8424.30  - Buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri makinalar:    
   - - Su ile temizleme cihazları ( kendinden motorlu ):    
8424.30.01.00.00  - - - Isıtma tertibatlı olanlar Adet 50
8424.30.08.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - -  Diğer makina ve cihazlar:    
8424.30.10.00.00  - - - Basınçlı hava ile çalışanlar - 50
8424.30.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
   - Diğer cihazlar:    
8424.81  - - Tarıma veya bahçeciliğe ait olanlar:    
8424.81.10.00.00  - - - Sulama cihazları - 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Portatif cihazlar:    
   - - - - - Zirai mücadelede kullanılan sıvı ve toz halindeki maddeleri püskürt-    
              meye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar:    
8424.81.30.10.11  - - - - - - Sıvı püskürtücüler Adet 25
8424.81.30.10.12  - - - - - - Toz püskürtücüler Adet 25
8424.81.30.10.13  - - - - - - Pülvarizatörler Adet 25
8424.81.30.10.19  - - - - - - Diğerleri Adet 25
   - - - - - Diğerleri:    
8424.81.30.90.11  - - - - - - Sıvı püskürtücüler Adet 50
8424.81.30.90.12  - - - - - - Toz püskürtücüler Adet 50
8424.81.30.90.13  - - - - - - Pülvarizatörler Adet 50
8424.81.30.90.19  - - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
8424.81.91.00.00  - - - - - Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek    
               üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar Adet 50
8424.81.99.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 50
8424.89.00.00.00  - - Diğerleri - 50
8424.90  - Aksam ve parçalar :    
8424.90.00.00.11  - - Tarım ve bahçeciliğe ait olanlar - 50
8424.90.00.00.19  - - Diğerleri  - 50
       
84.25 Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları hariç);    
  bucurgatlar ve ırgatlar; krikolar:    
   - Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları ve    
     taşıtların kaldırılmasına mahsus ağır yük kaldırıcıları hariç) :    
8425.11.00.00.00  - - Elektrik motorlu olanlar Adet 50
8425.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer bucurgatlar ve ırgatlar:    
8425.31  - - Elektrik motorlu olanlar:    
8425.31.00.00.11  - - - Gemilerde kulanılan bucurgatlar ve ırgatlar Adet 50
8425.31.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
8425.39  - - Diğerleri:    
8425.39.00.00.10  - - - Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar ;    
         özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar Adet 50
8425.39.00.00.90  - - - Diğerleri Adet 50
   - Krikolar; taşıtların kaldırılmasında kullanılan ağır yük kaldırıcıları:    
8425.41.00.00.00  - - Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit kriko    
       sistemleri Adet 50
8425.42.00.00.00  - - Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırıcıları (hidrolik) Adet 50
8425.49.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
       
84.26 Gemi vinçleri ("derricks"); vinçler ("cranes") (taşıyıcı halatlı vinçler    
  dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi "straddle" tipi olan ayak    
  mesafeIeri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük    
  arabaları:    
   - Gezer köprü vinçleri, sabit veya raylar üzerinde hareket eden taşı-    
      yıcı vinçler, gantri vinçler, köprü vinçler, hareketli kaldırma çerçe-    
      veleri ve şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen    
      lastik tekerlekli taşıyıcılar:    
8426.11.00.00.00  - - Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri - 50
8426.12  - - Hareketli kaldırma çerçeveleri ve şasisi "straddle" tipi olan ayak    
       mesafeleri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar:    
8426.12.00.10.00  - - - Hareketli kaldırma çerçeveleri - 50
8426.12.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
8426.19  - - Diğerleri    
8426.19.00.00.11  - - - Gantri vinçler - 50
8426.19.00.00.12  - - - Köprü vinçler - 50
8426.19.00.00.13  - - - Raylı taşıyıcı vinçler - 50
8426.19.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
8426.20.00.00.00  - Kule vinçler - 50
8426.30.00.00.00  - Seyyar dirençli vinçler - 50
   - Kendinden hareketli diğer makina ve cihazlar:    
8426.41  - - Lastik tekerlekli olanlar:    
8426.41.00.10.00  - - - Vinçli yük arabaları - 50
8426.41.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
8426.49.00.00.00  - - Diğerleri - 50
   - Diğer makina ve cihazlar:    
8426.91  - - Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar:    
8426.91.10.00.00  - - - Taşıtların yüklenip boşaltılmasına mahsus hidrolik vinçler Adet 50
8426.91.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
8426.99  - - Diğerleri:    
8426.99.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8426.99.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
       
84.27 Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları:    
8427.10  - Elektrik motorlu kendinden hareketli forkliftler ve diğer yük    
     arabaları:    
8427.10.10.00.00  - - Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar Adet 50
8427.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8427.20  - Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları:    
   - - Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar:    
8427.20.11.00.00  - - - Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları Adet 50
8427.20.19.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8427.20.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8427.90  - Diğer yük arabaları:    
8427.90.00.10.00  - - Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları Adet 50
8427.90.00.90.00  - - Diğerleri Adet 60
       
84.28 Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer     
  makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler,    
  teleferikler gibi):    
8428.10  - Asansörler ve skipli yük kaldırıcıları:    
   - - Elektrikli olanlar:    
8428.10.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
   - - - Diğerleri:    
8428.10.20.90.11  - - - - İnsan taşımaya mahsus olanlar - 50
8428.10.20.90.12  - - - - Yük taşımaya mahsus olanlar - 50
8428.10.20.90.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
8428.10.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.10.80.90.00  - - - Diğerleri - 50
8428.20  - Pnömatik elevatörler ve konveyörler:    
   - - Dökme malzeme için olanlar    
8428.20.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.20.20.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
8428.20.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.20.80.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - Eşya ve malzeme taşımaya mahsus sürekli hareketli diğer     
     elevatörler ve konveyörler:    
8428.31.00.00.00  - - Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş olanlar - 50
8428.32.00.00.00  - - Diğerleri (kovalı olanlar) - 50
8428.33  - - Diğerleri, (bantlı olanlar):    
8428.33.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.33.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
8428.39  - - Diğerleri:    
   - - - Rulolu veya makaralı konveyörler    
8428.39.20.10.00  - - - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.39.20.90.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri:    
8428.39.90.10.00  - - - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.39.90.90.00  - - - - Diğerleri - 50
8428.40.00.00.00  - Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar - 50
8428.60.00.00.00  - Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş    
      mekanizmaları - 50
8428.90  - Diğer makina ve cihazlar:    
   - - Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler:    
8428.90.71.00.00  - - -  Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler - 50
8428.90.79.00.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
8428.90.90.10.00  - - - Haddehane için makina ve cihazlar; ürünlerin taşınmasına mahsus    
          döner masalar; külçe, bilye, çubuk ve levha bloklarına mahsus    
          külbütörler ve manipulatörler - 50
8428.90.90.20.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 50
8428.90.90.90.00  - - - Diğerleri: - 50
       
84.29 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak    
  tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler,    
  ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak    
  suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:    
   - Buldozerler ve angledozerler:    
8429.11  - - Paletli olanlar    
8429.11.00.00.11  - - - Buldozerler Adet 15
8429.11.00.00.12  - - - Angledozerler Adet 15
8429.19  - - Diğerleri    
8429.19.00.00.11  - - - Buldozerler Adet 15
8429.19.00.00.12  - - - Angledozerler Adet 15
8429.20  - Greyderler ve toprağın tesviyesine mahsus makinalar    
8429.20.00.00.11  - - Greyderler Adet 15
8429.20.00.00.12  - - Toprağın tesviyesine mahsus makinalar Adet 15
8429.30.00.00.00  - Skreyperler Adet 15
8429.40  - Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol    
     silindirleri:    
   - - Yol silindirleri:    
   - - - Vibratörlü olanlar    
8429.40.10.00.11  - - - - Lastik tekerlekli olanlar Adet 50
8429.40.10.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8429.40.30.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8429.40.90.00.00  - - Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar Adet 15
   - Mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler:    
8429.51  - - Önden yüklemeli küreyici yükleyiciler:    
   - - - Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş küreyici    
           yükleyiciler:    
   - - - - Toprağı kazabilenler    
8429.51.10.10.11  - - - - - Lastik tekerlekli olanlar Adet 15
8429.51.10.10.19  - - - - - Diğerleri Adet 15
   - - - - Diğerleri    
8429.51.10.90.11  - - - - - Lastik tekerlekli olanlar Adet 50
8429.51.10.90.19  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8429.51.91.00.00  - - - - Paletli yükleyiciler Adet 50
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Toprağı kazabilenler    
8429.51.99.10.11  - - - - - - Lastik tekerlekli olanlar Adet 15
8429.51.99.10.19  - - - - - - Diğerleri Adet 15
   - - - - - Diğerleri    
8429.51.99.90.11  - - - - - - Lastik tekerlekli olanlar Adet 50
8429.51.99.90.19  - - - - - - Diğerleri Adet 50
8429.52  - - Kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar:    
8429.52.10.00.00  - - - Paletli ekskavatörler Adet 15
   - - - Diğerleri    
8429.52.90.00.11  - - - - Lastik tekerlekli olanlar Adet 50
8429.52.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8429.59  - - Diğerleri:    
   - - - Toprağı kazabilenler    
8429.59.00.10.11  - - - - Beko loder Adet 15
8429.59.00.10.19  - - - - Diğerleri Adet 15
8429.59.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
       
84.30 Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesvi-    
  yesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması,    
  çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar;    
  kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve     
  püskürtücüleri:    
8430.10  - Kazık varyosları ve kazık sökme makinaları:    
8430.10.00.10.00  - - Kazık varyosları Adet 15
8430.10.00.20.00  - - Kazık sökme makinaları Adet 50
8430.20  - Kar küreyicileri ve kar püskürtücüleri    
8430.20.00.00.11  - - Kar küreyicileri Adet 50
8430.20.00.00.12  - - Kar püskürtücüleri Adet 50
   - Kömür veya kaya kesicileri (havözler) ve tünel açma makinaları:    
8430.31.00.00.00  - - Kendinden hareketli olanlar - 15
8430.39.00.00.00  - - Diğerleri - 15
   - Diğer delme veya sondaj makinaları:    
8430.41.00.00.00  - - Kendinden hareketli olanlar - 15
8430.49.00.00.00  - - Diğerleri - 15
8430.50.00.00.00  - Kendinden hareketli diğer makina ve cihazlar - 15
   - Kendinden hareketli olmayan diğer makina ve cihazlar:    
8430.61  - - Sıkıştırma veya basıp sıkıştırma makina ve cihazları    
8430.61.00.00.11  - - - İtilen ve çekilen yol silindirleri Adet 15
8430.61.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 15
8430.69.00.00.00  - - Diğerleri - 15
       
84.31 Özellikle veya esasen 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve    
  cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar:    
8431.10.00.00.00  - 84.25 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar - 50
8431.20  - 84.27 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.20.00.10.00  - - 8427.90.00.10 Alt pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar - 50
8431.20.00.20.00  - - 8427.90.00.90 Alt pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar - 60
8431.20.00.90.00  - - Diğerlerine ait olanlar - 50
   - 84.28 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.31.00.00.00  - - Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere    
       ait olanlar - 50
8431.39.00.00.00  - - Diğerleri - 50
   - 84.26, 84.29 ve 84.30 Pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait     
     olanlar    
8431.41  - - Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar:    
   - - - 84.26 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.41.00.11.00  - - - - 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve     
            cihazlara ait olanlar - 50
8431.41.00.19.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.41.00.21.00  - - - - 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00 ve 8429.59.00.90    
            Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar - 50
8431.41.00.29.00  - - - - Diğerleri - 15
   - - - 84.30 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.41.00.31.00  - - - - 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait    
            olanlar - 50
8431.41.00.39.00  - - - - Diğerleri - 15
8431.42.00.00.00  - - Buldozer ve angledozer bıçakları - 15
8431.43.00.00.00  - - 8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme veya sondaj    
       makinalarına ait aksam ve parçalar - 15
8431.49  - - Diğerleri:    
   - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
   - - - - 84.26 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.20.11.00  - - - - - 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve    
              cihazlara ait olanlar - 50
8431.49.20.19.00  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.20.21.00  - - - - - 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt     
              pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar - 50
8431.49.20.23.00  - - - - - 8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve     
              cihazlara ait olanlar - 50
8431.49.20.29.00  - - - - - Diğerleri - 15
   - - - - 84.30 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.20.31.00  - - - - - 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait    
              olanlar - 50
8431.49.20.39.00  - - - - - Diğerleri - 15
   - - - Diğerleri:    
   - - - -  84.26 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.80.11.00  - - - - - 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve    
               cihazlara ait olanlar - 50
8431.49.80.19.00  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.80.21.00  - - - - - 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt     
              pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar - 50
8431.49.80.25.00  - - - - - 8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve     
              cihazlara ait olanlar - 50
8431.49.80.29.00  - - - - - Diğerleri - 15
   - - - - 84.30 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:    
8431.49.80.31.00  - - - - - 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait    
              olanlar - 50
8431.49.80.39.00  - - - - - Diğerleri - 15
       
84.32 Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe    
  tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimen-    
  likler ve spor sahaları için silindirler:    
8432.10.00.00.00  - Pulluklar Adet 25
   -Tırmıklar, skarifikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan    
     makinalar, çapa makinaları:    
8432.21.00.00.00  - - Diskli tırmıklar (diskorolar) Adet 25
8432.29  - - Diğerleri:    
   - - - Skarifikatörler ve kültivatörler    
8432.29.10.00.11  - - - - Skarifikatörler Adet 25
8432.29.10.00.12  - - - - Kültivatörler Adet 25
8432.29.30.00.00  - - - Tırmıklar Adet 25
8432.29.50.00.00  - - - Toprak frezeleri (rötovatörler) Adet 25
   - - - Diğerleri    
8432.29.90.00.11  - - - - Gübreli çapa makinaları Adet 25
8432.29.90.00.19  - - - - Diğer çapa makinaları Adet 25
8432.29.90.00.21  - - - - Tırmıklı merdaneler Adet 25
8432.29.90.00.29  - - - - Diğer merdaneler Adet 25
8432.29.90.00.39  - - - - Diğerleri Adet 25
8432.30  - Ekim ve dikim makinaları:    
   - - Ekim makinaları:    
   - - - Merkezden tahrikli hassas ekim makinaları    
8432.30.11.00.11  - - - - Mekanik olanlar (mibzer) Adet 25
8432.30.11.00.12  - - - - Pnömatik olanlar (mibzer) Adet 25
8432.30.19.00.00  - - - Diğerleri Adet 25
   - - Tek dane ve yumru ekim makinaları ve fide ve fidan dikim makinaları    
8432.30.90.00.11  - - - Tek dane ekim makinaları Adet 25
8432.30.90.00.12  - - - Yumru dikim makinaları Adet 25
8432.30.90.00.13  - - - Fide dikim makinaları Adet 25
8432.30.90.00.14  - - - Fidan dikim makinaları Adet 25
8432.40  - Gübreleme makina ve cihazları:    
8432.40.10.00.00  - - Mineral veya kimyasal gübreler için olanlar Adet 25
8432.40.90.00.00  - - Diğerleri Adet 25
8432.80  - Diğer makina ve cihazlar    
8432.80.00.00.11  - - Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler - 25
8432.80.00.00.12  - - Taş parçalarını sökme, toplama makinaları - 25
8432.80.00.00.19  - - Diğerleri - 25
8432.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 25
       
84.33 Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve     
  cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil) ; çim ve    
  ot biçme makina ve cihazları; yumurtaları, meyvaları ve diğer     
  tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen    
  makina ve cihazlar ( 84.37 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç):    
   - Çimenlikler, parklar veya spor alanları için çim biçme makina ve cihazları:    
8433.11  - - Motorlu olanlar (yatay bir zemin üzerinde dönen kesici tertibatlı):    
8433.11.10.00.00  - - - Elektrik motorlu olanlar Adet 25
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Kendinden hareketli olanlar:    
8433.11.51.00.00  - - - - - Oturacak yeri olanlar Adet 25
8433.11.59.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 25
8433.11.90.00.00  - - - - Diğerleri Adet 25
8433.19  - - Diğerleri:    
   - - - Motorlu olanlar:    
8433.19.10.00.00  - - - - Elektrik motorlu olanlar Adet 25
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Kendinden hareketli olanlar:    
8433.19.51.00.00  - - - - - - Oturacak yeri olanlar Adet 25
8433.19.59.00.00  - - - - - - Diğerleri Adet 25
8433.19.70.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 25
8433.19.90.00.00  - - - Motorsuz olanlar Adet 25
8433.20  - Diğer çim biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme    
      makinaları dahil):    
8433.20.10.00.00  - - Motorlu olanlar Adet 25
   - - Diğerleri:    
8433.20.50.00.00  - - - Bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş olanlar Adet 25
8433.20.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 25
8433.30.00.00.00  - Ot hazırlama makina ve cihazları Adet 25
8433.40.00.00.00  - Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları     
     toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil) Adet 25
   - Diğer hasat makina ve cihazları; harman makina ve cihazları:    
8433.51.00.00.00  - - Biçer döverler Adet 25
8433.52  - - Diğer harman makina ve cihazları    
8433.52.00.00.11  - - - Sap döver harman makinaları Adet 25
8433.52.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 25
8433.53  - - Kök ve yumru sökme makinaları:    
   - - - Patates sökme ve hasat makinaları    
8433.53.10.00.11  - - - - Patates sökme makinaları Adet 25
8433.53.10.00.12  - - - - Patates hasat makinaları Adet 25
   - - - Pancar baş kesme ve hasat makinaları    
8433.53.30.00.11  - - - - Pancar baş kesme makinaları Adet 25
8433.53.30.00.12  - - - - Pancar hasat makinaları Adet 25
   - - - Diğerleri    
8433.53.90.00.11  - - - - Yer fıstığı sökme makinaları Adet 25
8433.53.90.00.12  - - - - Yer fıstığı hasat makinaları Adet 25
8433.53.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 25
8433.59  - - Diğerleri:    
   - - - Silaj makinası    
8433.59.11.00.00  - - - - Kendinden hareketli olanlar Adet 25
8433.59.19.00.00  - - - - Diğerleri Adet 25
8433.59.85.00.00  - - - Diğerleri Adet 25
8433.60  - Yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyük-    
     lüklerine göre ayırmaya ve temizlemeye mahsus makina ve     
     cihazlar:    
8433.60.00.00.11  - - Meyva ve sebzeleri ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen    
          makina ve cihazlar - 25
8433.60.00.00.12  - - Yumurta temizleme ve yıkama makina ve cihazları - 25
8433.60.00.00.13  - - Yumurtaları ağırlık ve büyüklüklerine göre ayırmaya mahsus makina    
        ve cihazlar - 25
8433.60.00.00.19  - - Diğerleri - 25
8433.90  - Aksam ve parçalar:    
   - - Kombine hasat ve harman makinalarına (biçer döverlere) ve ot ve    
        samanları balyalamaya mahsus makinalara ait olanlar    
8433.90.00.10.11  - - - Kombine hasat ve harman makinalarına (biçer döverlere) ait olanlar - 25
8433.90.00.10.12  - - - Ot ve samanları balyalama makinalarına ait olanlar - 25
8433.90.00.20.00  - - Harman makinalarına ait olanlar - 25
   - - Diğerleri    
8433.90.00.90.11  - - - Orak makinalarına (biçerlere) ait olanlar - 25
8433.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 25
       
84.34 Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar:    
8434.10.00.00.00  - Süt sağma makinaları - 10
8434.20  - Sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar    
8434.20.00.00.11  - - Tereyağ imaline mahsus makina ve cihazlar (ekremözler hariç) - 10
8434.20.00.00.12  - - Peynir imaline mahsus makina ve cihazlar - 10
8434.20.00.00.19  - - Diğerleri - 10
8434.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 10
       
84.35 Şarap, elma şarabı, meyva suları veya benzeri içeceklerin imaline    
  mahsus presler, fulvarlar ve benzeri makina ve cihazlar:    
8435.10  - Makina ve cihazlar:    
8435.10.00.00.11  - - Üzüm sıkma presleri - 25
8435.10.00.00.12  - - Meyva sularını çıkarmaya mahsus presler - 25
8435.10.00.00.19  - - Diğerleri - 25
8435.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 25
       
84.36 Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya     
  arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik    
  tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığı-    
  na mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:    
8436.10.00.00.00  - Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar - 25
   - Kümes hayvancılığına mahsus makina ve cihazlar; civciv çıkartma    
     ve büyütme makina ve cihazları:    
8436.21  - - Civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:    
8436.21.00.00.11  - - - Civciv çıkartma makina ve cihazları - 25
8436.21.00.00.12  - - - Civciv büyütme makina ve cihazları - 25
8436.29  - - Diğerleri:    
8436.29.00.00.11  - - - Tavuk beslemeye mahsus otomatik cihazlar - 25
8436.29.00.00.12  - - - Yumurtaları muayene etmeye mahsus mekanik tertibatlı makina ve     
          cihazlar (tasnif makinaları hariç) - 25
8436.29.00.00.13  - - - Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar - 25
8436.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
8436.80  - Diğer makina ve cihazlar:    
8436.80.10.00.00  - - Ormancılığa mahsus olanlar Adet 25
8436.80.90.00.00  - - Diğerleri - 25
   - Aksam ve parçalar:    
8436.91.00.00.00  - - Kümes hayvancılığına veya civciv çıkartma ve büyütme makina     
       ve cihazlarına ait olanlar - 25
8436.99  - - Diğerleri    
8436.99.00.00.11  - - - Hayvan yemlerini hazırlayan makina ve cihazlara ait olanlar - 25
8436.99.00.00.19 - - - Diğerleri - 25
       
84.37 Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif     
  edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru     
  baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mah-    
  sus makina ve cihazlar (çiftlik tipi makina ve cihazlar hariç):    
8437.10.00.00.00  - Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine,     
      tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar Adet 40
8437.80  - Diğer makina ve cihazlar    
   - - Değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar    
8437.80.00.10.11  - - - Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar - 40
8437.80.00.10.12  - - - Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve ci-    
          hazlar - 40
8437.80.00.10.19  - - - Diğerleri - 40
8437.80.00.90.00  - - Diğerleri - 25
8437.90  - Aksam ve parçalar:    
8437.90.00.10.00  - - Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesi, ağırlığı    
        ve büyüklüklerine göre tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus    
        makina ve cihazlara ait olanlar - 25
   - - Diğerleri    
8437.90.00.90.11  - - - Vals topları  - 40
8437.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 40
       
84.38 Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen     
  yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline     
  mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı veya sıvı    
  yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar hariç):    
8438.10  - Ekmekçilik, pastacılık, bisküvicilik makina ve cihazları ile makarna    
      ve benzeri ürünlerin imaline mahsus makina ve cihazlar:    
8438.10.10.00.00  - - Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar - 40
8438.10.90.00.00  - - Makarna veya benzerlerinin imaline mahsus olanlar - 40
8438.20.00.00.00  - Şekerleme, kakao veya çikolata imaline mahsus makina ve    
      cihazlar - 40
8438.30.00.00.00  - Şeker imaline mahsus makina ve cihazlar - 40
8438.40.00.00.00  - Biracılığa mahsus makina ve cihazlar - 40
8438.50.00.00.00  - Etlerin veya kümes hayvanlarının etlerinin hazırlanmasına mahsus    
     makina ve cihazlar - 40
8438.60  - Sebze, meyva ve kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus     
      makina ve cihazlar    
8438.60.00.00.11  - - Patates soyma makina ve cihazları - 40
8438.60.00.00.12  - - Meyva ve sebzelerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar  - 40
8438.60.00.00.13  - - Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar - 40
8438.80  - Diğer makina ve cihazlar:    
   - - Çay yapraklarını veya kahve çekirdeklerini işlemeye mahsus makina    
        ve cihazlar:    
8438.80.10.10.00  - - - Çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina - 50
8438.80.10.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
8438.80.91.00.00  - - - İçeceklerin hazırlanmasına veya imaline mahsus makina ve cihazlar - 40
   - - - Diğerleri:    
8438.80.99.10.00  - - - - Portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makina ve cihazlar - 50
   - - - - Diğerleri    
8438.80.99.90.11  - - - - - Balıkların veya kabuklu deniz hayvanlarının hazırlanmasına mahsus    
              olanlar  - 40
8438.80.99.90.19  - - - - - Diğerleri  - 40
8438.90  - Aksam ve parçalar:    
8438.90.00.10.00  - - Kahve çekirdeklerinin kabuklarını soymaya veya çıkarmaya mahsus    
        makina ve cihazlara, çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina ve    
        cihazlara, portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makina ve    
        cihazlara ait olanlar - 50
   - - Diğerleri    
8438.90.00.90.11  - - - Biracılığa ait makina ve cihazların aksam ve parçaları  - 40
8438.90.00.90.12  - - - Kalıplar - 40
8438.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 40
       
84.39 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya     
  karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar:    
8439.10  - Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline mahsus makina    
      ve cihazlar    
8439.10.00.00.11  - - Kağıt hamuru imalinde kullanılacak olan ham maddeleri hazırlamaya     
        mahsus makina ve cihazlar - 30
8439.10.00.00.12  - - Kağıt hamuru imaline mahsus makina ve cihazlar - 30
8439.20.00.00.00  - Kağıt veya karton imaline mahsus makina ve cihazlar - 30
8439.30.00.00.00  - Kağıt veya kartonların finisajına mahsus makina ve cihazlar - 30
   - Aksam ve parçalar:    
8439.91.00.00.00  - - Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imali için makina ve     
       cihazlara ait olanlar - 30
8439.99.00.00.00  - - Diğerleri - 30
       
84.40 Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar    
  (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil):    
8440.10  - Makina ve cihazlar:    
8440.10.10.00.00  - - Kağıt katlama makinaları - 30
8440.10.20.00.00  - - Kağıt ve formaları harmanlamaya mahsus makina ve cihazlar - 30
   - - İplikle dikmeye, tel ile dikmeye, tel zımba ile birleştirmeye mahsus    
        makina ve cihazlar    
8440.10.30.00.11  - - - İplikle dikmeye mahsus makina ve cihazlar - 30
8440.10.30.00.12  - - - Tel ile dikmeye mahsus makina ve cihazlar - 30
8440.10.30.00.13  - - - Tel zımba ile birleştirmeye mahsus makina ve cihazlar - 30
   - - Dikişsiz birleştirme makina ve cihazları    
8440.10.40.00.11  - - - Soğuk ve sıcak tutkal ile yapıştıran makina ve cihazlar - 30
8440.10.40.00.19  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri    
8440.10.90.00.11  - - - Sırt, kapak yapma makina ve cihazları - 30
8440.10.90.00.12  - - - Kapak takma makina ve cihazları - 30
8440.10.90.00.13  - - - Entegre cilt makina ve cihazları - 30
8440.10.90.00.19  - - - Diğerleri - 30
8440.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 40
       
84.41 Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer maki-    
  na ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil):    
8441.10  - Kağıt kesme makinaları:    
8441.10.10.00.00  - - Bobin halindeki kağıtları kesme ve tekrar bobin halinde sarmaya    
        mahsus makinalar - 30
8441.10.20.00.00  - - Diğer boyuna veya enine kesme makinaları - 30
   - - Düz giyotinler:    
8441.10.30.10.00  - - - Fotoğrafçılıkta kullanılanlar - 60
8441.10.30.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri    
8441.10.70.10.00  - - - Fotoğrafçılıkta kullanılanlar - 60
8441.10.70.90.00  - - - Diğerleri - 30
8441.20  - Torba kese kağıdı veya zarf yapmaya mahsus makinalar    
8441.20.00.00.11  - - Zarf imaline mahsus makinalar - 30
8441.20.00.00.19  - - Diğerleri - 30
8441.30.00.00.00  - Kutu, tüp, varil ve benzeri mahfazaları yapmaya mahsus makinalar    
     (kalıplama suretiyle yapılanlar hariç) - 30
8441.40.00.00.00  - Kağıt hamuru, kağıt veya kartondan kalıplama suretiyle eşya     
     imaline mahsus makina ve cihazlar - 30
8441.80  - Diğer makina ve cihazlar    
8441.80.00.00.11  - - Parafinli kağıt ve kartondan bardak, kavanoz, tabak vb. imaline mahsus     
        makina ve cihazlar - 30
8441.80.00.00.12  - - Zımbalı delik açma (perforaj) makinaları - 30
8441.80.00.00.19  - - Diğerleri - 30
8441.90  - Aksam ve parçalar:    
   - - Kesme makinalarına ait olanlar:    
   - - - Giyotinlere ait olanlar:    
8441.90.10.11.00  - - - - Fotoğrafçılıkta kullanılanlar - 60
8441.90.10.19.00  - - - - Diğerleri - 40
8441.90.10.90.00  - - - Diğerleri - 40
8441.90.90.00.00  - - Diğerleri - 40
       
84.42  Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya    
    ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat ( 84.56 ila    
    84.65 pozisyonlarında yer alan  takım tezgahları hariç); levhalar,    
    silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak    
   üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin ;    
    düz, pütürlü veya cilalı):    
8442.30  - Makina, cihaz ve teçhizat :    
8442.30.10.00.00  - - Foto dizgi makinaları Adet 30
   - - Diğerleri:    
8442.30.91.00.00  - - - Matbaa harflerini eritmeye, dökmeye ve dizmeye mahsus olanlar (linotip,    
        monotip, intertip gibi)(dökme tertibatı olsun olmasın) Adet 30
   - - - Diğerleri:    
8442.30.99.10.00  - - - - Klişecilik stereo tipi ve benzerleri için makina ve cihazlar - 30
   - - - - Diğerleri    
8442.30.99.90.11  - - - - - Film matrisleri - 40
8442.30.99.90.12  - - - - - Yazı program matrisleri - 40
8442.30.99.90.19  - - - - - Diğerleri - 40
8442.40.00.00.00  - Yukarıdaki makina, alet ve cihazlara ait aksam ve parçalar - 40
8442.50  - Levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta    
    kullanılmak üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litografya    
    taşları (düz, pütürlü, cilalı vb.):     
8442.50.20.00.00  - - Üzerinde basılacak görüntü olanlar - 40
8442.50.80.00.00  - - Diğerleri - 40
84.43  Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer  tabedici unsurlar    
   aracılığıyla baskı yapmaya  mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama    
    ve faks makinaları ( kombine halde olsun olmasın); bunların    
    aksam, parça ve aksesuarları    
    - Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer  tabedici unsurlar    
     aracılığıyla baskı yapmaya  mahsus makinalar;    
8443.11.00.00.00  - - Ofset baskı yapan makinalar,bobin halinde kağıda baskı yapanlar Adet 30
8443.12.00.00.00  - - Ofset baskı yapan makinalar, tabaka kağıda baskı yapan büro tipi    
      makinalar ( rulo haslinde olmayan,bir kenarı 22 cm.yi geçmeyen ve     
       ve diğer kenarı 36 cm.yi geçmeyen kağıtları kullanan ) Adet 30
8443.13  - - Ofset baskı yapan diğer makinalar    
   - - - Tabaka kağıda baskı yapanlar:    
8443.13.10.00.00  - - - - Kullanılmış Adet 30
   - - - - Yeni:    
8443.13.31.00.00  - - - - - Kağıt ebadı 52x74 cm.yi geçmeyenler Adet 30
8443.13.35.00.00  - - - - - Kağıt ebadı 52x74 cm.yi geçen, fakat 74x107 cm. yi geçmeyenler  Adet 30
8443.13.39.00.00  - - - - - Kağıt ebadı 74x107 cm.yi geçenler Adet 30
8443.13.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 30
8443.14.00.00.00  - - Tipografik baskı yapan makinalar, bobin halindeki kağıda baskı    
       yapanlar (fleksografik baskı yapanlar hariç) Adet 30
8443.15  - - Tipografik baskı yapan makinalar (bobin halindeki kağıda baskı    
       yapanlar hariç) (fleksografik baskı yapanlar hariç)    
8443.15.00.00.11  - - - Pedallı tipo baskı makinaları Adet 30
8443.15.00.00.12  - - - Silindir kazanlı tipo baskı makinaları Adet 30
8443.15.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 30
8443.16.00.00.00  - - Fleksografik baskı yapan makinalar Adet 30
8443.17.00.00.00  - - Gravür baskı (tifdruk) yapan makina  Adet 30
8443.19  - - Diğerleri:    
8443.19.20.00.00  - - - Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus olanlar Adet 35
8443.19.40.00.00  - - - Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus olanlar Adet 30
   - - - Diğerleri:    
8443.19.70.10.00  - - - - Rotatif baskı makinaları Adet 30
   - - - - Diğerleri:    
8443.19.70.90.11  - - - - - Serigrafi baskı makinaları Adet 30
8443.19.70.90.19  - - - - - Diğerleri Adet 30
   - Diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları ( kombine  halde    
     olsun olmasın):    
8443.31  - - Baskı, kopyalama veya faks geçiş fonksiyonlarının iki veya daha     
       fazlasını yapan, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke    
       bağlanabilen makinalar:    
8443.31.20.00.00  - - - Ana fonksiyonu sayısal kopyalama olan, orjinali tarayarak kopyalayan ve     
          kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar Adet 60
8443.31.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 60
8443.32  - - Diğerleri, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke     
       bağlanabilen makinalar:    
   - - -Yazıcılar:    
8443.32.10.10.00  - - - - İnk jet tipi yazıcılar Adet 20
8443.32.10.20.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 20
   - - - - Diğerleri:    
8443.32.10.90.11  - - - - - Matris tipi yazıcılar Adet 20
8443.32.10.90.12  - - - - - Lazer tipi yazıcılar Adet 20
8443.32.10.90.13  - - - - - Satır yazıcılar Adet 20
8443.32.10.90.19  - - - - - Diğer yazıcılar Adet 20
8443.32.30.00.00  - - - Faks makinaları Adet 30
   - - - Diğerleri:    
8443.32.91.00.00  - - - - Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik     
             baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar  Adet 60
8443.32.93.00.00  - - - - Optik sistem ile mücehhez,kopyalama fonksiyonu olan diğer makinalar Adet 60
8443.32.99.00.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8443.39  - - Diğerleri:    
8443.39.10.00.00  - - - Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik     
          baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar  Adet 60
   - - - Diğer kopyalama makinaları :    
8443.39.31.00.00  - - - - Optik sistemle mücehhez olanlar Adet 60
8443.39.39.00.00  - - - -Diğerleri Adet 60
8443.39.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - Aksam, parça ve aksesuarlar:    
8443.91   - - Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer  tabedici unsurlar    
       aracılığıyla baskı yapmaya  mahsus makinalarda kullanılan aksam,    
        parça ve aksesuarlar    
8443.91.10.00.00  - - - 8443.19.40 alt pozisyonunda yer alan cihazlara ait olanlar - 40
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Dökme demir veya dökme çelikten olanlar:    
8443.91.91.10.00  - - - - - Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus     
            makinalara ait olanlar - 50
8443.91.91.90.00  - - - - - Diğerleri - 40
   - - - - Diğerleri:    
8443.91.99.10.00  - - - - - Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus     
            makinalara ait olanlar - 50
8443.91.99.90.00  - - - - - Diğerleri - 40
8443.99  - - Diğerleri:    
8443.99.10.00.00  - - - Birleştirilmiş elektronik aksam , parça ve aksesuar - 30
   - - - Diğerleri:    
8443.99.90.10.00  - - - - Optik sistemli fotokopi cihazlarına ait olanlar  - 60
   - - - - Diğerleri:    
8443.99.90.20.00  - - - - - Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus     
            makinalara ait olanlar - 50
8443.99.90.90.00  - - - - - Diğerleri - 40
       
8444.00 Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu    
  (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi     
  veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar:    
8444.00.10.00.00  - Ekstrüzyona mahsus makina ve cihazlar Adet 30
8444.00.90.00.00  - Diğerleri Adet 30
       
84.45 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğir-    
  me, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli iplik-    
  lerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli    
  iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil)    
  ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan doku-    
  maya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar:    
   - Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar:    
8445.11.00.00.00  - - Karde makinaları (tarak makinaları) Adet 30
8445.12.00.00.00  - - Tarama makinaları (penyöz) Adet 30
8445.13.00.00.00  - - Şerit halindeki pamuk, keten, kendir, vb. lifleri çekip uzatarak ve    
        hafifçe bükerek iplik taslağı (fitil) haline getirmeye mahsus     
        cihazlar Adet 30
8445.19  - - Diğerleri:    
8445.19.00.10.00  - - - Saw -gin çırçır makinaları Adet 30
   - - - Diğerleri    
8445.19.00.90.11  - - - - Açma makinaları Adet 30
8445.19.00.90.12  - - - - Ovalama makinaları (finisör) Adet 30
8445.19.00.90.13  - - - - Kıvırcıklaştırma makinaları Adet 30
8445.19.00.90.14  - - - - Karde makinalarından çıkan vatka ve şerit halindeki lifleri bir araya ge-     
            tirerek tekrar homojen bünyeli şeritler haline sokmaya mahsus makina    
            ve cihazlar Adet 30
8445.19.00.90.19  - - - - Diğerleri Adet 30
8445.20  - Dokumaya elverişli Iifleri eğirmeye mahsus makinalar    
8445.20.00.00.11  - - Open-end eğirme makinaları Adet 30
8445.20.00.00.12  - - Ring eğirme makinaları Adet 30
8445.20.00.00.19  - - Diğerleri Adet 30
8445.30.00.00.00  - Dokumaya elverişli lifleri katlama veya bükmeye mahsus makinalar Adet 30
8445.40  - Dokumaya elverişli lifleri bobinleme ve çilelemeye mahsus     
     makinalar (masura sarıcılar dahil)    
8445.40.00.00.11  - - Masura sıyırma makinaları Adet 30
8445.40.00.00.12  - - Masura sarıcılar (atkı aktarma makinaları) Adet 30
8445.40.00.00.19  - - Diğerleri Adet 30
8445.90  - Diğerleri    
8445.90.00.00.11  - - Çözgü makinaları Adet 40
8445.90.00.00.12  - - Çözgü ipliklerine mahsus haşıl makinaları  Adet 40
8445.90.00.00.13  - - Çözgü ipliklerini, dokuma tezgahlarının gücü tellerine ve taraklarına ge-    
        çirmeye mahsus cihazlar (tahar makinaları) Adet 40
8445.90.00.00.14  - - Dokuma tezgahlarındaki çözgü ipliklerinin nihayetlerini tezgaha yeni ve-    
        rilecek olan çözgü ipliklerinin uçlarına bağlamayı sağlayan cihazlar Adet 40
8445.90.00.00.19  - - Diğerleri Adet 40
       
84.46 Dokuma makinaları (tezgahlar):    
8446.10.00.00.00  - Genişliği 30 cm.yi geçmeyen kumaşların dokunmasına mahsus     
      olanlar Adet 35
   - Genişliği 30 cm.yi geçen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar     
      (mekikli):    
8446.21.00.00.00  - - Motorlu olanlar Adet 35
8446.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 35
8446.30.00.00.00  - Genişliği 30 cm.yi geçen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar     
      (mekiksiz) Adet 35
       
84.47 Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül,     
  dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus     
  makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları:    
   - Dairesel örgü yapan makinalar:    
8447.11  - - Silindir çapı 165 mm.yi geçmeyenler:    
8447.11.00.00.11  - - - Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Adet 40
8447.11.00.00.12  - - - Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Adet 40
8447.12  - - Silindir çapı 165 mm.yi geçenler:    
8447.12.00.00.11  - - - Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Adet 40
8447.12.00.00.12  - - - Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Adet 40
8447.20  - Düz örgü yapan makinalar; dikiş -trikotaj makinaları:    
   - - Çözgülü örgü makinaları (Raschel tipi dahil); dikiş-trikotaj makinaları     
8447.20.20.00.11  - - - Ev tipi düz örgü makinaları Adet 40
8447.20.20.00.12  - - - Sanayi tipi düz örgü makinaları Adet 40
8447.20.20.00.13  - - - Ev tipi dikiş-trikotaj makinaları Adet 40
8447.20.20.00.14  - - - Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları Adet 40
8447.20.80.00.00  - - Diğerleri Adet 40
8447.90  - Diğerleri:    
8447.90.00.00.11  - - İşleme makinaları Adet 40
8447.90.00.00.12  - - Şerit ve kaytan yapan makinalar Adet 40
8447.90.00.00.19  - - Diğerleri Adet 40
       
84.48 84.44, 84.45, 84.46 ve 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı    
  makina ve cihazlar (ratiyerler, jakardlar, atkı ipliği kesicileri, çözgü    
  ipliği kesicileri, mekik değiştirme mekanizmaları gibi); sadece veya     
  esas itibariyle bu pozisyonda veya 84.44, 84.45, 84.46 ve 84.47     
  pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya uygun aksam, parça ve     
  aksesuar (iğler, kelebekler, kard garnitürleri, taraklar, iğneli taraklar,    
  üretme memeleri, mekikler, gücü teli ve gücü çerçeveleri, çorapçı     
  eşyasına mahsus iğneler, platinler, tığlar gibi):    
   - 84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için     
     yardımcı makina ve cihazlar:    
8448.11.00.00.00  - - Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici,    
       delici veya birleştirici makinalar - 40
8448.19  - - Diğerleri    
8448.19.00.10.00  - - - Dokumaya elverişli iplikleri eğirmeye mahsus makinalar için yardımcı    
          makinalar - 30
8448.19.00.90.00  - - - Diğerleri - 40
8448.20  - 84.44 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı     
     cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı:    
8448.20.00.00.11  - - Üretme memeleri - 40
8448.20.00.00.19  - - Diğerleri - 40
   - 84.45 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı     
     cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı:    
8448.31.00.00.00  - - Kard garnitürü - 40
8448.32.00.00.00  - - Dokumaya elverişli liflerin hazırlanmasına mahsus makinalara ait    
       olanlar (kard garnitürü hariç) - 40
8448.33.00.00.00  - - İğler, kelebekler, döner bilezikler ve açık ağızlı bilezikler - 40
8448.39  - - Diğerleri    
8448.39.00.00.11  - - - Naylon kopçalar - 40
8448.39.00.00.12  - - - Metal kopçalar - 40
8448.39.00.00.19  - - - Diğerleri - 40
   - Dokuma makinaları veya bunların yardımcı makinalarının aksam,     
      parça ve aksesuarı:    
8448.42.00.00.00  - - Dokuma makinalarına mahsus taraklar, gücü telleri ve gücü     
       çerçeveleri - 40
8448.49.00.00.00  - - Diğerleri - 40
   - 84.47 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı     
     makinalarının aksam, parça ve aksesuarı:    
8448.51  - - İlmiklerin oluşturulmasında kullanılan platinler, iğneler ve diğer    
       eşya:    
8448.51.10.00.00  - - - Platinler - 40
   - - - Diğerleri    
8448.51.90.00.11  - - - - Örgü makinalarına ait iğneler - 40
8448.51.90.00.19  - - - - Diğerleri - 40
8448.59  - - Diğerleri    
8448.59.00.00.11  - - - Örgü ve haşıl makinalarına ait taraklar - 40
8448.59.00.00.12  - - - Konik örgü çapraz taraklar - 40
8448.59.00.00.19  - - - Diğerleri - 40
       
8449.00 Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat     
  imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka     
  imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları:    
8449.00.00.10.00  - Makina ve cihazlar; şapka kalıpları - 30
8449.00.00.90.00  - Aksam ve parçalar - 40
       
84.50 Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma     
  tertibatı bir arada olanlar dahil) :    
   - Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyenler:    
8450.11  - - Tam otomatik makinalar:    
   - - - Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyenler:    
8450.11.11.00.00  - - - - Çamaşırı önden yüklemeli olanlar Adet 40
8450.11.19.00.00  - - - - Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar Adet 40
8450.11.90.00.00  - - - Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler Adet 40
8450.12.00.00.00  - - Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) Adet 40
8450.19  - - Diğerleri    
8450.19.00.00.11  - - - Elektrikli olanlar Adet 40
8450.19.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 40
8450.20.00.00.00  - Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları Adet 40
8450.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 50
       
84.51 Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli    
  madde mamullerinin yıkanması, temizlenmesi, sıkılması, kurutulma-    
  sı, ütülenmesi, preslenmesi suretiyle ütülenmesi (ısı ile yapıştıran     
  presler dahil), ağartılması, boyanması, aprelenmesi, finisajı, emdiril-    
  mesine mahsus makina ve cihazlar (84.50 pozisyonundakiler hariç)     
  ve zemin kaplamalarının imalatında kullanılan (linoleum gibi) men-    
  sucat veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları; mensucatı    
  top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli     
  kesmeye mahsus makinalar:    
8451.10.00.00.00  - Kuru temizleme makinaları - 40
   - Kurutma makinaları:    
8451.21  - - Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyenler:    
8451.21.00.00.11  - - - Evlerde kullanılanlar - 40
8451.21.00.00.19  - - - Diğerleri - 40
8451.29.00.00.00  - - Diğerleri - 40
8451.30.00.00.00  - Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil): Adet 40
8451.40  - Yıkama, ağartma veya boyama makinaları    
8451.40.00.00.11  - - Sanayide kullanılan yıkama makinaları - 40
8451.40.00.00.12  - - Ağartma makinaları - 40
8451.40.00.00.13  - - Boyama makinaları - 40
8451.50  - Mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya    
      şekilli kesmeye mahsus makinalar    
8451.50.00.00.11  - - Mensucatı top halinde sarmaya mahsus makinalar - 40
8451.50.00.00.12  - - Mensucatı şekilli kesmeye mahsus makinalar - 40
8451.50.00.00.19  - - Diğerleri - 40
8451.80  - Diğer makinalar:    
8451.80.10.00.00  - - Linoleum veya diğer zemin kaplamalarının imalatında, mensucat    
        veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları - 40
8451.80.30.00.00  - - Apre ve finisaj makinaları - 40
8451.80.80.00.00  - - Diğerleri - 40
8451.90  - Aksam ve parçalar    
8451.90.00.00.11  - - Ütü ve pres makinalarının aksam ve parçaları  - 50
8451.90.00.00.12  - - Kuru temizleme makinalarının aksam ve parçaları - 50
8451.90.00.00.19  - - Diğerleri - 50
       
84.52 Dikiş makinaları (84.40 pozisyonundaki kitap dikme makinaları hariç);    
  özellikle dikiş makinaları için imal edilmiş mobilya, tabla ve mahfa-    
  zalar; dikiş makinalarının iğneleri:    
8452.10  - Ev tipi dikiş makinaları:    
   - - Sadece düz dikiş yapan motorlu veya motorsuz dikiş makinaları    
        (motorsuzların başı 16 kg.ı, motorluların ise motorla birlikte 17 kg.ı geç-    
        meyenler); sadece düz dikiş yapan motorlu veya motorsuz dikiş maki-    
        nalarının başları (motorsuz olanların 16 kg.ı, motorlu olanların ise motor-    
        la birlikte 17 kg.ı geçmeyenler):    
8452.10.11.00.00  - - - Birim değeri 65 €' den fazla olanlar (iskelet,tabla ve mobilyalar hariç) Adet 30
8452.10.19.00.00  - - - Diğerleri Adet 30
   - - Diğer dikiş makinaları ve başları    
8452.10.90.00.11  - - - Diğer dikiş yapan motorsuz dikiş makinaları ve başları Adet 30
8452.10.90.00.12  - - - Diğer dikiş yapan motorlu dikiş makinaları ve başları Adet 30
   - Diğer dikiş makinaları:    
8452.21.00.00.00  - - Otomatik üniteler Adet 30
8452.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 30
8452.30.00.00.00  - Dikiş makinaları iğneleri 1000 Ad 40
8452.90  - Dikiş makinalarına mahsus mobilya, tabla, mahfaza ve bunlara mahsus    
     aksam ve parçalar; Dikiş makinalarının diğer aksam ve parçaları    
8452.90.00.10.00  - - MobiIya, tabla ve mahfazalar - 50
8452.90.00.90.00  - - Diğerleri - 30
84.53 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi,    
  deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline     
  veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç):    
8453.10.00.00.00  - Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlen-    
     mesine mahsus makina ve cihazlar - 30
8453.20.00.00.00  - Ayakkabı imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar - 30
8453.80.00.00.00  - Diğer makina ve cihazlar - 30
8453.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 30
       
84.54 Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları,    
  döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları:    
8454.10.00.00.00  - Tav ocakları - 15
8454.20.00.00.00  - Külçe kalıpları ve döküm potaları - 15
8454.30  - Döküm makinaları:    
8454.30.10.00.00  - - Basınçlı döküm makinaları - 15
8454.30.90.00.00  - - Diğerleri - 15
8454.90  - Aksam ve parçalar    
8454.90.00.00.11  - - Tav ocaklarına ait olanlar - 15
8454.90.00.00.19  - - Diğerleri - 15
       
84.55 Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri:    
8455.10.00.00.00  - Boru imaline mahsus hadde makinaları - 40
   - Diğer hadde makinaları:    
8455.21  - - Sıcak hadde makinaları ve kombine haldeki sıcak ve soğuk hadde    
       makinaları    
8455.21.00.00.11  - - - Blum, kütük ve benzerlerini haddeleyerek enine kesitleri muayyen bazı    
          ürünler haline sokan hadde makinaları (silindirleri oluklu hadde maki-    
          naları) - 40
8455.21.00.00.12  - - - Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makinaları - 40
8455.21.00.00.19  - - - Diğerleri - 40
8455.22.00.00.00  - - Soğuk hadde makinaları - 40
8455.30  - Hadde silindirleri:    
8455.30.10.00.00  - - Dökme demirden olanİar - 40
   - - Dövülmüş çelikten olanlar:    
8455.30.31.00.00  - - - Sıcak hadde iş silindirleri; sıcak ve soğuk hadde destek silindirleri - 40
8455.30.39.00.00  - - - Soğuk hadde iş silindirleri - 40
8455.30.90.00.00  - - Diğerleri - 40
8455.90.00.00.00  - Diğer aksam ve parçalar - 40
       
84.56 Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton     
  ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını,     
  ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus     
  makina ve aletler, su püskürtmeli kesme makinaları:    
8456.10  - Lazerle, fotonla veya diğer ışın yöntemleri ile     
     çalışanlar:    
8456.10.00.10.00  - - Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar  Adet 50
8456.10.00.20.00  - - Taş, seramik  ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer     
         mineral maddelerin işlenmesine  mahsus olanlar Adet 40
8456.10.00.30.00  - - Ağaç, mantar,kemik,ebonit ve suni plastik maddeler ve benzeri sert     
          plastik işlenmesine mahsus olanlar  Adet 50
8456.10.00.90.00  - - Diğerleri Adet 50
8456.20  - Ultrasonik  yöntemi ile çalışanlar:    
8456.20.00.10.00  - - Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 50
8456.20.00.20.00  - - Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer    
        mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 40
8456.20.00.90.00  - - Diğerleri Adet 50
8456.30  - Elektro -erozyon yöntemi ile çalışanlar:    
   - - Sayısal kontrollü olanlar:    
8456.30.11.00.00  - - - Tel - kesme Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8456.30.19.10.00  - - - - Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 50
8456.30.19.20.00  - - - - Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer    
            mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 40
8456.30.19.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
8456.30.90.10.00  - - - Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 50
8456.30.90.20.00  - - - Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer    
          mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 40
8456.30.90.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
8456.90  - Diğerleri:    
8456.90.20.00.00  - - Su jeti kesme makinaları  Adet 50
   - - Diğerleri     
8456.90.80.10.00  - - - Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer    
            mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar Adet 40
8456.90.80.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
     
84.57 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgahlar     
  ve çok istasyonlu transfer tezgahları:    
8457.10  - İşleme merkezleri    
8457.10.10.00.00  - - Yatay olanlar Adet 50
8457.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8457.20.00.00.00  - Tek istasyonlu tezgahlar Adet 50
8457.30  - Çok istasyonlu transfer tezgahları    
8457.30.10.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8457.30.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
       
84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama merkezleri     
  dahil):    
   - Yatay torna tezgahları:    
8458.11  - - Numerik kontrollü olanlar:    
8458.11.20.00.00  - - - Tornalama merkezleri  Adet 50
   - - - Otomatik torna tezgahları :    
8458.11.41.00.00  - - - - Tek milli olanlar Adet 50
8458.11.49.00.00  - - - - Çok milli olanlar Adet 50
   - - - Diğerleri    
8458.11.80.00.11  - - - - Alın torna tezgahları Adet 50
8458.11.80.00.12  - - - - Bandaj torna tezgahları Adet 50
8458.11.80.00.13  - - - - Eksantrik torna tezgahları Adet 50
8458.11.80.00.14  - - - - Tek milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile) Adet 50
8458.11.80.00.15  - - - - Çok milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile) Adet 50
8458.11.80.00.16  - - - - Torna otomatları (takım devri hareketi ile) Adet 50
8458.11.80.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8458.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer torna tezgahları:    
8458.91  - - Numerik kontrollü olanlar:    
8458.91.20.00.00  - - - Tornalama merkezleri  Adet 50
8458.91.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8458.99.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
       
84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye,    
  diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları    
  (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları     
  (tornalama merkezleri dahil) hariç] :    
8459.10.00.00.00  - Kızaklı işlem üniteleri Adet 50
   - Diğer delme tezgahları:    
8459.21.00.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8459.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer rayba -freze tezgahları:    
8459.31.00.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8459.39.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8459.40  - Diğer rayba tezgahları:    
8459.40.10.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8459.40.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Konsol tipi freze tezgahları:    
8459.51.00.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8459.59.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer freze tezgahları:    
8459.61  - - Numerik kontrollü olanlar:    
8459.61.10.00.00  - - - Takım freze tezgahları Adet 50
8459.61.90.00.00  - - - Diğerleri: Adet 50
8459.69  - - Diğerleri:    
8459.69.10.00.00  - - - Takım freze tezgahları Adet 50
8459.69.90.00.00  - - - Diğerleri: Adet 50
8459.70.00.00.00  - Diğer diş açma veya vida yuvası açma tezgahları Adet 50
       
84.60 Metalleri veya sermetleri taşlama taşları  ,aşındırıcılar veya parlat-    
  ma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama,    
  honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlem-    
  lerine mahsus tezgahlar ( 84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli    
  taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç):    
   - Düz yüzey taşlama tezgahları (eksenlerden herhangi birinin ayar-    
     lanma hassasiyeti en az 0,01 mm. olanlar):    
8460.11.00.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8460.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer taşlama tezgahları (eksenlerden herhangi birinin ayarlanma    
     hassasiyeti en az 0,01 mm. olanlar):    
8460.21  - - Numerik kontrollü olanlar:    
   - - - Silindirik yüzeyler için taşlama tezgahları :    
8460.21.11.00.00  - - - - Dahili silindirik taşlama makineleri Adet 50
8460.21.15.00.00  - - - - Merkezsiz  taşlama makineleri Adet 50
8460.21.19.00.00  - - - - Diğerleri Adet 50
8460.21.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8460.29  - - Diğerleri:    
8460.29.10.00.00  - - - Silindirik yüzeyler için taşlama tezgahları  Adet 50
8460.29.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - Bileme tezgahları (alet veya kesici takım için):    
8460.31.00.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8460.39.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8460.40  - Honlama veya lepleme tezgahları :    
   - - Numerik kontrollü olanlar    
8460.40.10.00.11  - - - Honlama tezgahları Adet 50
8460.40.10.00.12  - - - Lepleme tezgahları Adet 50
   - - Diğerleri    
8460.40.90.00.11  - - - Honlama tezgahları Adet 50
8460.40.90.00.12  - - - Lepleme tezgahları Adet 50
8460.90  - Diğerleri:    
   - - Mikrometrik ayarlama sistemi olanlar (eksenlerden herhangi birinin    
       ayarlanma hassasiyeti en az 0,01 mm. olanlar)    
8460.90.10.00.11  - - - Rektifiye tezgahları Adet 50
8460.90.10.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri    
8460.90.90.00.11  - - - Rektifiye tezgahları Adet 50
8460.90.90.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
       
84.61 Metalleri veya sermetleri taIaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir    
  yerinde beIirtilmeyen veya yer almayan planya,vargel, yiv açma,     
  broş, dişli açma, dişli taşIama veya dişli tamamlama tezgahları,    
  testere, diIme tezgahları ve diğer takım tezgahIarı:    
8461.20  - Vargel ve yiv açma tezgahları    
8461.20.00.00.11  - - Vargel tezgahları Adet 50
8461.20.00.00.12  - - Yiv açma tezgahları Adet 50
8461.30  - Broş tezgahları :    
8461.30.10.00.00  - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8461.30.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8461.40  - Dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları:    
   - - Dişli açma tezgahları:    
   - - - Dişli çarkları açmaya mahsus olanlar:    
8461.40.11.00.00  - - - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8461.40.19.00.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğer dişlileri açmaya mahsus olanlar:    
8461.40.31.00.00  - - - - Numerik kontrollü olanlar Adet 50
8461.40.39.00.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - Dişli taşlama veya tamamlama tezgahları:    
   - - - Mikrometrik ayarlama sistemi olanlar (eksenlerinden herhangi birinin    
          ayarlanma hassasiyeti en az 0,01 mm. olanlar):    
   - - - - Numerik kontrollü olanlar    
8461.40.71.00.11  - - - - - Dişli taşlama tezgahları Adet 50
8461.40.71.00.12  - - - - - Dişli tamamlama tezgahları Adet 50
   - - - - Diğerleri    
8461.40.79.00.11  - - - - - Dişli taşlama tezgahları Adet 50
8461.40.79.00.12  - - - - - Dişli tamamlama tezgahları Adet 50
   - - - Diğerleri    
8461.40.90.00.11  - - - - Dişli taşlama tezgahları Adet 50
8461.40.90.00.12  - - - - Dişli tamamlama tezgahları Adet 50
8461.50  - Testere tezgahları ve dilme tezgahları:    
   - - Testere tezgahları:    
8461.50.11.00.00  - - - Testeresi daire şeklinde olanlar Adet 50
8461.50.19.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8461.50.90.00.00  - - Dilme tezgahları Adet 50
8461.90.00.00.00  - Diğerleri Adet 50
       
84.62 Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye     
  mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye,     
  katlamaya,düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak    
  çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil);    
  metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılma-    
  yan presler:    
8462.10  - Dövme veya kalıpta dövme tezgahları (presler dahil) ve çekiçleri:    
   - - Numerik kontrollü olanlar    
8462.10.10.00.11  - - - Dövme tezgahları Adet 50
8462.10.10.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri    
8462.10.90.00.11  - - - Dövme tezgahları Adet 50
8462.10.90.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
   - Kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassı-    
      laştırma tezgahları (presler dahil):    
8462.21  - - Numerik kontrollü olanlar:    
8462.21.10.00.00  - - -Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar Adet 50
8462.21.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8462.29  - - Diğerleri:    
8462.29.10.00.00  - - - Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8462.29.91.00.00  - - - - Hidrolik Adet 50
8462.29.98.00.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - Makasla kesme tezgahları (presler dahil) (kombine haldeki zımbalı    
     kesme ve makasla kesme tezgahları hariç):    
8462.31  - - Numerik kontrollü olanlar    
8462.31.00.00.11  - - - Makasla kesme tezgahları Adet 50
8462.31.00.00.19  - - - Presler Adet 50
8462.39  - - Diğerleri:    
   - - - Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar    
8462.39.10.00.11  - - - - Makasla kesme tezgahları Adet 50
8462.39.10.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Hidrolik    
8462.39.91.00.11  - - - - - Makasla kesme tezgahları Adet 50
8462.39.91.00.12  - - - - - Presler Adet 50
   - - - - Diğerleri    
8462.39.99.00.11  - - - - - Makasla kesme tezgahları Adet 50
8462.39.99.00.12  - - - - - Presler Adet 50
   - Zımbalı kesme veya taslak çıkarma tezgahları (presler dahil) (kom-    
     bine haldeki zımbalı kesme ve makasla kesme tezgahları dahil):    
8462.41  - - Numerik kontrollü olanlar:    
   - - - Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar    
8462.41.10.00.11  - - - - Zımbalı kesme tezgahları Adet 50
8462.41.10.00.12  - - - - Presler Adet 50
8462.41.10.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri    
8462.41.90.00.11  - - - - Zımbalı kesme tezgahları Adet 50
8462.41.90.00.12  - - - - Presler Adet 50
8462.41.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
8462.49  - - Diğerleri:    
   - - - Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar    
8462.49.10.00.11  - - - - Zımbalı kesme makinaları Adet 50
8462.49.10.00.12  - - - - Presler Adet 50
8462.49.10.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri    
8462.49.90.00.11  - - - - Zımbalı kesme makinaları Adet 50
8462.49.90.00.12  - - - - Presler Adet 50
8462.49.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
   - Diğerleri:    
8462.91  - - Hidrolik presler:    
   - - - Numerik Kontrollü olanlar    
8462.91.20.10.00  - - - - Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya    
          metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler Adet 50
8462.91.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8462.91.80.10.00  - - - - Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya     
           metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler Adet 50
8462.91.80.90.00 - - - -Diğerleri Adet 50
8462.99  - - Diğerleri:    
   - - - Numerik Kontrollü olanlar    
8462.99.20.10.00  - - - - Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya    
          metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler Adet 50
8462.99.20.90.00  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8462.99.80.10.00  - - - - Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya     
           metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler Adet 50
8462.99.80.90.00 - - - -Diğerleri Adet 50
84.63 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer    
  takım tezgahları:    
8463.10  - Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları:    
8463.10.10.00.00  - - TeI çekme makinaları Adet 50
8463.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
8463.20  - Diş açma makinaları    
8463.20.00.00.11  - - Ezerek vida dişi açma makinaları Adet 50
8463.20.00.00.19  - - Diğerleri Adet 50
8463.30.00.00.00  - Tel işlemeye mahsus makinalar Adet 50
8463.90.00.00.00  - Diğerleri Adet 50
       
84.64 Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddele-    
  ri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar:    
8464.10.00.00.00  - Testere makinaları  Adet 40
8464.20  - Taşlama veya parlatma makinaları:    
   - - Camı işlemeye mahsus olanlar:    
8464.20.11.00.00  - - - Optik camlar için olanlar Adet 40
8464.20.19.00.00  - - - Diğerleri - 40
8464.20.80.00.00  - - Diğerleri - 40
8464.90.00.00.00  - Diğerleri - 40
     
84.65 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri     
  sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama,    
  yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil):    
8465.10  - Çeşitli makina işlemlerini bu işlemler arasında alet değiştirmeden     
      yapan makinalar:    
8465.10.10.00.00  - -  Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi elle yapılanlar Adet 50
8465.10.90.00.00  - -  Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi otomatik olarak    
        yapılanlar Adet 50
   - Diğerleri:    
8465.91  - - Testere makinaları :    
8465.91.10.00.00  - - - Şerit testereler Adet 50
8465.91.20.00.00  - - - Dairevi testereler Adet 50
8465.91.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8465.92  - - Planya,freze veya keserek kalıplama makinaları    
8465.92.00.00.11  - - - Planya makinaları Adet 50
8465.92.00.00.12  - - - Freze makinaları Adet 50
8465.92.00.00.13  - - - Keserek kalıplama makinaları Adet 50
8465.93  - - Taşlama,zımparalama veya parlatma makinaları    
8465.93.00.00.11  - - - Taşlama makinaları Adet 50
8465.93.00.00.12  - - - Zımparalama makinaları Adet 50
8465.93.00.00.13  - - - Parlatma makinaları Adet 50
8465.94.00.00.00  - - Bükme veya birleştirme makinaları Adet 50
8465.95.00.00.00  - - Delik açma veya zıvanalama makinaları Adet 50
8465.96.00.00.00  - - Yarma,dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları Adet 50
8465.99  - - Diğerleri:    
8465.99.00.00.11  - - - Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar Adet 50
8465.99.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
       
84.66 Sadece veya esas itibariyle 84.56 ila 84.65 pozisyonlarındaki makina-    
  larda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuar (işlenecek par-    
  çaları tutucular ve alet tutucuları, otomatik şekilde açılan pafta kafa-    
  ları, taksim edici tertibat ve makinalara mahsus diğer tertibat dahil);     
  elde kullanılmaya mahsus her türlü el aletlerinin alet tutucuları:    
8466.10  - Alet tutucuları ve otomatik şekilde açılan pafta kafaları:    
   - - Alet tutucuları:    
8466.10.20.00.00  - - - Aynalar, kıskaçlar ve kovanlar - 50
   - - - Diğerleri:    
8466.10.31.00.00  - - - - Torna tezgahlarına mahsus olanlar - 50
8466.10.38.00.00  - - - - Diğerleri - 50
8466.10.80.00.00  - - Otomatik şekilde açılan pafta kafaları - 50
8466.20  - İşlenecek parçaları tutucular:    
8466.20.20.00.00  - - Özel uygulamalar için takım ve aparatlar; standart takım ve    
        aparatların parçalarından oluşan setler - 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Torna tezgahlarına mahsus olanlar    
8466.20.91.00.11  - - - - Torna aynaları - 50
8466.20.91.00.19  - - - - Diğerleri - 50
8466.20.98.00.00  - - - Diğerleri - 50
8466.30.00.00.00  - Makinalara ait taksim edici tertibat ve diğer özel tertibat - 50
   - Diğerleri:    
8466.91  - - 84.64 Pozisyonundaki makinalara ait olanlar:    
8466.91.20.00.00  - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar - 40
8466.91.95.00.00  - - - Diğerleri - 40
8466.92  - - 84.65 Pozisyonundaki makinalara ait olanlar:    
8466.92.20.00.00  - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar - 50
8466.92.80.00.00  - - - Diğerleri - 50
8466.93  - - 84.56 ila 84.61 Pozisyonlarındaki makinalara  ait olanlar    
8466.93.30.00.00  - - - 8456.90.20 alt pozisyonundaki makinalara ait olanlar - 50
8466.93.70.00.00  - - - Diğerleri - 50
8466.94  - - 84.62 veya 84.63 Pozisyonlarındaki makinalara    
        ait olanlar:    
8466.94.00.10.00  - - - Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus    
             preslere ve metal tozlarını sıkıştırarak balya     
              yapmaya mahsus preslere ait olanlar - 50
8466.94.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
       
84.67  El ile kullanılan, pnömatik ,hidrolik veya  elektrikli ya da elektriksiz     
   kendinden motorlu olan aletler :    
   - Pnömatik aletler:    
8467.11  - - Rotatif tiptekiler (kombine haldeki rotatif darbeli olanlar dahil):    
8467.11.10.00.00  - - - Metal işlemek için olanlar - 50
   - - - Diğerleri    
8467.11.90.00.11   - - - - Garaj, atölye ve benzeri yerlerde kullanılan hava tazyikli gres     
            tabancaları - 50
8467.11.90.00.19  - - - - Diğerleri - 50
8467.19.00.00.00  - - Diğerleri - 50
   - Kendinden elektrik motorlu olanlar:     
8467.21  - - Her tür matkaplar:    
8467.21.10.00.00  - - - Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler Adet 35
   - - - Diğerleri:    
8467.21.91.00.00  - - - - Elektropnömatik olanlar Adet 35
8467.21.99.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
8467.22  - - Testereler:    
8467.22.10.00.00  - - - Zincir testereler Adet 35
8467.22.30.00.00  - - - Dairesel testereler Adet 35
8467.22.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 35
8467.29  - - Diğerleri:    
8467.29.20.00.00  - - - Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler Adet 35
   - - - Diğerleri:    
   - - - - BileyiciIer ve taşlayıcılar:    
8467.29.51.00.00  - - - - - Köşe taşlayıcıIar Adet 35
8467.29.53.00.00  - - - - - KayışIı bileyiciler Adet 35
8467.29.59.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 35
8467.29.70.00.00  - - - - Planyalar Adet 35
8467.29.80.00.00  - - - - Çit makasları ve çim biçme makasları Adet 35
8467.29.85.00.00  - - - - Diğerleri Adet 35
   - Diğer aletler:    
8467.81.00.00.00  - - Zincirli testereler Adet 50
8467.89  - - Diğerleri    
   - - - Hidrolik olanlar:    
8467.89.00.11.00  - - - - Delme veya sondaj makinaları - 15
8467.89.00.19.00  - - - - Diğerleri - 50
8467.89.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - Aksam ve parçalar:    
8467.91  - -  Zincir testerelere ait olanlar    
8467.91.00.10.00  - - - Kendinden elektrik motorlu olanlar - 50
8467.91.00.90.00  - - - Diğerleri  - 50
8467.92.00.00.00  - - Pnömatik aletlere ait olanlar - 50
8467.99  - - Diğerleri    
   - - - Hidrolik olanlar:    
8467.99.00.11.00  - - - - Delme veya sondaj makinalarına ait olanlar - 15
8467.99.00.19.00  - - - - Diğerleri - 15
8467.99.00.20.00  - - - Kendinden elektrik motorlu olanlara ait olanlar - 35
8467.99.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
       
84.68 Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye el-    
  verişli olsun olmasın) (85.15 pozisyonundakiler hariç); gazla çalışan     
  satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar:    
8468.10.00.00.00  - Elle kullanılan şalümolar - 30
8468.20  - Gazla çalışan diğer makina ve cihazlar    
8468.20.00.00.11  - - Termoplastik maddeler için kaynak cihazları - 30
8468.20.00.00.19  - - Diğerleri - 30
8468.80.00.00.00  - Diğer makina ve cihazlar - 30
8468.90  - Aksam ve parçalar:    
8468.90.00.10.00  - - Lehim yapmaya mahsus makina ve cihazlara ait olanlar - 50
   - - Diğerleri    
8468.90.00.90.11  - - - Satıh tavlama makina ve cihazlarına ait olanlar - 30
8468.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 30
       
84.69 Yazı makinaları ( 84.43 pozisyonundaki yazıcılar hariç) ve kelime    
  işlem makinaları:    
8469.00.10.00.00  - Kelime işlem makinaları Adet 30
   -  Diğerleri:    
8469.00.91.00.00  - - Elektrikli olanlar Adet 30
8469.00.99.00.00  - - Diğerleri Adet 30
       
84.70 Hesap makinaları ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri    
  kaydeden, kaydedilen bilgileri  yeniden veren ve gösteren cep tipi    
  makinalar; hesaplama tertibatı olan muhasebe makinaları,     
  posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar, bilet basma    
  ve verme makinaları ve benzeri cihazlar; yazar kasalar:    
8470.10.00.00.00  - Harici bir elektrikli güç kaynağı olmaksızın çalışabilen elektronik    
     hesap makinaları ve hesaplama fonsiyonu olup verilen bilgileri kay-    
     deden, kaydedilen bilgileri  yeniden veren ve gösteren cep tipi     
     makinalar Adet 30
   - Diğer elektronik hesap makinaları:    
8470.21.00.00.00  - - Yazma tertibatı olanlar Adet 30
8470.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 30
8470.30.00.00.00  - Diğer hesap makinaları Adet 30
8470.50  - Yazar kasalar    
8470.50.00.00.11  - -  Satış noktası terminalleri (POS makinaları) Adet 30
8470.50.00.00.19  - -  Diğerleri Adet 30
8470.90  - Diğerleri    
8470.90.00.00.11  - - Posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar Adet 30
8470.90.00.00.12  - - Bilet basma ve verme makinaları Adet 30
8470.90.00.00.19  - - Diğerleri Adet 30
       
84.71 Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik    
  bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik    
  okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait    
  makinalar ile bu verileri işleyen makinalar:    
8471.30.00.00.00 - Portatif otomatik bilgi işlem makinaları ( en az bir merkezi işlem    
    birimi, bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler) Adet 20
   - Diğer otomatik bilgi işlem makinaları:    
8471.41  - - Aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem birimi ve bir giriş bir çıkış     
       birimi bulunanlar (birbirlerine bağlı olsun olmasın) :     
8471.41.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.41.00.90.00  - - - Diğerleri  Adet 20
8471.49  - - Diğerleri ( sistem halinde getirilenler):    
8471.49.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 20
8471.49.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 20
8471.50  - 8471.41 veya  8471.49 alt pozisyonlarında yer alanların dışındaki bilgi     
     işlem birimleri ( aynı kabin içinde bellek birimi, giriş birimi, çıkış     
     biriminden bir veya ikisini içersin içermesin):    
8471.50.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 20
8471.50.00.90.00  - - Diğerleri  Adet 20
8471.60  - Giriş birimleri ve çıkış birimleri  ( aynı kabin içinde bellek birimi    
     içersin içermesin) :    
   - - Klavyeler:    
8471.60.60.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.60.60.90.00  - - - Diğerleri Adet 20
   - - Diğerleri:    
8471.60.70.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
   - - - Diğerleri:    
8471.60.70.90.11  - - - - Optik okuyucular Adet 20
8471.60.70.90.12  - - - - Manyetik kod okuyucular Adet 20
8471.60.70.90.13  - - - - Işıklı kalem Adet 20
8471.60.70.90.14  - - - - Mouse Adet 20
8471.60.70.90.15  - - - - Plotter (çizici) Adet 20
8471.60.70.90.16  - - - - Digitizer Adet 20
8471.60.70.90.19  - - - - Diğerleri Adet 20
8471.70  - Bellek birimleri :    
   - - Ana bellek birimleri:    
8471.70.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.20.90.00  - - - Diğerleri Adet 20
   - - Diğerleri:    
   - - - Disk birimleri:    
   - - - - Optik olanlar (manyeto-optik olanlar dahil):    
8471.70.30.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.30.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 20
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Hard disk sürücü:    
8471.70.50.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.50.90.00  - - - - - - Diğerleri Adet 20
   - - - - - Diğerleri:    
8471.70.70.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.70.90.00  - - - - - - Diğerleri Adet 20
   - - - Manyetik teyp birimleri:    
8471.70.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.80.90.00  - - - - Diğerleri Adet 20
   - - - Diğerleri:    
8471.70.98.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 20
8471.70.98.90.00  - - - - Diğerleri Adet 20
8471.80.00.00.00  - Otomatik bilgi işlem makinalarının diğer birimleri Adet 20
8471.90.00.00.00  - Diğerleri Adet 20
       
84.72 Diğer büro makinaları (hektografik veya mumlu kağıtla çalışan teksir    
  makinaları, adres basma makinaları, para ayırma, sayma veya paket-    
  leme makinaları, otomatik banknot verme makinaları, kurşun kalem    
  açma cihazları, delikli veya tel zımba makinaları gibi):    
8472.10.00.00.00  - Teksir makinaları Adet 40
8472.30.00.00.00  - Mektupları tasnif etmeye veya katlamaya veya mektupları zarflara    
     veya bantlara yerleştirmeye, mektupları açmaya, kapamaya veya    
     mühürlemeye ve posta pullarını yapıştırmaya veya iptal etmeye     
     mahsus makinalar Adet 30
8472.90  - Diğerleri:    
8472.90.10.00.00  - - Metal paraları ayıran, sayan veya paketleyen makinalar Adet 30
8472.90.30.00.00  - - Otomatik vezne makinaları  (ATM'ler) Adet 30
   - - Diğerleri:    
8472.90.70.10.00  - - - Çek yazma makinaları - 30
8472.90.70.20.00  - - - Adres basma makinaları - 40
8472.90.70.30.00  - - - Adres plakalarını stampa etme makinaları - 30
   - - - Diğerleri    
8472.90.70.90.11  - - - - Kurşun kalem açma cihazları - 30
8472.90.70.90.12  - - - - Delgeç veya tel zımba makinaları - 30
8472.90.70.90.13  - - - - Banknot sayma makinası - 30
8472.90.70.90.19  - - - - Diğerleri - 30
       
84.73 Sadece veya esas itibariyle 84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina    
  ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuarlar    
  (kutular, kılıflar ve benzerleri hariç):    
8473.10  - 84.69 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar:    
   - - Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar :    
8473.10.11.00.00  - - - 8469.00.10.00 alt pozisyonundaki makinalara ait olanlar  - 30
8473.10.19.00.00  - - - Diğerleri - 30
8473.10.90.00.00  - - Diğerleri - 30
   - 84.70 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar:    
8473.21  - - 8470.10, 8470.21 veya 8470.29 Alt pozisyonlarındaki elektronik    
       hesap makinalarına ait olanlar :    
8473.21.10.00.00  - - - Birleştirilmiş elektronik aksam , parça ve aksesuar - 30
8473.21.90.00.00  - - - Diğerleri - 30
8473.29  - - Diğerleri :    
8473.29.10.00.00  - - - Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar - 30
   - - - Diğerleri    
8473.29.90.00.11  - - - - Muhasebe makinalarına ait olanlar - 30
8473.29.90.00.12  - - - - Yazar kasalara ait olanlar - 30
8473.29.90.00.19  - - - - Diğer hesap makinalarına ait olanlar - 30
8473.29.90.00.29  - - - - Diğerleri - 30
8473.30  - 84.71 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar :    
8473.30.20.00.00  - - Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar - 30
8473.30.80.00.00  - - Diğerleri - 30
8473.40  - 84.72 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar :    
   - - Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar:    
8473.40.11.00.00  - - - 8472.90.30.00 alt pozisyonundaki makinalara ait olanlar - 30
8473.40.18.00.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri    
8473.40.80.00.11  - - - Çek yazan makinalara ait olanlar - 30
8473.40.80.00.12  - - - Adres plakaları - 30
8473.40.80.00.19  - - - Diğerleri - 30
8473.50  - 84.69 ila 84.72 Pozisyonlarındaki makinalardan iki veya daha faz-     
     lasında aynı derecede kullanılmaya uygun olan aksam, parça ve    
     aksesuar:    
8473.50.20.00.00  - - Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar: - 30
8473.50.80.00.00  - - Diğerleri - 30
       
84.74 Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve    
  hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıka-    
  maya,kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus ma-    
  kina ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleş-    
  memiş çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral     
  maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil ver-    
  meye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yap-    
  maya mahsus makinalar:    
8474.10  - Tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya veya yıkamaya mahsus  maki-    
     nalar :    
8474.10.00.10.00  - - Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya    
        mahsus makinalar - 25
8474.10.00.90.00  - - Diğerleri - 25
8474.20  - Kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar:    
8474.20.00.10.00  - - Taş kırma makinaları - 50
8474.20.00.90.00  - - Diğerleri - 25
   - Karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar:    
8474.31.00.00.00  - - Beton veya harç karıştırıcılar - 50
8474.32.00.00.00  - - Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar - 25
8474.39.00.00.00  - - Diğerleri - 25
8474.80  - Diğer makina ve cihazlar    
8474.80.10.00.00  - - Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil     
        vermeye mahsus makina ve cihazlar - 25
   - - Diğerleri:    
8474.80.90.00.11  - - - Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (maça makinası) - 25
8474.80.90.00.12  - - - Kiremit ve tuğla veya biriket yapmaya mahsus makina ve cihazlar - 25
8474.80.90.00.13  - - - Beton blok yapmaya mahsus makina ve cihazlar - 25
8474.80.90.00.19  - - - Diğerleri - 25
8474.90  - Aksam ve parçalar:    
   - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8474.90.10.10.00  - - - Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya     
          mahsus makinalara ait olanlar - 25
   - - - Diğerleri    
8474.90.10.90.11  - - - - Beton ve taş kırma makinalarına ait olanlar - 25
8474.90.10.90.12  - - - - Tasnif etme makinalarına ait olanlar - 25
8474.90.10.90.13  - - - - Öğütme makinalarına ait olanlar - 25
8474.90.10.90.19  - - - - Diğerleri - 25
   - - Diğerleri:    
8474.90.90.10.00  - - - Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya     
          mahsus makinalara ait olanlar - 25
   - - - Diğerleri    
8474.90.90.90.11  - - - - Beton ve taş kırma makinalarına ait olanlar - 25
8474.90.90.90.12  - - - - Tasnif etme makinalarına ait olanlar - 25
8474.90.90.90.13  - - - - Öğütme makinalarına ait olanlar - 25
8474.90.90.90.19  - - - - Diğerleri - 25
       
84.75 Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valflerin veya flaş    
  ampullerinin cam zarflar içinde montajına mahsus makinalar; cam    
  veya cam eşyanın imaline veya sıcak olarak işlenmesine mahsus     
  makinalar:    
8475.10.00.00.00  - Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valflerin veya     
     flaş ampullerinin cam zarflar içinde montajına mahsus makinalar - 30
   - Cam veya cam eşyanın imaline veya sıcak olarak işlenmesine     
     mahsus makinalar :    
8475.21.00.00.00  - - Optik liflerin ve taslaklarının imaline mahsus makinalar - 30
8475.29.00.00.00  - - Diğerleri - 30
8475.90  - Aksam ve parçalar    
8475.90.00.00.11  - - 8475.10 Alt pozisyonunda yer alan makinalara ait olanlar - 30
8475.90.00.00.12  - - 8475.21 ve 8475.29 Alt pozisyonlarında yer alan makinalara ait olanlar - 30
       
84.76 Otomatik satış makinaları (posta pulu, sigara, yiyecek veya içecek     
  makinaları gibi) (para bozma makinaları dahil):    
   - Otomatik içecek satış makinaları:    
8476.21.00.00.00  - - Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar: Adet 50
8476.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğer makinalar:    
8476.81.00.00.00  - - Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar Adet 50
8476.89.00.00.00  - - Diğerleri: Adet 50
8476.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 50
       
84.77 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan    
  kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın    
  imaline mahsus makina ve cihazlar:    
8477.10.00.00.00  - Enjeksiyon makinaları  Adet 50
8477.20.00.00.00  - Ekstrüzyon makinaları Adet 50
8477.30.00.00.00  - Püskürtme döküm makinaları Adet 50
8477.40  - Vakumlu döküm makinaları ve ısıtarak şekil veren diğer makinalar    
8477.40.00.00.11  - - Vakumlu döküm makinaları Adet 50
8477.40.00.00.19  - - Isıtarak şekil veren diğer makinalar Adet 50
   - Şekil vermeye veya döküm yapmaya mahsus diğer makina ve ci-    
     hazlar:    
8477.51  - - Dış Iastiğin dökümüne veya sırt kaplamasına mahsus veya iç las-    
       tiğin dökümüne veya başka bir usulle şekil verilmesine mahsus     
       makinalar    
8477.51.00.00.11  - - - Dış lastiğin dökümüne mahsus makinalar Adet 50
8477.51.00.00.12  - - - Sırt kaplamasına mahsus makinalar Adet 50
8477.51.00.00.13  - - - İç lastiğin dökümüne mahsus makinalar Adet 50
8477.51.00.00.14  - - - Başka bir usulle şekil verilmesine mahsus makinalar Adet 50
8477.59  - - Diğerleri :    
8477.59.10.00.00  - - - Presler Adet 50
8477.59.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
8477.80  - Diğer makina ve cihazlar:    
   - - Sünger görünüşlü veya gözenekli ürünlerin imaline mahsus olanlar    
8477.80.11.00.00  - - - Reaktif reçinelerin işlenmesine mahsus makinalar  Adet 50
8477.80.19.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri:    
8477.80.91.00.00  - - - Parçalara ayırma makinaları Adet 50
8477.80.93.00.00  - - - Karıştırıcılar, yoğurucular ve çırpıcılar Adet 50
8477.80.95.00.00  - - - Kesme, yarma ve soyma makinaları Adet 50
8477.80.99.00.00  - - - Diğerleri - 50
8477.90  - Aksam ve parçalar :    
8477.90.10.00.00  - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar - 50
8477.90.80.00.00  - - Diğerleri - 50
       
84.78 Bu fasılın başka pozisyonIarında belirtilmeyen veya yer almayan    
  tütünün hazırlanmasına veya işlenmesine mahsus makina ve     
  cihazlar:    
8478.10.00.00.00  - Makina ve cihazlar - 50
8478.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 50
       
84.79 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan     
  kendine özgü bir fonksiyonu olan makinalar ve mekanik cihazlar:    
8479.10  - Bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makina    
     ve cihazlar    
8479.10.00.00.11  - - Yol çizme makinaları - 50
8479.10.00.00.12  - - Beton serme ve dökme makinaları - 50
8479.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
8479.20  - Hayvansal veya sabit bitkisel katı veya sıvı yağların çıkarılmasına    
     veya hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar    
8479.20.00.00.11  - - Sabun kalıplama veya kesme makina ve cihazları - 50
8479.20.00.00.19  - - Diğerleri - 50
8479.30  - Ağaç veya diğer lifli maddelerden Ievha imaline mahsus presler ve    
     ağaç veya mantar işlemeye mahsus diğer makina ve cihazlar :    
8479.30.10.00.00  - - Presler - 50
8479.30.90.00.00  - - Diğerleri - 50
8479.40.00.00.00  - İp, halat veya kablo bükme makinaları Adet 50
8479.50.00.00.00  - Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya     
     yer almayan) - 50
8479.60.00.00.00  - Suyun buharlaşması yoluyla havayı soğutan cihazlar - 50
   - Yolcu biniş köprüleri:    
8479.71.00.00.00  - - Havalimanlarında kullanılan türde olanlar - 50
8479.79.00.00.00  - - Diğerleri - 50
   - Diğer makina ve cihazlar:    
8479.81.00.00.00  - - Metallerin işlenmesine mahsus olanlar (eIektrik tellerini bobin     
       halinde sarmaya mahsus olanlar dahil) - 50
8479.82.00.00.00  - - Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homo -    
       jenleştirme,sübye hale getirme makinaları - 50
8479.89  - - Diğerleri:    
8479.89.30.00.00  - - - Hidrolik maden direkleri (hareketli) - 50
8479.89.60.00.00  - - - Merkezi yağlama sistemleri - 50
   - - - Diğerleri:    
8479.89.97.10.00  - - - -Toprak eşya imalinde kullanılan makinalar - 30
8479.89.97.20.00  - - - - Fırça imaline mahsus makina ve cihazlar, pompa tipindeki otomatik    
                makina gresörleri,   otomatik ayakkabı boyama cihazları - 50
8479.89.97.30.00  - - - - Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve  betonu kesmeye veya    
               bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlar - 30
8479.89.97.90.00  - - - - Diğerleri - 50
8479.90  - Aksam ve parçalar:    
   - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8479.90.20.10.00  - - - Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve  betonu kesmeye veya    
               bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlara ait olanlar - 30
   - - - Diğerleri:      
8479.90.20.90.11  - - - - İp, halat ve kablo  makinalarına ait olanlar - 50
8479.90.20.90.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
8479.90.80.10.00  - - - Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve   betonu kesmeye veya    
                bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlara ait olanlar - 30
   - - - Diğerleri:      
8479.90.80.90.11  - - - - İp, halat ve kablo makinalarına ait olanlar - 50
8479.90.80.90.19  - - - - Diğerleri - 50
       
84.80 Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm plaka-    
  ları;döküm modelleri; metaller (külçe kalıpları hariç), metal karbürler,     
  cam,mineral maddeler, kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar:    
8480.10.00.00.00  - Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları) - 40
8480.20.00.00.00  - Döküm plakaları - 40
8480.30  - Döküm modelleri:    
8480.30.10.00.00  - - Ahşap olanlar - 60
   - - Diğerleri:    
   - - - Dökme demirden, demirden, çelikten veya aluminyumdan olanlar    
8480.30.90.10.11  - - - - Aluminyumdan olanlar - 50
8480.30.90.10.19  - - - - Diğerleri - 50
8480.30.90.20.00  - - - Bakırdan olanlar - 40
8480.30.90.80.00  - - - Plastikten olanlar - 150
   - MetalIer veya metal karbürIer için kalıplar:    
8480.41.00.00.00  - - Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar - 40
8480.49.00.00.00  - - Diğerleri - 40
8480.50.00.00.00  - Cam kalıpları - 40
8480.60.00.00.00  - Mineral maddeler için kalıplar - 40
   - Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar:    
8480.71.00.00.00   - - Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar - 40
8480.79.00.00.00  - - Diğerleri - 40
       
84.81 Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için    
  musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar (basınç düşürücü    
  valfler ile termostatik kontrollü valfler dahil):    
8481.10  - Basınç düşürücü valfler:    
8481.10.05.00.00  - - Filtre veya yağlayıcılarla kombine  halde olanlar - 50
   - - Diğerleri:    
8481.10.19.00.00  - - - Dökme demir veya çelikten olanlar - 50
8481.10.99.00.00  - - - Diğerleri - 50
8481.20  - Yağlı hidrolik veya pnömatik transmisyon valfleri:    
8481.20.10.00.00  - - Yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valfleri - 50
8481.20.90.00.00  - - Pnömatik güç transmisyon kontrol valfleri - 50
8481.30  - Çek valfIeri (dönüşsüz):    
8481.30.91.00.00  - - Dökme demir veya çelikten olanlar - 50
8481.30.99.00.00  - - Diğerleri - 50
8481.40  - Emniyet veya bırakma (relief) valfleri:    
8481.40.10.00.00  - - Dökme demir veya çelikten olanlar - 50
8481.40.90.00.00  - - Diğerleri - 50
8481.80  - Diğer cihazlar:    
   - - Sıhhi tesisat musluk ve valfleri:    
8481.80.11.00.00  - - - Karıştırıcı valfler - 50
   - - - DiğerIeri    
8481.80.19.00.11  - - - - Musluklar - 50
8481.80.19.00.12  - - - - Valfler - 50
   - - Merkezi ısıtma radyatör valfleri:    
8481.80.31.00.00  - - - Termostatik kontrollü valfler - 50
8481.80.39.00.00  - - - Diğerleri - 50
8481.80.40.00.00  - - Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valfler (sübaplar) - 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Process kontrol valfleri:    
8481.80.51.00.00  - - - - Isı ayarlayıcı valfler - 50
8481.80.59.00.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Sürgülü valfler:    
8481.80.61.00.00  - - - - - Dökme demirden olanlar - 50
8481.80.63.00.00  - - - - - Çelikten olanlar - 50
8481.80.69.00.00  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - Globe (stop) valfler:    
8481.80.71.00.00  - - - - - Dökme demirden olanlar - 50
8481.80.73.00.00  - - - - - Çelikten olanlar - 50
8481.80.79.00.00  - - - - - Diğerleri - 50
8481.80.81.00.00  - - - - Küresel ve konik valfler - 50
8481.80.85.00.00  - - - - Kelebek valfler - 50
8481.80.87.00.00  - - - - Diyafram valfler - 50
   - - - - Diğerleri    
8481.80.99.00.11  - - - - - Yangın hidrantları - 50
8481.80.99.00.12  - - - - - Sulama hidrantları - 50
8481.80.99.00.13  - - - - - Buhar kapanları - 50
8481.80.99.00.19  - - - - - Diğerleri - 50
8481.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 50
       
84.82 Her nevi rulmanlar:    
8482.10  - Bilyalı rulmanlar:    
   - - En büyük dış çapı 30 mm.yi geçmeyenler    
8482.10.10.00.11  - - - Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenler - 15
8482.10.10.00.12  - - - Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler - 15
   - - Diğerleri    
8482.10.90.00.11  - - - Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler - 15
8482.10.90.00.12  - - - Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler - 15
8482.10.90.00.13  - - - Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar - 15
8482.20.00.00.00  - Konik makaralı rulmanlar (monte edilmek üzere hazırlanmış konik    
     bilezik ve makara grupları dahil) - 15
8482.30.00.00.00  - Fıçı makaralı rulmanlar - 15
8482.40.00.00.00  - İğneli rulmanlar - 15
8482.50.00.00.00  - Silindirik makaralı rulmanlar - 15
8482.80.00.00.00  - Diğerleri (kombine haldeki bilyalı ve konik makaralı rulmanlar     
     dahil) - 15
   - Aksam ve parçalar:    
8482.91  - - Bilyalar, iğneler ve makaralar:    
8482.91.10.00.00  - - - Konik makaralar - 15
   - - - Diğerleri    
8482.91.90.00.11  - - - - Rulman bilyaları - 15
8482.91.90.00.12  - - - - Rulman iğneleri - 15
8482.91.90.00.19  - - - - Diğer rulman makaraları - 15
8482.99  - - Diğerleri    
8482.99.00.00.11  - - - Rulman bilezikleri - 15
8482.99.00.00.12  - - - Rulman kafesleri - 15
8482.99.00.00.19  - - - Diğerleri - 15
       
84.83 Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar;    
  yatak kovanları ve mil yatakları; dişliler ve dişli sistemleri; bilyalı ve    
  makaralı vidalar; dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler (tork "torque"    
  değiştiricileri dahil) volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil);    
  kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil):    
8483.10  - Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar:    
   - - Kranklar ve krank milleri:    
   - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8483.10.21.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.10.21.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Açık kalıpta dövülmüş çelikten olanlar:    
8483.10.25.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.10.25.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.10.29.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.10.29.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - Eklemli miller:     
8483.10.50.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.10.50.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
8483.10.95.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.10.95.90.11  - - - - Kam milleri - 30
8483.10.95.90.19  - - - - Diğerleri - 30
8483.20.00.00.00  - Yatak kovanları (rulmanlı olanlar) - 30
8483.30  - Yatak kovanları (rulmansız olanlar); mil yatakları:    
   - - Yatak kovanları:    
   - - - Bilyalı veya makaralı rulmanlar için olanlar:    
8483.30.32.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.30.32.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.30.38.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.30.38.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - Mil yatakları:    
8483.30.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.30.80.90.00  - - - Diğerleri - 30
8483.40  - Dişliler ve dişli sistemleri (ayrı olarak getirilen dişli çarklar,zincir    
     dişliler ve diğer transmisyon elemanları hariç); bilyalı ve makaralı    
     vidalar; dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler (tork "torque"     
     değiştiricileri dahil):    
   - - Dişliler ve dişli sistemleri (sürtünme dişlileri hariç):    
   - - - Düz ve helezoni olanlar:    
8483.40.21.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.21.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Konik ve konik/düz olanlar:    
8483.40.23.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.23.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Vida dişliler:    
8483.40.25.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.25.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.40.29.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.29.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - Bilyalı ve makaralı vidalar:    
8483.40.30.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.30.20.00  - - - Bilyalı vidalar - 30
8483.40.30.30.00  - - - Makaralı vidalar - 30
   - - Dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler:    
   - - - Dişli kutuları:    
8483.40.51.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
   - - - - Diğerleri:    
8483.40.51.90.11  - - - - - Elle kumandalı olanlar - 30
8483.40.51.90.12  - - - - - Otomatik kumandalı olanlar - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.40.59.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.59.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
8483.40.90.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.40.90.90.00  - - - Diğerleri - 30
8483.50  - Volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil):    
   - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8483.50.20.00.11  - - - Volanlar - 30
8483.50.20.00.12  - - - Kasnaklar - 30
   - - Diğerleri:    
8483.50.80.00.11  - - - Volanlar - 30
8483.50.80.00.12  - - - Kasnaklar - 30
8483.60  - Kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil):    
   - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8483.60.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.60.20.90.11  - - - - Kavramalar - 30
8483.60.20.90.12  - - - - Kaplinler (kardan mafsallar ve diğer mafsallar) - 30
   - - Diğerleri:    
8483.60.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.60.80.90.11  - - - - Kavramalar - 30
8483.60.80.90.12  - - - - Kaplinler (kardan mafsallar ve diğer mafsallar) - 30
8483.90  - Ayrı olarak getirilen dişli çarklar, zincir dişliler ve diğer transmisyon     
     elemanları; aksam ve parçalar :    
   - - Yatak kovanlarına ait aksam ve parçalar:      
8483.90.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
8483.90.20.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:    
8483.90.81.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
   - - - - Diğerleri:    
8483.90.81.90.11  - - - - - Kavrama ve kaplinlere ait olanlar - 30
8483.90.81.90.19  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
8483.90.89.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 30
   - - - - Diğerleri:    
8483.90.89.90.11  - - - - - Kavrama ve kaplinlere ait olanlar - 30
8483.90.89.90.19  - - - - - Diğerleri - 30
       
84.84 Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki yada    
  daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar; poşet, zarf veya    
  benzeri ambalajlara farklı kompozisyonlarda takım veya grup halin-    
  de tertiplenmiş contalar; mekanik salmastralar:    
8484.10  - Diğer maddelerle birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki yada    
     daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar:    
8484.10.00.00.11  - -  İki metal tabaka arasında sıkıştırılmış amyantlı contalar - 30
8484.10.00.00.19  - -  Diğerleri - 30
8484.20.00.00.00  - Mekanik salmastralar - 30
8484.90.00.00.00  - Diğerleri - 30
       
[84.85]      
       
84.86 Sadece ve esas itibariyle yarı iletken disklerin veya külçelerin, yarı     
   iletken tertibatın,elektronik entegre devrelerin veya düz panel     
  göstergelerinin imalatında kullanılan türdeki makine ve cihazlar;     
   bu faslın 9(c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar; aksam,    
   parça ve aksesuar    
8486.10.00.00.00  - Disklerin veya külçelerin imaline mahsus makine ve cihazlar - 50
8486.20  - Yarı iletken tertibatın veya elektronik entegre devrelerin imaline    
     mahsus makine ve cihazlar:    
8486.20.10.00.00  - - Ultrasonik işlemlerle çalışan makinalı aletler Adet 50
   - - Diğerleri:    
8486.20.90.10.00  - - -Yarı iletken maddeleri dope etmeye mahsus iyon yerleştiriciler - 50
8486.20.90.20.00  - - - Yarı iletken disklerin ve düz panel gösterge birimlerinin ıslak klişesi,     
        develope edilmesi, soyulması veya temizlenmesine  mahsus cihazlar - 50
8486.20.90.30.00  - - - Yarı iletken disklerin (Wafers ) fiziksel biriktirme yoluyla    
           kaplanmasına mahsus cihazlar - 50
8486.20.90.40.00  - - - Yarı iletkenlerin montajına mahsus kapsülleme teçhizatı - 50
8486.20.90.50.00  - - - Yarı iletken maddelerin hassaslaştırılmış yüzeyler üzerine devre    
          taslaklarının yansıtılmasına veya çizilmesine mahsus cihazlar - 50