POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
83.01 Adi metallerden kilitler, sürgüler ve asma kilitler (anahtarlı, şifreli    
  veya elektrikli); adi metallerden bir kilidi olan, mesnetli veya mes-    
  netsiz kancalar; bunların adi metallerden anahtarları:    
8301.10  - Asma kilitler :    
8301.10.00.00.11  - - Şifreli olanlar - 75
8301.10.00.00.19  - - Diğerleri - 75
8301.20.00.00.00  - Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler - 75
8301.30.00.00.00  - Mobilyalar için kullanılan türden kilitler - 75
8301.40  - Diğer kilitler; sürgüler:    
   - - Kapı kilitleri:    
8301.40.11.00.00  - - - Silindirli kapı kilitleri - 75
   - - - Diğerleri:    
8301.40.19.00.11  - - - - Soğuk hava depolarına mahsus olanlar - 75
8301.40.19.00.19  - - - - Diğerleri - 75
   - - Diğer kilitler; sürgüler :    
8301.40.90.00.11  - - - Kasalar için şifreli kilitler - 75
8301.40.90.00.12  - - - Diğer şifreli kilitler - 75
8301.40.90.00.19  - - - Diğer kilitler - 75
8301.40.90.00.21  - - - Asansörlerin, teleferik cihazlarının, gezer vinçlerin kilitleri  - 75
8301.40.90.00.29  - - - Diğerleri - 75
8301.50.00.00.00  - Kilidi olan, mesnetli veya mesnetsiz fermuarlar - 75
8301.60.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 75
8301.70.00.00.00  - Kilidi ile birlikte olmayan anahtarlar - 75
       
83.02 Adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya (mobilya, kapı,    
  merdiven, pencere, panjur, karoseri,eyer takımları, bavul, sandık,    
  mahfaza ve benzeri eşya için); adi metallerden sabit askılıklar, şap-    
  ka askıları, dirsekler ve benzeri eşya; adi metallerden donanımları     
  ile birlikte olan küçük tekerlekler; adi metallerden otomatik kapı     
  kapayıcıları:    
8302.10  - Menteşeler:    
8302.10.00.00.11  - - Soğuk hava depolarına mahsus olanlar - 100
8302.10.00.00.19  - - Diğerleri - 100
8302.20.00.00.00  - Küçük tekerlekler - 100
8302.30.00.00.00  - Nakil vasıtaları için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya - 100
   - Diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya:    
   - - Binalar için olanlar :    
   - - - Kapılar için olanlar:    
8302.41.10.00.11  - - - - Soğuk hava depolarına mahsus olanlar - 100
8302.41.10.00.19  - - - - Diğerleri - 100
8302.41.50.00.00  - - - Pencere ve Fransız pencereleri için olanlar - 100
8302.41.90.00.00  - - - Diğerleri - 100
8302.42.00.00.00  - - Diğerleri, mobilyalar için olanlar - 100
8302.49.00.00.00  - - Diğerleri - 100
8302.50.00.00.00  - Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya - 100
8302.60.00.00.00  - Otomatik kapı kapayıcıları - 100
       
8303.00 Adi metallerden kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler,    
  emniyetli çekmeceler, kutular ve benzeri eşya:    
8303.00.40.00.00  - Kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler - 50
   - Emniyetli çekmeceler, kutular ve benzeri eşya :    
8303.00.90.00.11  - - Emniyetli çekmeceler ve kutular - 50
8303.00.90.00.12  - - Telefon kumbaraları - 50
8303.00.90.00.19  - - Diğerleri - 50
       
8304.00 Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları,    
  kağıtlıklar, kalem kutuları, kaşe askılıkları ve benzeri büro eşyası    
  (94.03 pozisyonundaki büro mobilyaları hariç):    
   - Bakırdan ve kurşundan olanlar .    
8304.00.00.10.11  - - Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları - 40
8304.00.00.10.19  - - Diğerleri - 40
   - Nikelden olanlar :    
8304.00.00.20.11  - - Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları - 60
8304.00.00.20.19  - - Diğerleri - 60
   - Diğerleri :    
8304.00.00.90.11  - - Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları - 50
8304.00.00.90.19  - - Diğerleri - 50
       
83.05 Adi metallerden dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen meka-    
  nizmalar, kağıt raptiyeleri, kağıt köşebentleri, endeks kartekslerine     
  mahsus işaret maşaları ve benzeri büro eşyası; adi metallerden şe-    
  rit halinde zımba telleri (bürolarda, döşemecilikte ve ambalaj işle-    
  rinde kullanılanlar gibi):    
8305.10.00.00.00  - Dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen mekanizmalar - 50
8305.20  - Şerit halinde zımba telleri:    
8305.20.00.10.00  - - Bürolarda kullanılanlar - 50
   - - Döşemecilik ve ambalaj işlerinde kullanılanlar:    
8305.20.00.21.00  - - - Demir veya çelikten olanlar - 60
8305.20.00.25.00  - - - Bakırdan olanlar - 40
8305.90.00.00.00  - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) - 50
       
83.06 Adi metallerden elektrikli olmayan ziller, çanlar, gonglar ve ben-    
  zerleri; adi metallerden heykelcikler ve diğer süs eşyası; adi metal-    
  lerden fotoğraf resim ve benzerleri için çerçeveler; adi metaller-    
  den aynalar:    
8306.10  - Ziller, çanlar, gonglar ve benzerleri :    
8306.10.00.00.11  - - Ziller - 50
8306.10.00.00.12  - - Çanlar - 50
8306.10.00.00.13  - - Gonglar - 50
8306.10.00.00.14  - - Kampanalar - 50
8306.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
8306.10.00.00.25  - - Aksam ve parçalar  - 50
   - Heykelcikler ve diğer süs eşyası:    
8306.21.00.00.00  - - Kıymetli metallerle kaplanmış olanlar - 100
8306.29  - - Diğerleri:    
8306.29.00.10.00  - - -  Demir veya çelikten ve aluminyumdan olanlar - 50
8306.29.00.30.00  - - -  Kurşundan ve bakırdan olanlar - 40
8306.29.00.90.00  - - -  Diğerleri - 100
8306.30.00.00.00  - Fotoğraf, resim ve benzerleri için çerçeveler; aynalar - 50
       
83.07 Adi metallerden eğilip bükülebilen borular (boru bağlantı parçala-    
  rıyla birlikte olsun olmasın):    
8307.10  - Demir veya çelikten olanlar:    
8307.10.00.00.11  - - Metal körükler - 50
8307.10.00.00.12  - - Çelikten hava kanalı - 50
8307.10.00.00.18  - - Diğerleri - 50
8307.90  - Diğer adi metallerden olanlar:    
8307.90.00.00.11  - - Metal körükler - 50
8307.90.00.00.12  - - Bağlantı  fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri     
           (10 KPA'ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan) - 50
8307.90.00.00.13  - - Alüminyumdan hava kanalı (izoleli olsun olmasın) - 50
8307.90.00.00.18  - - Diğerleri - 50
       
83.08 Adi metallerden kancalar, mesnetli kancalar, tokalar, kancalı    
  tokalar, kopçalar, çengelli kopçalar, bağ deliği kapsülleri ve benze-    
  ri diğer eşya (giyim eşyası, ayakkabı, tente, el çantası, seyahat eş-    
  yası ve diğer hazır eşya ve teçhizat için); adi metallerden boru şek-    
  linde veya yarık saplı perçinler; adi metallerden boncuklar ve kesil-    
  miş ince pullar :    
8308.10  - Kopçalar, çengelli kopçalar ve bağ deliği kapsülleri :    
8308.10.00.00.11  - - Kopçalar (çengelli olanlar dahil) - 75
8308.10.00.00.12  - - Bağ deliği kapsülleri - 75
8308.20.00.00.00  - Boru şeklinde veya yarık saplı perçinler - 75
8308.90  - Diğerleri (aksam dahil):    
8308.90.00.10.00  - - Boncuklar ve kesilmiş ince pullar - 100
8308.90.00.90.00  - - Diğerleri  - 75
       
83.09 Tıpalar (dişli tıpalar, vidalı tıpalar ve boşaltıcı tıpalar dahil),    
  şişeler için kapsüller, yırtılabilen kapsüller, dişli kapaklar, kapak    
  plakaları, mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri     
  teferruat:    
8309.10.00.00.00  - Dişli tıpalar - 50
8309.90  - Diğerleri:    
8309.90.10.00.00  - - Kurşun kapsüller; çapı 21 mm. yi geçen aluminyum kapsüller - 50
   - - Diğerleri:    
8309.90.90.10.00  - - - Demir veya çelikten olanlar - 50
   - - - Diğerleri:    
8309.90.90.91.00  - - - - Dişli kapaklar - 60
8309.90.90.99.00  - - - - Diğerleri - 50
       
8310.00.00.00.00 Adi metallerden işaret levhaları, tabelalar, adres levhaları ve ben-    
  zeri levhalar, rakamlar, harfler ve diğer işaretler (94.05 pozisyonun-    
  dakiler hariç) - 50
       
83.11 Adi metallerden veya metal karbürlerden teller, çubuklar, ince bo-    
  rular, levhalar, elektrotlar ve benzeri eşya (lehim ve kaynak işlerin-    
  de yahut metallerin veya metal karbürlerin bir noktada toplanması     
  işlemlerinde kullanılmak amacıyla temizleyici veya eritici madde-    
  lerle üzerleri kaplanmış veya içleri doldurulmuş); püskürtme usu-    
  lüyle metal kaplamacılığında kullanılan aglomere adi metal tozla-    
  rından teller ve çubuklar:    
8311.10.00.00.00  - Adi metallerden kaplanmış elektrotlar (elektrikli ark kaynağı yap-    
     mak için) - 50
8311.20.00.00.00  - Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yap-    
     mak için) - 50
8311.30.00.00.00  - Adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller     
     (alevle lehim veya kaynak yapmak için) - 50
8311.90.00.00.00  - Diğerleri - 50