POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
82.01 Beller, kürekler, kazmalar, külünkler, çapalar, yabalar, dirgenler,    
  tırmıklar ve kazayağı; baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri diğer    
  kesici ve yontucu el aletleri; her tür budama makasları ve budayı-    
  cılar, tırpanlar, oraklar, kuru ot veya saman bıçakları, çit makası,    
  oduncu kamaları ve ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kulla-    
  nılan diğer el aletleri:    
8201.10  - Beller ve kürekler :    
8201.10.00.00.11  - - Beller Adet 40
8201.10.00.00.12  - - Kürekler Adet 40
8201.30  - Kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar ve kazayağı :    
8201.30.00.00.11  - - Kazmalar - 40
8201.30.00.00.12  - - Tırmıklar - 40
8201.30.00.00.19  - - Diğerleri - 40
8201.40  - Baltalar, bağcı bıçakları veya benzeri kesici veya yontucu el aletleri :    
8201.40.00.00.11  - - Baltalar - 40
8201.40.00.00.19  - - Diğerleri - 40
8201.50  - Budama makası ve tek elle kullanılan benzeri budayıcılar ve ma-    
     kaslar (kümes hayvanları makasları dahil) :    
8201.50.00.00.11  - - Bağ ve bahçıvan makasları Adet 50
8201.50.00.00.19  - - Diğerleri Adet 50
8201.60.00.00.00  - Çit makasları, iki elle kullanılan budama makasları ve iki elle kulllanılan    
     benzeri makaslar - 40
8201.90  - Ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılmaya mahsus     
     diğer el aletleri:    
8201.90.00.10.00  - - Orak - 50
8201.90.00.20.00  - - Tırpan - 50
   - - Diğerleri :    
8201.90.00.90.11  - - - Hayvan kırkmaya mahsus makaslar - 40
8201.90.00.90.12  - - - Yabalar - 40
8201.90.00.90.18  - - - Diğerleri - 40
       
       
82.02 EI testereleri; her tür testere ağızları (freze testereler ve dişsiz    
  testere ağızları dahil) :    
8202.10  - El testereleri :    
8202.10.00.00.11  - - Sırtlı testereler - 50
8202.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
8202.20.00.00.00  - Şerit halinde testere ağızları - 50
   - Dairevi testere ağızları (freze makinalarında kullanılanlar dahil):    
8202.31.00.00.00  - - İş gören kısmı çelikten olanlar: - 50
8202.39.00.00.00  - - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil):  - 50
8202.40.00.00.00  - Zincir halinde olan testere ağızları - 50
   - Diğer testere ağızları:    
8202.91.00.00.00  - - Düz testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar) - 50
8202.99  - - Diğerleri:    
8202.99.20.00.00  - - - Metal işlemeye mahsus olanlar : - 50
8202.99.80.00.00  - - - Diğerleri - 50
       
82.03 Eğeler, törpüler, pensler (kesici ağızları dahil), kerpetenler, cımbız-    
  lar, tenekeci makasları, boru kesicileri, civata kesicileri, zımbalar    
  ve benzeri el aletleri:    
8203.10  - Eğeler, törpüler ve benzeri aletler:    
8203.10.00.10.00  - - Metal işlerinde kullanılan eğeler - 50
   - - Diğerleri :    
8203.10.00.90.11  - - - Törpüler - 50
8203.10.00.90.12  - - - Eğeli törpüler - 50
8203.10.00.90.19  - - - Diğerleri - 50
8203.20  - Pensler (kesici ağızlıları dahil), kerpetenler, cımbızlar ve benzeri    
     aletler:    
8203.20.00.00.11  - - Pensler - 50
8203.20.00.00.12  - - Kerpetenler - 50
8203.20.00.00.19  - - Diğerleri - 50
8203.30.00.00.00  - Tenekeci makasları ve benzeri aletler - 50
8203.40  - Boru kesiciler, civata kesiciler, zımbalar ve benzeri aletler :    
8203.40.00.00.11  - - Zımbalar - 50
8203.40.00.00.19  - - Diğerleri - 50
       
82.04 Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları (dinamometrik anahtarlar dahil;    
  fakat kılavuz anahtarlar hariç), değişebilir sıkıştırma soketleri     
  (saplı olsun olmasın):    
   - Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları:    
8204.11.00.00.00  - - Ağzı sabit olanlar - 50
8204.12.00.00.00  - - Ağzı ayarlanabilir olanlar - 50
8204.20.00.00.00  - Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın) - 50
       
82.05 Tarifenin başka pozisyonlarında yer almayan el aletleri (camcı el-    
  masları dahil); kaynak lambaları; mengeneler, vida mengeneleri ve     
  benzerleri (makinalı aletlerin aksam, parça veya teferruatlarını teş-    
  kil edenler hariç), örsler, portatif demirci ocakları; el ile veya pedal-    
  la işleyen çatkılarıyla birlikte bileğiler:    
8205.10  - Delme, diş veya yiv açma aletleri :    
8205.10.00.00.11  - - Matkaplar - 50
8205.10.00.00.12  - - Diş veya yiv açma aletleri - 50
8205.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
8205.20  - Çekiçler ve balyozlar :    
8205.20.00.00.11  - - Çekiçler - 50
8205.20.00.00.12  - - Balyozlar - 50
8205.30.00.00.00  - Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri    
     kesici aletler - 50
8205.40.00.00.00  - Tornavidalar - 50
   - Elle kullanılan diğer aletler (camcı elmasları dahil):    
8205.51.00.00.00  - - Ev işlerinde kullanılanlar  - 50
8205.59  - - Diğerleri:    
8205.59.10.00.00  - - - Duvarcı, dökümcü, çimentocu, alçı işçisi ve ressamlar için aletler - 50
   - - - Diğerleri:    
8205.59.80.00.11  - - - - Gres tabancaları - 50
8205.59.80.00.12  - - - - Patlama kartuşu yardımıyla çalışan takoz, kama vs. yi tesbit etmeye veya     
           perçinlemeye mahsus aletler (tabancalar) - 50
8205.59.80.00.19  - - - - Diğerleri - 50
8205.60.00.00.00  - Kaynak lambaları - 50
8205.70.00.00.00  - Mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri - 50
   - Diğerleri (Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan     
     ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya dahil)    
8205.90.10.00.00  - - Örsler; portatif demirci ocakları; el ile veya pedalla işleyen    
       çatkıları ile birlikte bileğiler - 50
8205.90.90.00.00  - -  Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan    
        ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya - 50
       
8206.00.00.00.00 82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından    
  meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım ha-    
  linde) - 50
       
82.07 El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin deği-    
  şebilen aletleri (basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla     
  delme, set ve yiv açma, raybalama, frezeleme, tornalama, vidala-    
  ma gibi) (metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesi-    
  ne mahsus haddeler ile kaya delmeye veya sondaj yapmaya mah-    
  sus aletler dahil):    
   - Kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler:    
8207.13.00.00.00  - - İş gören kısımları sermetlerden olanlar - 50
8207.19  - - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) :    
8207.19.10.00.00  - - - İş gören kısımları elmas veya aglomere edilmiş elmastan olanlar - 50
   - - - Diğerleri :    
8207.19.90.00.11  - - - - Adi metallerden - 50
8207.19.90.00.19  - - - - Diğerleri  - 50
8207.20  - Metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus    
     haddeler:    
8207.20.10.00.00  - - İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar - 50
   - - İş gören kısımları diğer maddelerden olanlar:    
8207.20.90.00.11  - - - Adi metallerden - 50
8207.20.90.00.19  - - - Diğerleri  - 50
8207.30  - Basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme aletleri:    
8207.30.10.00.00  - - Metal işlemeye mahsus olanlar - 50
8207.30.90.00.00  - - Diğerleri - 50
8207.40  - Set ve yiv açmaya mahsus aletler:    
   - - Metal işlemeye mahsus olanlar:    
   - - - Set açma aletleri :    
8207.40.10.10.00  - - - - Demirden olanlar - 50
8207.40.10.90.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Yiv açma aletleri:    
8207.40.30.10.00  - - - - Demirden olanlar - 50
8207.40.30.90.00  - - - - Diğerleri - 50
8207.40.90.00.00  - - Diğerleri - 50
8207.50  - Delmeye mahsus aletler (kaya delmeye mahsus aletler hariç):    
8207.50.10.00.00  - - İşgören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar - 50
   - - İş gören kısımları diğer maddelerden olanlar:    
8207.50.30.00.00  - - - Duvarcılığa mahsus matkaplar - 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Metal işlemeye mahsus olanlar:    
8207.50.50.00.00  - - - - - İş gören kısımları sermetlerden - 50
8207.50.60.00.00  - - - - - İş gören kısımları yüksek hız çeliğinden - 50
8207.50.70.00.00  - - - - - İş gören kısımları diğer maddelerden - 50
8207.50.90.00.00  - - - - Diğerleri - 50
8207.60  - Raybalamaya veya delik genişletmeye mahsus aletler:    
8207.60.10.00.00  - - İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar - 50
   - - İş gören kısımları diğer maddelerden olanlar:    
   - - - Raybalamaya mahsus aletler:    
   - - - - Metal işlemeye mahsus olanlar:    
8207.60.30.00.11  - - - - - Adi metallerden - 50
8207.60.30.00.19  - - - - - Diğerleri - 50
8207.60.50.00.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Delik genişletmeye mahsus olanlar:    
   - - - - Metal işlemeye mahsus olanlar:    
8207.60.70.00.11  - - - - - Adi metallerden - 50
8207.60.70.00.19  - - - - - Diğerleri - 50
8207.60.90.00.00  - - - - Diğerleri - 50
8207.70  - Frezelemeye mahsus aletler:    
   - - Metal işlemeye mahsus olanlar:    
8207.70.10.00.00  - - - İş gören kısımları sermetlerden  - 50
   - - - İş gören kısımları diğer maddelerden:    
   - - - - Parmak frezeler :    
8207.70.31.00.11  - - - - - Adi metallerden olanlar - 50
8207.70.31.00.12  - - - - - Elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar - 50
8207.70.31.00.19   - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - Diğerleri :    
8207.70.37.00.11  - - - - - Adi metallerden olanlar - 50
8207.70.37.00.12  - - - - - Elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar - 50
8207.70.37.00.19  - - - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri :    
8207.70.90.00.11  - - - İş gören kısımları adi metallerden olanlar - 50
8207.70.90.00.12  - - - İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar - 50
8207.70.90.00.13  - - - İş gören kısımları sermetlerden olanlar - 50
8207.70.90.00.19  - - - Diğerleri - 50
8207.80  - Tornalamaya mahsus aletler:    
   - - Metal işlemeye mahsus olanlar:    
8207.80.11.00.00  - - - İş gören kısımları sermetlerden - 50
   - - - İş gören kısımları diğer maddelerden :    
8207.80.19.00.11  - - - - Adi metallerden olanlar - 50
8207.80.19.00.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri    
8207.80.90.00.11  - - - İş gören kısımları adi metallerden olanlar - 50
8207.80.90.00.12  - - - İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar - 50
8207.80.90.00.13  - - - İş gören kısımları sermetlerden olanlar - 50
8207.80.90.00.19  - - - Diğerleri - 50
8207.90  - Değişebilir diğer aletler:    
8207.90.10.00.00  - - İş gören kısımları elmastan veya aglomere edilmiş elmastan olanlar - 50
   - - İş gören kısımları diğer maddelerden olanlar:    
8207.90.30.00.00  - - - Tornavida uçları - 50
8207.90.50.00.00  - - - Diş açma aletleri - 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - İş gören kısımları sermetlerden:    
8207.90.71.00.00  - - - - - Metal işlemeye mahsus olanlar - 50
8207.90.78.00.00  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - İş gören kısımları diğer maddelerden:    
8207.90.91.00.00  - - - - - Metal işlemeye mahsus olanlar - 50
8207.90.99.00.00  - - - - - Diğerleri - 50
       
82.08 Mekanik makina ve cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar:    
8208.10.00.00.00  - Metal işlemeye mahsus olanlar - 40
8208.20.00.00.00  - Ağaç işlemeye mahsus olanlar - 40
8208.30.00.00.00  - Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına     
      mahsus olanlar - 40
8208.40.00.00.00  - Ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılan makinalara    
     mahsus olanlar - 40
8208.90  - Diğerleri :    
8208.90.00.00.11  - - Kağıt kesmeye mahsus olanlar - 40
8208.90.00.00.19  - - Diğerleri - 40
       
8209.00 Aletler için monte edilmemiş levhalar, çubuklar; uçlar ve benzeri     
  uçlar (sermetlerden):    
8209.00.20.00.00  - Levhalar - 30
8209.00.80.00.00  - Diğerleri - 30
       
8210.00 Yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında veya servisinde kullanılan,     
  ağırlığı 10 kg. veya daha az olan elle işleyen mekanik aletler :    
8210.00.00.00.11 - Et kıyma makinası - 60
8210.00.00.00.12 - Sebze ve meyvaları dilme ve doğrama ve sularını çıkarmaya mahsus aletler - 60
8210.00.00.00.13 - Sebzeleri püre haline getirme aletleri - 60
8210.00.00.00.14 - Kahve ve baharat değirmenleri - 60
8210.00.00.00.15 - Ekmek dilme aletleri - 60
8210.00.00.00.16 - Mikser - 60
8210.00.00.00.17 - Dondurma yapmaya mahsus aletler - 60
8210.00.00.00.19 - Diğerleri - 60
       
82.11 Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı olsun olmasın) (82.08 pozisyo-    
  nundakiler hariç) (kapanan budama çakıları ve ağızları dahil):    
8211.10  - Takım halinde olanlar :    
8211.10.00.00.11  - - Sofra ve mutfak bıçakları - 60
8211.10.00.00.12  - - Maket bıçakları - 60
8211.10.00.00.19  - - Diğerleri - 60
   - Diğerleri:    
8211.91.00.00.00  - - Sabit ağızlı sofra bıçakları - 60
8211.92.00.00.00  - - Sabit ağızlı diğer bıçaklar - 60
8211.93  - - Sabit ağızlı bıçakların haricindeki bıçaklar:     
8211.93.00.00.10  - - - Maket bıçakları - 60
8211.93.00.00.90  - - - Diğerleri - 60
8211.94.00.00.00  - - Bıçak ağızları - 40
8211.95.00.00.00  - - Adi metallerden saplar - 50
       
82.12 Usturalar, traş makinaları ve traş bıçakları (şerit halindeki taslaklar    
  dahil) :    
8212.10  - Usturalar, traş makinaları:    
8212.10.10.00.00  - - Traş makinaları (bıçakları değiştirilemeyen) Adet 60
   - - Diğerleri:    
   - - - Diğer traş makinaları    
8212.10.90.10.11  - - - - Emniyetli olanlar Adet 60
8212.10.90.10.19  - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - Usturalar :    
8212.10.90.20.11  - - - - Düz usturalar Adet 60
8212.10.90.20.19  - - - - Diğerleri Adet 60
8212.20  - Traş makinalarının bıçakları (şerit halindeki taslaklar dahil):    
   - - Traş bıçakları :    
8212.20.00.10.11  - - - Emniyetli olanlar 1000 Ad. 75
8212.20.00.10.19  - - - Diğerleri 1000 Ad. 75
8212.20.00.20.00  - - Traş bıçağı taslakları 1000 Ad. 40
8212.90.00.00.00  - Diğer aksam ve parçalar - 60
       
8213.00 Makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ve bunların ağızları:    
   - Makaslar :    
8213.00.00.10.11  - - Terzi makasları - 50
8213.00.00.10.12  - - Kuaför makasları - 50
8213.00.00.10.13  - - Tırnak makasları - 50
8213.00.00.10.19  - - Diğerleri - 50
8213.00.00.20.00  - Makas ağızları - 25
       
82.14 Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus ma-    
  kinalar, kasap veya mutfak satırları, et baltaları, et kıyma bıçakları     
  ve kağıt bıçakları gibi); manikür veya pedikür takımları ve aletleri    
  (tırnak törpüleri dahil):    
8214.10  - Kağıt bıçakları, zarf açacakları, yazı kazıma bıçakları, kalemtraşlar    
     ve bunların bıçakları    
8214.10.00.00.11  - - Kalemtraş bıçakları - 50
8214.10.00.00.12  - - Kalemtraşlar - 50
8214.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
8214.20.00.00.00  - Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil) - 100
8214.90  - Diğerleri:    
   - - Saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus makinalar ve bunların    
       kesici ağızları:    
   - - - Makinalar:    
8214.90.00.11.11  - - - - Saç kesme makinaları - 50
8214.90.00.11.12  - - - - Hayvan kırkma makinaları - 50
8214.90.00.12.00  - - - Kesici ağızlar - 35
8214.90.00.15.00  - - - Bunların adi metallerden sapları - 50
   - - Diğerleri :    
8214.90.00.90.11  - - - Adi metallerden saplar - 50
8214.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 50
       
82.15 Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık    
  bıçakları,yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra    
  eşyası:    
8215.10  - En az bir eşyası kıymetli metallerle kaplanmış takım halindeki  eşya    
   - - Sadece kıymetli metallerle kaplanmış eşyayı içerenler :    
8215.10.20.00.11  - - - Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar - 70
8215.10.20.00.19  - - - Diğerleri - 70
   - - Diğerleri:    
8215.10.30.00.00  - - - Paslanmaz çelikten olanlar - 70
8215.10.80.00.00  - - - Diğerleri - 70
8215.20  - Diğer takımlar:    
8215.20.10.00.00  - - Paslanmaz çelikten olanlar - 70
8215.20.90.00.00  - - Diğerleri - 70
   - Diğerleri:    
8215.91  - - Kıymetli metallerle kaplanmış olanlar:    
8215.91.00.10.00  - - - Adi metallerden saplar - 50
   - - - Diğerleri :    
8215.91.00.90.11  - - - - Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar - 70
8215.91.00.90.19  - - - - Diğerleri - 70
8215.99  - - Diğerleri:    
   - - - Paslanmaz çelikten olanlar:    
8215.99.10.10.00  - - - - Adi metallerden saplar - 50
8215.99.10.90.00  - - - - Diğerleri - 70
   - - - Diğerleri:    
8215.99.90.10.00  - - - - Adi metallerden saplar - 50
8215.99.90.90.00  - - - - Diğerleri - 70