POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
76.01 İşlenmemiş aluminyum:    
7601.10.00.00.00  - Alaşımsız aluminyum - 10
7601.20  - Aluminyum alaşımları:    
7601.20.20.00.00  - - Dilim veya kütükler - 10
7601.20.80.00.00  - - Diğerleri - 10
       
7602.00 Aluminyum döküntü ve hurdaları:    
   - Döküntüler:    
7602.00.11.00.00  - - Torna talaşı, freze talaşı, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşı  ve     
        eğe talaşı; boyanmış, kaplanmış veya yapıştırılmış ince yaprak ve şe-    
        ritlerin döküntüleri (mesnetleri hariç kalınlığı 0,2 mm.yi geçmeyenler) - 10
7602.00.19.00.00  - - Diğerleri (imalat ıskartaları dahil) - 10
7602.00.90.00.00  - Hurdalar - 10
       
76.03 Aluminyum tozları ve ince pullar:    
7603.10.00.00.00  - Pul bünyeli olmayan tozlar - 30
7603.20  - Pul bünyeli tozlar, ince pullar :    
7603.20.00.00.11  - - Pul bünyeli tozlar - 30
7603.20.00.00.12  - - İnce pullar - 30
       
76.04 Aluminyumdan çubuklar ve profiller:    
7604.10  - Alaşımsız aluminyumdan olanlar:    
7604.10.10.00.00  - - Çubuklar - 40
7604.10.90.00.00  - - Profiller - 40
   - Aluminyum alaşımlarından:    
7604.21.00.00.00  - - İçi boş profiller - 40
7604.29  - - Diğerleri:    
7604.29.10.00.00  - - - Çubuklar - 40
7604.29.90.00.00  - - - Profiller - 40
       
76.05 Aluminyum teller:    
   - Alaşımsız aluminyumdan olanlar:    
7605.11.00.00.00  - - Enine kesitinin en geniş yeri 7mm.yi geçenler - 40
7605.19.00.00.00  - - Diğerleri - 40
   - Aluminyum alaşımlarından olanlar:    
7605.21.00.00.00  - - Enine kesitinin en geniş yeri 7mm.yi geçenler - 40
7605.29.00.00.00  - - Diğerleri - 40
       
76.06 Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler):    
   - Dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar:    
7606.11  - - Alaşımsız aluminyumdan:    
   - - - Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddeyle kaplanmış olanlar    
7606.11.10.00.11  - - - - Saclar - 40
7606.11.10.00.12  - - - - Levhalar - 40
7606.11.10.00.13  - - - - Şeritler - 40
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Kalınlığı 3 mm. den az olanlar :    
7606.11.91.00.11  - - - - - Saclar - 40
7606.11.91.00.12  - - - - - Levhalar - 40
7606.11.91.00.13  - - - - - Şeritler - 40
   - - - - Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla, fakat 6 mm. den az olanlar :    
7606.11.93.00.11  - - - - - Saclar - 40
7606.11.93.00.12  - - - - - Levhalar - 40
7606.11.93.00.13  - - - - - Şeritler - 40
   - - - - Kalınlığı 6 mm. veya daha fazla olanlar :    
7606.11.99.00.11  - - - - - Saclar - 40
7606.11.99.00.12  - - - - - Levhalar - 40
7606.11.99.00.13  - - - - - Şeritler - 40
7606.12  - - Aluminyum alaşımlarından:    
7606.12.20.00.00  - - - Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddeyle kaplanmış olanlar - 40
   - - - Diğerleri:    
7606.12.92.00.00  - - - -  Kalınlığı 3 mm. den az olanlar - 40
7606.12.93.00.00  - - - - Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla, fakat 6 mm. den az olanlar - 40
7606.12.99.00.00  - - - -  Kalınlığı 6 mm. veya daha fazla olanlar - 40
   - Diğerleri:    
7606.91  - - Alaşımsız aluminyumdan olanlar :    
7606.91.00.00.11  - - - Saclar - 40
7606.91.00.00.12  - - - Levhalar - 40
7606.91.00.00.13  - - - Şeritler - 40
7606.92  - - Aluminyum alaşımlarından olanlar :    
7606.92.00.00.11  - - - Saclar - 40
7606.92.00.00.12  - - - Levhalar - 40
7606.92.00.00.13  - - - Şeritler - 40
       
76.07 Aluminyumdan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız, kağıt,     
  karton, plastik maddeler veya benzerlerinden bir mesnet üzerine    
  tesbit edilmiş olsun olmasın) (mesnedi hariç kalınlığı 0,2 mm. yi     
  geçmeyenler):    
   - Mesnetsiz olanlar:    
7607.11  - - Haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tabi tutulmamış:    
   - - - Kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar :    
   - - - - Ağırlığı 10 kg'yi geçmeyen rulolar halinde olanlar :    
7607.11.11.00.11  - - - - -Yapraklar - 50
7607.11.11.00.12  - - - - - Şeritler - 50
   - - - - Diğerleri :    
7607.11.19.00.11  - - - - -Yapraklar - 50
7607.11.19.00.12  - - - - - Şeritler - 50
   - - - Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler :    
7607.11.90.00.11  - - - - Yapraklar - 50
7607.11.90.00.12  - - - - Şeritler - 50
7607.19  - - Diğerleri:    
   - - - Kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar :    
7607.19.10.00.11  - - - - Yapraklar - 50
7607.19.10.00.12  - - - - Şeritler - 50
7607.19.90.00.00  - - - Kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla,fakat 0,2 mm. yi geçmeyenler - 50
7607.20  - Mesnetli olanlar:    
   - - Mesnedi hariç kalınlığı 0,021 mm. den az olanlar :    
7607.20.10.00.11  - - - Yapraklar - 50
7607.20.10.00.12  - - - Şeritler - 50
   - - Mesnedi hariç kalınlığı 0,021 mm. veya daha fazla, fakat 0,2 mm.yi geç-    
       meyenler:    
7607.20.90.00.11  - - - Kendinden yapışkanlı bantlar - 50
7607.20.90.00.19  - - - Diğerleri - 50
       
76.08 Aluminyumdan ince ve kalın borular:    
7608.10  - Alaşımsız aluminyumdan olanlar:    
   - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların naklinde    
        kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar  :    
7608.10.00.10.11  - - - Dikişli ince ve kalın borular - 40
7608.10.00.10.12  - - - Dikişsiz ince ve kalın borular - 40
   - - Diğerleri :    
7608.10.00.90.11  - - - Dikişli ince ve kalın borular - 40
7608.10.00.90.12  - - - Dikişsiz ince ve kalın borular - 40
7608.20  - Aluminyum alaşımlarından:    
   - - Dikişli ince ve kalın borular:    
7608.20.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların    
        naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar - 40
7608.20.20.90.00  - - - Diğerleri - 40
   - - Diğerleri:    
   - - - Ekstrüzyondan daha ileri bir işlem görmemiş olanlar:    
7608.20.81.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların    
          naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar - 40
7608.20.81.90.00  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Diğerleri:    
7608.20.89.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların    
           naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar - 40
7608.20.89.90.00  - - - - Diğerleri - 40
       
7609.00.00.00.00 Aluminyum  boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar     
  ve benzerleri) - 40
       
76.10 Aluminyum inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, kuleler,    
  pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar,    
  pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri,    
  korkuluklar, parmaklıklar gibi) (94.06 pozisyonundaki prefabrik    
  inşaatlar hariç); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış aluminyum    
  saclar, çubuklar,profiller, borular ve benzerleri) :    
7610.10  - Kapılar, pencereler, kapı ve pencere çerçeveleri ile  kapı eşikleri:     
7610.10.00.00.11  - - Soğuk hava depolarına mahsus olanlar Adet (1) 50
7610.10.00.00.19  - - Diğerleri Adet (1) 50
7610.90  - Diğerleri:    
   - - Köprüler ve köprü aksamı, kuleler, pilonlar :    
7610.90.10.00.11  - - - Köprüler ve köprü aksamı - 50
7610.90.10.00.12  - - - Kuleler ve pilonlar - 50
   - - Diğerleri :    
7610.90.90.00.12  - - - Sandviç panel - 50
7610.90.90.00.18  - - - Diğerleri - 50
       
7611.00 Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç)    
  hacmi 300 litreyi geçen ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan    
  aluminyum depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar (ısıyı izole    
  edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın):    
7611.00.00.10.00  - Eşyanın taşınmasında veya ambalajlanmasında kullanılanlar - 45
7611.00.00.90.00  - Diğerleri - 40
       
76.12 Her tür madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi    
  300 litreyi geçmeyen ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan     
  aluminyum depolar, fıçılar, variller, bidonlar ve benzeri kaplar (tüp    
  şeklinde sert veya esnek kaplar dahil) (ısıyı izole edici veya iç     
  yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın) :    
7612.10.00.00.00  - Tüp şeklinde esnek kaplar - 45
7612.90  - Diğerleri:    
7612.90.20.00.00  - - Aerosollerde kullanılacak türdeki kaplar Adet 50
   - - Diğerleri:    
7612.90.90.10.00  - - -  Tüp şeklinde sert kaplar - 45
7612.90.90.20.00  - - - Eşyanın taşınmasında veya ambalajlanmasında kullanılanlar - 45
7612.90.90.90.00  - - - Diğerleri - 50
7613.00.00.00.00 Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için aluminyum kaplar - 30
       
76.14 Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar    
  ve benzerleri (elektrik için izole edilmemiş olanlar):    
7614.10.00.00.00  - Çelik özlü olanlar - 40
7614.90.00.00.00  - Diğerleri - 40
       
76.15 Aluminyumdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya    
  ile sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı; aluminyumdan sün-    
  gerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler    
  ve benzerleri:    
7615.10  - Sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların     
     aksamı; süngerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan    
     eşya, eldivenler ve benzerleri:    
7615.10.10.00.00  - - Döküm olanlar - 60
7615.10.90.00.00  - - Diğerleri - 60
7615.20  - Sağlığı koruyucu eşya ve aksamı :    
7615.20.00.00.11  - - Sağlığı koruyucu eşya - 60
7615.20.00.00.15  - - Sağlığı koruyucu eşyanın aksamı - 60
       
76.16 Aluminyumdan diğer eşya:    
7616.10  - Aluminyumdan küçük ve büyük çiviler, yivli çiviler (83.05    
     pozisyonundakiler hariç), vidalar, civatalar, somunlar, çengelli    
     vida, perçin çivileri,pimler, kamalar, kama pimleri, rondelalar ve    
     benzeri eşya :    
7616.10.00.00.11  - - Kütle halinde kesilmiş olan ve sap kalınlığı veya delik çapı 6 mm. yi     
        geçmeyen vidalar, somunlar, perçin çivileri ve rondelalar - 50
7616.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
   - Diğerleri:    
7616.91.00.00.00  - -  Aluminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler - 50
7616.99  - - Diğerleri :    
7616.99.10.00.00  - - - Döküm olanlar - 50
   - - - Diğerleri :    
7616.99.90.10.00  - - - - Metal depluvayye - 45
   - - - - Diğerleri :    
7616.99.90.90.11  - - - - - İplik ve dokuma sanayi için masuralar, makaralar, bobinler ve     
              benzeri mesnetler - 50
7616.99.90.90.12  - - - - - Fotoğraf ve sinema filmleri ve pelikülleri veya 85.23 veya 85.24     
              pozisyonlarına giren bantlar, filmler ve benzerlerinin sarılmasına    
              mahsus bobinler ve benzeri mesnetler - 50
7616.99.90.90.13  - - - - - Zincirler  - 50
7616.99.90.90.19  - - - - - Diğerleri - 50
(1) Kapı veya pencere, çerçeve veya eşikleri bulunsun bulunmasın  
tek parça olarak değerlendirilir