POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
       
  I.TABİİ İNCİ VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ VE KIYMETLİ VEYA     
  YARI KIYMETLİ TAŞLAR    
       
71.01 Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş    
  olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya    
  takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık     
  sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş):    
7101.10  - Tabii inciler    
7101.10.00.00.11  - - İşlenmemiş olanlar Gram 10
7101.10.00.00.12  - - İşlenmiş olanlar Gram 10
   - Kültür incileri:    
7101.21.00.00.00  - - İşlenmemiş olanlar Gram 10
7101.22.00.00.00  - - İşlenmiş olanlar Gram 10
       
71.02 Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya     
  takılmamış):    
7102.10.00.00.00  - Tasnif edilmemiş olanlar Karat 10
   - Sanayide kullanılanlar:    
7102.21.00.00.00  - - İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş,yarılmış veya yontulmuş    
       olanlar Karat 10
7102.29.00.00.00  - - Diğerleri Karat 10
   - Sanayide kullanılmayanlar:    
7102.31.00.00.00  - - İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş,yarılmış veya yontulmuş    
       olanlar Karat 10
7102.39.00.00.00  - - Diğerleri Karat 10
       
71.03 Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş     
  veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş,    
  mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya    
  yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık    
  sağlamak  amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş):    
7103.10  - İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca yontulmuş    
7103.10.00.00.11  - - Safir - 10
7103.10.00.00.12  - - Zümrüt - 10
7103.10.00.00.13  - - Yakut (rubi) - 10
7103.10.00.00.19  - - Diğerleri - 10
   - Başka şekilde işlenmiş:    
7103.91  - - Yakut (rubi), safir ve zümrüt    
7103.91.00.00.11  - - - Yakut (rubi) Gram 10
7103.91.00.00.12  - - - Safir Gram 10
7103.91.00.00.13  - - - Zümrüt Gram 10
7103.99  - - Diğerleri    
7103.99.00.00.11  - - - Akik taşları Gram 10
7103.99.00.00.19  - - - Diğerleri Gram 10
       
71.04 Sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli     
  taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın, fakat ipliğe    
  dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tasnife tabi tutulmamış    
  sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli    
  taşlar (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe    
  dizilmiş):    
7104.10.00.00.00  - Piezo -elektrik kuvartzları Gram 25
7104.20.00.00.00  - Diğerleri (işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca    
     yontulmuş) Gram 25
7104.90  - Diğerleri    
7104.90.00.00.11  - - Sanayide kullanılanlar Gram 25
7104.90.00.00.19  - - Diğerleri Gram 25
       
71.05 Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve    
  pudraları:    
7105.10  - Elmastan olanlar    
7105.10.00.00.11  - - Sanayide kullanılanlar Gram 10
7105.10.00.00.19  - - Diğerleri Gram 10
7105.90  - Diğerleri    
7105.90.00.00.11  - - Sanayide kullanılanlar Gram 10
7105.90.00.00.19  - - Diğerleri Gram 10
       
       
  II.KIYMETLİ METALLER VE KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA    
  METALLER    
       
71.06 Gümüş (altın veya platin yaldızlı gümüş dahil) (işlenmemiş veya yarı    
  işlenmiş ya da pudra halinde):    
7106.10.00.00.00  - Pudra halinde olanlar Gram 5
   - Diğerleri:    
7106.91.00.00.00  - - İşlenmemiş olanlar Gram 5
7106.92.00.00.00  - - Yarı işlenmiş olanlar Gram 5
       
7107.00 Gümüş kaplamalı adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)    
7107.00.00.00.11 - İşlenmemiş gümüş kaplamalı metaller - 20
7107.00.00.00.12 - Yarı işlenmiş gümüş kaplamalı adi metaller - 20
       
71.08 Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya     
  da pudra halinde) :    
   - Para yerine kullanılmayanlar:    
7108.11.00.00.00  - - Pudra halinde olanlar Gram Muaf
7108.12.00.00.00  - - Diğer işlenmemiş şekillerde olanlar Gram Muaf
7108.13  - - Diğer yarı işlenmiş şekillerde olanlar:    
7108.13.10.00.00  - - - Çubuklar, teller ve profiller, levhalar, yapraklar ve şeritler    
          (mesnedi hariç, kalınlığı 0,15 mm. yi geçenler) Gram Muaf
7108.13.80.00.00  - - - Diğerleri Gram Muaf
7108.20.00.00.00  - Para yerine kullanılanlar Gram Muaf
       
7109.00 Altın kaplamalı gümüşler veya adi metaller (işlenmemiş veya yarı    
  işlenmiş)    
7109.00.00.00.11 - Altın kaplamalı gümüşler - 5
7109.00.00.00.12 - Altın kaplamalı adi metaller - 5
       
71.10 Platin (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) :    
   - Platin:    
7110.11.00.00.00  - - İşlenmemiş veya pudra halinde Gram Muaf
7110.19  - - Diğerleri:    
   - - - Çubuklar, teller ve profiller, levhalar, yapraklar ve şeritler (mesnedi     
          hariç, kalınlığı 0,15 mm. yi geçenler)    
7110.19.10.00.11  - - - - Platin ve platin alaşımlarından teller Gram Muaf
7110.19.10.00.12  - - - - Çubuk, profil, levha, yaprak ve şerit halinde olan platin ve platin     
            alaşımları Gram Muaf
7110.19.80.00.00  - - - Diğerleri Gram Muaf
   - Paladyum:    
7110.21.00.00.00  - - İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar Gram Muaf
7110.29.00.00.00  - - Diğerleri Gram Muaf
   - Rodyum:    
7110.31.00.00.00  - - İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar Gram Muaf
7110.39.00.00.00  - - Diğerleri Gram Muaf
   - İridyum, osmiyum ve rutenyum:    
7110.41.00.00.00  - - İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar Gram Muaf
7110.49.00.00.00  - - Diğerleri Gram Muaf
       
7111.00 Platin kaplamalı altın, gümüş ve adi metaller (işlenmemiş veya yarı    
  işlenmiş)    
7111.00.00.00.11 - Platin kaplı adi metaller - 5
7111.00.00.00.12 - Platin kaplı gümüş - 5
7111.00.00.00.13 - Platin kaplı altın - 5
       
71.12 Kıymetli metallerin veya kıymetli metallerle kaplama metallerin    
  döküntüleri, artıkları; kıymetli metal veya kıymetli metal bileşikleri    
   içeren  ve esas olarak kıymetli metallerin geri kazanılmasında    
   kullanılan türden olan diğer döküntü ve artıklar:    
7112.30.00.00.00  - Kıymetli metal veya kıymetli metal bileşiklerini içeren küller - Muaf
   - Diğerleri:    
7112.91.00.00.00  - - Altından olanlar (altın kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli    
       metalleri içeren kuyumcu külleri hariç) - Muaf
7112.92.00.00.00  - - Platinden olanlar (platin kaplamalı metaller dahil, fakat diğer     
       kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç) - Muaf
7112.99  - - Diğerleri:    
7112.99.00.10.00  - - - Gümüş külleri, döküntüleri ve artıkları - 5
7112.99.00.90.00  - - - Diğerleri - Muaf
       
  III. MÜCEVHERCİ EŞYASI, KUYUMCU EŞYASI VE DİĞER EŞYA    
       
71.13 Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli    
  metallerle kaplama metallerden):    
   - Kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya    
     yaldızlanmış olsun olmasın):    
7113.11  - - Gümüşten olanlar (diğer kıymetli metallerle kaplanmış veya    
        yaldızlanmış olsun olmasın):    
7113.11.00.00.11  - - - Pırlantalı gümüşten olanlar Gram 20
7113.11.00.00.19  - - - Diğerleri Gram 20
7113.19  - - Diğer kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış     
       veya yaldızlanmış olsun olmasın)    
7113.19.00.00.11  - - - Altından olanlar Gram 20
7113.19.00.00.12  - - - Pırlantalı altından olanlar  Gram 20
7113.19.00.00.19  - - - Diğerleri Gram 20
7113.20.00.00.00  - Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar - 20
       
71.14 Kuyumcu eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli     
  metallerle kaplama metallerden) :    
   - Kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya    
      yaldızlanmış olsun olmasın):    
7114.11.00.00.00  - - Gümüşten olanlar (diğer kıymetli metallerle kaplanmış veya    
       yaldızlanmış olsun olmasın) Gram 20
7114.19  - - Diğer kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış     
       veya yaldızlanmış olsun olmasın)    
7114.19.00.00.11  - - - Altından olanlar Gram 20
7114.19.00.00.19  - - - Diğerleri Gram 20
7114.20.00.00.00  - Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar - 20
       
71.15 Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden     
  diğer eşya:    
7115.10.00.00.00  - Platinden gözenekli dokuma veya ızgara şeklinde katalizörler - 20
7115.90  - Diğerleri:    
7115.90.00.00.21  - - Altından olanlar - 20
7115.90.00.00.22  - - Gümüşten olanlar - 20
7115.90.00.00.29  - - Diğerleri - 20
       
71.16 Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli     
  taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş):    
7116.10  - Tabii inci veya kültür incilerinden olanlar    
7116.10.00.00.11  - - Tabii inciden kolyeler, bilezikler Gram 20
7116.10.00.00.19  - - Tabii inciden diğer eşya Gram 20
7116.10.00.00.21  - - Kültür incisinden kolyeler, bilezikler Gram 20
7116.10.00.00.29  - - Kültür incisinden diğer eşya Gram 20
7116.20  - Kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan olanlar (tabii, sentetik veya     
     terkip yoluyla elde edilmiş):    
7116.20.11.00.00  - - Sadece tabii kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan kolyeler, bilezikler ve    
          diğer eşya (basit bir şekilde dizilmiş) (klipssiz veya aksesuarsız) Gram 20
7116.20.80.00.00  - - Diğerleri Gram 20
       
71.17 Taklit mücevherci eşyası :    
   - Adi metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış olsun olmasın):    
7117.11.00.00.00  - - Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler - 75
7117.19  - - Diğerleri:    
7117.19.00.10.00  - - - Bakırdan saat ve gözlük zinciri - 50
   - - - Diğerleri:    
7117.19.00.90.11  - - - - Camdan aksamı olanlar - 50
   - - - - Diğerleri:    
7117.19.00.90.21  - - - - - Altın, gümüş veya platinle kaplama olanlar - 50
7117.19.00.90.29  - - - - - Diğerleri - 50
     
7117.90  - Diğerleri:    
7117.90.00.10.00  - - Plastik maddelerden ve camdan olanlar - 150
7117.90.00.20.00  - - Ahşap olanlar - 70
7117.90.00.30.00  - - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar - 100
   - - Alçıdan veya esası alçı olan bileşiklerden olanlar; seramikten    
        olanlar; işlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, boynuz, mercan ve yontul-     
        maya elverişli diğer hayvansal, bitkisel veya mineral maddelerden olanlar    
7117.90.00.40.11  - - - Her nevi boynuzdan olanlar - 100
7117.90.00.40.12  - - - Mercandan olanlar - 100
7117.90.00.40.13  - - - İşlenmiş bağadan olanlar - 100
7117.90.00.40.14  - - - İşlenmiş fildişinden olanlar - 100
7117.90.00.40.15  - - - İşlenmiş sedeften olanlar - 100
7117.90.00.40.16  - - - İşlenmiş kemikten olanlar - 100
7117.90.00.40.19  - - - Diğerleri - 100
7117.90.00.50.00  - - Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler (adi    
        metaller hariç) - 75
7117.90.00.90.00  - - Diğerleri - 50
       
71.18 Metal paralar:    
7118.10  - Tedavülde olmayan paralar (altın paralar hariç):    
7118.10.00.10.00  - - Türk meskukatı Gram Muaf
7118.10.00.90.00  - - Diğerleri Gram 200
7118.90.00.00.00  - Diğerleri Gram Muaf