POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
6801.00.00.00.00 Tabii taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ile    
  döşeme taşları (kayagan taşından olanlar hariç) - 100
       
68.02 Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı    
  hariç) ve mamulleri (68.01 pozisyonunda yer alanlar hariç); tabii     
  taşlardan (kayagan taşı dahil) mozaik için küp şeklinde taşlar ve     
  benzerleri (takviye edilmiş olsun olmasın); tabii taşlardan (kaya-    
  gan taşı dahil) suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve    
  tozlar:    
6802.10  - Karolar, küpler ve benzeri eşya (dikdörtgen ve kare şeklinde     
     olsun olmasın) (en geniş yüzleri, bir kenarı 7 cm. den az olan     
     kare içine girebilecek olanlar); suni olarak boyanmış granüller,     
     küçük parçalar ve tozlar:    
6802.10.00.10.00  - - Kayagan taşından mozaik için küpler ve benzerleri ve suni olarak    
        boyanmış granüller,küçük parçalar ve tozlar - 75
   - -Diğerleri    
6802.10.00.90.11  - - - Kalkerli taşlardan veya su mermerinden - 100
6802.10.00.90.19  - - - Diğerleri - 100
   - Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar ve bunlardan     
     eşya (basitçe kesilmiş veya yontulmuş, yüzeyleri düz ve yassı     
     olanlar):     
6802.21  - - Mermer, traverten ve su mermeri    
6802.21.00.00.11  - - - Yontulmuş veya kesilmiş mermer  - 100
6802.21.00.00.12  - - - Yontulmuş veya kesilmiş traverten - 100
6802.21.00.00.13  - - - Yontulmuş veya kesilmiş su mermeri - 100
6802.21.00.00.19  - - - Diğerleri - 100
6802.23.00.00.00  - - Granit - 100
6802.29  - - Diğer taşlar    
6802.29.00.10.00  - - - Diğer kalkerli taşlar - 100
6802.29.00.90.00  - - - Diğerleri - 100
   - Diğerleri:    
6802.91  - - Mermer, traverten ve su mermeri :    
6802.91.00.00.11  - - - Heykeltraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden salon süs eşyaları - 100
6802.91.00.00.19  - - - Diğerleri - 100
6802.92.00.00.00  - - Diğer kalkerli taşlar  - 100
6802.93  - - Granit:    
6802.93.10.00.00  - - - Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore    
         edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar - 100
6802.93.90.00.00  - - - Diğerleri - 100
6802.99  - - Diğer taşlar:    
6802.99.10.00.00  - - - Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore    
          edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar - 100
6802.99.90.00.00  - - - Diğerleri - 100
       
6803.00 İşlenmiş kayagan taşı ve kayagan taşından veya aglomere    
   kayagan taşından eşya    
6803.00.10.00.00  - Çatı ve duvar kaplamalarında kullanılanlar  - 75
6803.00.90.00.00  - Diğerleri - 75
68.04 Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri    
  (karkassız) (öğütme, bileme, parlatmaya, rektifiye etme veya kes-    
  me işlerine mahsus),el ile bilemeye veya parlatmaya mahsus    
  taşlar ve bunların parçaları (tabii taştan, aglomere edilmiş tabii     
  veya suni aşındırıcılardan veya seramikten)(diğer maddelerden    
  parçalar ile birlikte olsun olmasın):    
6804.10  - Öğütme, ezme veya liflere ayırmaya mahsus değirmen taşları     
     ve diğer öğütücü taşlar    
6804.10.00.00.11  - - Değirmen taşları - 30
6804.10.00.00.19  - - Diğerleri - 30
   - Bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri:    
6804.21  - - Aglomere edilmiş sentetik veya tabii elmastan    
6804.21.00.00.11  - - - Bileği taşları - 50
6804.21.00.00.12  - - - Matkap uçları - 50
6804.21.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
6804.22  - - Aglomere edilmiş diğer aşındırıcılardan veya seramikten:    
   - - - Suni aşındırıcılardan (bir bağlayıcı ile birlikte):    
   - - - - Sentetik veya suni reçinelerden:    
6804.22.12.00.00  - - - - - Takviye edilmemiş - 50
6804.22.18.00.00  - - - - - Takviye edilmiş - 50
6804.22.30.00.00  - - - - Seramikten veya silikattan - 50
6804.22.50.00.00  - - - - Diğer maddelerden - 50
6804.22.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
6804.23  - - Tabii taşlardan    
6804.23.00.00.11  - - - Matkap uçları - 50
6804.23.00.00.12  - - - Traş bıçakları için bileme taşları - 50
6804.23.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
6804.30  - El ile bilemeye veya parlatmaya mahsus taşlar    
6804.30.00.00.11  - - Aglomere edilmiş aşındırıcılardan olanlar - 50
6804.30.00.00.19  - - Diğerleri - 50
       
68.05 Tabii veya suni aşındırıcı toz veya küçük taneler (mesnedi doku-    
  maya elverişli maddelerden, kağıttan, kartondan veya diğer mad-    
  delerden)(kesilerek şekil verilmiş, dikilmiş veya başka şekilde     
  hazırlanmış olsun olmasın) :    
6805.10.00.00.00  - Mesnedi sadece dokunmuş mensucattan olanlar - 50
6805.20.00.00.00  - Mesnedi sadece kağıt veya karton olanlar - 50
6805.30.00.00.00  - Mesnedi diğer maddelerden olanlar - 50
       
68.06 Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler; genleştirilmiş    
  vermikülit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştiril-    
  miş mineral maddeler; mineral maddelerden ısıyı tecrit edici,sesi     
  tecrit edici veya sesi muhafaza edici eşya ve karışımlar (68.11     
  veya 68.12 pozisyonlarıyla 69. fasıla girenler hariç):    
6806.10.00.00.00  - Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların bir-    
     birleriyle olan karışımları dahil) (kütle, levha,yaprak ve rulo     
     halinde) - 50
6806.20  - Genleştirilmiş vermikülit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve    
      benzeri genleştirilmiş mineral maddeler (bunların birbirleriyle    
      olan karışımları dahil):    
6806.20.10.00.00  - - Genleştirilmiş kil - 50
   - - Diğerleri    
6806.20.90.00.12  - - - Genleştirilmiş perlitten blok ürünler - 50
6806.20.90.00.13  - - - Genleştirilmiş perlitten harçlar - 50
6806.20.90.00.18  - - - Diğerleri - 50
6806.90  - Diğerleri    
6806.90.00.00.11  - - Soğuk tandiş plakaları - 50
6806.90.00.00.19  - - Diğerleri - 50
       
68.07 Asfalttan veya benzeri maddelerden eşya (petrol bitümeni veya    
  taşkömürü zifti gibi):    
6807.10.00.00.00  - Rulo halinde    m2 50
6807.90.00.00.00  - Diğerleri - 50
       
6808.00.00.00.00 Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç    
  kırpıntılarından,ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya     
  diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar     
  ve benzerleri(çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglo-    
  mere edilmiş) - 75
       
68.09 Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya:    
   - Levhalar, plakalar, panolar, karolar ve benzerleri (tezyin edil-    
     memiş):    
6809.11.00.00.00  - - Yüzü sadece kağıt veya kartonla kaplanmış veya takviye edil-    
       miş olanlar    m2 100
6809.19.00.00.00  - - Diğerleri    m2 100
6809.90.00.00.00  - Diğer eşya - 100
       
68.10 Çimentodan, betondan veya suni taştan eşya (takviye edilmiş     
  olsun olmasın):    
   - Karolar, döşemelik taşlar, tuğlalar ve benzeri eşya:    
6810.11  - - İnşaat için bloklar ve levhalar :    
6810.11.10.00.00  - - - Hafif betondan (esası ezilmiş süngertaşı, granüle cüruf vb.) olanlar - 75
   - - - Diğerleri    
6810.11.90.00.11  - - - - Suni mermerden olanlar - 75
6810.11.90.00.19  - - - - Diğerleri - 75
6810.19.00.00.00  - - Diğerleri  - 75
   - Diğer eşya:    
6810.91.00.00.00  - - İnşaat mühendisliği ve bina yapımı için prefabrik yapı elemanları  - 75
6810.99  - - Diğerleri    
6810.99.00.00.11  - - - Betondan bordür taşları - 75
6810.99.00.00.19  - - - Diğerleri - 75
       
68.11 Amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden eşya:    
6811.40.00.00.00  - Amyant içerenler  - 75
   - Amyant içermeyenler:    
6811.81.00.00.00  - - Oluklu levhalar - 75
6811.82.00.00.00  - - Diğer levhalar, panolar, karolar ve benzeri eşya - 75
6811.89.00.00.00  - - Diğer eşya - 75
       
68.12 İşlenmiş amyant (lif halinde) ; amyant veya amyant ve magnez -    
  yum karbonat esaslı karışımlar; bu karışımlardan veya amyanttan     
  eşya (iplikler,mensucat, giyim eşyası, başlıklar, ayakkabılar, con-    
  talar gibi) (takviye edilmiş olsun olmasın) (68.11 veya 68.13 pozis-    
  yonları hariç):    
6812.80  - Krisidolitten olanlar:    
6812.80.10.00.00  - - İşlenmiş lifler; amyant veya magnezyum karbonat ve amyant esaslı karışımlar - 75
   - - Diğerleri:    
6812.80.90.10.00  - - - İplikler - 75
6812.80.90.20.00  - - - Dokunmuş veya örme mensucat - 75
6812.80.90.90.00  - - - Diğerleri - 75
   - Diğerleri:    
6812.91.00.00.00  - - Giyim eşyası, giyim eşyası aksesuarı, ayakkabılar ve başlıklar - 75
6812.92.00.00.00  - - Kağıt, cilt kartonu ve keçe - 75
6812.93.00.00.00  - - Sıkıştırılmış amyant  lif contalar ( yaprak veya rulo halinde) - 75
6812.99  - - Diğerleri:    
   - - - İşlenmiş amyant (lif halinde); amyant veya amyant ve magnezyum    
         karbonat esaslı karışımlar :    
6812.99.10.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 75
6812.99.10.90.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - Diğerleri:    
6812.99.90.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 75
6812.99.90.20.00  - - - - İplikler - 75
6812.99.90.30.00  - - - - Dokunmuş veya örme mensucat - 75
6812.99.90.90.00  - - - - Diğerleri - 75
       
68.13 Esası amyant (asbest), mineral maddeler veya selüloz olan, frenler-    
  de ve sürtünmeyi temin edici her türlü cihazda kullanılmak üzere     
  monte edilmemiş maddeler ve bunların garnitürleri (levhalar,rulo-    
  lar, şeritler, segmanlar,diskler, rondelalar, balatalar gibi) (dokumaya elve-    
  rişli maddeler veya diğer maddelerle birlikte olsun olmasın):    
6813.20  - Amyant içerenler:    
   - - Fren balataları ve yastıkları:    
6813.20.00.21.00  - - - Fren balataları - 60
6813.20.00.29.00  - - - Diğerleri - 60
6813.20.00.90.00  - - Diğerleri - 60
   - Amyant içermeyenler:    
6813.81  - - Fren balataları ve yastıkları:    
6813.81.00.10.00  - - - Fren balataları - 60
6813.81.00.90.00  - - - Diğerleri - 60
6813.89.00.00.00  - - Diğerleri - 60
       
68.14 İşlenmiş mika ve mikadan eşya (aglomere edilmiş veya terkip    
  yoluyla elde edilmiş mika dahil) (kağıt, karton veya diğer mad-    
  delerden bir mesnet üzerinde olsun olmasın):    
6814.10.00.00.00  - Aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mikadan     
     levha, yaprak ve şeritler (mesnedi olsun olmasın) - 60
6814.90.00.00.00  - Diğerleri - 60
       
68.15 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan taştan     
  veya diğer mineral maddelerden eşya ( karbon elyaf ve karbon    
  elyafdan eşya ve turbdan eşya dahil):    
6815.10  - Grafit veya diğer karbondan eşya (elektrik işlerinde kullanılan-    
      lar hariç):    
6815.10.10.00.00  - - Karbon elyaf ve karbon elyafdan eşya - 60
6815.10.90.00.00  - - Diğerleri - 60
6815.20.00.00.00  - Turbadan eşya - 60
   - Diğer eşya:    
6815.91  - - Magnezit, dolomit veya kromit içerenler    
6815.91.00.00.11  - - - Pişirilmemiş kromit tuğlası - 60
6815.91.00.00.19  - - - Diğerleri - 60
6815.99.00.00.00  - - Diğerleri - 60