POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
59.01 Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk    
  veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat;    
  mühendis muşambası veya şeffaf bezler; hazır tualler; şapkacılıkta    
  kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat:    
       
5901.10.00.00.00  - Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk     
     veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli     
     mensucat  m2 40
5901.90  - Diğerleri:    
5901.90.00.10.00  - - Mühendis muşambası veya şeffaf bezler ve hazır tualler  m2 40
5901.90.00.90.00  - - Diğerleri  m2 40
       
59.02 Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskoz     
  ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil    
  vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat (kord bezi):     
5902.10  - Naylon veya diğer poliamidlerden:    
5902.10.10.00.00  - - Kauçuk emdirilmiş m2 60
   - - Diğerleri:    
5902.10.90.10.00  - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan    
         dokumaya elverişli sentetik devamlı liflerden mensucat    
         (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış)  m2 10
5902.10.90.90.00  - - - Diğerleri m2 150
5902.20  - Poliesterlerden:    
5902.20.10.00.00  - - Kauçuk emdirilmiş  m2 60
   - - Diğerleri:    
5902.20.90.10.00  - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan    
         dokumaya elverişli sentetik devamlı liflerden mensucat    
         (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış) m2 10
5902.20.90.90.00  - - - Diğerleri  m2 150
5902.90  - Diğerleri:    
5902.90.10.00.00  - - Kauçuk emdirilmiş  m2 60
   - - Diğerleri:    
5902.90.90.10.00  - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan    
          dokumaya elverişli suni devamlı liflerden (viskoz ipeğinden)     
          mensucat (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış) m2 10
5902.90.90.90.00  - - - Diğerleri  m2 150
       
59.03 Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş    
  mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç):    
5903.10  - Poli(vinil klorür) ile:    
   - - Emdirilmiş:    
5903.10.10.10.00  - - - Deri taklidi  m2 50
5903.10.10.90.00  - - - Diğerleri  m2 50
   - - Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:    
5903.10.90.10.00  - - - Deri taklidi  m2 50
5903.10.90.90.00  - - - Diğerleri  m2 50
5903.20  - Poliüretanla:    
   - - Emdirilmiş:    
5903.20.10.10.00  - - - Deri taklidi   m2 50
5903.20.10.90.00  - - - Diğerleri m2 50
   - - Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:    
5903.20.90.10.00  - - - Deri taklidi   m2 50
5903.20.90.90.00  - - - Diğerleri  m2 50
5903.90  - Diğerleri:    
   - - Emdirilmiş:    
5903.90.10.10.00  - - - Deri taklidi   m2 50
5903.90.10.90.00  - - - Diğerleri  m2 50
   - - Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:    
   - - - Ön yüzünü teşkil eden dokumaya elverişli maddesi selüloz türevleri    
          veya diğer plastik maddelerle:    
5903.90.91.10.00  - - - - Deri taklidi   m2 50
5903.90.91.90.00  - - - - Diğerleri  m2 50
   - - - Diğerleri:    
5903.90.99.10.00  - - - - Deri taklidi   m2 50
5903.90.99.90.00  - - - - Diğerleri  m2 50
       
59.04 Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın) ; bir sıvama veya    
  kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki     
  suretiyle elde edilen yer kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun     
  olmasın):    
5904.10.00.00.00  - Linoleum m2 50
5904.90.00.00.00  - Diğerleri  m2 50
       
5905.00 Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları:    
5905.00.10.00.00  - Herhangi bir maddeden mesnet üzerine sabitleştirilmiş, paralel     
     ipliklerden oluşanlar  - 75
   - Diğerleri:    
5905.00.30.00.00  - - Ketenden - 70
5905.00.50.00.00  - - Jütten - 50
   - - Suni veya sentetik liflerden    
5905.00.70.00.11  - - - Sentetik liflerden dokunmuş olanlar (devamsız veya döküntü)  - 150
5905.00.70.00.12  - - - Suni devamlı liflerden dokunmuş olanlar - 150
5905.00.70.00.13  - - - Suni devamsız liflerden dokunmuş olanlar  - 150
5905.00.70.00.14  - - - Dokunmamış olanlar  - 150
5905.00.70.00.15  - - - Keçeden olanlar  - 150
5905.00.70.00.19  - - - Diğerleri  - 150
   - - Diğerleri:    
   - - - İpek, şap, buret mensucattan    
5905.00.90.10.11  - - - - İpekten olanlar  - 150
5905.00.90.10.12  - - - - Şap ve buretten olanlar  - 150
5905.00.90.20.00  - - - Rami mensucattan olanlar  - 70
   - - - Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden ve kağıt ipliğinden    
          yapılan mensucattan:    
5905.00.90.31.00  - - - - Kağıt ipliğinden mensucattan olanlar - 80
5905.00.90.39.00  - - - - Diğerleri - 40
5905.00.90.40.00  - - - Keçeden olanlar - 50
5905.00.90.50.00  - - - Dokunmamış mensucattan olanlar; kauçuklu mensucattan (örme    
          olanlar hariç) olanlar  - 60
       
59.06 Kauçuklu mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç):    
5906.10.00.00.00  - Eni 20 cm. yi geçmeyen yapışkan bant  - 50
   - Diğerleri:    
5906.91.00.00.00  - - Örme  - 100
5906.99  - - Diğerleri:    
5906.99.10.00.00  - - - Bu fasılın 4 (c) notunda belirtilen mensucat  - 60
5906.99.90.00.00  - - - Diğerleri  - 60
       
5907.00.00.00.00 Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları,    
  atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler "tualler" m2 50
       
5908.00 Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lam-    
  ba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için     
  gömIekler ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat    
  (emdirilmiş olsun olmasın) :    
5908.00.00.10.00  - Beyaz alevli lambalar için gömlekler - 25
5908.00.00.90.00  - Diğerleri - 25
       
5909.00 Dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumları ve benzeri     
  hortumlar (diğer maddelerden teçhizat veya aksesuarı olsun olmasın):    
   - Sentetik liflerden     
5909.00.10.00.11  - - Yangın hortumları  - 25
5909.00.10.00.19  - - Diğerleri  - 25
   - Diğer dokumaya elverişli maddelerden:    
   - - Yün ve kıldan hortumlar     
5909.00.90.10.11  - - - Yangın hortumları  - 25
5909.00.90.10.19  - - - Diğerleri  - 25
   - - Diğerleri     
5909.00.90.90.11  - - - Yangın hortumları  - 25
5909.00.90.90.12  - - - Pamuktan hortumlar  - 25
5909.00.90.90.13  - - - Ketenden hortumlar  - 25
5909.00.90.90.19  - - - Diğerleri - 25
       
5910.00.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon     
  kolanları (plastik emdirilmiş, sıvanmış veya plastikle lamine edilmiş    
  veya metalle veya diğer maddelerle takviye edilmiş olsun olmasın) - 25
       
59.11 Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus    
   bu fasılın 7 nolu notunda belirtilen ürünler ve eşya:    
5911.10.00.00.00  - Kard garnitürlerinin imalinde kullanılan türden kauçuk, deri ve diğer    
     maddelerle kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş mensucat, ke-     
     çe ve keçeli mensucat ve diğer teknik amaçlarla kullanılmaya     
     mahsus benzeri mensucat [üstüvanelerin (dokuma arışı) kaplanma-    
     sına mahsus kauçuk emdirilmiş kadife kordelalar dahil]  - 15
5911.20  - Eleklik mensucat ve gaz mensucat (hazır halde olsun olmasın)    
5911.20.00.00.11  - - İpekten - 15
5911.20.00.00.12  - - Şap liflerinden  - 15
5911.20.00.00.13  - - Suni, sentetik liflerden - 15
5911.20.00.00.19  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar - 15
   - Kağıt imaline mahsus makinalarda veya benzeri makinalarda    
     (hamur veya amyant -çimento makinaları gibi) kullanılmaya mahsus     
     nihayetsiz veya bağlayıcı tertibata uygun dokumaya elverişli     
     mensucat ve keçeler:    
5911.31  - - Metrekare ağırlığı 650 gr. dan az:    
   - - - İpekten, sentetik veya suni liflerden:    
5911.31.11.00.00  - - - - Kağıt makinalarında kullanılan türden sentetik liflerden dokunmuş    
            mensucat (keçeli olsun olmasın)  m2 15
   - - - - Diğerleri     
5911.31.19.00.11  - - - - - İpekten olanlar - 15
5911.31.19.00.12  - - - - - Sentetik veya suni liflerden olanlar  - 15
5911.31.90.00.00  - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden  - 15
5911.32  - - Metrekare ağırlığı 650 gr. veya daha fazla:    
   - - - İpekten, suni veya sentetik liflerden     
5911.32.11.00.00  - - - - Kağıt makinalarında kullanılan türden, üzerine dolgu tabakası iğnelenmiş,    
          sentetik liflerden dokunmuş mensucat (örneğin, baskı keçeleri) m2 15
5911.32.19.00.00  - - - - Diğerleri  m2 15
5911.32.90.00.00  - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden - 15
5911.40.00.00.00  - Yağ presinde veya benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları    
     (insan saçından olanlar dahil) - 15
5911.90  - Diğerleri:    
   - - Keçeden     
5911.90.10.00.11  - - - Polisaj keçesi - 15
5911.90.10.00.19  - - - Diğerleri - 15
   - - Diğerleri    
5911.90.90.00.11  - - - Basma makinalarına mahsus blanketler - 15
5911.90.90.00.12  - - - Filtre torbaları  - 15
5911.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 15