POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
49.01 Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı    
  sayfalar halinde olsun olmasın):    
4901.10  - Ayrı ayrı sayfalar halinde (katlanmış olsun olmasın):    
4901.10.00.10.00  - - Türkçe basılmış okul kitapları - 25
   - - Türkçe basılmış diğerleri    
4901.10.00.20.11  - - - Türk kültürü ile ilgili Türkçe basılmış eserler - 25
4901.10.00.20.12  - - - Türk kültürü ile ilgili olmayan Türkçe basılmış eserler - 25
4901.10.00.20.19  - - - Diğerleri - 25
   - - Yabancı dilde basılmış kitap ve periyodik olmayan mecmualar    
4901.10.00.30.11  - - - Okul kitapları, teknik, ilmi, edebi ve sanata ait kitaplar  - Muaf
4901.10.00.30.19  - - - Diğer kitaplar  - Muaf
4901.10.00.30.21  - - - Periyodik olmayan mecmualar - Muaf
   - - Yabancı dilde basılmış diğerleri    
4901.10.00.90.11  - - - Türk kültürü ile ilgili periyodik yayınlar - Muaf
4901.10.00.90.19  - - - Diğerleri - Muaf
   - Diğerleri:    
4901.91  - - Sözlükler ve ansiklopediler (fasikül halinde olsun olmasın):    
   - - - Türkçe basılmış olanlar    
4901.91.00.10.11  - - - - Sözlükler - 25
4901.91.00.10.12  - - - - Ansiklopediler - 25
   - - - Diğerleri    
4901.91.00.90.11  - - - - Sözlükler - Muaf
4901.91.00.90.12  - - - - Ansiklopediler - Muaf
4901.99  - - Diğerleri :    
4901.99.00.10.00  - - - Türkçe basılmış okul kitapları - 25
4901.99.00.20.00  - - - Reklam amacı ile yayınlanan gazete ve periyodik yayınlar - 60
4901.99.00.30.00  - - - Daktilo edilmiş metinler - Muaf
   - - - Yabancı dilde basılmış kitap ve periyodik olmayan mecmualar    
4901.99.00.40.11  - - - - Okul kitapları, teknik, ilmi ve sanata ait kitaplar - Muaf
4901.99.00.40.19  - - - - Diğer kitaplar - Muaf
4901.99.00.40.21  - - - - Periyodik olmayan mecmualar - Muaf
4901.99.00.90.00  - - - Diğerleri - 25
       
49.02 Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam    
  içersin içermesin):    
4902.10  - Haftada en az dört kere çıkanlar :    
4902.10.00.10.00  - - Türkçe basılmış olanlar - 50
4902.10.00.20.00  - - Her dilde moda mecmuaları - 50
4902.10.00.30.00  - - Reklam amaçlı olanlar - 60
   - - Diğerleri    
4902.10.00.90.11  - - - Siyasi ve ticari gazeteler  - Muaf
4902.10.00.90.12  - - - Teknik, ilmi, mesleki ve sanata ait gazeteler  - Muaf
4902.10.00.90.19  - - - Diğerleri - Muaf
4902.90  - Diğerleri:    
4902.90.00.10.00  - -  Reklam amaçlı olanlar - 60
4902.90.00.20.00  - -  Türkçe basılmış olanlar - 50
4902.90.00.30.00  - -  Her dilde moda mecmuaları - 50
4902.90.00.90.00  - -  Diğerleri - Muaf
       
4903.00 Çocuklar için resimli albüm veya kitaplar, resim yapmaya veya    
  boyamaya mahsus albümler :    
4903.00.00.10.00  - Türkçe basılmış olanlar - 25
4903.00.00.90.00  - Diğerleri - Muaf
       
4904.00.00.00.00 Müzik notaları (basılmış veya el ile yazılmış, resimli veya    
  ciltli olsun olmasın) - Muaf
       
49.05 Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar    
  (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil):    
4905.10.00.00.00  - Küreler - Muaf
   - Diğerleri:    
4905.91  - - Kitap halinde    
4905.91.00.00.11  - - - Atlaslar - Muaf
4905.91.00.00.12  - - - Topoğrafya planları - Muaf
4905.91.00.00.13  - - - Deniz haritaları - Muaf
4905.91.00.00.19  - - - Diğerleri - Muaf
4905.99  - - Diğerleri    
4905.99.00.00.11  - - - Duvar haritaları - Muaf
4905.99.00.00.12  - - - Atlaslar - Muaf
4905.99.00.00.13  - - - Topoğrafya planları - Muaf
4905.99.00.00.14  - - - Deniz haritaları - Muaf
4905.99.00.00.19  - - - Diğerleri - Muaf
       
4906.00.00.00.00 Mimarlık, mühendislik, sınai, ticari, topografik veya benzeri    
  amaçlar için planlar ve çizimler (orijinalleri el ile çizilmiş);    
  elle yazılmış metinler; hassas kağıt üzerine fotoğrafik reprodüksi-    
  yonlar ve bu pozisyonda sayılanların karbon kopyaları - Muaf
       
4907.00 İtibari kıymeti tanınmış olan veya tanınacak olan ülkede tedavülde    
   bulunan veya tedavüle çıkacak olan, kullanılmamış posta pulları,    
  damga ve benzeri pullar; damgalı kağıtlar; banknotlar; çek defterleri;    
  senetler , hisse senedi veya tahviller ve benzeri kıymetli evrak:    
4907.00.10.00.00  - Posta pulları, damga pulları ve benzeri pullar - 60
4907.00.30.00.00  - Banknotlar - Muaf
   - Diğerleri:    
4907.00.90.10.00  - - Hisse senedi, tahvilat ve kıymetli evrak - Muaf
4907.00.90.90.00  - - Diğerleri - 60
       
49.08 Her nevi çıkartmalar:    
4908.10.00.00.00  - Cam üzerine tatbik edilenler - 60
4908.90.00.00.00  - Diğerleri - 60
       
4909.00 Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik kartları, davetiyeler veya    
  teşekkür kartları (resimli, zarflı veya süslemeli olsun olmasın):    
4909.00.00.11.00  - Resimli kartpostallar - 75
4909.00.00.12.00  - Reklam kartpostalları - 60
4909.00.00.19.00  - Diğerleri - 75
       
4910.00.00.00.00 Matbu her türlü takvim (blok halinde takvimler dahil) - 25
       
49.11 Matbu diğer yayınlar (matbu resimler ve fotoğraflar dahil) :    
4911.10  - Ticari reklam yayınları, katologlar ve benzerleri :    
4911.10.10.00.00  - - Ticari kataloglar - 60
4911.10.90.00.00  - - Diğerleri - 60
   - Diğerleri:    
4911.91  - - Resimler, gravürler ve fotoğraflar:    
   - - - Eğitim ve öğretim ile ilgili olanlar     
4911.91.00.10.11  - - - - Resimler - Muaf
4911.91.00.10.12  - - - - Gravürler - Muaf
4911.91.00.10.13  - - - - Fotoğraflar - Muaf
4911.91.00.90.00  - - - Diğerleri - 60
4911.99  - - Diğerleri:    
   - - - Eğitim ve öğretim ile ilgili olanlar     
4911.99.00.10.11  - - - - Planlar ve levhalar - Muaf
4911.99.00.10.12  - - - - Yabancı dilde basılmış her nevi kataloglar ve prospektüsler - Muaf
4911.99.00.10.19  - - - - Diğerleri - Muaf
4911.99.00.90.00  - - - Diğerleri - 60