POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
45.01 Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış);    
  döküntü mantar; ezilmiş, granül veya toz haline getirilmiş mantar:    
4501.10.00.00.00  - Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış) - 15
4501.90.00.00.00  - Diğerleri - 15 
       
4502.00.00.00.00 Tabii mantar, dış kabuğu alınmış veya kabaca kare şekli verilmiş    
  ya da dikdörtgen (kare dahil) şeklinde bloklar, levhalar, yapraklar     
  veya şerit halinde (keskin kenarlı tıpa taslakları dahil) - 25
       
45.03 Tabii mantardan eşya:    
4503.10  - Tıpalar ve tıkaçlar :    
4503.10.10.00.00  - - Silindirik olanlar - 50
4503.10.90.00.00  - - Diğerleri - 50
4503.90.00.00.00  - Diğerleri - 50
       
45.04 Aglomere mantar (bağlayıcı bir madde içersin içermesin) ve     
  aglomere mantardan eşya:    
4504.10  - Blok, levha, yaprak ve şeritler; her şekildeki karolar; bütün    
     halindeki silindirler (diskler dahil) :    
   - - Tıpalar ve tıkaçlar :    
4504.10.11.00.00  - - - Köpüklü şaraplar için olanlar (sızdırmazlık halkası mantardan olan-    
          lar dahil) - 35
4504.10.19.00.00  - - - Diğerleri - 35
   - - Diğerleri :    
4504.10.91.00.00  - - - Bağlayıcı madde içerenler - 35
   - - - Diğerleri    
4504.10.99.00.11  - - - - Taçlı tıpa imalinde kullanılan diskler - 35
4504.10.99.00.12  - - - - Ham aglomere mantar (bloklar,levhalar,yapraklar,tüp çubuk ve     
            diğer iptidai şekillerde) - 35
4504.10.99.00.19  - - - - Diğerleri - 35
4504.90  - Diğerleri :    
4504.90.20.00.00  - - Tıpalar ve tıkaçlar - 50
4504.90.80.00.00  - - Diğerleri - 50