POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
                                      I. İLK ŞEKİLLERDE    
       
39.01 Etilen polimerleri (ilk şekillerde):    
3901.10  - Özgül kütlesi 0,94'ten az olan polietilen:    
3901.10.10.00.00  - - Lineer polietilen - 50
   - - Diğerleri    
3901.10.90.00.11  - - - Alçak yoğunluk polietilen - 50
3901.10.90.00.12  - - - Polietilen kompaundları - 50
3901.10.90.00.19  - - - Diğerleri - 50
3901.20  - Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan polietilen:    
3901.20.10.00.00  - - Polietilen (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, 23°C'de    
       özgül kütlesi 0,958 veya daha fazla olan,     
       - 50 mgr./kg. veya daha az aluminyum,     
       - 2 mgr./kg. veya daha az kalsiyum,     
       - 2 mgr./kg. veya daha az krom,     
       - 2 mgr./kg. veya daha az demir,     
       - 2 mgr./kg. veya daha az nikel,     
       - 2 mgr./kg. veya daha az titanyum     
        ve    
       - 8 mgr./kg. veya daha az vanadyum içeren klorosülfolanmış polietilen    
        imaline mahsus) - 50
   - - Diğerleri    
3901.20.90.00.11  - - - Yüksek yoğunluk polietilen - 50
3901.20.90.00.12  - - - Polietilen kompaundları - 50
3901.20.90.00.19  - - - Diğerleri - 50
3901.30.00.00.00  - Etilen-vinil asetat kopolimerleri - 50
3901.90  - Diğerleri    
3901.90.30.00.00  - - Etilenin terpolimer tuzu ile izobütil akrilat ve metakrilik asit içeren iyonomer reçine    
       ; polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-bütilenkopolimer    
        ve polistiren (ağırlıkça  % 35 veya  daha az stiren içeren)    
       (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan) - 50
   - - Diğerleri    
3901.90.90.00.11  - - - Etilen propilen kopolimeri - 50
3901.90.90.00.12  - - - Klorsülfolanmış alçak yoğunluk polietilen (kompaundlar dahil) - 50
3901.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 50
       
39.02 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde):    
3902.10  - Polipropilen:    
3902.10.00.00.11  - - Polipropilen kompaundları - 50
3902.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
3902.20.00.00.00  - Poliizobutilen - 50
3902.30  - Propilen kopolimerleri:    
3902.30.00.00.11  - - Polipropilen kopolimerleri kompaundları - 50
3902.30.00.00.19  - - Diğerleri - 50
3902.90  - Diğerleri:    
3902.90.10.00.00  - - Polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimer ve polistiren    
        (ağırlık itibariyle % 35 veya daha az stiren içeren) (bu fasılın 6 (b)     
        notunda belirtilen şekillerden birinde olan) - 50
3902.90.20.00.00  - - Polybut -1- ene (but-1-ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az etilen     
        içeren kopolimer veya polybut - 1 - ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya    
        daha az polietilen ve/veya ağırlık itibariyle % 25 veya daha az     
        polipropilen karışımı)  (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden    
        birinde olan) - 50
3902.90.90.00.00  - -  Diğerleri - 50
       
39.03 Stiren polimerleri (ilk şekillerde):    
   - Polistiren:    
3903.11.00.00.00  - - Genleşebilen - 50
3903.19.00.00.00  - - Diğerleri - 50
3903.20.00.00.00  - Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri - 50
3903.30.00.00.00  - Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) kopolimerleri - 50
3903.90  - Diğerleri:    
3903.90.10.00.00  - - Sadece stiren ve alil alkolün kopolimeri (asetil değeri 175 veya daha     
        fazla) - 50
3903.90.20.00.00  - -  Bromlanmış polistiren (ağırlık itibariyle % 58 veya daha fazla fakat    
        % 71'i geçmeyen oranda bromin içeren, bu fasılın 6 (b) Notunda     
        belirtilen şekillerden birinde olan) - 50
3903.90.90.00.00  - - Diğerleri - 50
       
39.04 Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri    
  (ilk şekillerde) :    
   - Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC)    
3904.10.00.00.11  - - Emülsiyon poli(vinil klorür) (E-PVC) - 50
3904.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
   - Diğer poli(vinil klorür):    
3904.21.00.00.00  - - Plastifiye edilmemiş PVC - 50
3904.22.00.00.00  - - Plastifiye edilmiş PVC - 50
3904.30.00.00.00  - Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri - 50
3904.40.00.00.00  - Diğer vinil klorür kopolimerleri - 50
3904.50  - Viniliden klorür polimerleri:    
3904.50.10.00.00  - - Viniliden klorürle akrilonitril kopolimeri (çapı 4 mikrometre veya daha    
        fazla fakat 20 mikrometreyi geçmeyen genleşebilir kürecik şeklinde) - 50
3904.50.90.00.00   - - Diğerleri - 50
   - Florlu polimerleri:    
3904.61.00.00.00  - - Politetrafloretilen (PTFE) - 50
3904.69  - - Diğerleri:    
3904.69.10.00.00  - - - Polivinil florür (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde    
          olan ) - 50
3904.69.20.00.00  - - - Fluoroelastomer FKM - 50
3904.69.80.00.00  - - - Diğerleri - 50
3904.90.00.00.00  - Diğerleri - 50
       
39.05 Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde );    
  diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde):    
   - Poli(vinil asetat) :    
3905.12.00.00.00  - - Sulu dispersiyon halinde - 50
3905.19.00.00.00  - - Diğerleri - 50
   - Vinil asetat kopolimerleri :    
3905.21.00.00.00  - - Sulu dispersiyon halinde - 50
3905.29.00.00.00  - - Diğerleri - 50
3905.30.00.00.00  - Poli(vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin) - 50
   - Diğerleri :    
3905.91.00.00.00  - - Kopolimerler - 50
3905.99  - - Diğerleri:    
3905.99.10.00.00  - - - Poli (vinil formal) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde    
         olup, molekül ağırlığı 10 000 veya daha fazla fakat 40 000'i geçmeyen    
          ve ağırlık itibariyle:    
          - vinil asetat üzerinden değerlendirildiğinde % 9,5 veya daha fazla     
            fakat % 13'den fazla olmayan asetil grupları içeren ve     
          - vinil alkol üzerinden değerlendirildiğinde % 5 veya daha fazla     
            fakat % 6,5'den fazla olmayan hidroksil  grupları içeren)  - 50
3905.99.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
       
39.06 Akrilik polimerler (ilk şekillerde):    
3906.10.00.00.00  - Poli(metil metakrilat) - 50
3906.90  - Diğerleri:    
3906.90.10.00.00  - - Poli [N- (3- hidroksiimino -1,1- dimetilbutil) akrilamid] - 50
3906.90.20.00.00  - - 2-Diizopropilaminoetil metil akrilat ile desil metil akrilatın kopolimerinin    
       ağırlık itibariyle N,N-dimetil asetamid'de % 55 veya daha fazla     
       kopolimer içeren çözeltisi - 50
3906.90.30.00.00  - - Akrilik asit ile 2-etilhekzil akrilat kopolimeri (ağırlık itibariyle % 10 veya    
        fazla fakat % 11'den fazla olmayan 2-etilhekzil akrilat içeren) - 50
3906.90.40.00.00  - - Akrilonitril ile metil akrilat kopolimeri [Polibutadien-akrilonitril (NBR)    
        ile tadil edilmiş]  - 50
3906.90.50.00.00  - - Tekstil baskı patlarının imalinde kıvam verici olarak kullanılmaya     
        mahsus akrilik asid ile metil akrilat ve az miktarda diğer monomerleri     
        içeren polimerizasyon ürünü - 50
3906.90.60.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla metil akrilat içeren (silika içersin    
        içermesin) metil akrilat ile etilenin sonda olmayan (non-terminal)    
        ikame karboksi grubunu içeren monomerin kopolimeri - 50
3906.90.90.00.00  - - Diğerleri - 50
       
39.07 Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde);    
  polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliester -    
  ler (ilk şekillerde) :    
3907.10.00.00.00  - Poliasetaller - 50
3907.20  - Diğer polieterler:    
   - - Polieter alkoller:    
3907.20.11.00.00  - - - Polietilen glikoller - 50
3907.20.20.00.00  - - - Diğerleri  - 50
   - - Diğerleri:    
3907.20.91.00.00  - - - 1-Kloro-2,3-epoksipropan ile etilen oksit kopolimeri - 50
3907.20.99.00.00  - - - Diğerleri - 50
3907.30.00.00.00  - Epoksi reçineler - 50
3907.40.00.00.00  - Polikarbonatlar - 50
3907.50.00.00.00  - Alkit reçineler - 50
3907.60  - Poli(etilen tereftalat) :    
3907.60.20.00.00  - - 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar - 50
3907.60.80.00.00  - - Diğerleri - 50
3907.70.00.00.00  - Poli(laktik asit) - 50
   - Diğer poliesterler:    
3907.91  - - Doymamışlar:    
3907.91.10.00.00  - - - Sıvı - 50
3907.91.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
3907.99  - - Diğerleri :    
3907.99.10.00.00  - - - Poli (etilen naftalen-2,6-dikarboksilat) - 50
3907.99.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
       
39.08 Poliamidler (ilk şekillerde):    
3908.10  - Poliamid -6,  -11,  -12,  -6,6,  -6,9,  -6,10 veya  -6,12:    
3908.10.00.00.11  - - Kompaundları - 50
3908.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
3908.90.00.00.00  - Diğerleri - 50
       
39.09 Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde):    
3909.10.00.00.00  - Üre reçineleri; tiyoüre reçineleri - 50
3909.20.00.00.00  - Melamin reçineler - 50
3909.30.00.00.00  - Diğer amino reçineler - 50
3909.40.00.00.00  - Fenolik reçineler - 50
3909.50  - Poliüretanlar:    
3909.50.10.00.00  - - 2,2'- (tert-butilimino) dietanol ve 4,4-metilendisiklohekzilen diizosiyanat    
       poliüretanın N,N-dimetil asetamid'de ağırlık itibariyle % 50 veya daha     
       fazla polimer içeren çözeltisi - 50
3909.50.90.00.00  - - Diğerleri - 50
       
3910.00 Silikonlar (ilk şekillerde)    
3910.00.00.00.11  - Silikon yağları - 50
3910.00.00.00.12  - Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler - 50
3910.00.00.00.19  - Diğerleri - 50
       
39.11 Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler,    
  polisülfürler, polisülfonlar ve bu fasılın 3 numaralı notunda    
  belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen    
  veya yer almayan) (ilk şekillerde):    
3911.10.00.00.00  - Petrol reçineleri, kumaron, inden veya kumaron-inden reçineleri,    
     politerpenler - 50
       
3911.90  - Diğerleri:    
   - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyon ürünleri (kimyasal    
       olarak tadil edilmiş olsun olmasın):    
3911.90.11.00.00  - - - Poli (oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropiliden    
          -1,4-fenilen) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde) - 50
3911.90.13.00.00  - - - Poli (tiyo-1,4-fenilen)  - 50
3911.90.19.00.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
3911.90.92.00.00  - - - p-Krezol ve divinil benzen kopolimerinin N,N-dimetilasetamid'de     
         ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi;    
         Hidrojene edilmiş viniltoluen ve A-metil stiren kopolimerleri  - 50
3911.90.99.00.00  - - - Diğerleri - 50
       
39.12 Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilme -    
  yen veya yer almayan) (ilk şekillerde):    
   - Selüloz asetatları:    
3912.11.00.00.00  - - Plastifiye edilmemiş olanlar - 50
3912.12.00.00.00  - - Plastifiye edilmiş olanlar - 50
3912.20  - Selüloz nitratları (kollodyonlar dahil):    
   - - Plastifiye edilmemiş olanlar:    
   - - - Kollodyonlar ve seloidin    
3912.20.11.00.11  - - - - % 12,6'dan az oranda azot içeren ve % 25'den fazla oranda su     
            veya alkolle ıslatılmış olanlar - 50
3912.20.11.00.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri    
3912.20.19.00.11  - - - - % 12,6'dan az oranda azot içeren ve % 25'den fazla oranda su     
            veya alkolle ıslatılmış olanlar - 50
3912.20.19.00.19  - - - - Diğerleri - 50
3912.20.90.00.00  - - Plastifiye edilmiş olanlar - 50
   - Selüloz eterleri:    
3912.31.00.00.00  - - Karboksimetilselüloz ve tuzları - 50
3912.39  - - Diğerleri:    
3912.39.20.00.00  - - - Hidroksipropilselüloz - 50
3912.39.85.00.00  - - - Diğerleri - 50
3912.90  - Diğerleri:    
3912.90.10.00.00  - - Selüloz esterleri - 50
3912.90.90.00.00  - - Diğerleri - 50
       
39.13 Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii    
  polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal    
  türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer    
  almayan) (ilk şekillerde):    
3913.10.00.00.00  - Aljinik asit, tuzları ve esterleri - 50
3913.90  - Diğerleri:    
3913.90.00.10.00  - - Dekstran  - 15
3913.90.00.20.00  - - Tabii kauçuğun kimyasal türevleri - 50
3913.90.00.90.00  - - Diğerleri - 50
       
3914.00.00.00.00 39.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esasIı iyon    
  değiştiriciler (ilk şekillerde) - 50
       
   II. DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR; YARI MAMULLER; EŞYA    
       
39.15 Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları:    
3915.10.00.00.00  - Etilen polimerlerinden olanlar - 50
3915.20.00.00.00  - Stiren polimerlerinden olanlar - 50
3915.30.00.00.00  - Vinil klorür polimerlerinden olanlar - 50
3915.90  - Diğer plastiklerden olanlar:    
   - - Propilen polimerlerinden olanlar:    
3915.90.11.10.00  - - - Katılma polimerizasyonu ürünleri - 50
3915.90.11.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
3915.90.80.00.11  - - - Polietilen tereftalattan (PET) olanlar - 50
3915.90.80.00.19  - - - Diğerleri - 50
39.16 Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen    
  monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş    
  olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş):    
3916.10.00.00.00  - Etilen polimerlerinden olanlar - 50
3916.20.00.00.00  - Vinil klorür polimerlerinden olanlar - 50
3916.90  - Diğer plastiklerden olanlar:    
   - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar    
        (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):    
3916.90.10.00.11  - - - Fenoplastlardan olanlar - 50
3916.90.10.00.12  - - - Poliüretanlardan olanlar - 50
3916.90.10.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:    
3916.90.50.00.11  - - - Akrilik ve metakrilik polimerlerinden,akrilmetakrilik kopolimerlerinden    
            olanlar - 50
3916.90.50.00.12  - - - Politetrafloretilenden olanlar - 50
3916.90.50.00.19  - - - Diğerleri - 50
3916.90.90.00.00  - - Diğerleri - 50
39.17 Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon,    
  nipel, dirsek, flanşlar gibi):    
3917.10  - Sertleştirilmiş protein veya selülozik maddelerden yapılmış    
     suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları):    
3917.10.10.00.00  - - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar - 50
3917.10.90.00.00  - - Selülozik plastik maddelerden olanlar - 50
   - Sert borular ve hortumlar:    
3917.21  - - Etilen polimerlerinden olanlar:    
3917.21.10.00.00  - - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir    
          uzunlukta kesilmiş (yüzeyi islenmiş olsun olmasın fakat daha ileri    
          bir işlem görmemiş) - 50
3917.21.90.00.00  - - - Diğerleri - 150
3917.22  - - Propilen polimerlerinden olanlar:    
3917.22.10.00.00  - - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzun -    
          lukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir     
          işlem görmemiş) - 50
3917.22.90.00.00  - - - Diğerleri - 150
3917.23  - - Vinil klorür polimerlerinden olanlar:    
3917.23.10.00.00  - - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir    
          uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri    
          bir işlem görmemiş) - 50
3917.23.90.00.00  - - - Diğerleri - 150
3917.29  - - Diğer plastiklerden olanlar:    
3917.29.00.10.00  - - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş    
          (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) - 50
3917.29.00.20.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları    
             takılmış olanlar  - 150
3917.29.00.30.00  - - - Dikişli borular - 150
3917.29.00.40.00  - - - Sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal     
                 türevlerinden olanlar - 50
3917.29.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - Diğer borular ve hortumlar:    
3917.31  - - Esnek borular ve hortumlar (en az 27,6 MPa'Iık bir basınca    
       dayanabilenler):    
3917.31.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları    
          takılmış olanlar - 150
3917.31.00.20.00  - - - Hava kanalları - 50
3917.31.00.80.00  - - - Diğerleri  - 50
3917.32  - - Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş     
       veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olmayan):    
3917.32.00.10.00  - - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzun -    
          lukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri     
          bir işlem görmemiş) - 50
3917.32.00.20.00  - - - Sosis,sucuk,salam için suni kılıflar - 50
3917.32.00.30.00  - - - Dikişli borular - 150
3917.32.00.40.00  - - - Hava kanalları - 50
3917.32.00.80.00  - - - Diğerleri - 50
3917.33.00.00.00  - - Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş     
       veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan) - 150
3917.39  - - Diğerleri:    
3917.39.00.10.00  - - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta    
          kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem    
          görmemiş) - 50
3917.39.00.20.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları    
             takılmış olanlar  - 150
3917.39.00.30.00  - - - Dikişli olanlar - 150
3917.39.00.40.00  - - - Hava kanalları - 50
3917.39.00.80.00  - - - Diğerleri - 50
3917.40  - Bağlantı elemanları:    
3917.40.00.00.11  - - Sert polivinil klorür boru ekleme parçaları (basınçlı borular için) - 150
3917.40.00.00.12  - - Elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür bükülgen borular için muflar - 150
3917.40.00.00.19  - - Diğerleri - 150
       
39.18 Plastiklerden yer kaplamaları (kendinden yapışkan olsun olmasın)    
  (rulo veya kare şeklinde); bu fasılın 9 numaralı notunda belirtilen    
  plastiklerden yapılmış duvar veya tavan kaplamaları:    
3918.10  - Vinil klorür polimerlerinden olanlar:    
   - - Bir mesnet üzerine poli(vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya    
        kaplanmış olanlar    
3918.10.10.00.11  - - - PVC yer kaplamaları      m2 50
3918.10.10.00.12  - - - PVC duvar veya tavan kaplamaları      m2 50
   - - Diğerleri    
3918.10.90.00.11  - - - Kalınlığı 5mm'yi geçmeyenler      m2 150
3918.10.90.00.19  - - - Diğerleri      m2 150
3918.90  - Diğer plastiklerden olanlar    
3918.90.00.00.11  - - İç mekan duvar ve tavanlar için polistiren karolar      m2 150
3918.90.00.00.19  - - Diğerleri      m2 150
       
39.19 Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bantlar,    
  şeritler, filmler, folyolar ve diğer yassı şekiller (rulo halinde    
  olsun olmasın):    
3919.10  - Genişliği 20 cm.yi geçmeyen rulolar halinde:    
   - - Yapışkan bantlar (vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçukla    
        sıvanmış):    
3919.10.12.00.00  - - - Poli(vinil klorür) veya  polietilenden olanlar - 50
3919.10.15.00.00  - - - Polipropilenden olanlar - 50
3919.10.19.00.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri    
3919.10.80.10.00  - - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar    
          (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın) - 50
3919.10.80.20.00  - - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar - 50
3919.10.80.90.00  - - - Diğerleri - 60
   - Diğerleri    
3919.90.00.10.00  - -Yüzey işleminden daha ileri işlem görmüş dikdörtgen ve kareden    
       başka şekilde kesilmiş olanlar - 75
3919.90.00.20.00  - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar    
          (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın) - 50
3919.90.00.30.00  - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar - 50
3919.90.00.90.00  - - Diğerleri - 50
       
       
39.20 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler    
  (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka     
  tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz):    
3920.10  - Etilen polimerlerinden olanlar:    
   - - Kalınlığı 0,125 mm.yi geçmeyenler:    
   - - - Polietilenden olanlar :    
   - - - - Özgül kütlesi 0,94'ten az olanlar:    
3920.10.23.00.00  - - - - - Polietilen film (yarı iletkenlerin veya baskı devrelerin imalinde    
               kullanılan ışık geçirmez film üretimine mahsus kalınlığı  20    
               mikrometre veya daha fazla, fakat 40 mikrometreyi geçmeyen) - 50
3920.10.24.00.00  - - - - - Baskılı olmayan Streç film (strech film) - 50
3920.10.25.00.00  - - - - - Diğerleri - 50
3920.10.28.00.00  - - - - Özgül kütlesi 0,94 veya fazla olanlar - 50
3920.10.40.00.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Kalınlığı 0,125 mm.yi geçenler:    
3920.10.81.00.00  - - - Sentetik kağıt hamuru [Rutubet sağlayıcı madde olarak suda çözün-    
          müş poli(vinil alkol) içeren birbirleriyle bağlantılı olmayan çok ince     
           liflere ayrılmış polietilen liflerinden yapılmış ıslak tabakalar halinde     
           (% 15'i  geçmeyen selüloz liflerle karıştırılmış olsun olmasın)] - 50
3920.10.89.00.00  - - - Diğerleri - 50
3920.20  - Propilen polimerlerinden olanlar:    
   - - Kalınlığı 0,10 mm. yi geçmeyenler:    
   - - - Bioryente olanlar    
3920.20.21.00.11  - - - - Baskılı olanlar - 50
3920.20.21.00.19  - - - - Diğerleri - 50
3920.20.29.00.00  - - - Diğerleri - 50
3920.20.80.00.00  - - Kalınlığı 0,10 mm.yi geçenler  - 50
3920.30.00.00.00  - Stiren polimerlerinden olanlar - 50
   - Vinilklorür polimerlerinden olanlar:    
3920.43  - - Ağırlık itibariyle % 6'dan az olmayan plastifiyan içerenler:    
3920.43.10.00.00  - - -  Kalınlığı 1 mm. yi geçmeyenler - 50
3920.43.90.00.00  - - -  Kalınlığı 1 mm.yi geçenler - 50
3920.49  - - Diğerleri :    
3920.49.10.00.00  - - -  Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler - 50
3920.49.90.00.00  - - -  Kalınlığı 1 mm.yi geçenler - 50
   - Akrilik polimerlerden olanlar:    
3920.51.00.00.00  - - Poli(metil metakrilik)ten olanlar - 50
3920.59  - - Diğerleri:    
3920.59.10.00.00  - - - Akrilik ve metakrilik esterlerin kopolimeri (kalınlığı 150 mikrometreyi    
          geçmeyen film şeklinde) - 50
3920.59.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
   - Polikarbonatlar,alkit reçineler,polialil esterler ve diğer polies-    
     terlerden olanlar :    
3920.61.00.00.00  - - Polikarbonatlardan olanlar - 50
3920.62  - - Poli(etilen tereftalat)dan olanlar :    
   - - - Kalınlığı 0,35 mm.yi geçmeyenler:    
3920.62.12.00.00  - - - - Poli(etilen teraftalat) film (esnek manyetik disklerin imali için kalınlığı    
            72 mikrometre veya daha fazla fakat 79 mikrometreyi geçmeyen);    
            Poli(etilen teraftalat) film (fotopolimer baskı levhalarının imali için     
            kalınlığı 100 mikrometre veya daha fazla fakat 150 mikrometreyi     
            geçmeyen) - 50
3920.62.19.00.00  - - - - Diğerleri - 50
3920.62.90.00.00  - - - Kalınlığı 0,35 mm.yi geçenler - 50
3920.63.00.00.00  - - Doymamış poliesterlerden olanlar - 50
3920.69.00.00.00  - - Diğer poliesterlerden olanlar - 50
   - Selülozdan veya selülozun kimyasal türevlerinden olanlar:    
3920.71.00.00.00  - - Rejenere selülozdan olanlar - 50
3920.73  - - Selüloz asetattan olanlar:    
3920.73.10.00.00  - - -Sinemacılık ve fotoğrafçılık için rulo veya şerit halinde filmler - 50
3920.73.80.00.00  - - - Diğerleri - 50
3920.79  - - Diğer selüloz türevlerinden olanlar:  
3920.79.10.00.00  - - - Vulkanize liflerden olanlar - 50
3920.79.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
   - Diğer plastiklerden olanlar:    
3920.91.00.00.00  - - Poli(vinil butiral)dan olanlar - 50
3920.92.00.00.00  - - Poliamidlerden olanlar - 50
3920.93.00.00.00  - - Amino reçinelerden olanlar - 50
3920.94.00.00.00  - - Fenolik reçinelerden olanlar - 50
3920.99  - - Diğer plastiklerden olanlar:    
   - - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar    
         (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):    
3920.99.21.00.00  - - - - Poliimid levha ve şerit (sıvanmamış veya sadece plastikle sıvanmış    
            ya da kaplanmış) - 50
3920.99.28.00.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:    
3920.99.52.00.00  - - - - Bioryante poli(vinil alkol) film (ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla    
            poli(vinil alkol) içeren, kaplanmamış kalınlığı 1 mm'yi geçmeyen) - 50
3920.99.53.00.00  - - - - İyon değiştirici membranlar (kloralkali elektrolitik pillerde kullanıl-    
             maya mahsus florlanmış plastik malzemeden) - 50
3920.99.59.00.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri :    
3920.99.90.10.00  - - - - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar - 50
3920.99.90.90.00  - - - - Diğerleri - 50
       
39.21 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler     
  ve şeritler:    
   - Gözenekli olanlar:    
3921.11.00.00.00  - - Stiren polimerlerinden olanlar - 50
3921.12.00.00.00  - - Vinilklorür polimerlerinden olanlar - 50
3921.13  - - Poliüretanlardan olanlar :    
3921.13.10.00.00  - - - Esnek olanlar - 50
3921.13.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
3921.14.00.00.00  - - Rejenere selülozdan olanlar - 50
3921.19  - - Diğer plastiklerden olanlar:    
3921.19.00.10.00  - - - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar - 50
3921.19.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
3921.90  - Diğerleri    
   - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar     
        (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):    
3921.90.10.00.00  - - - Poliesterlerden olanlar - 50
3921.90.30.00.00  - - - Fenolik reçinelerden olanlar - 50
   - - - Amino reçinelerden olanlar:    
   - - - - Tabaka tabaka tertiplenmiş  olanlar:    
3921.90.41.00.00  - - - - - Yüksek basınçla tabaka tabaka tertiplenmiş, bir veya iki yüzü     
               dekore edilmiş olanlar - 50
3921.90.43.00.00  - - - - - Diğerleri - 50
3921.90.49.00.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri    
3921.90.55.00.11  - - - - Poliamidlerden olanlar - 50
3921.90.55.00.12  - - - - Poliüretanlardan olanlar - 50
3921.90.55.00.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar    
3921.90.60.00.11  - - - Polietilenden olanlar - 50
3921.90.60.00.12  - - - Polivinil klorürden olanlar - 50
3921.90.60.00.13  - - - Polipropilenden olanlar - 50
3921.90.60.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri :    
3921.90.90.10.00  - - - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar - 50
3921.90.90.90.00  - - - Diğerleri - 50
       
39.22 Plastiklerden banyo küvetleri, duşlar, eviyeler, lavabolar, bideler, alafranga    
  tuvaletler, kapaklar ve oturaklar, su depoları ve benzeri hijyenik    
  eşya:    
3922.10  - Banyo küvetleri, duşlar, eviyeler ve lavabolar    
3922.10.00.00.11  - - Banyo küvetleri - 150
3922.10.00.00.12  - - Duşlar - 150
3922.10.00.00.13  - - Lavabolar - 150
3922.10.00.00.14  - - Eviyeler - 150
3922.20.00.00.00  - Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları - 150
3922.90  - Diğerleri :    
3922.90.00.10.00  - - Su depoları (donanımlı olsun  olmasın) - 50
   - - Diğerleri    
3922.90.00.90.11  - - - Bideler  - 150
3922.90.00.90.12  - - - Sifonlar (Pis su tesisatı için) - 150
3922.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 150
       
39.23 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus    
  malzemeler; plastikten tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer     
  kapama malzemeleri :    
3923.10.00.00.00  - Kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya - 150
   - Torbalar ve çantalar (külahlar dahil):    
3923.21  - - Etilen polimerlerinden olanlar    
3923.21.00.00.11  - - - Tüm sıvılar için torbalar  - 150
3923.21.00.00.19  - - - Diğerleri - 150
3923.29  - - Diğer plastiklerden olanlar:    
   - - - Poli(vinil klorür)den olanlar    
3923.29.10.00.11  - - - - Tüm sıvılar için torbalar  - 150
3923.29.10.00.19  - - - - Diğerleri - 150
   - - - Diğerleri    
3923.29.90.00.11  - - - - Tüm sıvılar için torbalar  - 150
3923.29.90.00.19  - - - - Diğerleri - 150
3923.30  - Damacanalar, şişeler, mataralar ve benzeri eşya:    
   - - Hacmi 2 litreyi geçmeyenler    
3923.30.10.00.11  - - - Katı ilaç şekilleri için kaplar Adet 150
3923.30.10.00.12  - - - Yarı katı ilaç şekilleri için kaplar Adet 150
3923.30.10.00.19  - - - Diğerleri Adet 150
3923.30.90.00.00  - - Hacmi 2 litreyi geçenler Adet 150
3923.40  - Makaralar, masuralar, bobinler ve benzeri eşya:    
   - - Fotoğraf ve sinema filmlerinin veya 85.23 pozisyonlarında    
        belirtilen film, şerit ve benzerlerinin sarılmasına mahsus makaralar,    
        bobinler ve benzeri eşya :    
3923.40.10.10.00  - - - Fotoğraf veya sinema filmlerinin sarılmasına mahsus makaralar - 60
3923.40.10.90.00  - - - Diğerleri - 150
   - - Diğerleri    
3923.40.90.00.11  - - - Mürekkepli şeritler için boş kaset ve makaralar - 150
3923.40.90.00.19  - - - Diğerleri - 150
3923.50  - Tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri:    
3923.50.10.00.00  - - Şişeler için kapak ve kapsüller - 150
3923.50.90.00.00  - - Diğerleri - 150
3923.90.00.00.00  - Diğerleri - 150
       
39.24 Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet     
  eşyası :    
3924.10.00.00.00  - Sofra ve mutfak eşyası - 100
3924.90  - Diğerleri:    
3924.90.00.00.11  - - Emzikli biberon başlıkları - 150
3924.90.00.00.19  - - Diğerleri - 150
       
39.25 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastik -    
  lerden inşaat malzemeleri:    
3925.10.00.00.00  - Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri     
     kaplar - 150
3925.20.00.00.00  - Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve pervazları ve     
     kapı eşikleri (1) adet 150
3925.30  - Panjurlar, storlar (venedik storları dahil) ve benzeri eşya ve     
     bunların aksam ve parçaları:    
3925.30.00.00.11  - - Panjurlar - 150
3925.30.00.00.12  - - Menfezler - 150
3925.30.00.00.19  - - Diğerleri - 150
3925.90  - Diğerleri:    
3925.90.10.00.00  - - Kapı, pencere, merdiven, duvar veya inşaatın diğer kısımlarını sabit     
       olarak monte etmeye mahsus bağlantı ve montaj elemanları  - 150
3925.90.20.00.00  - - Elektrik devreleri için anahtarlar,borular ve kablo tablaları - 150
3925.90.80.00.00  - - Diğerleri - 150
       
39.26 Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen     
  diğer maddelerden eşya:    
3926.10.00.00.00  - Okul ve büro malzemeleri - 150
   - Giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarları(eldivenler, tek parmak    
     eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil)    
3926.20.00.00.11  - - Poli(vinil klorür) eldivenler (evlerde kullanılan) - 150
3926.20.00.00.19  - - Diğerleri - 150
3926.30.00.00.00  - Mobilya, karoseri veya benzerleri için bağlantı elemanları - 150
3926.40.00.00.00  - Küçük heykeller ve diğer süs eşyası - 150
3926.90  - Diğerleri:    
3926.90.50.00.00  - - Drenajların girişinde suyun filtre edilmesinde kullanılan delikli    
          ızgara ve benzeri eşya - 150
   - - Diğerleri:    
3926.90.92.00.00  - - - Levhalardan yapılmış olanlar - 150
   - - - Diğerleri :    
3926.90.97.10.00  - - - - Korseler,giyim eşyası veya aksesuarı için balenler ve benzerleri - 50
3926.90.97.20.00  - - - - Yelpazeler,sapları ve saplarının aksamı - 100
   - - - - Diğerleri    
3926.90.97.90.11  - - - - - İlaç ölçü kaşıkları - 150
3926.90.97.90.12  - - - - -  Poliüretandan prezervatifler - 150
3926.90.97.90.13  - - - - - Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri (bir mesnete monteli olsun olmasın)  - 150
3926.90.97.90.14  - - - - - Kelepçeler - 150
3926.90.97.90.18  - - - - - Diğerleri - 150
(1) Çerçeve ve eşiği olsun olmasın, kapı veya pencere  tek bir parça
     olarak kabul edilir.