POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
38.01 Suni grafit; kolloidal veya yarı -kolloidal grafit; esası hamur, blok,    
  levha veya diğer yarı -mamul grafit veya diğer karbon olan müs -    
  tahzarlar :    
3801.10.00.00.00  - Suni grafit - 15
3801.20  - Kolloidal veya yarı-kolloidal grafit:    
3801.20.10.00.00  - - Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit - 30
3801.20.90.00.00  - - Diğerleri - 30
3801.30.00.00.00  - Elektrotlar için karbonlu hamurlar ve fırınların izolasyonunda    
     kullanılan benzeri hamurlar - 30
3801.90  - Diğerleri :    
3801.90.00.10.00  - - Metalo-grafitik bileşikler halindeki karbonlar veya diğerleri (blok,levha, çu-    
        buk veya benzeri yarı mamuller halinde) - 30
3801.90.00.90.00  - - Diğerleri - 25
       
38.02 Aktif hale getirilmiş karbon (aktif kömür); aktif hale getirilmiş tabii    
  mineral maddeler; hayvansal karalar (kullanılmış ve tesiri kalma-    
  mış hayvansal karalar dahil):    
3802.10.00.00.00  - Aktif hale getirilmiş karbon - 35
3802.90  - Diğerleri :    
3802.90.00.10.00  - - Hayvansal karalar (kullanılmış ve tesiri kalmamış hayvansal karalar dahil) - 15
   - - Diğerleri    
3802.90.00.90.12  - - - Aktif hale getirilmiş toprak ve killer (ağartma toprağı ve asit aktivasyonlu killer hariç) - 35
3802.90.00.90.13  - - - Ağartma toprağı-Asit aktivasyonlu killer - 35
3802.90.00.90.18  - - - Diğerleri - 35
       
3803.00 Tall oil (sıvı reçine) (rafine edilmiş olsun olmasın):    
3803.00.10.00.00  - Ham tall oil - 35
3803.00.90.00.00  - Diğerleri - 35
       
3804.00 Odun hamurunun imalinden arta kalan lesivler (konsantre edilmiş,     
  şekeri giderilmiş veya kimyasal bir işlem görmüş olsun olmasın)     
  (linyosülfonatlar dahil, fakat 38.03 pozisyonundaki tall oil hariç):    
3804.00.00.10.00  - Konsantre edilmiş sülfitli lesivler - 35
3804.00.00.91.00  - Odun hamurunun soda veya sülfat usulleri ile imalatından arta kalan    
        lesivler - 30
3804.00.00.99.00  - Diğerleri - 35
       
38.05 Terabantin esansı, çam ağacı esansı veya kağıt imalinden arta     
  kalan sülfatlı esans ve iğne yapraklı ağaç odununun damıtılma -    
  sından veya başka şekilde işlenmesinden elde edilen diğer ter -    
  penik yağlar; ham dipenten; kağıt imalinden arta kalan bisülfitli    
  esans ve diğer ham para -simen; esas madde olarak alfaterpineol    
  içeren çam yağı:    
3805.10  - Terabantin esansı, çam ağacı esansı veya kağıt imalinden arta    
     kalan sülfatlı esans:    
3805.10.10.00.00  - - Terabantin esansı - 100
3805.10.30.00.00  - - Çam ağacı esansı - 100
3805.10.90.00.00  - - Kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esans - 100
3805.90  - Diğerleri :    
3805.90.10.00.00  - - Çam yağı - 100
   - - Diğerleri    
3805.90.90.10.00  - - - Ham para-simenler (kaynağı ne olursa olsun) - 30
   - - - Diğerleri    
3805.90.90.90.11  - - - - Ham dipenten - 100
3805.90.90.90.12  - - - - Kağıt imalinden arta kalan bisülfitli esans - 100
3805.90.90.90.19  - - - - Diğerleri - 100
       
38.06 Kolofanlar, reçine asitleri ve bunların türevleri; kolofan esansı ve     
  kolofan yağları; eritilmiş sakızlar:    
3806.10.00.00.00  - Kolofanlar ve reçine asitleri - 100
3806.20.00.00.00  - Kolofanların veya reçine asitlerinin veya  kolofan veya reçine    
     asidi türevlerinin tuzları (kolofan adüktlerinin tuzları hariç) - 100
3806.30  - Ester sakızları :    
3806.30.00.10.00  - - Sıvı veya hamur halde veya blok, parça , pıhtı, şekilsiz külçe, granül,    
        pul ve toz halinde olanlar - 50
3806.30.00.90.00  - - Diğerleri - 50
       
3806.90  - Diğerleri :    
3806.90.00.10.00  - - Eritilmiş sakızlar - 50
   - - Diğerleri    
3806.90.00.90.11  - - - Reçine asitlerinin esterleri - 100
3806.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 100
       
3807.00 Odun katranı; odun katranı yağları; odun kreozotu; odun naftası;     
  bitkisel zift; esası kolofan, reçine asitleri veya bitkisel zift olan     
  biracılıkta kullanılan ziftler ve benzeri müstahzarlar:    
   - Odun katranı :    
3807.00.10.10.00  - - Karışık çözücüler ve incelticiler - 40
3807.00.10.90.00  - - Diğerleri - 50
   - Diğerleri :    
   - - Odun katranı yağları; odun kreozotu; odun naftası :    
3807.00.90.11.00  - - - Karışık çözücüler ve incelticiler - 40
   - - - Diğerleri    
3807.00.90.19.11  - - - - Odun katranı yağları - 50
3807.00.90.19.12  - - - - Odun kreozotu - 50
3807.00.90.19.13  - - - - Odun naftası ( metilen ) - 50
   - - Diğerleri    
3807.00.90.90.11  - - - Bitkisel ziftler - 25
3807.00.90.90.12  - - - Diğerleri - 25
       
38.08 Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı     
  mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve     
  bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri     
  ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya     
  müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit; fitil ve mumlar ile    
  sinek kağıtları gibi):    
3808.50.00.00.00  - Bu faslın 1 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya - 40
   - Diğerleri :    
3808.91  - - Haşarat öldürücüler:    
3808.91.10.00.00  - - - Esası pretroitler olanlar - 40
3808.91.20  - - - Esası klorlanmış hidrokarbonlar olanlar :    
3808.91.20.00.11  - - - - Dikofol içerenler - 40
3808.91.20.00.19  - - - - Diğerleri - 40
3808.91.30.00.00  - - - Esası karbamatlar olanlar - 40
3808.91.40.00.00  - - - Esası organo-fosfor bileşikleri olanlar - 40
   - - - Diğerleri    
3808.91.90.00.11  - - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler - 40
3808.91.90.00.19  - - - - Diğerleri - 40
3808.92  - - Zararlı mantarları yokediciler:    
   - - -İnorganik    
3808.92.10.00.00  - - - -Esası bakır bileşikleri olan müstahzarlar - 40
   - - - -Diğerleri    
3808.92.20.00.11  - - - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler - 40
3808.92.20.00.90  - - - - - Diğerleri - 40
   - - - Diğerleri:    
3808.92.30.00.00  - - - - Esası ditiokarbamatlar olanlar - 40
3808.92.40.00.00  - - - - Esası benzimidazoller olanlar - 40
3808.92.50.00.00  - - - - Esası diazol veya triazol olanlar - 40
3808.92.60.00.00  - - - - Esası diazin veya morfolinler olanlar - 40
   - - - - Diğerleri    
3808.92.90.00.11  - - - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler - 40
3808.92.90.00.19  - - - - - Diğerleri - 40
3808.93  - - Zararlı bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici , bitki -    
     lerin büyümesini düzenleyici ürünler:    
   - - - Zararlı bitkileri yok ediciler:    
3808.93.11.00.00  - - - - Esası fenoksi -bitki hormonları olanlar - 40
3808.93.13.00.00  - - - - Esası triazinler olanlar - 40
3808.93.15.00.00  - - - - Esası amidler olanlar - 40
3808.93.17.00.00  - - - - Esası karbamatlar olanlar - 40
3808.93.21.00.00  - - - - Esası dinitroanilin türevleri olanlar - 40
3808.93.23.00.00  - - - - Esası üre, ürasil ve süfonilüre türevleri olanlar - 40
   - - - - Diğerleri    
3808.93.27.00.11  - - - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler - 40
3808.93.27.00.19  - - - - - Diğerleri - 40
   - - - Sürgünleri  önleyiciler    
3808.93.30.00.11  - - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler - 40
3808.93.30.00.19  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Bitkilerin büyümesini düzenleyiciler    
3808.93.90.00.11  - - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler - 40
3808.93.90.00.19  - - - - Diğerleri - 40
3808.94  - - Dezenfekte ediciler:    
3808.94.10.00.00  - - - Esası kuaterner amonyum tuzları olanlar - 40
3808.94.20.00.00  - - - Esası halojenlenmiş bileşikler olanlar - 40
   - - - Diğerleri    
3808.94.90.00.11  - - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler - 40
3808.94.90.00.19  - - - - Diğerleri - 40
3808.99  - - Diğerleri :    
   - - - Kemirici hayvanlara karşı kullanılanlar    
3808.99.10.00.11  - - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler - 40
3808.99.10.00.19  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Diğerleri    
3808.99.90.00.11  - - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler - 40
3808.99.90.00.19  - - - - Diğerleri - 40
       
38.09 Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen mensu-    
  cat ,kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde "apre veya     
  finisaj''müstahzarları, boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya     
  boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler ve     
  müstahzarlar (örneğin; müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar     
  mordanlar gibi) :    
3809.10  - Esası nişastalı madde olanlar:    
3809.10.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 55'ten az olanlar - 20
3809.10.30.00.00  - - Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 55 veya     
       daha fazla, fakat % 70'den az olanlar - 20
3809.10.50.00.00  - - Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 70 veya daha     
       fazla, fakat % 83'den az olanlar - 20
3809.10.90.00.00  - - Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı  % 83 veya     
       daha fazla olanlar - 20
       
   - Diğerleri :    
3809.91  - - Mensucat sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan     
       türde olanlar :    
   - - - Müstahzar haşıl ve apreler ; mordansaj müstahzarları    
3809.91.00.10.11  - - - - Müstahzar haşıl ve apreler  - 20
3809.91.00.10.12  - - - - Mordansaj müstahzarları - 20
   - - - Diğerleri    
3809.91.00.90.11  - - - - Mensucatın su geçirmez hale getirilmesine mahsus müstahzarlar - 30
3809.91.00.90.19  - - - - Diğerleri - 30
3809.92  - - Kağıt sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan türde    
       olanlar :    
3809.92.00.10.00  - - - Müstahzar haşıl ve apreler - 20
3809.92.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
3809.93  - - Deri sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan  türde     
       olanlar :    
3809.93.00.10.00  - - - Müstahzar apreler - 20
3809.93.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
       
38.10 Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar;     
  metallere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı müstah -    
  zarlar ve diğer yardımcı müstahzarlar; metal ve diğer maddeler-    
  den meydana gelen lehim ve kaynak pastaları ve tozları; lehim    
  ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında veya     
  kaplanmasında kullanılan müstahzarlar:    
3810.10  - Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar;     
     metal ve diğer maddelerden meydana gelen lehim ve kaynak    
     pastaları ve tozları    
3810.10.00.00.11  - - Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar - 40
3810.10.00.00.12  - - Metal ve diğer maddelerden meydana gelen lehim ve kaynak pastaları    
        ve tozları - 40
3810.90  - Diğerleri:    
3810.90.10.00.00  - - Lehim ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında    
        veya kaplanmasında kullanılan müstahzarlar - 40
3810.90.90.00.00  - - Diğerleri - 40
       
38.11 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu     
  maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler,     
  aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya     
  mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar     
  için diğer müstahzar katkılar:    
   - Vuruntuyu önleyici müstahzarlar:    
3811.11  - - Esası kurşun bileşikleri olanlar:    
3811.11.10.00.00  - - - Esası kurşuntetraetil olanlar - 30
3811.11.90.00.00  - - - Diğerleri - 30
3811.19.00.00.00  - - Diğerleri - 30
   - Yağlama yağları için katkılar:    
3811.21  - - Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen    
       yağları içerenler:    
3811.21.00.10.00  - - - Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı    
          yağlar için diğer müstahzar katkılar - 30
3811.21.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
3811.29  - - Diğerleri    
3811.29.00.10.00  - - - Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı    
          yağlar için diğer müstahzar katkılar - 30
3811.29.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
3811.90  - Diğerleri    
   - - Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı    
        yağlar için diğer müstahzar katkılar    
3811.90.00.10.11  - - - Ağır mineral yağlar için müstahzar katkılar - 30
3811.90.00.10.12  - - - Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar - 30
3811.90.00.10.19  - - - Diğerleri - 30
3811.90.00.90.00  - - Diğerleri - 30
       
38.12 Vulkanizasyonu çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler    
  için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan     
  plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kau -    
  çuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer    
  stabilizatör bileşikler:    
3812.10.00.00.00  - Vulkanizasyonu çabuklaştırıcı müstahzarlar - 25
3812.20  - Kauçuk veya plastikler için plastifiyan bileşikler:    
3812.20.10.00.00  - - Benzil 3 - izobutiriloksi - 1 - izopropil - 2,2 - dimetilpropil ftalat ve benzil    
        3 -  izobutiriloksi - 2,2,4 - trimetilpentil ftalat içeren reaksiyon karışımı - 30
3812.20.90.00.00  - - Diğerleri - 30
3812.30  - Oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri     
     dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler:    
   - - Oksidasyonu önleyici müstahzarlar :    
3812.30.21.00.00  - - - 1,2 dihidro-2,2,4-trimetilkinolin oligomerlerinin karışımından olanlar  - 30
   - - - Diğerleri    
3812.30.29.00.11  - - - - Kauçuk için oksidasyonu önleyici müstahzarlar - 30
3812.30.29.00.19  - - - - Diğer oksidasyonu önleyici müstahzarlar - 30
3812.30.80.00.00  - - Diğerleri - 30
       
3813.00 Yangın söndürme aletleri için dolgu maddeleri ve bileşimler;    
   her çeşit yangın söndürme bombaları    
3813.00.00.00.13 - Bromoklordiflormetan, bromotriflormetan veya dibromo-tetrafloretan içerenler - 25
3813.00.00.00.14 - Metan, etan veya propan hidrobromoflorkarbonlar (HBFC'ler) içerenler - 25
3813.00.00.00.15 - Metan, etan veya propan hidrokloroflorkarbonlar (HCFC'ler) içerenler - 25
3813.00.00.00.16 - Bromoklormetan içerenler - 25
3813.00.00.00.17 - Diğerleri - 25
       
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik    
  karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada     
  kullanılan müstahzarlar:    
3814.00.10  - Esası bütilasetat olanlar    
3814.00.10.00.11  - - Metan, etan veya propan klorflorokarbonları (CFC) içerenler     
       (HCFC içersin içermesin) - 40
3814.00.10.00.12  - - Metan, etan veya propan hidrokloroflorokarbonları (HCFC) içeren fakat     
       CFC'leri içermeyenler - 40
3814.00.10.00.13  - - Karbontetraklorür, bromoklorometan veya 1,1,1-trikloroetan (metilkloroform)     
       içerenler - 40
3814.00.10.00.19  - - Diğerleri - 40
3814.00.90  - Diğerleri    
3814.00.90.00.11  - - Metan, etan veya propan klorflorokarbonları (CFC) içerenler   
       (HCFC içersin içermesin) - 40
3814.00.90.00.12  - - Metan, etan veya propanhidrokloroflorokarbonları (HCFC) içeren fakat   
       CFC'leri içermeyenler - 40
3814.00.90.00.13  - - Karbontetraklorür, bromoklorometan veya 1,1,1-trikloroetan (metilkloroform)  
         içerenler - 40
3814.00.90.00.19  - - Diğerleri - 40
       
38.15 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan reaksi -    
  yon başlatıcılar,reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar:    
   - Takviye edilmiş katalizatörler:    
3815.11.00.00.00  - - Aktif maddesi nikel veya nikel bileşikleri olanlar - 30
3815.12.00.00.00  - - Aktif maddesi kıymetli metal veya kıymetli metal bileşikleri     
       olanlar - 30
3815.19  - - Diğerleri:    
3815.19.10.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 90 veya daha fazlası partikül boyu 10 mikrometreyi    
         geçmeyen, taneler şeklinde olan ve magnezyum silikat mesnetli oksit-    
         lerin karışımını içeren,     
         - Ağırlık itibariyle % 20 veya daha fazla fakat % 35'den fazla olmayan    
           bakır ve     
         - Ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla fakat % 3'den fazla olmayan    
           bizmut içeren ve görünür özgül kütlesi  0,2 veya daha fazla fakat    
           1,0'ı geçmeyen,     
           katalizörler - 30
3815.19.90.00.00  - - - Diğerleri - 30
3815.90  - Diğerleri:    
3815.90.10.00.00  - - Metanol içinde çözelti halinde etiltrifenilfosfonyum asetat içeren     
        katalizörler - 30
3815.90.90.00.00  - - Diğerleri - 30
       
3816.00 Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar ve benzeri karışım-    
  lar (38.01 pozisyonundaki ürünler hariç)    
3816.00.00.00.11 - Ateşe dayanıklı çimentolar - 30
3816.00.00.00.12 - Ateşe dayanıklı  harçlar - 30
3816.00.00.00.19 - Diğerleri - 30
       
3817.00 Karışım halinde alkilbenzenler ve alkilnaftalinler (27.07 veya 29.02    
  pozisyonundakiler hariç) :    
3817.00.50.00.00  - Lineer alkilbenzen - 30
   - Diğerleri    
3817.00.80.00.11  - - Post dodesilbenzen ( heavy-alkylates ) - 30
3817.00.80.00.19  - - Karışım halinde diğer alkil benzenler - 30
3817.00.80.00.29  - - Diğerleri - 30
       
3818.00 Elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal elementler     
  (disk, pul veya benzeri şekillerde); elektronikte kullanılmak üzere     
  dope edilmiş kimyasal bileşikler:    
3818.00.10.00.00  - Dope edilmiş silisyum - 30
3818.00.90.00.00  - Diğerleri - 30
       
3819.00.00.00.00 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları    
  veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya    
  ağırlık itibariyle % 70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar - 30
       
3820.00.00.00.00 Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar     
  sıvılar - 30
       
3821.00.00.00.00  Mikroorganizmaların ( virüsler ve benzerleri ),bitkilerin, insan veya hayvan     
   hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları - 50
       
3822.00 Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste     
  kullanılan  reaktifler, bir mesnet üzerinde olsun olmasın    
  laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler    
   (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart    
   (referans) maddeleri:    
3822.00.00.10.00  - Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan  reaktifler emdirilmiş veya     
     sıvanmış plastik plakalar, levhalar,yapraklar, ince tabakalar ve şeritler - 50
3822.00.00.20.00  - Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan  reaktifler emdirilmiş veya     
     sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar,yapraklar ,ince tabakalar ve şeritler     
     (rulo veya tabaka halinde) - 60
3822.00.00.30.00  - Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan  reaktifler emdirilmiş veya     
     sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar,yapraklar, ince tabakalar ve şeritler     
     (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş) - 100
3822.00.00.90.00  - Diğerleri - 30
       
38.23 Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları;    
  sınai yağ alkolleri:    
   - Sınai monokarboksilik yağ asitleri, rafinaj mahsülü asit yağları:    
3823.11.00.00.00  - - Stearik asit - 40
3823.12.00.00.00  - - Oleik asit - 40
3823.13.00.00.00  - - Tall oil sıvı yağ asitleri - 40
3823.19  - - Diğerleri :    
3823.19.10.00.00  - - - Damıtılmış yağ asitleri - 40
3823.19.30.00.00  - - - Yağ asitleri damıtma ürünleri - 40
3823.19.90.00.00  - - - Diğerleri - 40
3823.70   - Sınai yağ alkolleri :    
3823.70.00.10.00  - - Mum karakterine haiz sınai yağ alkolleri - 20
3823.70.00.90.00  - - Diğer sınai yağ alkolleri - 40
       
38.24 Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar    
  bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer     
  almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde     
  kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karı-    
  şımlarından oluşanlar dahil);    
3824.10  - Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar     
     bağlayıcılar :    
3824.10.00.10.00  - - Esası tabii reçine olanlar - 25
   - - Diğerleri    
3824.10.00.90.11  - - - Esası sentetik reçine olan,dökümhane maçalarına veya kalıplarına     
          mahsus müstahzar bağlayıcılar - 30
3824.10.00.90.19  - - - Diğerleri - 30
3824.30.00.00.00  - Kendi aralarında veya metalik bağlayıcılarla karıştırılmış    
     aglomere edilmemiş metal karbürler - 30
3824.40.00.00.00  - Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar - 30
3824.50  - Ateşe dayanıklı olmayan harç ve betonlar:    
3824.50.10.00.00  - - Kalıba dökülmeye hazır beton - 30
3824.50.90.00.00  - - Diğerleri - 30
3824.60  - Sorbitol (2905.44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç):    
   - - Sulu çözelti halinde sorbitol:    
3824.60.11.00.00  - - - D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2     
          veya daha az D-mannitol içerenler - 30
3824.60.19.00.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
3824.60.91.00.00  - - - D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2     
          veya daha az D-mannitol içerenler - 30
3824.60.99.00.00  - - - Diğerleri - 30
   - Metan, etan veya propanın halojenlenmiş türevlerini içeren karışımlar:    
   - - Kloroflorokarbonlar içerenler (CFCs) (hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs),    
       perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin)    
3824.71.00.00.11  - - - R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı - 30
3824.71.00.00.19  - - - Diğerleri - 30
3824.72.00.00.00  - - Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan veya dibromotetrafloroetanlar    
       içerenler - 30
3824.73.00.00.00  - - Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler - 30
   - - Hidrokloroflorokarbonlar içerenler (HCFCs) (perflorokarbonlar (PFCs),    
       veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin, ancak, kloroflorokarbonlar     
       (CFCs) içermeyenler    
3824.74.00.00.12  - - - 142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı - 30
3824.74.00.00.19  - - - Diğerleri - 30
3824.75.00.00.00  - - Karbon teraklorür içerenler - 30
3824.76.00.00.00  - - 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler - 30
3824.77.00.00.00  - - Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içerenler - 30
3824.78.00.00.00  - - Perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içeren, fakat    
       kloroflorokarbonlar veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs) içermeyenler - 30
3824.79.00.00.00  - - Diğerleri - 30
   - Oksiran (etilen oksit),polibromine edilmiş bifeniller (PBBs), poliklorine edilmiş    
   bifeniller (PCBs),poliklorine edilmiş terpeniller (PCTs) veya tris (2,3-dibromopropil)    
    fosfat içeren karışımlar ve müstahzarlar    
3824.81.00.00.00  - - Oksiran (etilenoksit) içerenler - 30
3824.82.00.00.00  - - Poliklorine edilmiş bifeniller (PCBs),poliklorine edilmiş terpeniller (PCTs) veya     
       polibromine edilmiş bifeniller (PBBs) içerenler - 30
3824.83.00.00.00   - -  tris (2,3-dibromopropil) fosfat içerenler - 30
3824.90  - Diğerleri:    
3824.90.10.00.00  - - Petrol sülfonatları (alkali metallerin, amonyumun ve etanolaminlerin    
       petrol sülfonatları hariç); bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli     
       sülfonik asitlerin yağları ve bunların tuzları - 30
   - - İyon değiştiriciler    
3824.90.15.00.11  - - - Esası sülfonlu karbonlar veya tabii mineral madde olanlar - 30
3824.90.15.00.12  - - - Sentetik zeolit - 30
3824.90.15.00.19  - - - Diğer iyon değiştiriciler - 30
3824.90.20.00.00  - - Elektrik tüpleri ve valflerinde vakum teminine yarayan emici bileşimler - 30
3824.90.25.00.00  - - Pirolinyitler (kalsiyum pirolinyit gibi); ham kalsiyum tartrat; ham     
        kalsiyum sitrat - 30
3824.90.30.00.00  - - Naftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri - 30
3824.90.35.00.00  - - Aktif eleman olarak amin içeren pas giderici müstahzarlar - 30
3824.90.40.00.00  - - Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve    
        incelticiler - 40
   - - Diğerleri:    
3824.90.45.00.00  - - - Kabuklanmayı önleyici bileşikler ve benzerleri - 30
3824.90.50.00.00  - - - Elektroliz yoluyla kaplamada kullanılan müstahzarlar - 30
3824.90.55.00.00  - - - Mono, di ve tri stearatlardan oluşan gliserol karışımları (katı yağlar     
          için emilsifiyan olarak kullanılanlar) - 30
3824.90.58.00.00  - - - Sigara bıraktırmaya yardımcı olan nikotin bantları (transdermal sistemler)   - 30
   - - - Eczacılık ve cerrahide kullanılan ürünler ve müstahzarlar:    
3824.90.61.00.00  - - - - 30.04 Pozisyonundaki insanlar için kullanılan ilaçların imaline mahsus    
            Streptomyces tenebrarius' un fermantasyonuyla elde edilen antibiyo-    
            tik imalat işlemi ara ürünleri (kurutulmuş olsun olmasın) - 30
3824.90.62.00.00  - - - - Monensin tuzların imalinden elde edilen ara ürünler - 30
3824.90.64.00.00  - - - - Diğerleri - 30
3824.90.65.00.00  - - -  Dökümcülükte kullanılan türden yardımcı ürünler (3824.10.00.00 alt     
           pozisyonunda belirtilenler hariç) - 30
3824.90.70.00.00  - - - İnşaat sanayiinde kullanılan yanmayı ve su geçirmeyi önleyen     
          müstahzarlar ve benzerleri - 30
   - - - Diğerleri :    
3824.90.75.00.00  - - - - Lityum niyobat wafer (dope edilmemiş) - 30
3824.90.80.00.00  - - - - Dimerize edilmiş yağ asitlerinden türetilmiş, ortalama molekül ağırlığı    
            520 veya daha fazla fakat 550'yi geçmeyen aminlerin karışımı - 30
3824.90.85.00.00  - - - -  3 - (1 - Etil - 1 metilpropil) izoksazol - 5 - ylamin (tolüen içinde     
            çözelti halinde ) - 30
   - - - - Çoğunlukla (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil     
           metilfosfonat ile bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2- dioksafosfinan-5-il)metil]    
            metilfosfonat karışımlarından olanlar ve çoğunlukla dimetil metilfosfonat,     
           oksiran and difosfor pentaoksit karışımlarından olanlar:    
3824.90.87.00.11  - - - - - Çoğunlukla (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil     
              metilfosfonat ile bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2- dioksafosfinan-5-il)metil]    
              metilfosfonat karışımlarından olanlar  - 30
3824.90.87.00.12  - - - - - Çoğunlukla dimetil metilfosfonat, oksiran ve difosfor pentaoksit     
              karışımlarından olanlar [ Dimetil metilfosponat, Oksiran ve fosfor oksit      
              karışımından polimer (P2O5)] - 30
   - - - - Diğerleri:    
3824.90.97.10.00  - - - - - Farklı anyon içeren bileşiklerin tuzlarının karışımları - 15
3824.90.97.20.00  - - - - - Yazı teksirinde, matbaa merdanelerinde ve benzeri işlerde kullanılan    
             jelatin esaslı patlar (kağıttan veya dokumaya elverişli maddelerden    
             bir mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın) - 40
3824.90.97.30.00  - - - - - Havagazının tasfiyesinden hasıl olan amonyaklı sular - 20
   - - - - - Diğerleri    
3824.90.97.90.11  - - - - - -  Füzel yağları - 30
3824.90.97.90.12  - - - - - -  Dippel yağı - 30
3824.90.97.90.13  - - - - - - Transmisyon kayışlarının kayganlığını önleyici müstahzarlar  - 30
3824.90.97.90.14  - - - - - - Seramik fırınlarının ısısını kontrola yarayan eriyebilen göstergeler - 30
3824.90.97.90.15  - - - - - - Emülsiyon kırıcılar - 30
3824.90.97.90.16  - - - - - - Işıl işlem tuzları  - 30
3824.90.97.90.17  - - - - - - Kimyasal dolgu ve katkı maddeleri - 30
3824.90.97.90.18  - - - - - - Paslanmayı önleyici müstahzarlar - 30
3824.90.97.90.21  - - - - - - Akümülatörler için kadmiyum oksit veya nikel hidroksit esaslı    
                bileşikler - 30
3824.90.97.90.22  - - - - - - Sakız mayası ( gomelastik ) - 30
3824.90.97.90.23  - - - - - - 3824.71 ve 3824.79 altpozisyonlarına dahil karışımların yerine     
                ikame edilebilecek karışımlar - 30
3824.90.97.90.24  - - - - - - Gaz halindeki halojenlenmiş hidrokarbonların karışımları - 30
3824.90.97.90.25  - - - - - - Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller - 30
3824.90.97.90.26  - - - - - - Kloroparafinler  - 30
3824.90.97.90.27   - - - - - - Başlıca o- alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren ) alkyl (methyl, ethyl    
                 n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren karışımlar - 30
3824.90.97.90.28   - - - - - - Başlıca o- alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren ) N,N-dialkyl (methyl,    
                  ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidates içeren     
                  karışımlar - 30
3824.90.97.90.31   - - - - - - Başlıca [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino)    
                  ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)    
                  phosphonothioates ve bunların o-alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren)    
                  esterlerini içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya    
                  protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar  - 30
3824.90.97.90.32   - - - - - - Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonyl-    
                 difluorides içeren karışımlar - 30
3824.90.97.90.33   - - - - - - Başlıca [o-2- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)     
                 aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)    
                 phosphonites ve bunların o-alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren)     
                 esterleri içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya    
                 protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar - 30
3824.90.97.90.34   - - - - - - Başlıca N,N- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)     
                 phosphoramidic dihalides içeren karışımlar - 30
3824.90.97.90.35   - - - - - - Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) N,N-dialkyl    
                 (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidates içeren     
                 karışımlar - 30
3824.90.97.90.36   - - - - - - Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)     
                 2-chloroethylamines veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren    
                 karışımlar - 30
    - - - - - - Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)-    
                 2-aminoethanols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren    
                 karışımlar:    
3824.90.97.90.41   - - - - - - - Başlıca N,N-dimethyl-2-aminoethanol veya N,N-diethyl-2-amino-    
                    ethanol veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar - 30
3824.90.97.90.49   - - - - - - - Diğerleri - 30
3824.90.97.90.51   - - - - - - Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)    
                 aminoethane-2-thiols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını     
                 içeren karışımlar - 30
3824.90.97.90.52   - - - - - - Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya isopropil    
                 grubu ihtiva eden (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva    
                 etmeyen) kimyasalları içeren diğer karışımlar - 30
3824.90.97.90.53  - - - - - - (5-etil-2-metil-1,3,2-dioksafosforoinan-5-yl metil metil ester, P-oksit) ve    
                 (metilfosfonil-bis (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosforinan-5-yl)    
                 metil ester) den oluşan metil fosfonik asit karışımı - 30
3824.90.97.90.57  - - - - - - Zineb - 30
3824.90.97.90.61  - - - - - - Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı Karışımları  - 30
3824.90.97.90.68  - - - - - - Diğerleri - 30
       
38.25 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen  veya yer almayan kimya sanayi ve     
  kimya sanayine bağlı sanayilere mahsus artık ürünler; belediye atıkları;     
  kanalizasyon çamuru, bu fasılın 6. Notunda belirtilen diğer atıklar:    
3825.10.00.00.00 - Şehir atıkları - 30
3825.20.00.00.00 - Kanalizasyon çamuru - 30
3825.30.00.00.00 - Klinik atıkları - 30
  - Artık organik çözücüler:    
3825.41.00.00.00 - - Halojenlenmiş - 30
3825.49.00.00.00 - - Diğerleri - 30
3825.50.00.00.00 - Metal dekapajı için amonyaklı suların, hidrolik sıvıların, fren ve antifiriz    
    sıvılarının atıkları - 30
  - Kimya sanayi ve kimya sanayine bağlı sanayilerin diğer atıkları:    
3825.61.00.00.00 - - Esas olarak organik bileşenleri içerenler - 30
3825.69.00.00.00 - - Diğerleri - 30
3825.90 - Diğerleri    
3825.90.10.00.00 - - Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler - 30
3825.90.90.00.00 - - Diğerleri - 30
       
38.26 Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70'den az petrol yağları     
  veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler     
  veya içermeyenler)    
3826.00.10.00.00 -Yağ asidi mono-alkil esterleri, hacim itibariyle %96,5 veya daha fazla ester içerenler - 30
  (FAMAE)    
  - Diğerleri    
3826.00.90.00.11  - - Oto Biodizel - 30
3826.00.90.00.12  - - Yakıt Biodizel - 30
3826.00.90.00.13  - - Harmanlama ürünü YAME - 30
3826.00.90.00.19  - - Diğerleri - 30