POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
35.01 Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları:    
3501.10  - Kazein:    
3501.10.10.00.00  - - Suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar - 15
3501.10.50.00.00  - - Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayiilerde kullanılmaya    
        mahsus olanlar - 15
3501.10.90.00.00  - - Diğer kazeinler - 15
3501.90  - Diğerleri:    
3501.90.10.00.00  - - Kazein tutkalları - 25
   - - Diğerleri     
3501.90.90.00.11  - - - Sodyum kazeinat - 25
3501.90.90.00.19  - - - Diğerleri  - 25
       
35.02 Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık    
  itibariyle % 80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren  iki veya    
  daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), albümi -    
  natlar ve diğer albümin türevleri:    
   - Yumurta albümini (ovalbümin):    
3502.11  - - Kurutulmuş    
3502.11.10.00.00  - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz     
          hale getirilenler - 30 
3502.11.90.00.00  - - - Diğerleri - 30 
3502.19  - - Diğerleri:    
3502.19.10.00.00  - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz     
          hale getirilenler - 30 
3502.19.90.00.00  - - - Diğerleri - 30 
3502.20  - Süt albümini (iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini    
     konsantreleri dahil) :    
3502.20.10.00.00  - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz    
       hale getirilenler - 30 
   - - Diğerleri:    
3502.20.91.00.00  - - - Kurutulmuş (yaprak, pul, flokon, ve toz halinde) - 30 
3502.20.99.00.00  - - - Diğerleri - 30 
3502.90  - Diğerleri:    
   - - Albüminler (yumurta albümini "ovalbümin" ve süt albumini "laktalbümin    
        hariç):    
3502.90.20.00.00  - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz    
          hale getirilenler - 30 
3502.90.70.00.00  - - - Diğerleri - 30 
3502.90.90.00.00  - - Albüminatlar ve diğer albümin türevleri - 30 
       
3503.00 Jelatin [dikdörtgen (kare dahil) şeklinde yapraklar halindeki jela -    
  tin dahil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın] ve jelatin    
  türevleri; katı ihtiyokol; hayvansal menşeli diğer tutkallar (35.01    
  pozisyonundaki kazein tutkallar hariç):    
   - Jelatin ve jelatin türevleri:    
3503.00.10.10.00  - - Jelatin - 20
3503.00.10.20.00  - - Jelatin türevleri - 20
   - Diğerleri    
3503.00.80.00.11  - - Katı ihtiyokol - 30
3503.00.80.00.12  - - Kemik tutkalları - 30
3503.00.80.00.19  - - Diğerleri - 30
       
3504.00 Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtil -    
  meyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri;     
  deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın)    
3504.00.10.00.00  - Bu faslın 1 no'lu ek notunda belirtilmiş olan konsantre süt proteinleri - 15
   - Diğerleri :    
3504.00.90.00.11  - - Thaumatine - 15
3504.00.90.00.19  - - Diğerleri - 15
       
35.05 Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlen -    
  miş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi) ; esası nişasta, dekstrin-    
  ler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar:    
3505.10  - Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar:    
3505.10.10.00.00  - - Dekstrinler  - 50
   - - Tadil edilmiş diğer nişastalar:    
3505.10.50.00.00  - - - Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar - 50
   - - - Diğerleri    
3505.10.90.00.11  - - - - Kavrulmuş veya eriyebilen nişastalar - 50
3505.10.90.00.19  - - - - Diğerleri - 50
3505.20  - Tutkallar:     
   - - Ağırlık itibariyle % 25'den az nişasta, dekstrin veya tadil edilmiş diğer    
       nişastaları içerenler:    
3505.20.10.10.00  - - - Leykom - 25
3505.20.10.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla fakat % 55 'den az nişasta     
       dekstrin veya tadil edilmiş diğer nişastaları içerenler:    
3505.20.30.10.00  - - - Leykom - 25
3505.20.30.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Ağırlık itibariyle % 55 veya daha fazla fakat % 80'den az nişasta,     
       dekstrin veya tadil edilmiş diğer nişastaları içerenler:    
3505.20.50.10.00  - - - Leykom - 25
3505.20.50.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla nişasta, dekstrin veya tadil    
       edilmiş diğer nişastaları içerenler:    
3505.20.90.10.00  - - - Leykom - 25
3505.20.90.90.00  - - - Diğerleri - 50
       
35.06 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yeralmayan müstahzar    
  tutkallar ve diğer müstahzar yapıştırıcılar; tutkal veya yapıştırıcı     
  olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen     
  ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya     
  uygun ürünler:    
3506.10  - Tutkal ve yapıştırıcı olarak, perakende satılmak üzere net     
     ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal    
     veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler :    
3506.10.00.10.00  - - Soğuk tutkal - 25
   - - Diğerleri    
3506.10.00.90.11  - - - Solvent içerenler - 40
3506.10.00.90.19  - - - Diğerleri - 40
   - Diğerleri:    
3506.91 - - Esası kauçuk veya 39.01 ila 39.13 pozisyonlarının polimerleri    
  olan yapıştırıcılar:    
3506.91.00.10.00  - - - Soğuk tutkal - 25
   - - - Diğerleri    
3506.91.00.90.11  - - - - Polivinil asetat esaslı emülsiyonlar (ahşap malzemeler için) - 40
3506.91.00.90.12  - - - - Sentetik reçineli (fenolik ve amino reçineleri) ahşap     
             malzemeler için - 40
3506.91.00.90.13  - - - - Solvent içerenler - 40
3506.91.00.90.19  - - - -  Diğerleri - 40
3506.99  - - DiğerIeri :    
3506.99.00.10.00  - - - Çiriş - 25
   - - - Diğerleri    
3506.99.00.90.11  - - - - Solvent içerenler - 40
3506.99.00.90.19  - - - - Diğerleri - 40
       
35.07 Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer     
  almayan müstahzar enzimler:    
3507.10.00.00.00  - Peynir mayası ve bunun konsantreleri - 25
3507.90  - Diğerleri:    
3507.90.30.00.00  - - Lipoprotein lipaz; Aspergillus alkalin proteaz - 15
   - - Diğerleri    
3507.90.90.00.11  - - - Pepsin - 15
3507.90.90.00.12  - - - Malt enzimleri - 15
3507.90.90.00.13  - - - Trombin - 15
3507.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 15