POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
34.01 Sabunlar; çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak    
  kullanılan yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun    
  içersin içermesin);cilt yıkamaya mahsus sıvı veya krem halinde ve     
  perakende satılacak hale getirilmiş yüzeyaktif organik ürünler ve    
  müstahzarlar (sabun içersin içermesin);sabun veya deterjan    
  emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt,vatka,keçe ve    
  dokunmamış mensucat :    
   - Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve yüzeyaktif     
     organik ürünler ve müstahzarlar ve sabun veya deterjan emdi -    
     rilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunma-    
     mış mensucat:    
3401.11  - - Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) :    
3401.11.00.10.00  - - - Deterjan emdirilmiş kağıt ve vatka - 200
3401.11.00.20.00  - - - Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe - 50
3401.11.00.30.00  - - - Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka;deterjan ve sabun emdirilmiş    
          dokunmamış mensucat - 60
3401.11.00.90.00  - - - Diğerleri - 35
3401.19  - - Diğerleri :    
   - - - Sabun ve deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt    
          vatka, keçe ve dokunmamış mensucat :    
3401.19.00.11.00  - - - - Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka - 60
3401.19.00.12.00  - - - - Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe - 50
3401.19.00.13.00  - - - - Deterjan veya sabun emdirilmiş  dokunmamış mensucat - 60
3401.19.00.90.00  - - - Diğerleri - 35
3401.20  - Diğer şekillerdeki sabunlar:    
3401.20.10.00.00  - - İnce parça, pul, granül veya toz halinde olanlar - 60
   - - Diğerleri :    
3401.20.90.10.00  - - - Arap sabunu ve benzeri yumuşak sabunlar - 50
   - - - Diğerleri    
3401.20.90.90.11  - - - - Sıvı sabunlar - 60
3401.20.90.90.19  - - - - Diğerleri - 60
3401.30.00.00.00 - Cilt yıkanmasına mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende    
  satılacak hale getirilmiş,yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar    
  (sabun içersin içermesin) - 60
       
34.02 Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç); yüzeyaktif müstah-    
  zarlar ; yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları     
  dahil) ve temizleme müstahzarları (sabun içersin içermesin)    
  (34.01 pozisyonundakiler hariç) :    
   - Yüzeyaktif organik maddeler (perakende satılacak hale getiril -    
     miş olsun olmasın):    
3402.11  - - Anyonlu olanlar :    
3402.11.10.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50'den fazla olmayan    
         disodyum alkil [ oxydi (benzenesulphonate) ] içeren sulu çözeltiler - 35
   - - - Diğerleri:    
3402.11.90.10.00  - - - - Sülforezinatlar ve sülfooleatlar - 35
   - - - - Diğerleri    
3402.11.90.90.11  - - - - - Lineer alkil benzen sülfonik asitler - 35
3402.11.90.90.12  - - - - - Dodesil benzen sülfonik asit - 35
3402.11.90.90.19  - - - - - Diğerleri - 35
3402.12.00.00.00  - - Katyonlu olanlar - 35
3402.13.00.00.00  - - İyonlu olmayanlar - 35
3402.19  - - Diğerleri :    
3402.19.00.10.00  - - - Türk kırmızısı yağı - 35
3402.19.00.90.00  - - - Diğerleri - 35
3402.20  - Perakende satılacak hale getirilmiş müstahzarlar:    
   - - Yüzeyaktif müstahzarlar    
3402.20.20.00.11  - - - Sabun içerenler - 35
3402.20.20.00.12  - - - Sabun içermeyenler - 35
   - - Yıkama ve temizleme müstahzarları    
3402.20.90.00.15  - - - Sabun içerenler - 35
3402.20.90.00.16  - - - Sabun içermeyenler - 35
3402.90  - Diğerleri:    
   - - Yüzeyaktif müstahzarlar    
3402.90.10.00.11  - - - Sabun içerenler - 35
3402.90.10.00.12  - - - Sabun içermeyenler - 35
   - - Yıkama ve temizleme müstahzarları    
3402.90.90.00.15  - - - Sabun içerenler - 35
3402.90.90.00.16  - - - Sabun içermeyenler - 35
       
34.03 Yağlama müstahzarları (Esası yağ olan; kesici aletleri yağlamaya mahsus    
  müstahzarlar, civata veya somun gevşetme     
  müstahzarları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve     
  döküm kalıplarını ayırmaya mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve    
  dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin    
  veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus     
  müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle % 70     
  veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde     
  edilen yağ içeren müstahzarlar hariç):    
   - Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları    
     içerenler :    
3403.11.00.00.00  - - Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve    
       kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar - 25
3403.19  - - Diğerleri:    
3403.19.10.00.00  - - - Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70     
          veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde    
          edilen yağları içerenler - 30
3403.19.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - Diğerleri:    
3403.91.00.00.00  - - Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve     
       kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstah -    
       zarlar - 25
3403.99.00.00.00  - - Diğerleri - 25
       
34.04 Suni mumlar ve müstahzar mumlar:    
3404.20.00.00.00  - Poli(oksietilen)(polietilen glikol)den elde edilenler - 20
3404.90  - Diğerleri:    
   - - Müstahzar mumlar (mühür mumları dahil):    
3404.90.00.11.00  - - - Suni mumların karışımından oluşan müstahzar mumlar - 20
3404.90.00.19.00  - - - Diğerleri - 75
3404.90.00.90.00  - - Diğerleri - 20
34.05 Ayakkabı, mobilya, döşeme, otomobil karoseri, cam veya metal     
  boya ve cilaları, temizleme pat veya tozları ve benzeri müstah -    
  zarlar (bu müstahzarlar emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış     
  kağıt, vatka, keçe, dokunmamış mensucat, gözenekli plastik veya    
  gözenekli kauçuk şeklinde olsun olmasın) (34.04 pozisyonundaki    
  mumlar hariç):    
3405.10  - Ayakkabı, deri ve köselelerde kullanılan boya, cila veya ben -    
     zeri müstahzarlar    
3405.10.00.00.11  - - Ayakkabı boya ve cilaları  - 50
3405.10.00.00.12  - - Deri boya ve cilaları - 50
3405.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
3405.20.00.00.00  - Mobilya, döşeme veya diğer ağaç işlerinin bakımında kullanı -    
     lan cila ve benzeri müstahzarlar - 50
3405.30.00.00.00  - Otomobil karoserlerinde kullanılan cila ve benzeri müstahzarlar    
     (metal cilalar hariç) - 50
3405.40.00.00.00  - Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları - 50
3405.90  - Diğerleri:    
3405.90.10.00.00  - - Metal cilaları - 50
3405.90.90.00.00  - - Diğerleri - 50
       
3406.00 Işık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri:    
3406.00.00.20.00  - Balmumundan mumlar - 50
3406.00.00.80.00  - Diğerleri - 75
3407.00 Model patları (çocukların eğlenmesi için hazırlanan patlar dahil);    
  takım halinde, perakende satılacak şekilde ambalajlanmış veya    
  plaka, at nalı, çubuk veya benzeri şekillerde bulunan "dişçilik    
  mumu" veya diş ölçü maddeleri denilen müstahzarlar; dişçilikte kullanılan     
  alçı esaslı (kalsine edilmiş alçı veya kalsiyum sülfattan) diğer müstahzarlar    
3407.00.00.10.00  - Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar - 30
   - Diğerleri    
3407.00.00.90.11  - - Dişçilik mumu - 25
3407.00.00.90.12  - - Model yapmaya mahsus patlar - 25
3407.00.00.90.13  - - Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan) - 25
3407.00.00.90.14  - - Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan) - 25
3407.00.00.90.19  - - Diğerleri - 25