POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
32.01 Debagatte kullanılan bitkisel menşeli hülasalar; tanenler ve    
  bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:    
3201.10.00.00.00  - Kebrako hülasası - 75
3201.20  - Mimoza hülasası:    
3201.20.00.10.00  - - Kuru hülasa  - 75
3201.20.00.90.00  - - Diğerleri - 75
3201.90  - Diğerleri:    
   - - Sumak, boya meşesi palamudu (valonia), meşe ağacı ve at kestane-    
        si ağacı hülasası     
3201.90.20.00.11  - - - Sumak hülasası - 75
3201.90.20.00.12  - - - Boya meşesi palamudu hülasası - 75
3201.90.20.00.19  - - - Diğerleri - 75
   - - Diğerleri :    
3201.90.90.10.00  - - - Diğer bitkisel menşeli hülasalar - 75
3201.90.90.20.00  - - - Tanenler (tannik asitler) ( sulu mazı taneni dahil) - 25
3201.90.90.90.00  - - - Diğerleri - 25
       
32.02 Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler ve debagatte    
  kullanılan inorganik maddeler; debagatte kullanılan    
  müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin); ön    
  debagatte kullanılan enzimli müstahzarlar:    
3202.10.00.00.00  - Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler - 40
3202.90  - Diğerleri    
3202.90.00.00.11  - - Bazik krom sülfat - 40
3202.90.00.00.12  - - Debagatte kullanılan diğer anorganik maddeler - 40
3202.90.00.00.13  - - Debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin     
        içermesin) - 40
3202.90.00.00.14  - - Ön debagatte kullanılan enzimli müstahzarlar - 40
       
3203.00 Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler (hayvansal karalar    
  dışındaki boyayıcı hülasalar dahil), (kimyasal olarak    
  belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı    
  notunda belirtilen müstahzarlardan esası bitkisel veya    
  hayvansal menşeli boyayıcı maddeler olan müstahzarlar:    
   - Bitkisel menşeli boyayıcı maddeler ve esası bitkisel menşeli    
      boyayıcı madde olan müstahzarlar:    
3203.00.10.10.00  - - Tabii indigo (tabii çivit) - 25
3203.00.10.90.00  - - Diğerleri - 40
3203.00.90.00.00  - Hayvansal menşeli boyayıcı maddeler ve esası hayvansal    
     menşeli boyayıcı madde olan müstahzarlar - 40
       
32.04 Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli    
  bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda    
  belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı    
  maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri    
  veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler    
  (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın):    
   - Sentetik organik boyayıcı maddeler ve bu fasılın 3 numaralı    
     notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik    
     boyayıcı maddeler olan müstahzarlar:    
3204.11.00.00.00  - - Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar - 20
3204.12  - - Asit boyalar (premetalize olsun olmasın) ve esası bu boyalar olan    
       müstahzarlar; mordan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar    
3204.12.00.00.11  - - - Asit boyalar - 20
3204.12.00.00.12  - - - Mordan boyalar - 20
3204.12.00.00.19  - - - Diğerleri - 20
3204.13.00.00.00  - - Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar - 20
3204.14.00.00.00  - - Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar - 20
3204.15.00.00.00  - - Vat boyalar (bu durumda pigment olarak kullanılanlar dahil)    
        ve esası bu boyalar olan müstahzarlar - 20
3204.16.00.00.00  - - Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar - 20
3204.17  - - Pigmentler ve esası pigment olan müstahzarlar    
3204.17.00.00.11  - - - Pigmentler - 20
3204.17.00.00.12  - - - Esası pigment olan müstahzarlar - 20
3204.19  - - Diğerleri (3204.11 ila 3204.19 aIt pozisyonlarında yer alan    
       boyayıcı maddelerin iki veya daha fazlasından meydana gelen    
       karışımlar dahil)    
3204.19.00.00.11  - - - Kükürtlü boyalar - 20
3204.19.00.00.12  - - - Solvent boyalar - 20
3204.19.00.00.19  - - - Diğerleri - 20
3204.20.00.00.00  - Fluoresanlı aydınlatma maddeleri olarak kullanılan sentetik    
     organik ürünler - 20
3204.90.00.00.00  - Diğerleri - 20
       
3205.00 Boyayıcı laklar; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen    
  müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar:    
3205.00.00.10.00  - Sentetik laklar - 20
3205.00.00.90.00  - Diğerleri - 30
       
32.06 Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen    
  müstahzarlar (32.03, 32.04 veya 32.05 pozisyonundakiler hariç);    
  lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler (kimyasal olarak    
  belirli bir yapıda olsun olmasın) :    
   - Esası titandioksit olan pigmentler ve müstahzarlar:    
3206.11.00.00.00  - - Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80     
        veya daha fazla titandioksit içerenler - 50
3206.19.00.00.00  - - Diğerleri - 50
3206.20  - Esası krom bileşikleri olan pigmentler ve müstahzarlar    
3206.20.00.00.11  - - Baryum kromat esaslı pigmentler - 50
3206.20.00.00.12  - - Çinko kromat esaslı pigmentler - 50
3206.20.00.00.13  - - Stronsiyum kromat esaslı pigmentler - 50
3206.20.00.00.14  - - Kurşun kromat esaslı pigmentler - 50
3206.20.00.00.19  - - Diğerleri - 50
   - Diğer boyayıcı maddeler ve diğer müstahzarlar:    
3206.41  - - Ultramarin ve esası ultramarin olan müstahzarlar:    
3206.41.00.10.00  - - - Ultramarin - 30
3206.41.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
3206.42.00.00.00  - - Litopon ve esası çinko sülfür olan diğer pigmentler ve    
       müstahzarlar - 50
3206.49  - - Diğerleri:    
3206.49.10.00.00  - - - Magnetit - 50
3206.49.70.00.00  - - - Diğerleri - 50
3206.50.00.00.00  - Lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler - 50
       
32.07 Seramik, emaye veya cam sanayiinde kullanılan müstahzar    
  pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar ve müstahzar boyalar,    
  cam haline gelebilen terkipler, sırlar, sıvı cilalar ve benzeri müstah-    
  zarlar; toz, granül veya pul şeklindeki cam hamuru ve diğer camlar:    
3207.10.00.00.00  - Müstahzar pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar, müstahzar    
     boyalar ve benzeri müstahzarlar - 30
3207.20  - Cam haline gelebilen terkipler, sırlar ve benzeri müstahzarlar :    
3207.20.10.00.00  - - Sırlar - 30
   - - Diğerleri    
3207.20.90.00.11  - - - Cam haline gelebilen terkipler - 30
3207.20.90.00.19  - - - Diğerleri - 30
3207.30.00.00.00  - Sıvı cilalar ve benzeri müstahzarlar - 30
3207.40  - Cam hamuru ve diğer camlar (toz, granül veya pul halinde):    
3207.40.40.00.00  - - Pul halindeki camlar (uzunluğu 0,1 mm veya daha fazla fakat 3,5    
        mm'yi geçmeyen ve kalınlığı 2 mikrometre veya daha fazla fakat     
        5 mikrometreyi geçmeyen) ;Toz veya granül halindeki camlar     
       (ağırlık itibariyle % 99 veya daha  fazla silikon dioksid  içeren) - 10
3207.40.85.00.00  - - Diğerleri - 10
       
32.08 Esası sentetik polimerler veya kimyasal olarak tadil edilmiş    
  tabii polimerler olan, susuz bir ortamda eriyen veya dağılan    
  boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil); bu fasılın 4    
  numaralı notunda belirtilen çözeltiler:    
3208.10  - Esası poliester olanlar:    
3208.10.10.00.00  - - Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler - 50
3208.10.90.00.00  - - Diğerleri - 50
3208.20  - Esası akrilik veya vinil polimer olanlar:    
   - - Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler    
3208.20.10.00.11  - - - Esası akrilik olanlar - 50
3208.20.10.00.12  - - - Esası vinil polimer olanlar  - 50
   - - Diğerleri    
3208.20.90.00.11  - - - Esası akrilik olanlar - 50
3208.20.90.00.12  - - - Esası vinil polimer olanlar  - 50
3208.90  - Diğerleri :    
   - - Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler:    
3208.90.11.00.00  - - - 2,2'- (tert - butilimino) dietanol ve 4,4'- metilendisiklohekzil     
         diiozosiyanat poliüretanın N,N - dimetilasetamid'de ağırlık itibariyle    
         % 48 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi  - 50
3208.90.13.00.00  - - - p - Krezol ve divinilbenzen kopolimerinin N,N - dimetilasetamid'de     
         ağırlık itibariyle % 48 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi - 50
3208.90.19.00.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Esası sentetik polimer olanlar    
3208.90.91.00.11  - - - - Florlu polimer vernikler - 50
3208.90.91.00.19  - - - - Diğer sentetik vernikler - 50
3208.90.91.00.21  - - - - Florlu polimer boyalar - 50
3208.90.91.00.22  - - - - Trafik yol boyaları  - 50
3208.90.91.00.23  - - - - Yapı (inşaat) son kat boyaları - 50
3208.90.91.00.29  - - - - Diğer sentetik boyalar - 50
   - - - Esası kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimer olanlar    
3208.90.99.00.11  - - - - Selülozik vernikler - 50
3208.90.99.00.12  - - - - Selülozik boyalar - 50
3208.90.99.00.19  - - - - Diğerleri - 50
       
32.09 Esası sentetik polimer veya kimyasal olarak tadil edilmiş    
  tabii polimerler olup sulu ortamda dağılan ve çözülen boyalar    
  ve vernikler (emaye ve laklar dahil):    
3209.10  - Esası akrilik ve vinil polimer olanlar    
3209.10.00.00.11  - - Yapı son kat boyaları (su bazlı) - 50
3209.10.00.00.19  - - Diğer akrilik esaslı  olanlar - 50
3209.10.00.00.21  - - Esası vinil polimer olanlar - 50
3209.90.00.00.00  - Diğerleri - 50
       
3210.00 Diğer boyalar ve vernikler (emayeler, laklar ve "distemperler"    
  dahil); derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler:    
   - Yağlı boya ve vernikler (emaye ve laklar dahil)    
3210.00.10.00.11  - - Yağlı boyalar - 50
3210.00.10.00.12  - - Vernikler - 50
   - Diğerleri    
3210.00.90.00.11  - - Zehirli boyalar ( antifouling boyalar )  - 50
3210.00.90.00.12  - - Diğer müstahzar boyalar - 50
3210.00.90.00.13  - - Derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler - 50
3210.00.90.00.19  - - Diğerleri - 50
       
3211.00.00.00.00 Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler) - 50
       
32.12 Boyaların (emaye dahil) imalinde kullanılan, susuz bir ortamda    
  dağılan, sıvı veya hamur şeklindeki pigmentler (metalik tozlar    
  ve pullar dahil); ıstampacılığa mahsus varaklar; perakende    
  satılacak şekil veya ambalajlarda bulunan boyalar ve diğer    
  boyayıcı maddeler:    
3212.10.00.00.00  - Istampacılığa mahsus varaklar - 50
3212.90  - Diğerleri:    
3212.90.00.00.11  - - Bronz patlar - 50
3212.90.00.00.12  - - Hazır boya imalinde kullanılacak bezir yağı,esanslı vernik ve diğer     
       boya ortamları içerisinde ezilmiş pigmentler - 50
3212.90.00.00.19  - - Diğerleri - 50
       
32.13 Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar,    
  eğlence için boyalar ve benzerleri (tablet, tüp, kavanoz, şişe,    
  çanak veya benzeri şekillerde veya ambalajlar içinde):    
3213.10.00.00.00  - Takım halindeki boyalar - 30
3213.90.00.00.00  - Diğerleri - 30
       
32.14 Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı    
  bileşikleri ve diğer macunlar; boyacılıkta kullanılan dolgu,    
  sıvama maddeleri; binaların dış cephesinde, binaların    
  içindeki duvar, tavan, taban ve benzeri yerlerde kullanılan    
  ateşe dayanıklı olmayan sıvama müstahzarları:    
3214.10  - Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı    
     bileşikleri ve diğer macunlar; boyacılıkta kullanılan dolgu,    
     sıvama maddeleri :    
   - - Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı    
        bileşikleri ve diğer macunlar     
3214.10.10.00.11  - - - Reçineli macunlar ve çimentolar - 35
3214.10.10.00.12  - - - Plastik esaslı macunlar - 35
3214.10.10.00.19  - - - Diğer macunlar - 35
3214.10.90.00.00  - - Boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri - 35
   - Diğerleri    
3214.90.00.00.11  - - Çimento esaslı fayans, seramik ve döşeme plağı için yapıştırıcılar - 35
3214.90.00.00.12  - - Dış cepheler için sentetik emülsiyon esaslı hazır sıva - 35
3214.90.00.00.19  - - Diğerleri - 35
       
32.15 Matbaa mürekkepleri, yazı ve çizim mürekkepleri ve diğer    
  mürekkepler (konsantre edilmiş veya katı halde olsun olmasın):    
   - Matbaa mürekkepleri:    
3215.11.00.00.00  - - Siyah matbaa mürekkepleri  - 15
3215.19.00.00.00  - - Diğerleri - 15
3215.90  - Diğerleri:    
3215.90.00.00.11  - - Tekstil makinaları, ıstampa ve yazı makinalarının şeritleri için     
          mürekkepler - 25
3215.90.00.00.19  - - Diğerleri - 25