POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
3101.00 Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış    
  veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel    
  veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi    
  tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler    
3101.00.00.10.00  - Kimyasal olarak işlem görmüş olanlar - 15
3101.00.00.90.00  - Diğerleri - Muaf
       
31.02 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler:    
3102.10  - Üre (sulu çözelti halinde olsun olmasın):    
3102.10.10.00.00  - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle    
       % 45'den fazla olan üre Kg N 20
3102.10.90.00.00  - - Diğerleri Kg N 20
   - Amonyum sülfat; amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift    
     tuzları; karışımları:     
3102.21.00.00.00  - - Amonyum sülfat Kg N 20
3102.29  - - Diğerleri    
3102.29.00.00.11  - - - Amonyum sülfo nitrat Kg N 20
3102.29.00.00.19  - - - Diğerleri Kg N 20
3102.30  - Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın):    
3102.30.10.00.00  - - Sulu çözelti halinde Kg N 20
3102.30.90.00.00  - - Diğerleri Kg N 20
3102.40  - Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi    
     olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları:    
   - - Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28'i geçmeyenler    
3102.40.10.00.11  - - - Kalsiyum amonyum nitrat (CAN) Kg N 20
3102.40.10.00.19  - - - Diğerleri Kg N 20
   - - Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28'i geçenler    
3102.40.90.00.11  - - - Kalsiyum amonyum nitrat (CAN) Kg N 20
3102.40.90.00.19  - - - Diğerleri Kg N 20
3102.50  - Sodyum nitrat :    
   - - Tabii sodyum nitrat :    
3102.50.10.10.00  - - - Ağırlık itibariyle % 16,3 veya daha az azot içerenler - 20
3102.50.10.90.00  - - - Diğerleri - 25
   - - Diğerleri    
3102.50.90.10.00  - - - Ağırlık itibariyle % 16,3 veya daha az azot içerenler Kg N 20
3102.50.90.90.00  - - - Diğerleri Kg N 25
3102.60.00.00.00  - Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve    
     karışımları Kg N 20
3102.80.00.00.00  - Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler    
     içindeki karışımları Kg N 20
3102.90  - Diğerleri (yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen    
     karışımlar dahil)    
3102.90.00.10.00  - - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla azot içeren kalsiyum siyanamid Kg N 30
3102.90.00.90.00  - - Diğerleri Kg N 20
       
31.03 Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler:    
3103.10  - Süper fosfatlar :    
   - - Ağırlık itibariyle % 35'den fazla difosfor pentaoksit içerenler    
3103.10.10.00.11  - - - Basit süper fosfat (normal)  KgP2O5 10
3103.10.10.00.12  - - - İkili süper fosfat KgP2O5 10
3103.10.10.00.13  - - - Üçlü süper fosfat KgP2O5 10
   - - Diğerleri    
3103.10.90.00.11  - - - Basit süper fosfat (normal)  KgP2O5 10
3103.10.90.00.12  - - - İkili süper fosfat KgP2O5 10
3103.10.90.00.13  - - - Üçlü süper fosfat KgP2O5 10
3103.90.00.00.00  - Diğerleri KgP2O5 10
       
31.04 Potaslı mineral veya kimyasal gübreler:    
3104.20  - Potasyum klorür:    
3104.20.10.00.00  - -  Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık    
         itibariyle % 40 'ı geçmeyenler KgK2O 10
3104.20.50.00.00  - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık    
        itibariyle % 40'ı geçen fakat % 62'yi geçmeyenler KgK2O 10
3104.20.90.00.00  - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık    
        itibariyle % 62'yi geçenler KgK2O 10
3104.30  - Potasyum sülfat :    
3104.30.00.10.00  - - Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler KgK2O 20
3104.30.00.90.00  - - Diğerleri KgK2O 20
3104.90  - Diğerleri:    
   - - Magnezyum sülfat - potasyum sülfat:    
3104.90.00.11.00  - - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler KgK2O 10
3104.90.00.19.00  - - - Diğerleri KgK2O 25
3104.90.00.90.00  - - Diğerleri KgK2O 10
       
31.05 Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun     
  ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler;    
  diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri    
  şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda    
  olanları:    
3105.10  - Bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya    
     brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları :    
   - - Potasyum sülfat:    
3105.10.00.11.00  - - - Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler - 15
3105.10.00.19.00  - - - Diğerleri - 20
   - - Magnezyum sülfat - potasyum sülfat:    
3105.10.00.21.00  - - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler - 15
3105.10.00.29.00  - - - Diğerleri - 25
   - - Kalsiyum siyanamid:    
3105.10.00.31.00  - - - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha az azot içerenler - 15
3105.10.00.39.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri    
3105.10.00.90.11  - - - Sıvı gübreler - 15
3105.10.00.90.19  - - - Diğerleri - 15
3105.20  - Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve  potasyumun     
     üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler:    
3105.20.10.00.00  - - Kuru madde üzerinden nitrogen oranı ağırlıkça %10'u geçenler - 15
3105.20.90.00.00  - - Diğerleri - 15
3105.30.00.00.00  - Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) - 15
3105.40  - Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) ve bunun    
     diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) la karışımları:    
3105.40.00.00.11  - - Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) - 15
3105.40.00.00.12  - - Monoamonyum fosfat ile diamonyum fosfatın birbirleriyle karışımları - 15
   - Bitki besin maddeleri olan azot ve fosforun ikisini de içeren    
     diğer mineral veya kimyasal gübreler:    
3105.51.00.00.00  - - Nitrat ve fosfat içerenler - 15
3105.59  - - Diğerleri    
3105.59.00.00.11  - - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itiba-    
          riyle %10 veya daha fazla olanlar - 15
3105.59.00.00.19  - - - Diğerleri - 15
3105.60.00.00.00  - Bitki besin maddeleri olan fosfor ve potasyumun ikisini de    
     içeren mineral veya kimyasal gübreler - 15
3105.90  - Diğerleri:    
3105.90.10.00.00  - - Sodyum nitrat ve potasyum nitratın tabii karışımını içeren    
        tabii potaslı sodyum nitrat (potasyum nitrat oranı en fazla    
        % 44 olabilir) (kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki toplam    
        azot miktarı ağırlık itibariyle % 16,3'ü geçmeyenler) - 15
   - - Diğerleri:    
3105.90.91.00.00  - - - Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık    
          itibariyle % 10 'u geçenler - 15
   - - - Diğerleri    
3105.90.99.00.11  - - - - Sıvı gübreler - 15
3105.90.99.00.19  - - - - Diğerleri - 15