POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
      I. HİDROKARBONLAR VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFO-    
         LANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ    
       
29.01 Asiklik hidrokarbonlar:    
2901.10  - Doymuş:    
   - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar    
2901.10.00.10.11  - - - Bütanlar - 25
2901.10.00.10.19  - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus diğer - 25
          doymuş asiklik hidrokarbonlar    
   - - Diğer amaçlar için kullanılanlar    
2901.10.00.90.11  - - - Hekzan - 50
2901.10.00.90.12  - - - Heptan - 50
2901.10.00.90.13  - - - Pentan - 50
2901.10.00.90.19  - - - Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar - 50
   - Doymamış:    
2901.21  - - Etilen :    
2901.21.00.00.11  - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar - 50
2901.21.00.00.19  - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar - 50
2901.22  - - Propen (propilen) :    
2901.22.00.00.11  - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar - 50
2901.22.00.00.19  - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar - 50
2901.23.00.00.00  - - Büten (bütilen) ve izomerleri - 50
2901.24.00.00.00  - - 1,3 - Butadien ve izopren - 50
2901.29  - - Diğerleri :    
2901.29.00.10.00  - - - Terpenler - 50
   - - - Diğerleri    
2901.29.00.90.11  - - - - Diğer alkenler (diğer olefinler) - 50
2901.29.00.90.12  - - - - Asetilen - 50
2901.29.00.90.13  - - - - 1,2 Butadien - 50
2901.29.00.90.14  - - - - 3 - Metil - 1,2 - butadien - 50
2901.29.00.90.19  - - - - Diğer alkinler (diğer asetilenler) - 50
       
29.02 Siklik hidrokarbonlar:    
   - Siklanlar, siklenler ve sikloterpenler:    
2902.11.00.00.00  - - Siklohekzan - 25
2902.19  - - Diğerleri:    
   - - - Sikloterpenler :    
2902.19.00.00.11  - - - - Pinen - 25
2902.19.00.00.12  - - - - Kamfen - 25
2902.19.00.00.13  - - - - Dipenten (limonen dahil) - 25
2902.19.00.00.19  - - - - Diğer sikloterpenler - 25
   - - - Diğerleri :    
2902.19.00.00.21  - - - - Siklohekzen - 25
2902.19.00.00.29  - - - - Diğerleri - 25
2902.20.00.00.00  - Benzen (benzol) - 25
2902.30.00.00.00  - Toluen (toluol): - 25
   - Ksilenler (ksiloller):    
2902.41.00.00.00  - - o - Ksilen - 25
2902.42.00.00.00  - - m - Ksilen - 25
2902.43.00.00.00  - - p - Ksilen - 25
2902.44.00.00.00  - - Ksilen izomerleri karışımları: - 25
2902.50.00.00.00  - Stiren (vinil benzen) - 25
2902.60.00.00.00  - Etilbenzen - 25
2902.70.00.00.00  - Kümen (izopropil benzen) - 25
2902.90  - Diğerleri:    
   - - Naftalen ve antrasen :    
2902.90.00.11.00  - - - Naftalen - 50
2902.90.00.12.00  - - - Antrasen - 25
   - - Difenil ve terfeniller:    
2902.90.00.21.00  - - - Difenil - 40
2902.90.00.22.00  - - - Terfeniller - 25
   - - Diğerleri :    
2902.90.00.91.00  - - - Difenilmetan - 40
2902.90.00.99.00  - - - Diğerleri - 25
       
29.03 Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:    
   - Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri:    
2903.11  - - Klorometan (metil klorür) ve kloroetan (etil klorür) :    
2903.11.00.00.11  - - - Metil klorür - 25
2903.11.00.00.12  - - - Etil klorür - 25
2903.12.00.00.00  - - Diklorometan (metilen klorür) - 25
2903.13.00.00.00  - - Kloroform (triklorometan) - 25
2903.14.00.00.00  - - Karbon tetraklorür - 25
2903.15.00.00.00  - - Etilen diklorür (ISO) (1,2 -Dikloroetan) - 25
2903.19  - - Diğerleri:    
2903.19.10.00.00  - - - 1,1,1- Trikloroetan (metilkloroform) - 25
   - - - Diğerleri :    
2903.19.80.00.11  - - - - Hekzakloretan - 25
2903.19.80.00.19  - - - - Diğerleri - 25
   - Asiklik hidrokarbonların doymamış klorlanmış türevleri:    
2903.21.00.00.00  - - Vinil klorür (kloroetilen) - 25
2903.22.00.00.00  - - Trikloroetilen - 25
2903.23.00.00.00  - - Tetrakloroetilen (perkloroetilen) - 25
2903.29.00.00.00  - - Diğerleri - 25
   - Asiklik hidrokarbonların florlanmış, bromlanmış veya    
     iyodlanmış türevleri:    
2903.31.00.00.00  - - Etilen dibromid (ISO) (1,2-dibromoetan) - 25
2903.39  - - Diğerleri :    
   - - - Bromürler:    
2903.39.11.00.00  - - - -Bromometan (metil bromür) - 25
2903.39.15.00.00  - - - -Dibromometan - 25
   - - - - Diğerleri    
2903.39.19.00.11  - - - - - 1,1-Dibromoetan - 25
2903.39.19.00.12  - - - - - 1,2-Dibromoetan (etilen bromür) - 25
2903.39.19.00.13  - - - - - Vinilbromür - 25
2903.39.19.00.14  - - - - -Etil bromür - 25
2903.39.19.00.15  - - - - - Bromoform - 25
2903.39.19.00.19  - - - - - Diğerleri - 25
   - - - Florürler ve iyodürler:    
   - - - - Florürler    
2903.39.90.10.11  - - - - - Karbontetraflorür  - 25
2903.39.90.10.12  - - - - - Flormetan (HFC-41) - 25
2903.39.90.10.13  - - - - - Diflormetan (HFC-32) - 25
2903.39.90.10.14  - - - - - Triflormetan (HFC-23) - 25
2903.39.90.10.15  - - - - - Difloretan (HFC-152a) - 25
2903.39.90.10.16  - - - - - 1,1,1 - trifloretan (HFC-143a) - 25
2903.39.90.10.17  - - - - - 1,1,2 - trifloretan (HFC-143) - 25
2903.39.90.10.18  - - - - - 1,1,1,2 - tetrafloretan (HFC-134-a) - 25
2903.39.90.10.21  - - - - - 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134) - 25
2903.39.90.10.22  - - - - - Perfloroetan - 25
2903.39.90.10.23  - - - - - 1,1,1,2,2 - pentafloretan (HFC-125) - 25
2903.39.90.10.24  - - - - - 1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan (HFC-227ea) - 25
2903.39.90.10.25  - - - - - 1,1,1,3,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236fa) - 25
2903.39.90.10.26  - - - - - 1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan (HFC-236cb) - 25
2903.39.90.10.27  - - - - - 1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236ea) - 25
2903.39.90.10.28  - - - - - 1,1,2,2,3 - pentaflorpropan (HFC-245ca) - 25
2903.39.90.10.31  - - - - - Perfloropropan - 25
2903.39.90.10.32  - - - - - 1,1,1,3,3 - pentaflorbütan (HFC-365mfc) - 25
2903.39.90.10.33  - - - - - Perflorobütan - 25
2903.39.90.10.34  - - - - - Perflorosiklobütan - 25
2903.39.90.10.35  - - - - - Perfloropentan - 25
2903.39.90.10.36  - - - - - Dekafloropentan  - 25
2903.39.90.10.37  - - - - - 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 - dekaflorpentan (HFC-43-10mee) - 25
2903.39.90.10.38  - - - - - Perflorohekzan - 25
2903.39.90.10.41  - - - - - 1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene - 25
2903.39.90.10.42  - - - - -  1,1,1,3,3-Pentafluoropropane (HFC-245fa ) - 25
2903.39.90.10.48  - - - - - Diğer florlular - 25
   - - - - Diğerleri    
2903.39.90.90.11  - - - - - Metil iyodür - 25
2903.39.90.90.12  - - - - - Etil iyodür - 25
2903.39.90.90.13  - - - - -  Metilen iyodür (diiyod metan) - 25
2903.39.90.90.14  - - - - - İyodoform - 25
2903.39.90.90.18  - - - - - Diğer iyodlular - 25
   - İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların    
     halojelenmiş türevleri:    
2903.71.00.00.00  - - Klorodiflorometan - 25
2903.72.00.00.00  - - Diklorotrifloroetanlar - 25
2903.73.00.00.00  - - Diklorofloroetanlar - 25
2903.74.00.00.00  - - Klorodifloroetanlar - 25
2903.75.00.00.00  - - Dikloropentafloropropanlar - 25
2903.76  - - Bromoklorodiflorometan,bromotriflorometan ve     
      dibromotetrafloroetan:    
2903.76.10.00.00  - - - Bromoklorodiflorometan - 25
2903.76.20.00.00  - - - Bromotriflorometan - 25
2903.76.90.00.00  - - - Dibromotetrafloroetanlar - 25
2903.77  - -  Diğerleri (sadece florin ve klorinle perhalojenlenmiş):    
2903.77.10.00.00  - - - Trikloroflorometan - 25
2903.77.20.00.00  - - - Diklorodiflorometan - 25
2903.77.30.00.00  - - - Triklorotrifloroetanlar - 25
2903.77.40.00.00  - - - Diklorotetrafloroetanlar - 25
2903.77.50.00.00  - - - Kloropentafloroetan - 25
2903.77.90.00.00  - - - Diğerleri  - 25
2903.78.00.00.00  - - Diğer perhalojenlenmiş türevler - 25
2903.79  - - Diğerleri:    
   - - - Sadece florin ve klorinle halojenlenmiş olanlar:    
   - - - - Metan, etan veya propandan olanlar (HCFC'ler):    
2903.79.11.00.11  - - - - - Flordiklormetan - 25
2903.79.11.00.13  - - - - - Klorflormetan - 25
2903.79.11.00.14  - - - - - Flortetrakloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.15  - - - - - Diflortrikloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.17  - - - - - Klortetrafloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.18  - - - - - Flortrikloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.21  - - - - - Diklordifloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.22  - - - - - Klortrifloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.25  - - - - - Klorfloretan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.26  - - - - - Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.27  - - - - - Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.28  - - - - - Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.31  - - - - - Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.33  - - - - - Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.34  - - - - - Florpentaklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.35  - - - - - Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.36  - - - - - Triklortriflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.37  - - - - - Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.38  - - - - - Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.41  - - - - - Flortetraklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.42  - - - - - Diflortriklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.43  - - - - - Diklortriflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.44  - - - - - Klortetraflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.45  - - - - - Flortriklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.46  - - - - - Diflordiklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.47  - - - - - Klortriflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.48  - - - - - Flordiklorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.51  - - - - - Klordiflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.52  - - - - - Klorflorpropan (tüm izomerleri) - 25
2903.79.11.00.59  - - - - - Diğerleri - 25
2903.79.19.00.00  - - - - Diğerleri - 25
   - - - Sadece florin ve brominle halojenlenmiş olanlar:    
2903.79.21.00.00  - - - - Metan, etan veya propandan olanlar - 25
2903.79.29.00.00  - - - - Diğerleri - 25
2903.79.90.00.00  - - - Diğerleri  - 25
   - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların     
     halojenlenmiş türevleri:    
2903.81  - -1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN):    
2903.81.00.00.11  - - - Lindan (ISO) - 25
2903.81.00.00.13  - - - HCH ( %99'dan az gama izomer içerenler) - 25
2903.81.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
2903.82.00.00.00  - - Aldrin (ISO), klordan (ISO) ve heptaklor (ISO) - 25
2903.89  - - Diğerleri:    
2903.89.10.00.00  - - - 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)siklohekzan; tetrabromsiklooktan - 25
2903.89.90.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:    
2903.91  - - Klorbenzen, o-diklorobenzen ve p-diklorobenzen:     
2903.91.00.00.11  - - - Klorbenzen - 25
2903.91.00.00.12  - - - o-diklorbenzen - 25
2903.91.00.00.13  - - - p-diklorbenzen - 25
2903.92  - - Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro-    
       2,2- bis (p- klorofenil)etan)     
2903.92.00.10.00  - - - DDT [1,1,1 -triklor -2,2 - bis (p -klorfenil) etan] - 25
   - - - Diğerleri :    
2903.92.00.90.11  - - - - Hekzaklorbenzen - 25
2903.92.00.90.19  - - - - Diğerleri - 25
   - - Diğerleri:    
2903.99.10.00.00  - - - 2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen - 25
   - - - Diğerleri    
2903.99.90.00.11  - - - - Benzil klorür - 25
2903.99.90.00.12  - - - - Benzal klorür - 25
2903.99.90.00.13  - - - - Klor naftalenler - 25
2903.99.90.00.14  - - - - m-diklorbenzen - 25
2903.99.90.00.15  - - - - Polibromlanmış difeniller - 25
2903.99.90.00.16  - - - - Monometil-dibromo-difenil metan - 25
2903.99.90.00.17  - - - - Monometil-diklor-difenil metan - 25
2903.99.90.00.18  - - - - Monometil-tetraklor-difenil metan - 25
2903.99.90.00.19  - - - - Polibrominated biphenyls (PBB) - 25
2903.99.90.00.21  - - - - Polichlorinated terphenyls (PCT) - 25
2903.99.90.00.22  - - - - Polichlorinated biphenyls (PCB) - 25
2903.99.90.00.29  - - - - Diğerleri - 25
       
29.04 Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türev-    
   türevleri (halojenlenmiş olsun olmasın):    
2904.10  - Sadece sülfo grupları içeren türevler, bunların tuzları ve etil     
     esterleri    
2904.10.00.00.11  - - Benzensülfonik asitler ve tuzları - 50
2904.10.00.00.13  - - Ksilensülfonik asitler ve tuzları - 50
2904.10.00.00.14  - - Alfa-naftil sülfonik asit ve tuzları - 50
2904.10.00.00.15  - - Beta-naftil sülfonik asit ve tuzları - 50
2904.10.00.00.16  - - 2,2-Dinaftilmetan-3,3-disülfonik asit ve tuzları - 50
2904.10.00.00.17  - - Metansülfonil klorür (mesil klorür) - 50
2904.10.00.00.21  - - p-toluensülfonik asitler ve tuzları - 50
2904.10.00.00.22  - - Diğer toluensülfonik asitler ve tuzları - 50
2904.10.00.00.29  - - Diğerleri - 50
2904.20  - Sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren türevleri:    
2904.20.00.00.11  - - 5-Tert-bütil-2,4,6-trinitrometaksilen (ksilen miski) - 20
2904.20.00.00.12  - - Nitrobenzen - 20
2904.20.00.00.13  - - Dinitrobenzenler - 20
2904.20.00.00.14  - - Nitrotoluenler - 20
2904.20.00.00.15  - - 2,4 Dinitrotoluen - 20
2904.20.00.00.16  - - Nitroksilenler - 20
2904.20.00.00.17  - - Nitronaftalenler - 20
2904.20.00.00.18  - - 3-Tert-bütil-2,6-dinitro-p-simen (simen miski) - 20
2904.20.00.00.21  - - Nitrometan - 20
2904.20.00.00.22  - - Nitroetan - 20
2904.20.00.00.23  - - 2,4,6 trinitrotoluen (TNT) - 20
2904.20.00.00.24  - - Dinitronaftalenler - 20
2904.20.00.00.25  - - 4-Nitrobiphenyl - 20
2904.20.00.00.28  - - Diğerleri - 20
2904.90  - Diğerleri:     
2904.90.40.00.00  - - Trikloronitrometan (klor pikrin) - 50
   - - Diğerleri    
   - - - Sülfohalojenlenmiş türevler    
2904.90.95.00.11  - - - - p-Toluensülfonil klorür (tos-Cl) - 50
2904.90.95.00.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri    
2904.90.95.00.21  - - - - Pentaklornitrobenzen (PCNB) - 50
2904.90.95.00.22  - - - - Nitrozobenzen - 50
2904.90.95.00.23  - - - - Nitrozotoluenler - 50
2904.90.95.00.24  - - - - Klornitrometan - 50
2904.90.95.00.25  - - - - Klornitrobenzenler - 50
2904.90.95.00.26  - - - - Klornitrotoluenler - 50
2904.90.95.00.27  - - - - Nitrobenzensülfonik asitler - 50
2904.90.95.00.28  - - - - Dietilenbenzensülfonik asitler - 50
2904.90.95.00.31  - - - - Nitrotoluensülfonik asitler - 50
2904.90.95.00.32  - - - - Dietilnitrotoluensülfonik asitler - 50
2904.90.95.00.33  - - - - Dikloretil-3-nitrofenilsülfon - 50
2904.90.95.00.34  - - - - Quintozene - 50
2904.90.95.00.35  - - - - Tecnazene - 50
2904.90.95.00.39  - - - - Diğerleri - 50
       
    II. ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ,     
        NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ    
       
29.05  Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,     
   nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - Doymuş monohidrik alkoller:    
2905.11  - - Metanol (metil alkol) :    
   - - - Saf metil alkol    
2905.11.00.10.11  - - - - Dökme olanlar - 50
2905.11.00.10.12  - - - - Ambalajlı olanlar - 50
   - - - Saf olmayan metil alkol (teknik)    
2905.11.00.20.11  - - - - Dökme olanlar - 50
2905.11.00.20.12  - - - - Ambalajlı olanlar - 50
2905.12  - - Propan-1-ol (propil alkol) ve propan-2-ol (izopropil alkol)    
2905.12.00.00.11  - - - Propil alkol - 50
2905.12.00.00.12  - - - İzopropil alkol - 50
2905.13.00.00.00  - - Butan-1-ol (n-butil alkol) - 50
2905.14  - - Diğer butanoller:    
2905.14.10.00.00  - - - 2-Metilpropan-2-ol (tert-bütilalkol) - 50
   - - - Diğerleri    
2905.14.90.00.11  - - - - İzobütil alkol - 50
2905.14.90.00.12  - - - - Sekonder bütil alkol - 50
2905.16  - - Oktanol (oktil alkol) ve izomerleri:    
2905.16.20.00.00  - - - Oktan - 2- ol - 50
   - - - Diğerleri    
2905.16.85.00.11  - - - - İzooktanol - 50
2905.16.85.00.19  - - - - Diğerleri - 50
2905.17  - - Dodekan-1-ol (lauril alkol), hekzadeka-1-ol (setil alkol) ve oktadekan-1-ol    
       (stearil alkol):    
2905.17.00.10.00  - - - Dodekan-1-ol (lauril alkol) - 50
   - - - hekzadeka-1-ol (setil alkol) ve oktadekan-1-ol (stearil alkol)    
2905.17.00.20.11  - - - - Setil alkol - 50
2905.17.00.20.12  - - - - Stearil alkol - 50
2905.19  - - Diğerleri:    
   - - - Metal alkoksitler    
2905.19.00.10.11  - - - - Sodyum metoksit - 15
2905.19.00.10.12  - - - - Sodyum etoksit - 15
2905.19.00.10.13  - - - - Aluminyum izopropoksit - 15
2905.19.00.10.19  - - - - Diğer metal alkoksitler - 15
   - - - Diğerleri    
2905.19.00.90.11  - - - - Desil alkol - 50
2905.19.00.90.12  - - - - İzodesil alkol - 50
2905.19.00.90.13  - - - - Nonil alkol - 50
2905.19.00.90.14  - - - - İzononil alkol - 50
2905.19.00.90.15  - - - - 3,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol) - 50
2905.19.00.90.16  - - - - Pentanol (amil alkol) ve izomerleri - 50
2905.19.00.90.18  - - - - Diğer doymuş monohidrik alkoller - 50
   - Doymamış monohidrik alkoller:    
2905.22  - - Asiklik terpen alkoller:    
   - - - Geraniol, nerol, sitronelol, linalol, rodinol:    
2905.22.00.00.11  - - - - Geraniol - 50
2905.22.00.00.12  - - - - Nerol - 50
2905.22.00.00.13  - - - - Sitronelol - 50
2905.22.00.00.14  - - - - Linalol - 50
2905.22.00.00.15  - - - - Rodinol - 50
   - - - Diğerleri:    
2905.22.00.00.21  - - - - Fitol - 50
2905.22.00.00.29  - - - - Diğerleri - 50
2905.29  - - Diğerleri:    
2905.29.10.00.00  - - - Alil alkol (propenol) - 50
   - - - Diğerleri :    
2905.29.90.10.00  - - - - Metal alkoksitleri - 15
2905.29.90.90.00  - - - - Diğerleri - 50
   - Dioller:    
2905.31.00.00.00  - - Etilen glikol (etandiol) - 50
2905.32.00.00.00  - - Propilen glikol (propan-1,2-diol) - 50
2905.39  - - Diğerleri:    
2905.39.20.00.00  - - - Bütan - 1,3-diol - 50
2905.39.25.00.00  - - - Bütan-1,4-diol  - 50
2905.39.30.00.00  - - - 2,4,7,9 - tetrametildec - 5 - yne - 4,7 - diol - 50
   - - - Diğerleri :    
2905.39.95.10.00  - - - - Metal  dialkoksitleri - 15
   - - - - Diğerleri    
2905.39.95.90.11  - - - - - Hekzilen glikol (2 -metilpentan -2,4 -diol) - 50
2905.39.95.90.19  - - - - - Diğerleri - 50
   - Diğer polihidrik alkoller:    
2905.41.00.00.00  - - 2 -Etil -2 -(hidroksimetil) propan -1,3 -diol (trimetilolpropan) - 50
2905.42.00.00.00  - - Pentaeritritol (pentaeritrit) - 15
2905.43.00.00.00  - - Mannitol - 50
2905.44  - - D -glusitol (sorbitol):    
   - - - Sulu çözelti halinde:    
2905.44.11.00.00  - - - - D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle    
            % 2 veya daha az mannitol içerenler - 50
2905.44.19.00.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri:    
2905.44.91.00.00  - - - - D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle    
             % 2 veya daha az mannitol içerenler - 50
2905.44.99.00.00  - - - - Diğerleri - 50
2905.45.00.00.00  - - Gliserol - 40
2905.49  - - Diğerleri:    
2905.49.00.10.00  - - - Metal  polialkoksitler - 15
   - - - Diğerleri:    
2905.49.00.90.10  - - - - Ksilitol - 50
2905.49.00.90.90  - - - - Diğerleri - 50
   - Asiklik alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış    
     veya nitrozolanmış türevleri:    
2905.51.00.00.00  - - Etiklorvinol (INN) - 50
2905.59  - - Diğerleri:    
2905.59.91.00.00  - - - 2,2-bis(bromometil)propandiol - 50
   - - - Diğerleri:    
2905.59.98.10.00  - - - - Kloralhidrat - 50
   - - - - Diğerleri    
   - - - - - Monohidrik alkollere ait oIanlar:    
2905.59.98.90.11  - - - - - - Triklor-tersiyer-bütil alkol - 50
2905.59.98.90.19  - - - - - - Diğerleri - 50
2905.59.98.90.99  - - - - - Diğerleri - 50
       
29.06 Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,     
  nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik:    
2906.11.00.00.00  - - Mentol - 35
2906.12  - - Siklohekzanol, metilsiklohekzanoller ve dimetilsiklohekza -    
       noller    
2906.12.00.00.11  - - - Siklohekzanol - 35
2906.12.00.00.12  - - - Metilsiklohekzanoller - 35
2906.12.00.00.13  - - - Dimetilsiklohekzanoller - 35
2906.13  - - Steroller ve inositoller :    
2906.13.10.00.00  - - - Steroller - 35
2906.13.90.00.00  - - - İnositoller - 35
2906.19  - - Diğerleri    
   - - - Terpin, terpinhidrat (terpinol) ve terpineoller    
2906.19.00.10.11  - - - - Terpin - 35
2906.19.00.10.12  - - - - Terpinhidrat (terpinol) - 35
2906.19.00.10.13  - - - - Terpineoller - 35
   - - - Borneol, izoborneol, santalol    
2906.19.00.20.11  - - - - Borneol (borneo kafurusu) - 50
2906.19.00.20.12  - - - - İzoborneol - 50
2906.19.00.20.13  - - - - Santalol - 50
2906.19.00.90.00  - - - Diğerleri - 35
   - Aromatik:    
2906.21.00.00.00  - - Benzil alkol - 50
2906.29  - - Diğerleri:    
   - - - Feniletil alkol, fenilpropil alkol ve tarçın alkol (sinnamil alkol)    
2906.29.00.10.11  - - - - Feniletil alkol ( 2-fenil etanol) - 50
2906.29.00.10.12  - - - - Fenilpropil alkol ( 3-fenil propanol) - 50
2906.29.00.10.13  - - - - Tarçın alkol (sinnamil alkol) - 50
   - - - Diğerleri :    
2906.29.00.90.11  - - - - Difenilmetanol ( difenilkarbinol, benzhidrol) - 35
2906.29.00.90.12  - - - - Trifenilmetanol ( trifenilkarbinol) - 35
2906.29.00.90.19  - - - - Diğerleri - 35
       
       
  III. FENOLLER, FENOL-ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ    
       SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ     
       TÜREVLERİ    
       
29.07 Fenoller; fenol-alkoller:    
   - Monofenoller:    
2907.11  - - Fenol (hidroksibenzen) ve tuzları :    
2907.11.00.10.00  - - - Fenol (hidroksibenzen,fenik asit) - 25
2907.11.00.20.00  - - - Fenol tuzları - 25
2907.12  - - Krezoller ve tuzları    
2907.12.00.10.00  - - - Krezoller - 25
2907.12.00.20.00  - - - Krezollerin tuzları - 25
2907.13  - - Oktilfenol, nonilfenol ve bunların izomerleri; bunların tuzları    
2907.13.00.00.11  - - - Oktilfenol ve izomerleri - 25
2907.13.00.00.12  - - - Nonilfenol ve izomerleri - 25
2907.13.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
2907.15  - - Naftoller ve tuzları :    
2907.15.10.00.00  - - - 1 - Naftol (Alfa naftol) - 25
   - - -  Diğerleri:     
2907.15.90.10.00  - - - - Beta naftol - 25
   - - - - Alfa naftol ve beta naftollerin tuzları    
2907.15.90.20.11  - - - - - Alfa naftol tuzları - 25
2907.15.90.20.12  - - - - - Beta naftol tuzları - 25
2907.19  - - Diğerleri:    
2907.19.10.00.00  - - - Ksilenoller ve tuzları - 25
   - - - Diğerleri    
2907.19.90.10.00  - - - -Timol - 25
  - - - -Diğerleri    
2907.19.90.90.11  - - - - -Karvakrol - 25
2907.19.90.90.19  - - - - -Diğerleri - 25
   - Polifenoller; fenol alkoller:    
2907.21  - - Rezorsinol ve tuzları :    
2907.21.00.10.00  - - - Rezorsinol - 25
2907.21.00.20.00  - - - Rezorsinol tuzları - 25
2907.22  - - Hidrokinon (kinol) ve tuzları :    
2907.22.00.10.00  - - - Hidrokinon - 25
2907.22.00.90.00  - - - Diğerleri - 25
2907.23  - - 4,4' -İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan) ve tuzları    
2907.23.00.00.11  - - - 4,4' -İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan) - 25
2907.23.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
2907.29.00  - - Diğerleri:    
   - - - Pirokatekol (pirokatein),hekzilrezorsinol,heptilrezorsinol,floroglisinol    
2907.29.00.10.11  - - - - Pirokatekol - 25
2907.29.00.10.12  - - - - Hekzilrezorsinol - 25
2907.29.00.10.13  - - - - Heptilrezorsinol - 25
2907.29.00.10.14  - - - - Floroglisinol - 25
2907.29.00.20.00  - - - Salisilik alkol (salijenin) - 25
   - - - Diğerleri    
2907.29.00.80.11  - - - - Pirogallol - 25
2907.29.00.80.12  - - - - 2,5-Dimetilhidroksikinon (2,5-dimetil-kinon) - 25
2907.29.00.80.13  - - - - Dihidroksinaftalenler - 25
2907.29.00.80.14  - - - - Dihidroksinaftalenlerin tuzları - 25
2907.29.00.80.19  - - - - Diğer polifenoller ve tuzları - 25
       
29.08 Fenollerin veya fenol-alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış,     
  nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - Sadece halojenli ikameleri ve bunların tuzlarını içeren türevler:    
2908.11.00.00.00  - - Pentaklorofenol (ISO) - 30
2908.19  - - Diğerleri:    
   - - - Bizmut tribromfenol ve p-Klor-m-krezol    
2908.19.00.10.11  - - - - Bizmut tribromfenol - 30
2908.19.00.10.12  - - - -P-Klor-m-krezol - 30
  - - - Diğerleri :   30
2908.19.00.90.11  - - - -o-Klorfenol - 30
2908.19.00.90.12  - - - - m-Klorfenol - 30
2908.19.00.90.13  - - - - p-Klorfenol - 30
2908.19.00.90.14  - - - -Klorhidrokinon - 30
2908.19.00.90.15  - - - - Pentaklorofenol tuzları ve bileşikleri - 30
2908.19.00.90.19  - - - -Diğerleri - 30
   - Diğerleri :    
2908.91.00.00.00  - - Dinoseb (ISO) ve tuzları - 30
2908.92.00.00.00  - - 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) ve tuzları - 30
2908.99  - - Diğerleri:    
   - - - Trinitrofenol (pikrik asit) ve mononitrofenol    
2908.99.00.10.11  - - - - Trinitrofenol (pikrik asit)  - 30
2908.99.00.10.12  - - - - Mononitrofenol - 30
   - - - Diğerleri:    
2908.99.00.90.12  - - - - Diğer dinitro-o-krezoller - 30
2908.99.00.90.13  - - - - Trinitroksilenoller - 30
2908.99.00.90.14  - - - - Nitrozonaftoller - 30
2908.99.00.90.15  - - - - Nitrozofenoller - 30
2908.99.00.90.16  - - - - Dinoterb - 30
2908.99.00.90.17  - - - - Diğer dinitrofenoller - 30
2908.99.00.90.29  - - - - Diğerleri - 30
       
       IV. ETERLER, ALKOL PEROKSİTLER, ETER PEROKSİTLER,     
  KETON PEROKSİTLER, ÜÇ HALKALI EPOKSİTLER,     
  ASETALLER VE YARI ASETALLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ,    
  SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ    
       
29.09 Eterler, eter -alkoller, eter -fenoller, eter -alkol -fenoller, alkol    
  peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak    
  belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş,     
  sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - Asiklik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro -    
     lanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
2909.11.00.00.00  - - Dietil eter (eter) - 25
2909.19  - - Diğerleri    
2909.19.10.00.00  - - - Tert-butil etil eter (etil-tertio-butil-eter, ETBE) - 25
   - - - Diğerleri  
2909.19.90.00.11  - - - - Diizopropil eter - 25
2909.19.90.00.12  - - - - Dibütil eter - 25
2909.19.90.00.13  - - - - Metil tersiyer bütil eter (MTBE) - 25
2909.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 25
2909.20  - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik eterler ve bunların halojen-    
     lenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :    
2909.20.00.10.00  - - Sineol (okaliptol) - 25
   - - Diğerleri    
2909.20.00.90.11  - - - Diklordietil eter - 25
2909.20.00.90.19  - - - Diğerleri - 25
2909.30  - Aromatik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro -    
     lanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
2909.30.10.00.00  - - Difenil eter - 60
   - - Bromlu türevler :    
2909.30.31.00.00  - - - Pentabromdifenil eter;1,2,4,5- tetrabrom- 3- 6- bis (pentabrom fenoksi)    
          benzen - 25
2909.30.35.00.00  - - - 1,2 - Bis (2,4,6 - Tribromofenoksi) etan [Akrilonitril - bütadien -     
          stiren (ABS) imaline mahsus] - 25
2909.30.38.00.00  - - - Diğerleri - 25
   - - Diğerleri :    
2909.30.90.10.00  - - - Anetol (p-propenilanisol) - 60
2909.30.90.20.00  - - - 2-Tert-bütil-5-metil-4,6-dinitroanisol (amber miski) - 50
   - - - Diğerleri    
2909.30.90.90.11  - - - - Dibenzil eter - 25
2909.30.90.90.12  - - - - Anisol (metil-fenil eter) - 25
2909.30.90.90.13  - - - - Nerolin - 25
2909.30.90.90.14  - - - - Nitrofen - 25
2909.30.90.90.18  - - - - Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri - 25
   - Eter alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış    
     veya nitrozolanmış türevleri:    
2909.41.00.00.00  - - 2,2' -oksidietanol (dietilen glikol, digol) - 25
2909.43  - - Etilen glikol veya dietilen glikolün monobütil eterleri    
2909.43.00.00.11  - - - Etilen glikolün monobütil eterleri (bütil glikol) - 25
2909.43.00.00.12  - - - Dietilen glikolünmonobütil eterleri - 25
2909.44  - - Etilen glikol veya dietilen glikolün diğer monoalkil eterleri    
2909.44.00.00.11  - - - Dietilen glikolün monoetil eteri (karbitol) - 25
2909.44.00.00.12  - - - Etilen glikol ve dietilen glikolün monofenil eterleri - 25
2909.44.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
2909.49  - - Diğerleri:    
2909.49.11.00.00  - - - 2 - (2 - Kloroetoksi) etanol - 25
   - - - Diğerleri    
2909.49.80.10.00  - - - - Anisil alkol - 60
   - - - - Diğerleri    
2909.49.80.90.11  - - - - - Trietilen glikol  - 25
2909.49.80.90.12  - - - - - Tetrametilen glikol  - 25
2909.49.80.90.19  - - - - - Diğerleri  - 25
2909.50  - Eter -fenoller, eter -alkol- fenoller ve bunların halojenlenmiş,    
     sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
2909.50.00.10.00  - - Öjenol, izoöjenol - 60
2909.50.00.20.00  - - Gliserin gayakol - 25
2909.50.00.30.00  - - Gayakol ve gayakol sülfonikasit potasyum tuzu (sülfo gayakol) - 25
2909.50.00.90.00  - - Diğerleri - 25
2909.60  - Alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler ve bunların    
     halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış     
     türevleri     
2909.60.00.00.11  - - Bütil peroksit - 25
2909.60.00.00.12  - - Metil etil keton peroksit - 25
2909.60.00.00.13  - - Dikumil peroksit - 25
2909.60.00.00.19  - - Diğerleri - 25
       
29.10 Üç halkalı epoksitler, epoksialkoller, epoksifenoller    
  ve epoksieterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolan -    
  mış veya nitrozolanmış türevleri:    
2910.10.00.00.00  - Oksiran (etilen oksit)  - 25
2910.20.00.00.00  - metiloksiran (propilen oksit)  - 25
2910.30.00.00.00  - 1 -klor -2,3 -epoksipropan (epiklorohidrin)  - 25
2910.40.00.00.00  - Dieldrin (ISO,INN) - 25
2910.90  - Diğerleri :    
2910.90.00.00.11  - - Endrin - 25
2910.90.00.00.19  - - Diğerleri - 25
       
2911.00 Asetaller ve yarı -asetaller (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun    
  olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya    
  nitrozolanmış türevleri :    
   - Metilal, dimetil asetal, dietil asetal    
2911.00.00.10.11  - - Metilal - 15
2911.00.00.10.12  - - Dimetil asetal - 15
2911.00.00.10.13  - - Dietil asetal - 15
2911.00.00.90.00  - Diğerleri - 15
       
                     V. ALDEHİT FONKSİYONLU BİLEŞİKLER    
       
29.12 Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın);    
  aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit:    
   - Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik aldehitler:    
2912.11.00.00.00  - - Metanal (formaldehit)  - 15
2912.12.00.00.00  - - Etanal (asetaldehit) - 15
2912.19  - - Diğerleri :    
   - - - Sitral, sitronelal    
2912.19.00.10.11  - - - - Sitral - 50
2912.19.00.10.12  - - - - Sitronelal - 50
   - - - Diğerleri    
2912.19.00.90.11  - - - - Akrolein (2-propenal) - 15
2912.19.00.90.12  - - - - Krotonaldehit (2-bütenal) - 15
2912.19.00.90.13  - - - - Metakrolein (2-metil, 2-propenal) - 15
2912.19.00.90.14  - - - - Diğerleri - 15
   - Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklik aldehitler:    
2912.21.00.00.00  - - Benzaldehit - 50
2912.29  - - Diğerleri:    
   - - - Tarçın aldehit (sinamikaldehit),alfa-amil-tarçın aldehit,fenilasetaldehit    
2912.29.00.10.11  - - - - Tarçın aldehit - 50
2912.29.00.10.12  - - - - Alfa-amil-tarçın aldehit - 50
2912.29.00.10.13  - - - - Fenilasetaldehit - 50
   - - - Diğerleri    
2912.29.00.90.11  - - - - Safranal - 15
2912.29.00.90.12  - - - - Siklostraller - 15
2912.29.00.90.19  - - - - Diğerleri - 15
   - Aldehit alkoller, Aldehit -eterler, aldehit -fenoller ve başka oksijen    
      fonksiyonlu grubu olan aldehitler:    
2912.41.00.00.00  - - Vanilin (4 -hidroksi -3 -metoksibenzaldehit) - 50
2912.42.00.00.00  - - Etil vanilin (3 -etoksi -4 -hidroksibenzaldehit) - 15
2912.49  - - Diğerleri :    
   - - - Salisilaldehit, anisaldehit    
2912.49.00.10.11  - - - - Salisilaldehit - 50
2912.49.00.10.12  - - - - Anisaldehit - 50
   - - - Diğerleri    
   - - - - Aldehit alkoller :    
2912.49.00.20.00  - - - - - Hidroksisitronelal - 50
   - - - - - Diğerleri:    
2912.49.00.30.11  - - - - - - Aldol - 15
2912.49.00.30.12  - - - - - - Glikolaldehit - 15
2912.49.00.30.19  - - - - - - Diğerleri - 15
   - - - - Diğerleri:    
2912.49.00.90.11  - - - - - Protokateşikaldehit (3,4-dihidroksibenzaldehit) - 15
2912.49.00.90.19  - - - - - Diğerleri - 15
2912.50  - Aldehitlerin siklik polimerleri    
2912.50.00.00.11  - - Trioksan (trioksi metilen) - 15
2912.50.00.00.12  - - Paraldehit - 15
2912.50.00.00.13  - - Metaldehit (kristal veya toz halinde) - 15
2912.50.00.00.19  - - Diğerleri - 15
2912.60.00.00.00  - Paraformaldehit - 15
       
2913.00 29.12 Pozisyonundaki ürünlerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro-     
  lanmış veya nitrozolanmış türevleri :    
2913.00.00.10.00  - Kloral (triklorasetaldehit) - 15
   - Diğerleri    
2913.00.00.90.11  - - 2-Nitrobenzaldehit - 15
2913.00.00.90.19  - - Diğerleri - 15
       
             VI. KETON FONKSİYONLU VEYA KİNON FONKSİYONLU     
                                          BİLEŞİKLER    
       
29.14 Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun ol -    
  masın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya    
  nitrozolanmış türevIeri :    
   - Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik ketonlar:    
2914.11.00.00.00  - - Aseton (propanon) - 25
2914.12.00.00.00  - - Butanon (metil etil keton) - 50
2914.13.00.00.00  - - 4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton) - 50
2914.19  - - Diğerleri:    
2914.19.10.00.00  - - - 5 - Metilhekzan - 2 - one - 50
   - - - Diğerleri    
2914.19.90.00.11  - - - - Diasetil - 50
2914.19.90.00.12  - - - - Asetilaseton - 50
2914.19.90.00.13  - - - - Asetonilaseton - 50
2914.19.90.00.14  - - - - Mezitil oksit - 50
2914.19.90.00.15  - - - - Foronlar - 50
2914.19.90.00.16  - - - - Pisoido iyonon - 50
2914.19.90.00.17  - - - - Pisoido metiliyonon - 50
2914.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 50
   - Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklanik, siklenik     
     veya sikloterpenik ketonlar:    
2914.22  - - Siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar    
2914.22.00.00.11  - - - Siklohekzanon - 50
2914.22.00.00.12  - - - Metilsiklohekzanonlar - 50
2914.23  - - İyononlar ve metil iyononlar    
2914.23.00.00.11  - - - Alfa iyonon - 50
2914.23.00.00.12  - - - Beta iyonon - 50
2914.23.00.00.13  - - - Metil iyononlar - 50
2914.29  - - Diğerleri    
2914.29.00.00.11  - - - Fenkon - 50
2914.29.00.00.12  - - - Karvon - 50
2914.29.00.00.13  - - - Jasmon - 50
2914.29.00.00.14  - - - Menton - 50
2914.29.00.00.15  - - - Siklopentanon (adip keton) - 50
2914.29.00.00.16  - - - Kamfor (kafuru) - 15
2914.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan aromatik ketonlar:    
2914.31.00.00.00  - - Fenilaseton (fenilpropan-2-one) - 50
2914.39  - - Diğerleri    
2914.39.00.00.11  - - - Metil naftil keton - 50
2914.39.00.00.12  - - - Asetofenon - 50
2914.39.00.00.13  - - - 4-İzobütilasetofenon - 50
2914.39.00.00.14  - - - Benzofenon - 50
2914.39.00.00.15  - - - 1-phenyl-2-propanone - 50
2914.39.00.00.16  - - - 3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone - 50
2914.39.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
2914.40  - Keton -alkoller ve keton -aldehitler    
2914.40.10.00.00  - - 4-hidroksi-4-metil pentan-2-one (diaseton alkol) - 50
2914.40.90.00.00  - - Diğerleri - 50
2914.50.00.00.00  - Keton -fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan    
     ketonlar - 50
   - Kinonlar:    
2914.61.00.00.00  - - Antrakinon - 50
2914.69  - - Diğerleri:    
2914.69.10.00.00  - - - 1,4-Naftokinon - 50
   - - - Diğerleri    
2914.69.90.00.11  - - - - Kinon (p-benzokinon) - 50
2914.69.90.00.13  - - - - 2-Metilantrakinon - 50
2914.69.90.00.14  - - - - Menadion (2-metil-1,4-naftakinon) - 50
2914.69.90.00.15  - - - - Alfahidroksiantrakinon - 50
2914.69.90.00.19  - - - - Diğerleri - 50
2914.70  - Halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış     
     türevler :    
2914.70.00.10.00  - - Kafuru bromür (bromkamfor) - 15
2914.70.00.20.00  - - Kafuru sülfonik asit sodyum tuzu - 50
2914.70.00.90.00  - - Diğerleri - 50
       
       VII. KARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN ANHİDRİTLERİ,     
             HALOJENÜRLERİ, PEROKSİTLERi VE PEROKSİASİTLERİ;     
             BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLAN-    
             MIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ    
       
29.15 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri,    
  halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlen -    
  miş , sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - Formik asit, tuzları ve esterleri:    
2915.11.00.00.00  - - Formik asit - 35
2915.12  - - Formik asitin tuzları    
2915.12.00.00.11  - - - Amonyum formiat - 35
2915.12.00.00.12  - - - Sodyum formiat - 35
2915.12.00.00.13  - - - Kalsiyum formiat - 35
2915.12.00.00.19  - - - Diğerleri - 35
2915.13  - - Formik asitin esterleri :    
2915.13.00.10.00  - - - Benzil, bornil,stronelil, jeranil, izobornil, linalil, mentil, feniletil,    
          rodinil ve terpenil formiatlar - 50
   - - - Diğerleri    
2915.13.00.90.11  - - - - Metil formiat - 35
2915.13.00.90.12  - - - - Etil formiat - 35
2915.13.00.90.19  - - - - Diğerleri - 35
   - Asetik asit ve tuzları; asetik anhidrit:    
2915.21  - - Asetik asit (sirke asidi)    
2915.21.00.00.11  - - - Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit) - 50
2915.21.00.00.12  - - - Ticari asetik asit - 50
2915.24.00.00.00  - - Asetik anhidrit - 35
2915.29  - - Diğerleri    
2915.29.00.10.00  - - - Sodyum asetat - 35
2915.29.00.20.00  - - - Kobalt asetat - 35
   - - - Diğerleri    
2915.29.00.90.11  - - - - Magnezyum asetat - 35
2915.29.00.90.12  - - - - Bakır, kurşun, demir asetatlar - 35
2915.29.00.90.13  - - - - Aluminyum asetat - 35
2915.29.00.90.19  - - - - Asetik asitin diğer tuzları - 35
   - Asetik asit esterleri:    
2915.31.00.00.00  - - Etil asetat - 35
2915.32.00.00.00  - - Vinil asetat - 35
2915.33.00.00.00  - - n -Bütil asetat - 35
2915.36.00.00.00  - - Dinoseb (ISO) asetat - 35
2915.39  - - Diğerleri:    
2915.39.00.10.00  - - - Propil asetat ve izopropil asetat - 35
   - - - Metil asetat, pentil asetat (amil asetat), izopentil asetat    
          (izoamil asetat) ve gliserin asetatlar:    
2915.39.00.30.11  - - - - Metil asetat - 35
2915.39.00.30.12  - - - - Pentil asetat - 35
2915.39.00.30.13  - - - - İzopentil asetat - 35
2915.39.00.30.14  - - - - Gliserin asetatlar - 35
   - - -  p -Tolil asetat, fenilpropil asetatlar, benzil asetat, rodinil asetat,    
           santalil asetat ve feniletan -1,2 -diolün asetatları :    
   - - - - Benzil asetat, rodinil asetat, santalil asetat ve fenil propil asetat:    
2915.39.00.51.11  - - - - - Benzil asetat - 50
2915.39.00.51.12  - - - - - Rodinil asetat - 50
2915.39.00.51.13  - - - - - Santalil asetat - 50
2915.39.00.51.14  - - - - - Fenil propil asetat - 50
2915.39.00.59.00  - - - - Diğerleri - 35
   - - - Diğerleri :    
   - - - - p-Krezil asetat, fenil glikol asetat, bornil, stronelil,jeranil,izobornil,    
            linalil,nolil,oktil,terpenil asetatlar:    
2915.39.00.91.11  - - - - - p-Krezil asetat - 50
2915.39.00.91.12  - - - - - Fenil glikol asetat - 50
2915.39.00.91.13  - - - - - Bornil asetat - 50
2915.39.00.91.14  - - - - - Stronelil asetat - 50
2915.39.00.91.15  - - - - - Jeranil asetat - 50
2915.39.00.91.16  - - - - - İzobornil asetat - 50
2915.39.00.91.17  - - - - - Linalil asetat - 50
2915.39.00.91.18  - - - - - Nolil asetat - 50
2915.39.00.91.21  - - - - - Oktil asetat - 50
2915.39.00.91.22  - - - - - Terpenil asetatlar - 50
2915.39.00.92.00  - - - - İzobütil asetat - 35
   - - - - Diğerleri:    
2915.39.00.99.11  - - - - - 2-Etoksietil asetat - 35
2915.39.00.99.12  - - - - - Siklohekzil asetat - 35
2915.39.00.99.13  - - - - - 2-Etil hekzil asetat - 35
2915.39.00.99.14  - - - - - Ethylidene di acetate - 35
2915.39.00.99.19  - - - - - Diğerleri - 35
2915.40  - Mono - di - veya trikloroasetik asitler, bunların tuzları, esterleri :    
2915.40.00.00.11  - - Monoklor asetik asit (klorasetik asit) - 35
2915.40.00.00.12  - - Diklor asetik asit - 35
2915.40.00.00.13  - - Triklor asetik asit - 35
2915.40.00.00.14  - - Klor asetik asit sodyum tuzu - 35
2915.40.00.00.19  - - Diğer tuzları ve esterleri - 35
2915.50  - Propionik asit tuzları ve esterleri :    
2915.50.00.00.11  - - Propionik asit - 35
2915.50.00.00.12  - - Sodyum propionat - 35
2915.50.00.00.13  - - Kalsiyum propionat - 35
2915.50.00.00.14  - - Bütil propionat - 35
2915.50.00.00.19  - - Propionik asitin diğer tuzları ve esterleri - 35
2915.60  - Butanoik asitler, pentanoik asitler, bunların tuzları ve esterleri:    
   - - Butanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri :    
2915.60.11.00.00  - - - 1 - İzopropil - 2,2 dimetiltrimetilen diizobütirat - 35
   - - - Diğerleri    
2915.60.19.00.11  - - - - Butirik asit - 35
2915.60.19.00.12  - - - - İzobutirik asit - 35
2915.60.19.00.13  - - - - Sodyum butirat - 35
2915.60.19.00.14  - - - - Etil butirat - 35
2915.60.19.00.15  - - - - Amil butirat - 35
2915.60.19.00.16  - - - - Benzil butirat - 35
2915.60.19.00.19  - - - - Butirik asitlerin diğer tuzları ve esterleri - 35
   - -  Pentanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri :    
2915.60.90.10.00  - - - Amil,benzil ,bornil, butil, stronelil, etil,jeranil, propil ve rodinil     
          valeryatlar - 50
2915.60.90.20.00  - - - Mantil  (mentol) valeryat - 50
   - - - Diğerleri :    
2915.60.90.90.11  - - - - Valerik asit - 35
2915.60.90.90.12  - - - - İzovalerik asit - 35
2915.60.90.90.13  - - - - Sodyum valerat - 35
2915.60.90.90.19  - - - - Diğerleri - 35
2915.70  - Palmitik asit, stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri:    
   - - Palmitik asit ve bunların tuzları ve esterleri:    
2915.70.40.10.00  - - - Palmitik asit - 35
   - - - Palmitik asit tuzları ve esterleri    
2915.70.40.90.11  - - - - Sodyum palmitat - 35
2915.70.40.90.12  - - - - Kalsiyum palmitat - 35
2915.70.40.90.13  - - - - Aluminyum palmitat - 35
2915.70.40.90.14  - - - - İzopropil palmitat - 35
2915.70.40.90.19  - - - - Palmitik asitin diğer tuzları ve esterleri - 35
   - - Stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri :    
   - - - Stearik asit esterleri :    
2915.70.50.10.11  - - - - Etil stearat - 35
2915.70.50.10.12  - - - - İzopropil stearat - 35
2915.70.50.10.13  - - - - Bütil stearat - 35
2915.70.50.10.14  - - - - Glikol stearat - 35
2915.70.50.10.15  - - - - Stearik asitin diğer esterleri - 35
2915.70.50.20.00  - - - Stearik asit - 35
   - - - Stearik asit tuzları :    
2915.70.50.30.11  - - - - Potasyum stearat - 35
2915.70.50.30.12  - - - - Sodyum stearat - 35
2915.70.50.30.13  - - - - Magnezyum stearat - 35
2915.70.50.30.14  - - - - Kalsiyum stearat - 35
2915.70.50.30.15  - - - - Çinko stearat - 35
2915.70.50.30.16  - - - - Aluminyum stearat - 35
2915.70.50.30.17  - - - - Kurşun stearat - 35
2915.70.50.30.18  - - - - Stearik asitin diğer tuzları - 35
2915.90  - Diğerleri:    
2915.90.30.00.00  - - Laurik asit ve bunların tuzları ve esterleri - 35
   - - Diğerleri :    
2915.90.70.00.31  - - - Asetil klorür - 35
2915.90.70.00.32  - - - Triflor asetik asit - 35
2915.90.70.00.33  - - - Florasetil klorür - 35
2915.90.70.00.34  - - - Kaproik asit (hekzanoik asit) - 35
2915.90.70.00.35  - - - Kaprilik asit (oktanoik asit) - 35
2915.90.70.00.36  - - - Kaprik asit (dekanoik asit) - 35
2915.90.70.00.37  - - - Miristik asit (tetra dekanik asit) - 35
2915.90.70.00.38  - - - Araşidik asit (aykosanoik asit) - 35
2915.90.70.00.41  - - - Metilbromasetat - 35
2915.90.70.00.42  - - - Etilbromasetat - 35
2915.90.70.00.43  - - - Propilbromasetat - 35
2915.90.70.00.44  - - - Butilbromasetat - 35
2915.90.70.00.45  - - - Bromo asetik asit - 35
2915.90.70.00.49  - - - Diğerleri - 35
       
29.16 Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik     
  asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve perok-    
  si asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya    
  nitrozolanmış türevleri:    
   - Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri,     
     halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:    
2916.11  - - Akrilik asit ve tuzları:    
2916.11.00.10.00  - - - Akrilik asit - 35
2916.11.00.20.00  - - - Akrilik asitin tuzları - 35
2916.12  - - Akrilik asitin esterleri :    
2916.12.00.00.11  - - - Metil akrilat - 35
2916.12.00.00.12  - - - Etil akrilat - 35
2916.12.00.00.13  - - - Butil akrilat - 35
2916.12.00.00.19  - - - Akrilik asitin diğer esterleri - 35
2916.13  - - Metakrilik asit ve tuzları :    
2916.13.00.00.11  - - - Metakrilik asit - 35
2916.13.00.00.12  - - - Metakrilik asit  tuzları - 35
2916.14  - - Metakrilik asit esterleri :    
2916.14.00.00.11  - - - Metil metakrilat - 35
2916.14.00.00.12  - - - Etil metakrilat - 35
2916.14.00.00.13  - - - Butil metakrilat - 35
2916.14.00.00.19  - - - Metakrilik asitin diğer esterleri  - 35
2916.15  - - Oleik, Iinoleik ve linolenik asitler, bunların tuzları ve esterleri :    
2916.15.00.10.00  - - - Oleik asit - 30
   - - - Diğerleri :    
2916.15.00.90.11  - - - - Linoleik asit - 35
2916.15.00.90.12  - - - - Linolenik asit - 35
2916.15.00.90.13  - - - - Sodyum oleat - 35
2916.15.00.90.14  - - - - Sodyum linolenat - 35
2916.15.00.90.15  - - - - Potasyum oleat - 35
2916.15.00.90.16  - - - - Potasyum linolenat - 35
2916.15.00.90.19  - - - - Oleik, linoleik ve linolenik asitin diğer tuz ve esterleri - 35
2916.16.00.00.00  - - Binapakril (ISO) - 35
2916.19  - - Diğerleri:    
   - - - Undekanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri    
2916.19.10.00.11  - - - - Undekanoik asitler - 35
2916.19.10.00.13  - - - - Çinko undekonoat - 35
2916.19.10.00.19  - - - - Undekanoik asitlerin diğer  tuzları ve esterleri - 35
2916.19.40.00.00  - - - Krotonik asit - 35
   - - - Diğerleri :    
2916.19.95.10.00  - - - - Sorbik asit (2,4 -hekzadienoik asit) - 35
2916.19.95.90.00  - - - - Diğerleri - 35
2916.20  - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik monokarboksilik asitler,    
     bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri     
     ve bunların türevleri :    
2916.20.00.00.11  - - Siklohekzan karboksilik asit - 35
2916.20.00.00.12  - - Siklopentenil asetik asit - 35
2916.20.00.00.13  - - Permetrin - 35
2916.20.00.00.18  - - Diğerleri - 35
   - Aromatik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, haloje-    
     nürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:    
2916.31  - - Benzoik asit, tuzları ve esterleri :    
2916.31.00.10.00  - - - Metil, etil, propil,butil,amil benzoatlar - 50
   - - - Diğerleri    
2916.31.00.90.11  - - - - Benzoik asit - 35
2916.31.00.90.12  - - - - Sodyum benzoat - 35
2916.31.00.90.13  - - - - Benzil benzoat - 35
2916.31.00.90.19  - - - - Benzoik asitin diğer tuz ve esterleri - 35
2916.32  - - Benzoil peroksit ve benzoil klorür:    
2916.32.00.10.00  - - - Benzoil peroksit (dibenzoil peroksit) - 35
2916.32.00.20.00  - - - Benzoil klorür - 35
2916.34.00.00.00  - - Fenilasetik asit ve tuzları  - 35
2916.39  - - Diğerleri :    
2916.39.10.00.00  - - - Fenilasetik asitin esterleri - 35
   - - - Diğerleri:    
2916.39.90.10.00  - - - - Tarçın asitinin metil, etil, propil, butil, fenil etil esterleri - 50
   - - - - Diğerleri :    
2916.39.90.90.11  - - - - - Tarçın asiti (sinamik asit) - 35
2916.39.90.90.12  - - - - - Tarçın asitinin sodyum tuzu - 35
2916.39.90.90.13  - - - - - Tarçın asitinin potasyum tuzu - 35
2916.39.90.90.14  - - - - - Nitro benzoik asitler ve klorürleri - 35
2916.39.90.90.15  - - - - - Klor benzoik asitler ve klorürleri - 35
2916.39.90.90.19  - - - - - Diğerleri - 35
       
29.17 Polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, perok-     
  sitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,    
  nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - Asiklik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürle-    
     ri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:    
2917.11  - - Okzalik asit, tuzları ve esterleri    
2917.11.00.10.00  - - - Okzalik asit - 30
   - - - Okzalik asitin tuzları ve esterleri :    
2917.11.00.90.11  - - - - Amonyum okzalat - 30
2917.11.00.90.12  - - - - Potasyum okzalat - 30
2917.11.00.90.13  - - - - Sodyum okzalat - 30
2917.11.00.90.19  - - - - Okzalik asitin diğer tuzları - 30
2917.11.00.90.21  - - - - Dimetil okzalat - 30
2917.11.00.90.22  - - - - Dietil okzalat - 30
2917.11.00.90.29  - - - - Okzalik asitin diğer esterleri - 30
2917.12  - - Adipik asit, tuzları ve esterleri:    
   - - - Adipik asit ve tuzları    
2917.12.00.00.11  - - - - Adipik asit  - 30
2917.12.00.00.12  - - - - Adipik asitin tuzları - 30
2917.12.00.00.21  - - - Adipik asitin esterleri - 30
2917.13  - - Azelaik asit, sebasik asit, bunların tuzları ve esterleri:    
2917.13.10.00.00  - - - Sebasik asit - 30
   - - - Diğerleri :    
2917.13.90.00.11  - - - - Azelaik asit - 30
2917.13.90.00.13  - - - - Azelaik asit tuzları ve esterleri - 30
2917.13.90.00.15  - - - - Sebasik asit tuzları ve esterleri - 30
2917.14.00.00.00  - - Maleik anhidrit - 30
2917.19  - - Diğerleri:    
   - - - Malonik asit tuzları ve esterleri :    
2917.19.10.00.11  - - - - Malonik asit - 30
2917.19.10.00.12  - - - - Malonik asit tuzları - 30
2917.19.10.00.13  - - - - Dietil malonat - 30
2917.19.10.00.19  - - - - Malonik asitin diğer esterleri - 30
   - - - Diğerleri :    
2917.19.90.00.11  - - - - Maleik asit - 30
2917.19.90.00.12  - - - - Süksinik asit - 30
2917.19.90.00.13  - - - - Glutarik asit  - 30
2917.19.90.00.19  - - - - Diğer asiklik polikarboksilik asitler - 30
2917.20.00.00.00  - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik polikarboksilik asitler,    
     bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri     
     ve bunların türevleri - 30
   - Aromatik polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri,    
     peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:    
2917.32.00.00.00  - - Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat) - 30
2917.33.00.00.00  - - Dinonil ve didesil ortoftalatlar (dinonil ve didesil ftalatlar) - 30
2917.34  - - Ortoftalik (ftalik) asitin diğer esterleri :    
2917.34.00.00.11  - - - Dimetil ftalat - 30
2917.34.00.00.12  - - - Dietil ftalat - 30
2917.34.00.00.19  - - - Diğerleri - 30
2917.35.00.00.00  - - Ftalik anhidrit - 30
2917.36  - - Tereftalik asit ve tuzları :    
2917.36.00.00.11  - - - Tereftalik asit  - 30
2917.36.00.00.12  - - - Tereftalik asitin sodyum tuzu - 30
2917.36.00.00.19  - - - Tereftalik asitin diğer tuzları  - 30
2917.37.00.00.00  - - Dimetil tereftalat - 30
2917.39  - - Diğerleri:    
2917.39.20.00.00  - - - Tetrabromoftalik asidin ester veya anhidriti; benzen-1,2,4-trikarboksilik     
          asit; izoftaloil diklorür (ağırlık itibariyle % 0,8 veya daha az tereftaloil     
           diklorür içeren) ; naftalen-1,4,5,8 tetrakarboksilik asit;   
           tetra kloroftalik anhidrit;  sodyum 3,5- bis ( metoksikarbonil) benzensülfonat - 30
   - - - Diğerleri:  
2917.39.95.10.00  - - - - o-Ftalik asit (Ftalik asit) - 30
   - - - - Diğerleri    
2917.39.95.90.11  - - - - - İzoftalik asit tuzları ve esterleri - 30
2917.39.95.90.12  - - - - - Tereftalik asitin diğer esterleri - 30
2917.39.95.90.19  - - - - - Diğer aromatik polikarboksilik asitler - 30
       
29.18 Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bun-    
  ların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri;     
  bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veva nitrozo-    
  lanmış türevleri:    
   - Alkol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu    
    grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri    
     peroksitleri ve peroksiasitleri ve bunların türevleri:    
2918.11  - - Laktik asit, tuzları ve esterleri :    
2918.11.00.00.11  - - - Laktik asit - 15
2918.11.00.00.12  - - - Kalsiyum laktat - 15
2918.11.00.00.13  - - - Sodyum laktat - 15
2918.11.00.00.19  - - - Laktik asitin diğer tuzları - 15
2918.11.00.00.21  - - - Etil laktat - 15
2918.11.00.00.22  - - - Butil laktat - 15
2918.11.00.00.29  - - - Laktik asitin diğer esterleri - 15
2918.12.00.00.00  - - Tartarik asit - 30
2918.13  - - Tartarik asitin tuzları ve esterleri :    
   - - - Potasyum tartarat, potasyum bitartarat ( krem tartarat)    
2918.13.00.10.11  - - - - Potasyum tartarat (saf) - 40
2918.13.00.10.12  - - - - Potasyum bitartarat ( krem tartarat) (saf) - 40
   - - - Diğerleri    
2918.13.00.90.11  - - - - Sodyum tartarat - 15
2918.13.00.90.12  - - - - Demir II tartarat - 15
2918.13.00.90.13  - - - - Kalsiyum tartarat - 15
2918.13.00.90.19  - - - - Tartarik asitin diğer tuzları - 15
2918.13.00.90.21  - - - - Etil tartarat - 15
2918.13.00.90.29  - - - - Tartarik asitin diğer esterleri - 15
2918.14.00.00.00  - - Sitrik asit - 30
2918.15  - - Sitrik asitin tuzları ve esterleri :    
   - - - Magnezyum sitrat, demir sitrat    
2918.15.00.10.11  - - - - Magnezyum sitrat - 25
2918.15.00.10.12  - - - - Demir sitrat - 25
   - - - Diğerleri    
2918.15.00.90.11  - - - - Sodyum sitrat - 15
2918.15.00.90.12  - - - - Potasyum sitrat - 15
2918.15.00.90.19  - - - - Sitrik asitin diğer tuzları - 15
2918.15.00.90.21  - - - - Trietil sitrat - 15
2918.15.00.90.22  - - - - Tributil sitrat - 15
2918.15.00.90.29  - - - - Sitrik asitin diğer esterleri - 15
2918.16  - - Glukonik asit, tuzları ve esterleri :    
2918.16.00.00.11  - - - Glukonik asit - 15
2918.16.00.00.12  - - - Kalsiyum glukonat - 15
2918.16.00.00.13  - - - Sodyum glukonat - 15
2918.16.00.00.14  - - - Potasyum glukonat - 15
2918.16.00.00.19  - - - Glukonik asitin diğer tuzları - 15
2918.16.00.00.21  - - - Glukonik asit esterleri - 15
2918.18.00.00.00  - - Klorobenzilat (ISO) - 15
2918.19  - - Diğerleri:    
2918.19.30.00.00  - - - Kolik asit, 3-alfa, 12-alfa-dihodroksi-5-beta-kolan-24-oik asit      
          (deoksikolik asit) ve bunların tuzları ve esterleri - 15
2918.19.40.00.00  - - - 2,2 - Bis (hidroksimetil) propiyonik asit - 15
2918.19.50.00.00  - - - 2,2-Difenil-2-hidroksi asetik asit (benzilik asit) - 15
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Fenil glikolik asit (mandelik asit), tuzları ve esterleri:    
2918.19.98.10.11  - - - - -  Sodyum fenil glikolat - 15
2918.19.98.10.12  - - - - - Kalsiyum fenil glikolat - 15
2918.19.98.10.13  - - - - - Fenil glikolik asitin diğer tuzları - 15
2918.19.98.10.14  - - - - - Fenil glikolik asitin esterleri - 15
2918.19.98.20.00  - - - - Malik asit, tuzları ve esterleri - 15
2918.19.98.90.00  - - - - Diğerleri - 15
   - Fenol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu     
     grubu olmayan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halo-    
     jenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:    
2918.21  - - Salisilik asit ve tuzları :    
2918.21.00.00.11  - - - Salisilik asit - 15
2918.21.00.00.12  - - - Sodyum salisilat - 15
2918.21.00.00.19  - - - Salisilik asitin diğer tuzları - 15
2918.22  - - o - Asetilsalisilik asit, tuzları ve esterleri :    
2918.22.00.10.00  - - - o - Asetilsalisilik asit  - 15
   - - - Diğerleri :    
2918.22.00.90.11  - - - - Asetilsalisilik asit sodyum tuzu - 15
2918.22.00.90.19  - - - - Asetilsalisilik asitin diğer tuzları - 15
2918.22.00.90.21  - - - - Asetilsalisilik asit esterleri - 15
2918.23  - - Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları:    
2918.23.00.10.00  - - - Etil, propil, butil, amil, benzil, stronelil, geranil ve rodinil salisilatlar - 50
   - - - Diğerleri :    
2918.23.00.90.11  - - - - Metil salisilat  - 15
2918.23.00.90.12  - - - - Fenil salisilat (salol) - 15
2918.23.00.90.19  - - - - Diğerleri - 15
2918.29  - - Diğerleri:    
   - - - SüIfosalisilik asitler, hidroksinaftoik asitler; bunların tuzları    
          ve esterleri :    
2918.29.00.10.11  - - - - Sülfosalisilik asitler, tuzları ve esterleri - 15
2918.29.00.10.12  - - - - Hidroksinaftonik asitler, tuzları ve esterleri - 15
   - - - p -Hidroksibenzoik asit (4 -hidroksibenzoik asit) tuzları ve esterleri :    
2918.29.00.30.11  - - - - p -Hidroksibenzoik asit (4 -hidroksibenzoik asit) - 15
2918.29.00.30.12  - - - - Sodyum p-hidroksi benzoat - 15
2918.29.00.30.19  - - - - p -Hidroksibenzoik asitin diğer tuzları - 15
2918.29.00.30.21  - - - - Metil p-hidroksi benzoat - 15
2918.29.00.30.22  - - - - Etil p-hidroksi benzoat - 15
2918.29.00.30.23  - - - - Propil p-hidroksi benzoat - 15
2918.29.00.30.29  - - - - p -Hidroksibenzoik asitin diğer esterleri - 15
2918.29.00.30.99  - - - - Diğerleri  - 15
   - - - Diğerleri :    
   - - - - Gallik asit (3,4,5 - trihidroksibenzoik asit), tuzları ve esterleri :    
2918.29.00.81.11  - - - - - Gallik asit - 15
2918.29.00.81.12  - - - - - Sodyum gallait - 15
2918.29.00.81.13  - - - - - Bazik bizmut gallat - 15
2918.29.00.81.19  - - - - - Gallik asitin diğer tuzları - 15
2918.29.00.81.21  - - - - - Metil gallat - 15
2918.29.00.81.22  - - - - - Propil gallat - 15
2918.29.00.81.29  - - - - - Gallik asitin diğer esterleri - 15
   - - - - Diğerleri :    
2918.29.00.89.11  - - - - - Krezotik asitler, tuzları ve esterleri - 15
2918.29.00.89.19  - - - - - Diğerleri - 15
       
2918.30  - Aldehit veya keton fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen     
     fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidrit-    
     leri,halojenürleri,peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların     
     türevleri    
2918.30.00.00.11  - - Aldehit gruplu karboksilik asitler - 15
2918.30.00.00.12  - - Aldehit gruplu karboksilik asit tuzları - 15
2918.30.00.00.13  - - Aldehit gruplu karboksilik asit esterleri - 15
2918.30.00.00.14  - - Keton gruplu karboksilik asitler - 15
2918.30.00.00.15  - - Keton gruplu karboksilik asit tuzları - 15
2918.30.00.00.16  - - Etil aseto asetat - 15
2918.30.00.00.19  - - Keton gruplu karboksilik asitlerin diğer esterleri - 15
2918.30.00.00.29  - - Diğerleri - 15
   - Diğerleri :    
2918.91.00.00.00  - - 2,4,5-T (ISO)(2,4,5- trikloropenoksiasetik asit), bunun tuzları ve    
        esterleri - 15
2918.99  - - Diğerleri:    
2918.99.40.00.00  - - - 2,6-Dimetoksibenzoik asit; dicamba (ISO); sodyum fenoksiasetat - 15
   - - - Diğerleri :    
2918.99.90.00.11  - - - - Anezik asit - 15
2918.99.90.00.12  - - - - Kalsiyum laktobiyonat - 15
2918.99.90.00.13  - - - - Kalsiyum galaktaglukonat - 15
2918.99.90.00.14  - - - - Misoprostol - 15
2918.99.90.00.19  - - - - Diğerleri - 15
       
       
  VIII. AMETALLERİN İNORGANİK ASİTLERİNİN ESTERLERİ VE     
       TUZLARI VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ,     
       NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ    
       
29.19 Fosforik esterler ve bunların tuzları (lakto fosfatlar dahil);    
  bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya     
  nitrozolanmış türevleri :    
2919.10.00.00.00  - Tris (2,3 dibromopropil) fosfat - 25
2919.90  - Diğerleri:    
   - - Tritolil fosfatlar, trifenil fosfat ve tribütil fosfatlar :    
2919.90.00.10.11  - - - Tribütil fosfatlar - 25
2919.90.00.10.12  - - - Trifenil fosfatlar - 25
2919.90.00.10.13  - - - Tritolil fosfatlar - 25
2919.90.00.20.00  - - Triksilil fosfatlar ve tris (2-klor etil) fosfat - 25
   - - Diğerleri :    
2919.90.00.90.11  - - - Gliserin fosforik asitler - 25
2919.90.00.90.12  - - - Sodyum gliserin fosfat - 25
2919.90.00.90.13  - - - Kalsiyum gliserin fosfat - 25
2919.90.00.90.14  - - - Gayakol fosfat (o-metoksifenil fosfat) - 25
2919.90.00.90.15  - - - İnozitolhekzafosforik asit ( fitik asit) - 25
2919.90.00.90.16  - - - Sodyum inozitolhekzofosfat - 25
2919.90.00.90.17  - - - Kalsiyum inozitolhekzofosfat  - 25
2919.90.00.90.18  - - - Kalsiyum laktofosfat - 25
2919.90.00.90.21  - - - Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat) - 25
2919.90.00.90.29  - - - Diğerleri - 25
       
29.20 Ametallerin diğer inorganik asitlerinin esterleri (hidrojen    
  halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzları;    
   bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya    
   nitrozolanmış türevleri:    
   - Tiyofosforik esterler (fosfortiyoatlar) ve bunların tuzları; bunların    
     halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış     
     türevleri    
2920.11.00.00.00  - - Paratiyon(ISO) ve paratiyon- metil (ISO) (metil-paratiyon) - 15
   - - Diğerleri :    
2920.19.00.00.11  - - - Tiyofosforik asit esterleri - 15
2920.19.00.00.12  - - - Tiyofosforik asit esterlerinin tuzları - 15
2920.19.00.00.19  - - - Diğerleri - 15
2920.90  - Diğerleri:    
   - - Sülfirik esterler, karbonik esterler ve bunların tuzları ve bunların    
        halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - - - Sülfirik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş,     
          sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :    
2920.90.10.11.11  - - - - Metilhidrojen sülfat - 15
2920.90.10.11.12  - - - - Dimetil sülfat - 15
2920.90.10.11.13  - - - - Dietil sülfat - 15
2920.90.10.11.19  - - - - Diğerleri - 15
   - - - Karbonik esterler ve tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,    
          nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
2920.90.10.12.00  - - - - Gayakol karbonat - 20
   - - - - Diğerleri :    
2920.90.10.19.11  - - - - - Dietil karbonat - 20
2920.90.10.19.12  - - - - - Tetraetil ortokarbonat - 20
2920.90.10.19.19  - - - - - Diğerleri - 20
2920.90.20.00.00  - - Dimetil fosfonat (dimetil fosfit)  - 15
2920.90.30.00.00  - - Trimetil fosfit (trimetoksi fosfin) - 15
2920.90.40.00.00  - - Trietil fosfit  - 15
2920.90.50.00.00  - - Dietil fosfonat (dietil hidrojenfosfit) (dietil fosfit)  - 15
   - - Diğer ürünler :    
   - - - Nitro ve nitrik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş,     
          sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :    
   - - - - Amil nitrit, amil nitrat ve trinitrin (çözelti)    
2920.90.85.11.11  - - - - - Amil nitrit - 15
2920.90.85.11.12  - - - - - Amil nitrat  - 15
2920.90.85.11.13  - - - - - Trinitrin (çözelti) - 15
   - - - - Diğerleri    
2920.90.85.19.11  - - - - - Nitronun diğer esterleri - 15
2920.90.85.19.12  - - - - - Dietilen glikol dinitrat - 15
2920.90.85.19.13  - - - - - İsosorbit dinitrat - 15
2920.90.85.19.14  - - - - - Nitrogliserin ( gliserin trinitrat) - 15
2920.90.85.19.15  - - - - - Tetranitropenta eritritol ( pentrit) - 15
2920.90.85.19.19  - - - - - Nitrikin diğer esterleri - 15
2920.90.85.90.00  - - - Diğerleri - 15
       
                              IX. AZOTLU BİLEŞİKLER    
       
29.21 Amin gruplu bileşikler:    
   - Asiklik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları:    
2921.11  - - Metilamin, dimetilamin, trimetilamin ve bunların tuzları:    
   - - - Metilamin,dimetilamin ve trimetilamin :    
2921.11.00.00.11  - - - - Metilamin kg met.am 15
2921.11.00.00.12  - - - - Dimetilamin kg met.am 15
2921.11.00.00.13  - - - - Trimetilamin kg met.am 15
   - - - Metilamin,dimetilamin ve trimetilaminin tuzları :    
2921.11.00.00.21  - - - - Metilamin hidroklorür kg met.am 15
2921.11.00.00.22  - - - - Dimetilamin hidroklorür kg met.am 15
2921.11.00.00.23  - - - - Trimetilamin hidroklorür kg met.am 15
2921.11.00.00.24  - - - - Metilamin,dimetilamin ve trimetilaminin diğer tuzları kg met.am 15
2921.19  - - Diğerleri:    
2921.19.40.00.00  - - - 1,1,3,3 - Tetrametilbütilamin - 15
2921.19.50.00.00  - - - Dietilamin ve tuzları - 15
   - - - 2-(N,N-Dietilamino)etil klorür hidroklorür, 2-(N,N-diizopropilamino)etil    
         klorür hidroklorür ve 2-(N,N-dimetilamino)etil klorür hidroklorür:    
2921.19.60.00.11  - - - - 2-(N,N-Dietilamino)etil klorür hidroklorür - 15
2921.19.60.00.12  - - - - 2-(N,N-diizopropilamino)etil  klorür hidroklorür - 15
2921.19.60.00.13  - - - - 2-(N,N-dimetilamino)etil klorür hidroklorür - 15
   - - - Diğerleri :    
   - - - - Trietilamin ve tuzları :    
2921.19.99.00.11  - - - - - Trietilamin - 15
2921.19.99.00.12  - - - - - Trietilamin hidroklorür - 15
2921.19.99.00.19  - - - - - Trietilaminin diğer tuzları - 15
   - - - - İzopropilamin ve tuzları :    
2921.19.99.00.21  - - - - - İzopropilamin - 15
2921.19.99.00.22  - - - - - İzopropilamin  hidroklorür - 15
2921.19.99.00.29  - - - - - İzopropilaminin diğer tuzları - 15
2921.19.99.00.31  - - - - Dimetilnitrozoamin - 15
2921.19.99.00.32  - - - - Alilizopropilamin - 15
2921.19.99.00.33  - - - - HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin) - 15
2921.19.99.00.34  - - - - HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin) - 15
2921.19.99.00.35  - - - - HN 3 (tris (2-kloretil) amin) - 15
   - - - - N,N Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) 2-chloroethyl-    
            aminler ve bunların  protonlanmış tuzları :    
2921.19.99.00.41  - - - - - N, N - Diizopropilaminoetil - 2 - klorür - 15
2921.19.99.00.49  - - - - - Diğerleri - 15
2921.19.99.00.59  - - - - Diğer asiklik monoaminler - 15
   - Asiklik poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:    
2921.21  - - Etilendiamin ve tuzları :    
2921.21.00.00.11  - - - Etilendiamin - 15
2921.21.00.00.12  - - - Etilendiaminin tuzları - 15
2921.22  - - Hekzametilendiamin ve tuzları :    
2921.22.00.00.11  - - - Hekzametilendiamin - 15
2921.22.00.00.12  - - - Hekzametilendiaminin tuzları - 15
2921.29.00.00.00  - - Diğerleri - 15
2921.30  - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik mono -veya poliaminler ve    
      türevleri; bunların tuzları:    
   - - Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin ve bunların tuzları :    
2921.30.10.00.11  - - - Siklohekzilamin - 15
2921.30.10.00.12  - - - Siklohekzildimetilamin - 15
2921.30.10.00.13  - - - Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin tuzları - 15
2921.30.91.00.00  - - Siklohex - 1,3 - ylenediamin (1,3 - diaminosiklohekzan) - 15
   - - Diğerleri :    
2921.30.99.00.11  - - - Propylhexedrine - 15
2921.30.99.00.19  - - - Diğerleri - 15
   - Aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları:    
2921.41  - - Anilin ve tuzları :    
2921.41.00.00.11  - - - Anilin - 15
2921.41.00.00.12  - - - Anilin hidroklorür - 15
2921.41.00.00.19  - - - Anilinin diğer tuzları - 15
2921.42  - - Anilin türevleri ve bunların tuzları:    
   - - - Anilinin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış    
          türevleri ve bunların tuzları :    
2921.42.00.00.11  - - - - Kloranilinler (o-m-p) - 15
2921.42.00.00.12  - - - - Dikloranilinler - 15
2921.42.00.00.13  - - - - p-Aminobenzensülfonik asit (sülfanilik asit) - 15
2921.42.00.00.14  - - - - Trinitroanilinler - 15
2921.42.00.00.15  - - - - Tetranitroanilinler - 15
2921.42.00.00.16  - - - - Nitrozoanilin - 15
2921.42.00.00.17  - - - - Metiltrinitrofenilnitramin (tetril) - 15
2921.42.00.00.19  - - - - Diğerleri - 15
   - - - Diğerleri :    
2921.42.00.00.21  - - - - p- Asetilaminobenzen - 15
2921.42.00.00.22  - - - - N-Metilanilin - 15
2921.42.00.00.23  - - - - N,N-Dimetilanilin - 15
2921.42.00.00.29  - - - - Diğerleri - 15
2921.43  - - Toluidinler ve türevleri; bunların tuzları:    
2921.43.00.00.13  - - - Toluidin (m-p) - 15
2921.43.00.00.14  - - - Toluidin (o) - 15
2921.43.00.00.15  - - - Toluidin (m-p) hidroklorürleri - 15
2921.43.00.00.16  - - - Toluidin (o) hidroklorürleri - 15
2921.43.00.00.17  - - - Toluidin (m-p) türevleri ve bunların diğer tuzları - 15
2921.43.00.00.18  - - - Toluidin (o) türevleri ve diğer tuzları - 15
2921.44  - - Difenilamin ve türevleri; bunların tuzları :    
2921.44.00.10.00  - - - Difenilamin - 30
   - - - Diğerleri :    
2921.44.00.90.11  - - - - Hekzanitrodifenilamin - 15
2921.44.00.90.12  - - - - Difenilamin hidroklorür - 15
2921.44.00.90.19  - - - - Difenilaminin diğer türevleri ve diğer tuzları - 15
2921.45  - - 1- Naftilamin (alfa -naftilamin), 2 -naftilamin (beta -naftilamin)     
        ve bunların türevleri; bunların tuzları :    
2921.45.00.00.11  - - - 1- Naftilamin (alfa -naftilamin) - 15
2921.45.00.00.12  - - - 1- Naftilamin hidroklorür - 15
2921.45.00.00.19  - - - 1-  Naftilaminin diğer tuzları - 15
2921.45.00.00.21  - - - 2- Naftilamin (beta -naftilamin) - 15
2921.45.00.00.22  - - - 2- Naftilaminin tuzları - 15
2921.45.00.00.29  - - - Naftilaminlerin türevleri ve bu türevlerin tuzları - 15
2921.46  - - Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN),    
      etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN),    
      levamfetamin (INN), mefenoreks (INN) ve fentermin (INN); bunların    
      tuzları :    
2921.46.00.00.11  - - - Amfetamin (INN) - 15
2921.46.00.00.12  - - - Amfetamin sülfat (INN) - 15
2921.46.00.00.13  - - - Benzfetamin (INN) - 15
2921.46.00.00.14  - - - Deksamfetamin (INN) - 15
2921.46.00.00.15  - - - Etilamfetamin (INN) - 15
2921.46.00.00.16  - - - Fenkamfamin (INN)  - 15
2921.46.00.00.17  - - - Lefetamin (INN)  - 15
2921.46.00.00.18  - - - Mefenoreks (INN)  - 15
2921.46.00.00.21  - - - Fentermin (INN)  - 15
2921.46.00.00.22  - - - Levamfetamin (INN)  - 15
2921.46.00.00.29  - - - Diğerleri - 15
2921.49  - - Diğerleri:    
2921.49.00.00.11  - - - Ksilidinler ve türevleri; bunların tuzları - 15
   - - - Diğerleri :    
2921.49.00.00.21  - - - - DOB (Brolamfetamin) (INN) - 15
2921.49.00.00.22  - - - - Fenfluramine (INN) - 15
2921.49.00.00.23  - - - - Dexfenfluramine (INN) - 15
2921.49.00.00.24  - - - - MDA (Tenamfetamine) [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)     
            phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN) - 15
2921.49.00.00.25  - - - - DMA [(+)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine] - 15
2921.49.00.00.26  - - - - MDMA [(+)-N, alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine]    
            (methylenedioxymetamphetamine) - 15
2921.49.00.00.27  - - - - MMDA[2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamine] - 15
2921.49.00.00.28  - - - - N-ethyl MDA [(+)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)    
            phenethylamine] - 15
2921.49.00.00.31  - - - - N-hydroxy MDA [(+)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)    
             phenethyl]hydroxylamine] - 15
2921.49.00.00.32  - - - - PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine) - 15
2921.49.00.00.39  - - - - Diğer aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları - 15
   - Aromatik poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:    
2921.51  - - o-, m-, p- Fenilendiamin, diaminotoluenler, bunların türevleri;    
       bunların tuzları:    
   - - - o -, m -, p - Fenilendiamin, diaminotoluenler, bunların halojenlemiş,    
          sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri; bunların tuzları:    
2921.51.11.00.00  - - - - m - Fenilendiamin (ağırlık itibariyle % 99 veya daha fazla saflıkta    
            olup;    
             - Ağırlık itibariyle % 1 veya daha az su,     
             - 200 mg/kg veya daha az o -fenilendiamin ve     
             - 450 mg/kg veya daha az p - fenilendiamin içeren) - 15
   - - - - Diğerleri    
2921.51.19.00.22  - - - - - Diaminotoluenler ve tuzları - 15
2921.51.19.00.23  - - - - - Diaminotoluenlerin halojenlenmiş,sülfolanmış,nitrolanmış,nitroza-     
               lanmış türevleri;bunların tuzları - 15
2921.51.19.00.29  - - - - -  Diğerleri - 15
   - - - Diğerleri    
2921.51.90.00.11  - - - - N-N-dimetil-p-fenilendiamin   - 15
2921.51.90.00.12  - - - - N,N-dietil-3,4-toluendiamin - 15
2921.51.90.00.13  - - - - Diğer N-alkilfenilendiaminler - 15
2921.51.90.00.14  - - - - Diğer N-alkiltoluendiaminler - 15
2921.51.90.00.19  - - - - Diğerleri - 15
2921.59  - - Diğerleri:    
2921.59.50.00.00  - - - m- Fenilenbis (metilamin); 2,2'- Dikloro-4,4'-metilendianilin;    
         4,4'- Bi-o-toluidin; 1,8- Naftilendiamin - 15
   - - - Diğerleri :    
2921.59.90.00.11  - - - - Benzidin     - 15
2921.59.90.00.12  - - - - Tetrametil ve tetraetildiaminodifenilmetan - 15
2921.59.90.00.19  - - - - Diğer aromatik poliaminler,türevleri;bunların tuzları - 15
       
29.22 Oksijen gruplu amino - bileşikleri:    
   - Amino - alkoller (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç)    
      bunların eterleri ve esterleri; bunların tuzları:    
2922.11  - -  Monoetanolamin ve tuzları :    
2922.11.00.00.11  - - - Monoetanolamin (etanolamin) - 15
2922.11.00.00.12  - - - Monoetanolamin hidroklorürü - 15
2922.11.00.00.19  - - - Monoetanolaminin diğer tuzları  - 15
2922.12  - - Dietanolamin ve tuzları :    
2922.12.00.00.11  - - - Dietanolamin  - 15
2922.12.00.00.12  - - - Dietanolamin hidroklorürü - 15
2922.12.00.00.19  - - - Dietanolaminin diğer tuzları - 15
2922.13  - - Trietanolamin ve tuzları :    
2922.13.10.00.00  - - - Trietanolamin - 15
2922.13.90.00.00  - - - Trietanolaminin tuzları  - 15
2922.14  - - Dekstropropoksifen(INN) ve tuzları :    
2922.14.00.00.11  - - - Dekstropropoksifen(INN) - 15
2922.14.00.00.12  - - - Dekstropropoksifenin tuzları - 15
2922.19  - - Diğerleri :    
2922.19.10.00.00  - - - N-Etildietanolamin - 15
2922.19.20.00.00  - - - 2,2'-Metiliminodietanol (N-metildietanolamin)  - 15
2922.19.30.00.00  - - - 2-(N,N-Diizopropilamino)ethanol - 15
   - - - Diğerleri :    
2922.19.85.00.11  - - - - Tetrametil-diaminobenzhidrol - 15
2922.19.85.00.12  - - - - Tetraetil-diaminobenzhidrol - 15
2922.19.85.00.13  - - - - Prapanolamin (aminoprapanol) - 15
2922.19.85.00.14  - - - - Ariletanolaminler - 15
   - - - - N,N Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)-2-aminoethanoller    
            ve bunların protonlanmış tuzları:    
2922.19.85.00.15  - - - - - N,N-Dimethyl-2-aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları - 15
2922.19.85.00.16  - - - - - N,N-Diethyl-2-aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları - 15
2922.19.85.00.17  - - - - - N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış tuzları - 15
2922.19.85.00.19  - - - - - Diğerleri - 15
2922.19.85.00.21  - - - - Bornaprin - 15
2922.19.85.00.22  - - - - Siklopentolat - 15
2922.19.85.00.23  - - - - Siklopentolat hidroklorür - 15
2922.19.85.00.28  - - - - Diğerleri - 15
   - Amino -naftoller ve diğer amino - fenoller (bir cinsten fazla oksijenli     
     grubu bulunanlar hariç); bunların eterleri ve esterleri; bunların tuzları:    
2922.21  - - Aminohidroksinaftalin sülfonik asitler ve bunların tuzları :    
2922.21.00.00.11  - - - 7-Amino-1-naftol-3-sülfonik asit (gamma asit) - 15
2922.21.00.00.12  - - - 8-Amino-1-naftol-3,6-disülfonik asit (H asit) - 15
2922.21.00.00.19  - - - Diğer amino hidroksinaftalin sülfonik asitler - 15
2922.21.00.00.21  - - - Aminohidroksinaftalin sülfonik asitlerin tuzları - 15
2922.29  - - Diğerleri :    
   - - - Anizidinler, dianizidinler, fenetidinler ve bunların tuzları :    
2922.29.00.10.11  - - - -Anizidinler - 15
2922.29.00.10.12  - - - - Dianizidinler - 15
2922.29.00.10.13  - - - - Fenetidinler - 15
2922.29.00.10.14  - - - -Anizidin, dianizidin ve fenetidinlerin tuzları - 15
  - - - Diğerleri :    
2922.29.00.90.11  - - - - Aminofenoller (o-m-p) - 15
2922.29.00.90.12  - - - - Amino krozoller (o-m-p) - 15
2922.29.00.90.19  - - - - Diğerleri - 15
   - Amino -aldehitler, amino -ketonlar ve amino -kinonlar (bir     
     cinsten fazla oksijenli  grubu bulunanlar hariç); bunların tuzları:    
2922.31  - - Amfepramon (INN), metadon (INN) ve normetadon (INN);    
        bunların tuzları :    
2922.31.00.00.11  - - - Amfepramon (INN) - 15
2922.31.00.00.12  - - -  Metadon (INN) - 15
2922.31.00.00.13  - - - Normetadon (INN) - 15
2922.31.00.00.19  - - - Diğerleri - 15
2922.39  - - Diğerleri :    
2922.39.00.00.11  - - - Aminobenzaldehit - 15
2922.39.00.00.12  - - - Cathinone (INN) - 15
2922.39.00.00.13  - - - Metcathinone (INN) - 15
2922.39.00.00.14  - - - Ketamin hidroklorür - 15
2922.39.00.00.19  - - - Diğerleri - 15
   - Amino -asitler (bir cinsten fazla oksijenli grubu     
     bulunanlar hariç); bunların esterleri ve tuzları:    
2922.41  - - Lizin ve esterleri; bunların tuzları :    
2922.41.00.00.11  - - - Lizin - 15
2922.41.00.00.12  - - - Lizin monohidroklorür - 15
2922.41.00.00.13  - - - Lizin dihidroklorür - 15
2922.41.00.00.14  - - - Kalsiyum lizinat - 15
2922.41.00.00.19  - - - Lizinin diğer tuzları - 15
2922.41.00.00.21  - - - Lizin esterleri ve tuzları - 15
2922.42  - - Glutamik asit ve tuzları :    
2922.42.00.00.11  - - - Glutamik asit - 15
2922.42.00.00.12  - - - Glutamik asit hidroklorürü - 15
2922.42.00.00.13  - - - Monosodyum glutamat - 15
2922.42.00.00.14  - - - Kalsiyum glutamat - 15
2922.42.00.00.19  - - - Diğer sodyum glutamatlar  - 15
2922.42.00.00.29  - - -  Glutamik asidin diğer tuzları - 15
2922.43.00.00.00  - - Antranilik asit ve bunun tuzları - 15
2922.44  - - Tilidin (INN) ve tuzları :    
2922.44.00.00.11  - - -  Tilidin (INN)  - 15
2922.44.00.00.12  - - - Tilidinin  tuzları - 15
2922.49  - - Diğerleri:    
2922.49.20.00.00  - - - Beta-alanin - 15
   - - - Diğerleri:    
2922.49.85.10.00  - - - - Glisin (aminoasetikasit) - 15
   - - - - Diğerleri :    
2922.49.85.90.11  - - - - - Prokain baz ( p-aminobenzoil dietilamino etanol) - 15
2922.49.85.90.12  - - - - - Prokain hidroklorür - 15
2922.49.85.90.13  - - - - - Sarkozin, sarkozin hidroklorür - 15
2922.49.85.90.14  - - - - - Alanin - 15
2922.49.85.90.15  - - - - - Fenil alanin - 15
2922.49.85.90.16  - - - - - Valin - 15
2922.49.85.90.17  - - - - - Lösin - 15
2922.49.85.90.18  - - - - - Triptofan - 15
2922.49.85.90.21  - - - - - Aspartik asit - 15
2922.49.85.90.22  - - - - - Potasyum aspartat (aspara K) - 15
2922.49.85.90.23  - - - - - Demir II aspartat - 15
2922.49.85.90.24  - - - - - Kalsiyum aspartat (kalsiretart) - 15
2922.49.85.90.25  - - - - - Fenil glisin - 15
2922.49.85.90.26  - - - - - p-Aminobenzoik asit - 15
2922.49.85.90.27  - - - - - p-Aminobenzoik asitin diğer esterleri - 15
2922.49.85.90.28  - - - - - p-Aminobenzoik asit tuzları - 15
2922.49.85.90.31  - - - - - m-Aminobenzoik asit - 15
2922.49.85.90.32  - - - - - Etilendiamintetraasetik asit (EDTA)  - 15
2922.49.85.90.33  - - - - - Etilendiamintetraasetik asitin sodyum tuzları - 15
2922.49.85.90.34  - - - - - Diğerleri - 15
2922.50  - Amino-alkol fenoller, amino-asit fenoller ve oksijen gruplu     
    diğer amino bileşikleri :    
2922.50.00.10.00  - - p-Aminosalisilik asit ve tuzları - muaf
   - - Diğerleri :    
2922.50.00.90.11  - - - Tirosin - 15
2922.50.00.90.12  - - - Serin - 15
2922.50.00.90.13  - - - Serin fosfat - 15
2922.50.00.90.14  - - - Fluoxetin (INN) - 15
2922.50.00.90.15  - - - Tramadol hidroklorür - 15
2922.50.00.90.19  - - - Diğerleri - 15
       
29.23 Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri; lesitinler ve diğer    
  fosfoaminolipidler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):    
2923.10.00.00.00  - Kolin ve tuzları - 50
2923.20  - Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler :    
2923.20.00.10.00  - - Lesitin - 25
2923.20.00.90.00  - - Diğer fosfoaminolipidler  - 50
2923.90  - Diğerleri :    
   - -Tetrametilamonyum formiyat; betain ve tuzları :    
2923.90.00.10.11  - - - Tetrametilamonyum formiyat - 50
2923.90.00.10.12  - - - Betain - 50
2923.90.00.10.13  - - - Betain hidroklorür - 50
2923.90.00.10.19  - - - Betainin diğer tuzları - 50
   - - Diğerleri :    
2923.90.00.90.11  - - - Hekzadesiltrimetilamonyum bromür (setriamonyum bromür,    
          C.T.A.B) - 50
2923.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 50
       
29.24 Karboksiamid grublu bileşikler; karbonikasidin amid fonksiyonlu     
  bileşikleri:     
   - Asiklik amidler (asiklik karbamatlar dahil) ve türevleri;      
    bunların tuzları :    
2924.11.00.00.00  - - Meprobamat (INN) - 20
2924.12.00.00.00  - - Floroasetamid (ISO), monokrotofos (ISO) ve fosfamidon (ISO) - 20
2924.19  - - Diğerleri :    
2924.19.00.00.11  - - - Asetamid  - 20
2924.19.00.00.12  - - - Asparajin - 20
2924.19.00.00.13  - - - Asparajin tuzları - 20
2924.19.00.00.14  - - - Laurilamid - 20
2924.19.00.00.15  - - - Laurikasit dietanol amidi - 20
2924.19.00.00.16  - - - Etilkarbamat (üretan) - 20
2924.19.00.00.17  - - - Glutamin - 20
2924.19.00.00.19  - - - Diğer üretanlar - 20
2924.19.00.00.29  - - - Diğer asiklik amidler - 20
   - Siklik amidler (siklik karbamatlar dahil) ve türevleri; bunların     
     tuzları:    
2924.21  - - Üreinler ve türevleri; bunların tuzları :    
2924.21.00.00.11  - - - İzoproturon (ISO) - 20
   - - - Diğerleri :    
2924.21.00.00.21  - - - - p-etoksifenilüre (dulsin) - 20
2924.21.00.00.22  - - - - Dietildifenilüre (sentralit) - 20
2924.21.00.00.29  - - - - Diğerleri - 20
2924.23  - - 2-Asetamidobenzoik asit (N-asetilanthranilik asit) ve tuzları:    
2924.23.00.10.00  - - - 2-Asetamidobenzoik asit (N-asetilanthranilik asit)  - 20
2924.23.00.90.00  - - - Diğerleri - 20
2924.24.00.00.00  - - Etinamat (INN) - 20
2924.29  - - Diğerleri:    
2924.29.10.00.00  - - - Lidokain (INN) - 20
   - - - Diğerleri :    
2924.29.98.00.11  - - - - Parasetamol (INN) - 20
   - - - - Diğerleri :    
2924.29.98.00.21  - - - - - Asetanilid - 20
2924.29.98.00.22  - - - - - Metil asetanilid - 20
2924.29.98.00.23  - - - - - Etil asetanilid - 20
2924.29.98.00.24  - - - - - Asetofenetidin (p-etoksiasetanilid,fenasetin)  - 20
2924.29.98.00.25  - - - - - Fenilasetamid - 20
2924.29.98.00.26  - - - - - p-Asetimidazol - 20
2924.29.98.00.27  - - - - - Lidokain hidroklorür - 20
2924.29.98.00.28  - - - - - Neostigmin bromür - 20
2924.29.98.00.31  - - - - - Neostigmin metil sülfat - 20
2924.29.98.00.32  - - - - - Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester) - 20
2924.29.98.00.33  - - - - - Profam - 20
2924.29.98.00.34  - - - - - Neotam - 20
2924.29.98.00.35  - - - - - N-acetyl antranilik asit - 20
2924.29.98.00.49  - - - - - Diğerleri - 20
       
29.25 Karboksiimid grublu bileşikler (sakkarin ve tuzları dahil) ve imin    
  gruplu bileşikler:    
   - İmidler ve türevleri; bunların tuzları    
2925.11  - - Sakkarin ve tuzları :    
2925.11.00.10.00  - - - Sakkarin - 15
   - - - Sakkarin tuzları :    
2925.11.00.20.11  - - - - Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin) - 15
2925.11.00.20.19  - - - - Sakkarinin diğer tuzları - 15
2925.12.00.00.00  - -Glutetimit (INN) - 15
2925.19  - - Diğerleri:    
2925.19.20.00.00  - - - 3,3',4,4',5,5',6,6' -Oktabrom -N,N' -etilen diftalimid; N,N' - etilenbis  
         (4,5 - dibromhekzahidro - 3,6 -metanoftalimid)  - 15
   - - - Diğerleri :    
2925.19.95.00.11  - - - - Süksinimid - 15
2925.19.95.00.12  - - - - N-Klor süksinimid - 15
2925.19.95.00.13  - - - - Ftalimid - 15
2925.19.95.00.14  - - - - Procymidone - 15
2925.19.95.00.19  - - - - Diğer imidler  - 15
   - İminler ve türevleri; bunların tuzları    
2925.21.00.00.00  - - Klordimeform (IS0) - 15
   - - Diğerleri :    
2925.29.00.00.11  - - -Guanidin - 15
2925.29.00.00.12  - - - Guanidin nitrat - 15
2925.29.00.00.13  - - - Guanidin hidroklorür - 15
2925.29.00.00.14  - - -Guanidinin diğer tuzları - 15
2925.29.00.00.15  - - -Difenilguanidin - 15
2925.29.00.00.16  - - -o-Tolil diguanidin - 15
2925.29.00.00.17  - - - Nitroguanidin - 15
2925.29.00.00.18  - - - Metformin (dimetilbiguanidin) - 15
2925.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 15
       
29.26 Nitril gruplu bileşikler:    
2926.10.00.00.00  - Akrilonitril - 15
2926.20.00.00.00  - Disiyandiamit (1 -sianaguanidin) - 15
2926.30  - Fenproporeks (INN) ve tuzları; methadone (INN) ara ürün    
     (4-cyano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan)    
2926.30.00.00.11  - - Fenproporeks (INN) - 15
2926.30.00.00.12  - - Metadon (INN)   ara ürün  (4-siyano-2-dimetilamin-4,4-difenilbutan     
         veya 2-dimetilamin-4,4-difenil-4 siyanobutan) - 15
2926.30.00.00.19 - - Diğerleri - 15
2926.90  - Diğerleri:    
2926.90.20.00.00  - - İzoftalonitril - 15
   - - Diğerleri :    
2926.90.95.00.11  - - - Asetonitril - 15
2926.90.95.00.12  - - - Benzonitril - 15
2926.90.95.00.13  - - - Fenilsiyonamid - 15
2926.90.95.00.14  - - - Naftonitril - 15
2926.90.95.00.15  - - - Nitrofenilasetonitril - 15
2926.90.95.00.16  - - - Hidroksifenilasetonitril - 15
2926.90.95.00.17  - - - İminodiasetonitril - 15
2926.90.95.00.18  - - - Verapamil hidroklorür - 15
2926.90.95.00.21  - - - Cyhalothrine - 15
2926.90.95.00.22  - - - Fenvalerat - 15
2926.90.95.00.23  - - - İsoaminil sitrat - 15
2926.90.95.00.28  - - - Diğerleri - 15
       
2927.00 Diazo, azo ve azoksi bileşikleri :    
2927.00.00.00.11 - Benzendiazonyum klorür (fenildiazonyum klorür) - 30
2927.00.00.00.12 - Diazoaminobenzen - 30
2927.00.00.00.13 - p-Diazobenzen sülfonik asit - 30
2927.00.00.00.14 - Diazosalisik asit - 30
2927.00.00.00.15 - N-Metil-diazoaminobenzen - 30
2927.00.00.00.19 - Diğer diazo bileşikleri - 30
2927.00.00.00.21 - Azobenzen - 30
2927.00.00.00.22 - Azotoluen - 30
2927.00.00.00.23 - 2,2'-Dimetil 2,2'-azodipropionitril (AIBN)  - 30
2927.00.00.00.24 - Aminoazobenzensülfonik  asit ve tuzları - 30
2927.00.00.00.29 - Diğer azo bileşikleri - 30
2927.00.00.00.31 - Azoksi bileşikleri - 30
       
2928.00 Hidrazinin ve hidroksilaminin organik türevleri :    
2928.00.10.00.00  - N,N - Bis (2 - metoksietil) hidroksilamin - 15
   - Diğerleri:    
   - - Hidrazinin organik türevleri    
2928.00.90.10.11  - - - Fenilhidrazin - muaf
2928.00.90.10.12  - - - Nitrofenil hidrazinler - muaf
2928.00.90.10.19  - - - Hidrazinin diğer organik türevleri - muaf
   - - Hidroksilaminin diğer organik türevleri :    
2928.00.90.20.11  - - - Dimetilglioksim - 15
2928.00.90.20.12  - - - Difenilkarbazit - 15
2928.00.90.20.19  - - - Hidroksilaminin diğer organik türevleri  - 15
       
29.29 Diğer azot gruplu bileşikler:    
2929.10  - İzosiyanatlar :    
2929.10.00.00.11  - - Metilfenilen diizosiyanatlar (toluen diizosiyanatlar) - 15
   - - Diğerleri    
2929.10.00.00.21  - - - Fenilizosiyanat - 15
2929.10.00.00.22  - - - Hekzametilen diizosiyanat - 15
2929.10.00.00.29  - - - Diğer izosiyanatlar - 15
2929.90  - Diğerleri :    
2929.90.00.00.11  - - İzonitreller (karbilaminler) - 15
2929.90.00.00.12  - - Karboksilik asit azidleri - 15
2929.90.00.00.13  - - Sodyum siklamad - 15
2929.90.00.00.14  - - Kalsiyum siklamad  - 15
2929.90.00.00.15  - - N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl)  phosphoramidic    
        dihalides - 15
2929.90.00.00.16  - - Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl)  N,N-dialkyl (methyl,     
       ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidates - 15
2929.90.00.00.17  - - Siklamik Asit - 15
2929.90.00.00.21  - - İsoaminil siklamat - 15
2929.90.00.00.29  - - Diğerleri - 15
       
  X. ORGANO - İNORGANİK BİLEŞİKLER, HETEROSİKLİK     
             BİLEŞİKLER,NÜKLEİK ASİTLER VE BUNLARIN TUZLARI    
             VE SÜLFONAMİDLER    
       
29.30 Kükürtlü organik bileşikler:    
2930.20  - Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar :    
2930.20.00.00.11  - - Tiyokarbamatlar - 25
2930.20.00.00.12  - - Çinkodibutilditiyokarbamat - 25
2930.20.00.00.13  - - Ferbam - 25
2930.20.00.00.18  - - Diğer ditiyokarbamatlar - 25
2930.30  - Tiyouram mono -, di- veya -tetrasülfürler :    
2930.30.00.00.11  - - Tetraetiltiyouram disülfür - 25
2930.30.00.00.19  - - Diğerleri - 25
2930.40  - Methionin:    
2930.40.10.00.00  - - Methionin (INN) - 25
2930.40.90.00.00  - - Diğerleri - 25
2930.50.00.00.00  - Kaptafol (ISO) ve metahamidofos (IS0) - 25
2930.90  - Diğerleri:    
2930.90.13.00.00  - - Sistein ve sistin - 25
2930.90.16.00.00  - - Sistein ve sistinin türevleri - 25
2930.90.20.00.00  - - Tiyodiglikol (INN) (2,2' -tiyodietanol) - 25
2930.90.30.00.00  - - DL-2-hidroksi-4-(metiltio) bütirik asit - 25
2930.90.40.00.00  - - 2,2'-Tiodietil bis [3 - (3,5 - di - tert - butil - 4 - hidroksifenil) propiyonat] - 25
2930.90.50.00.00  - - 4 - Metil - 2,6 - bis (metiltio) - m - fenilendiamin ve 2 - metil - 4,6 - bis    
       (metiltio) - m - fenilendiamin içeren izomer karışımları - 25
2930.90.60.00.00  - - 2-(N,N-Dietilamino)etantiyol  - 25
   - - Diğerleri :    
2930.90.99.10.00  - - - Tiosemikarbazidin organik türevleri - muaf
2930.90.99.20.00  - - - Ksantatlar (ditiyokarbonatlar) - 15
   - - - Diğerleri    
2930.90.99.90.11  - - - - Tiyoüre - 25
2930.90.99.90.12  - - - - Difenil tiyoüre - 25
2930.90.99.90.13  - - - - Di-o-toliltiyoüre - 25
2930.90.99.90.14  - - - - Dimetil sülfür - 25
2930.90.99.90.15  - - - - Difenil sülfür - 25
2930.90.99.90.16  - - - - Tiyoanilin - 25
2930.90.99.90.17  - - - - Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür) - 25
2930.90.99.90.18  - - - - Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan) - 25
2930.90.99.90.21  - - - - O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter) - 25
2930.90.99.90.22  - - - - 2-Kloretil klormetil sülfür - 25
2930.90.99.90.24  - - - - Bis (2-kloretiltiyo) metan - 25
2930.90.99.90.25  - - - - 1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan   - 25
2930.90.99.90.26  - - - - 1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan   - 25
2930.90.99.90.28  - - - - Metil merkaptan - 25
2930.90.99.90.31  - - - - Etil merkaptan - 25
2930.90.99.90.32  - - - - N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethane-    
           2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları - 25
2930.90.99.90.34  - - - - Tiyofenoller - 25
2930.90.99.90.35  - - - - Tiyosalisilik asit (o-merkaptobenzoik asit) - 25
2930.90.99.90.36  - - - - Fenil izotiyosiyanat - 25
2930.90.99.90.37  - - - - Alil izotiyosiyanat - 25
2930.90.99.90.38  - - - - Tiyoaldehidler - 25
2930.90.99.90.41  - - - - Tiyoketonlar  - 25
2930.90.99.90.42  - - - - Tiyoasitler  - 25
2930.90.99.90.43  - - - - Dimetil sülfoksit ve sülfonlar  - 25
2930.90.99.90.44  - - - - Sülfinik asitler ve sülfonlar - 25
2930.90.99.90.45  - - - - 1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan   - 25
2930.90.99.90.46  - - - - Bis (2-kloretiltiyometil) eter   - 25
   - - - - [S-2 -(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl]    
            hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phoshono-    
            thioates ve onların o-alkyl (£ C10, içeren cycloalkyl) esterleri;     
            bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları    
2930.90.99.90.47  - - - - - O-ETİL S-2-diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat - 25
2930.90.99.90.49  - - - - - Diğerleri  - 25
2930.90.99.90.51  - - - - o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate ve bunun    
            alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları - 25
2930.90.99.90.52  - - - - O-Etil S-feniletilfosfonotiyolotiyanat (fonofos) - 25
   - - - - Diğerleri:    
2930.90.99.90.61  - - - - - Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil     
              grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva    
              etmeyen) - 25
2930.90.99.90.62  - - - - - α-methyl-4-methylthiophenethylamine (4-MTA) - 25
2930.90.99.90.68  - - - - - Diğerleri  - 25
       
2931.00 Diğer organo-inorganik bileşikler:    
2931.10.00.00.00  - Tetrametil kurşun ve tetraetil kurşun - 15
2931.20.00.00.00  - Tributiltin bileşikleri - 15
2931.90  - Diğerleri :    
2931.90.10.00.00  - - Dimetil metil fosfanat  - 15
2931.90.20.00.00  - - Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür)  - 15
2931.90.30.00.00  - - Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür)  - 15
   - - (5-Etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat;    
      bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil]metilfosfonat;    
      2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit; dimetil propilfosfonat;    
       dietil etilfosfonat; sodyum 3-(trihidroksisilil)propil metilfosfonat; çoğunlukla    
      metilfosfonik asit ve (aminoiminometil)    
      ure karışımlarından oluşanlar (50:50 oranında):    
2931.90.40.00.11  - - - (5-Etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat - 15
2931.90.40.00.12  - - - Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil]metilfosfonat - 15
2931.90.40.00.13  - - - 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit  - 15
2931.90.40.00.14  - - - Dimetil propilfosfonat - 15
2931.90.40.00.15  - - - Dietil etilfosfonat (Fosfonik asit etil-dietil ester)  - 15
2931.90.40.00.16  - - - Sodyum 3-(trihidroksisilil)propil metilfosfonat - 15
2931.90.40.00.17  - - - Çoğunlukla metilfosfonik asit ve (aminoiminometil)  ure karışımlarından  - 15
          oluşanlar (50:50 oranında) [Fosfonik asit, (aminoiminometil)     
          üre-metil-bileşiği (1:1)]    
   - - Diğerleri :    
2931.90.90.10.00  - - - Arsenikli organik bileşikler  - 15
   - - - Diğerleri    
2931.90.90.90.12  - - - - Demir karbonil ve nikel karbonil - 15
2931.90.90.90.13  - - - - Trifenilfosfit - 15
   - - - - o-Alkyl (£ C10, cycloalkyl grupları içeren) alkyl (methyl, ethyl,    
          n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridatlar:    
2931.90.90.90.14  - - - - - Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate) - 15
2931.90.90.90.15  - - - - - Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate) - 15
2931.90.90.90.19  - - - - - Diğerleri - 15
   - - - - o-Alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren) N,N-dialkyl (methyl, ethyl    
          n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidatlar:    
2931.90.90.90.21  - - - - - Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat)  - 15
2931.90.90.90.29  - - - - -  Diğerleri - 15
2931.90.90.90.31  - - - - Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin) - 15
2931.90.90.90.32  - - - - Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin) - 15
2931.90.90.90.33  - - - - Levizit 3 (tris  (2-klorvinil) arsin) - 15
2931.90.90.90.35  - - - - Alkil (metil, etil, n- propil veya isopropil) fosfonil diflorürler - 15
   - - - - [O-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl]    
          hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonites    
          ve bunların o-alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren) esterleri; bunların    
           alkyllendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları    
2931.90.90.90.36  - - - - -  O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit - 15
2931.90.90.90.39  - - - - - Diğerleri - 15
2931.90.90.90.41  - - - - Klor sarin (CR) (O-isopropil metil fosfonokloridat) - 15
2931.90.90.90.42  - - - - Klor soman (CS) (O- Pinakolil metil fosfonokloridat) - 15
2931.90.90.90.44  - - - - Benzen fosfonik asit (fenil fosfonik asit) - 15
2931.90.90.90.45  - - - - Tris asiridinil fosfor oksit - 15
   - - - - Diğerleri:    
2931.90.90.90.51  - - - - - Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil     
            grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva    
            etmeyen) - 15
2931.90.90.90.54  - - - - - DBB (Di-μ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane) - 15
2931.90.90.90.55  - - - - - Fentin asetat - 15
2931.90.90.90.56  - - - - - Fentin hidroksit - 15
2931.90.90.90.57  - - - - - Triorganostannic bileşikler - 15
2931.90.90.90.62  - - - - - Fosfonik asit, metil-poliglikol ester - 15
2931.90.90.90.68  - - - - - Diğerleri - 15
       
29.32 Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler:    
   - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir furan halkası    
     (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler:    
2932.11.00.00.00  - - Tetrahidrofuran - 25
2932.12.00.00.00  - - 2 - furaldehit (furfuraldehit) - 40
2932.13  - - Furfuril alkol ve tetrahidrofurfuril alkol :    
2932.13.00.00.11  - - - Furfuril alkol - 25
2932.13.00.00.12  - - - Tetrahidrofurfuril alkol - 25
   - - Diğerleri :    
2932.19.00.00.11  - - - Sukraloz - 25
2932.19.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
2932.20  - Laktonlar :    
2932.20.10.00.00  - -  Fenolftalein; 1 - Hidroksi - 4 - [ 1 - (4 - hidroksi-3 -metoksikarbonil     
       -1- naftil) -3- oxo - 1H, 3H - benzo (de) isochromen - 1 - yl ] - 6 - octadecyloxy    
       - 2 - naftoik asit; 3'- Kloro -6'-siklohekzilaminospiro [izobenzofuran -1 (3H), 9'- ksan-    
       ten] - 3-one; Metil - 6 - dokosiloksi - 1 - hidroksi - 4 - [1 - 4 - (hidroksi - 3 -      
       metil-1-fenantril)-3-oxo-1H,3H-nafto (1,8-cd) piran-1-yl] naftalin-2- karboksilat      - 25
2932.20.20.00.00  - - Gamma-bütirolaktan - 25
   - - Diğerleri :    
2932.20.90.10.00  - - - Santonin - 5
   - - - Diğerleri:    
2932.20.90.90.11  - - - - Nonalakton - 25
2932.20.90.90.12  - - - - İzoaskorbikasit - 25
2932.20.90.90.13  - - - - Ambredtolit - 25
2932.20.90.90.14  - - - - Kumarin, metilkumarinler - 50
2932.20.90.90.15  - - - - Etilkumarinler - 15
2932.20.90.90.19  - - - - Diğer laktonlar - 25
   - Diğerleri :    
2932.91.00.00.00  - - İzosafrol - 50
2932.92.00.00.00  - - 1-(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-one - 15
2932.93.00.00.00  - - Piperonal - 50
2932.94.00.00.00  - - Safrol - 50
2932.95.00.00.00  - - Tetrahidrokannabinol (tüm izomerleri) - 25
2932.99  - - Diğerleri :    
2932.99.00.10.00  - - - Halkasında dört atomu olan epoksitler - 25
2932.99.00.20.00  - - - Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller (başka oksijenli    
          grupları olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş,    
          sülfolanmış,nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri - 15
2932.99.00.30.00  - - - Piperonolik asit - 15
2932.99.00.40.00  - - - Piperonil bütoksit - 15
   - - - Halkalı eterler :    
2932.99.00.50.11  - - - - 1,3 Dioksan - 25
2932.99.00.50.12  - - - - 1,4 Dioksan (dietilendioksit) - 25
2932.99.00.50.13  - - - - 1,3 Dioksalan   - 25
2932.99.00.50.19  - - - - Diğer halkalı eterler - 25
   - - - Diğerleri:    
2932.99.00.90.11  - - - - N-methyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamin-(MBDB) - 25
2932.99.00.90.19  - - - - Diğerleri - 25
       
29.33 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler  :    
   - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol halkası (hidrojenle     
     doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler:    
2933.11  - - Fenazon(antiprin) ve türevleri:    
2933.11.10.00.00  - - - Propifenazon (INN) - 25
   - - - Diğerleri :    
2933.11.90.00.11  - - - - Fenazon (antiprin) - 25
2933.11.90.00.12  - - - - Dimetil dimetilamino fenil pirazolan (amidoprin) - 25
2933.11.90.00.19  - - - - Diğerleri - 25
2933.19  - - Diğerleri:    
2933.19.10.00.00  - - - Fenilbutazon (INN) - 25
   - - - Diğerleri :    
2933.19.90.00.11  - - - - 1-Fenil-3-pirazolidon - 25
2933.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 25
   - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir imizadol halkası    
     (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:    
2933.21  - - Hidantoin ve türevleri  :    
2933.21.00.00.11  - - - Hidantoin  - 20
2933.21.00.00.12  - - - Hidantoinin türevleri  - 20
2933.29  - - Diğerleri :    
   - - - Nafazolin hidroklorür (INNM) ve nafazolin nitrat (INNM);    
          fentolamin (INN); tolazolin hidroklorür (INNM) :    
2933.29.10.00.11  - - - - Nafazolin hidroklorür ve nafazolin nitrat - 25
2933.29.10.00.12  - - - - Pentalamin  - 25
2933.29.10.00.13  - - - - Tolazolin hidroklorür  - 25
   - - - Diğerleri :    
2933.29.90.00.11  - - - - Lisidin - 25
2933.29.90.00.12  - - - - Ornidazol - 25
2933.29.90.00.13  - - - - Etomidat - 25
2933.29.90.00.19  - - - - Diğerleri - 25
   - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış piridin halkası    
     (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:    
2933.31  - - Piridin ve tuzları :    
2933.31.00.10.00  - - - Piridin karboksilik asit (izonikotinik asit) - muaf
   - - - Diğerleri :    
2933.31.00.90.11  - - - - Piridin  - 25
2933.31.00.90.12  - - - - Piridin hidroklorür - 25
2933.31.00.90.19  - - - - Piridinin diğer tuzları - 25
2933.32  - - Piperidin ve tuzları :    
2933.32.00.00.11  - - - Piperidin - 25
2933.32.00.00.12  - - - Piperidinin tuzları - 25
2933.33  - - Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN),    
       bromazepam (INN), difenoxin (INN), difenoxylate (INN),    
       dipipanone (INN), fentanyl (INN), ketobemidone (INN),    
       methylphnidate (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN),    
       pethidine (INN) ara ürün A, phencyclidine (INN)(PCP),    
       phenoperidine (INN), pipradol (INN), piritramide (INN),    
      propiram (INN), trimeperidine (INN); bunların tuzları :    
2933.33.00.00.11  - - -  Alfentanil (INN) - 25
2933.33.00.00.12  - - - Anileridine (INN) - 25
2933.33.00.00.13  - - - Bezitramide (INN) - 25
2933.33.00.00.14  - - - Bromazepam (INN) - 25
2933.33.00.00.15  - - - Difenoxin (INN) - 25
2933.33.00.00.16  - - - Difenoxylate (INN) - 25
2933.33.00.00.17  - - - Dipipanone (INN - 25
2933.33.00.00.18  - - - Fentanyl (INN) - 25
2933.33.00.00.21  - - - Ketobemidone (INN), - 25
2933.33.00.00.22  - - - Methylphnidate (INN) - 25
2933.33.00.00.23  - - - Pentazocine (INN) - 25
2933.33.00.00.24  - - - Pethidine (INN), - 25
2933.33.00.00.25  - - - Pethidine (INN) ara ürün A - 25
2933.33.00.00.26  - - - Phencyclidine (INN)(PCP), - 25
2933.33.00.00.27  - - - Phenoperidine (INN) - 25
2933.33.00.00.28  - - - Pipradol (INN) - 25
2933.33.00.00.31  - - - Piritramide (INN), - 25
2933.33.00.00.32  - - -  Propiram (INN) - 25
2933.33.00.00.33  - - - Trimeperidine (INN) - 25
2933.33.00.00.39  - - - Diğerleri - 25
2933.39  - - Diğerleri :    
   - - - İproniazit (INN); ketobemidon hidroklorür (INNM); pridostigmin    
          bromür (INN):    
2933.39.10.00.11  - - - - İproniazit  - 25
2933.39.10.00.12  - - - - Ketobemidon hidroklorür - 25
2933.39.10.00.13  - - - - Pridostigmin bromür - 25
2933.39.20.00.00  - - -  2,3,5,6 - Tetrakloropridin - 25
2933.39.25.00.00  - - - 3,6 - Dikloropridin -2 - karboksilik asit - 25
2933.39.35.00.00  - - - 2 - Hidroksietilamonyum - 3,6 - dikloropridin -2 - karboksilat - 25
2933.39.40.00.00  - - - 2 - Bütoksietil (3,5,6 - trikloro -2 - pridiloksi) asetat - 25
2933.39.45.00.00  - - - 3,5 - Dikloro - 2,4,6 - trifloropridin - 25
2933.39.50.00.00  - - - Floroksipir (ISO), metil ester  - 25
2933.39.55.00.00  - - - 4 - Metilpridin - 25
   - - - Diğerleri:    
2933.39.99.00.11  - - - - 3-Pikolin (metilpiridin) - 25
2933.39.99.00.12  - - - - Lutidinler - 25
2933.39.99.00.13  - - - - Nikotinik asit dietilamit - 25
2933.39.99.00.14  - - - - Mezoinozidol  hekzonikotinad - 25
2933.39.99.00.15  - - - - Tenaldin - 25
2933.39.99.00.16  - - - - 3-Quinüklidinil benzilat - 25
2933.39.99.00.17  - - - - Quinüklidin-3-ol  - 25
2933.39.99.00.21  - - - - Piperidin türevleri - 25
2933.39.99.00.22  - - - - Tropikamid - 25
2933.39.99.00.28  - - - - Diğerleri - 25
   - Kinolin veya izokinolin halka sistemleri (hidrojenle doymuş olsun     
     olmasın) olan bileşikler (daha fazla halkalanmamış):    
2933.41  - - Levorfanol (INN) ve tuzları :    
2933.41.00.00.11  - - - Levorfanol (INN) - 25
2933.41.00.00.12  - - - Levorfanolun tuzları - 25
2933.49  - - Diğerleri:    
   - - - Kinolinin halojen türevleri; kinolin karboksilik asit türevleri:    
2933.49.10.00.11  - - - - Diiyodhidroksi -8- kinolin - 25
2933.49.10.00.12  - - - -  İyodklorhidrokin (5-klor-8-hidroksi-7-iyodkinolin- ) - 25
2933.49.10.00.19  - - - - Kinolinin diğer halojen türevleri - 25
2933.49.10.00.21  - - - - Kinolinin karboksilik asit türevleri - 25
2933.49.30.00.00  - - - Dekstrometorfan (INN) ve tuzları - 25
   - - - Diğerleri :    
2933.49.90.00.11  - - - - Kinolin - 25
2933.49.90.00.12  - - - - İzokinolin - 25
2933.49.90.00.13  - - - - Metilkinolin  - 25
2933.49.90.00.14  - - - - İzobutilkinolin - 25
2933.49.90.00.15  - - - - İzopropilkinolin - 25
2933.49.90.00.16  - - - - Tetrametilhidrokinolin - 25
2933.49.90.00.17  - - - - Fenilkinolin karboksilik asit (fenilçinçinonikasit) - 25
2933.49.90.00.18  - - - - Oktaverin - 25
2933.49.90.00.21  - - - - 6,7-dimetoksi-1-(3,4,5-trietoksifenil) izokinolin - 25
2933.49.90.00.29  - - - - Diğerleri - 25
   - Yapısında bir pirimidin halkası (doymuş olsun olmasın) veya     
     piperazin halkası olan bileşikler :    
2933.52.00.00.00  - - Malonil üre (barbutirik asit) ve tuzları  - 20
2933.53  - - Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN),    
       butalbital(INN), butobarbital, siklobarbital (INN),    
       metilfenobarbital(INN), pentobarbital (INN), fenobarbital(INN),    
       sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) ve vinilbital (INN);    
       bunların tuzları:    
   - - - Fenobarbital (INN), barbital (INN) ve tuzları :    
2933.53.10.00.11  - - - - Fenobarbital (INN) - 20
2933.53.10.00.12  - - - - Fenobarbital sodyum tuzu - 20
2933.53.10.00.19  - - - - Fenobarbitalin diğer tuzları  - 20
2933.53.10.00.21  - - - - Barbital (INN) - 20
2933.53.10.00.22  - - - - Barbitalin  tuzları - 20
   - - - Diğerleri :    
2933.53.90.00.11  - - - - Butabarbital (INN) - 20
2933.53.90.00.12  - - - - Pentobarbital (INN) - 20
2933.53.90.00.13  - - - - Allobarbital (5,5-diallilbarbutirik asit) - 20
2933.53.90.00.14  - - - - Amobarbital (INN) - 20
2933.53.90.00.15  - - - - Siklobarbital (INN) - 20
2933.53.90.00.16  - - - - Metilfenobarbital (INN) - 20
2933.53.90.00.17  - - - - Sekbutabarbital (INN) - 20
2933.53.90.00.18  - - - - Sekobarbital (INN) - 20
2933.53.90.00.21  - - - - Vinilbital (INN) - 20
2933.53.90.00.22  - - - - Butalbital(INN) - 20
2933.53.90.00.29  - - - - Diğerleri - 20
2933.54  - - Malonil ürenin (barbutirik asit) diğer türevleri ;     
       bunların tuzları :    
2933.54.00.00.11  - - -  Zopiklon (INN) - 20
2933.54.00.00.12  - - -  Mephobarbital (Prominal) (INN) - 20
2933.54.00.00.13  - - -  Methobarbital (Metil amino) (INN) - 20
2933.54.00.00.14  - - -  Proxibarbal (INN) - 20
2933.54.00.00.15  - - - Thiopental Na (INN)  - 20
2933.54.00.00.19  - - - Diğerleri - 20
2933.55  - - Loprazolam(INN), meklokualon(INN), metakualon (INN) ve    
       zipeprol(INN); bunların tuzları:    
2933.55.00.00.11  - - -  Loprazolam (INN) - 25
2933.55.00.00.12  - - -  Zipeprol (INN) - 25
2933.55.00.00.13  - - - Meklokualon (INN)  - 25
2933.55.00.00.14  - - - Metakualon (INN)  - 25
2933.55.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
2933.59  - - Diğerleri:    
2933.59.10.00.00  - - - Diazinon (ISO) - 25
2933.59.20.00.00  - - - 1,4 - Diazabisiklo (2,2,2) oktan (trietilendiamin) - 25
   - - - Diğerleri :    
2933.59.95.00.11  - - - - Piperazin (dietilendiamin) - 25
2933.59.95.00.12  - - - - Piperazin hekzahidrat - 25
2933.59.95.00.13  - - - - Piperazin hidroklorür - 25
2933.59.95.00.14  - - - - Piperazin fosfat - 25
2933.59.95.00.15  - - - - Piperazin adipat - 25
2933.59.95.00.16  - - - - Piperazin sitrat - 25
2933.59.95.00.17  - - - - Piperazin kalsiyum edatat - 25
2933.59.95.00.18  - - - - Piperazin tartarat - 25
2933.59.95.00.21  - - - - 1-Amino-4-metilpiperazin - 25
2933.59.95.00.22  - - - - 2,5-Dimetil piperazin - 25
2933.59.95.00.23  - - - - BZP (1-benzylpiperazine) - 25
2933.59.95.00.28  - - - - Piperazinin diğer tuz ve türevleri - 25
2933.59.95.00.31  - - - - Siprofloksasin - 25
2933.59.95.00.32  - - - - Pyrazophos - 25
2933.59.95.00.38  - - - - Diğerleri - 25
   - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin halkası     
     (doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:    
2933.61.00.00.00  - - Melamin - 25
2933.69  - - Diğerleri:    
   - - - Atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO), hekzahidro 1,3,5 trinitro    
          1,3,5 triazin (hekzojen, trimetilentrinitramin) :    
2933.69.10.10.00  - - - - Hekzojen  (trimetilentrinitramin)  - 15
   - - - - Diğerleri    
2933.69.10.90.11  - - - - - Atrazin - 25
2933.69.10.90.12  - - - - - Propazin - 25
2933.69.10.90.13  - - - - - Simazin - 25
   - - - Metanamin (INN) (hekzametilentetramin), 2,6- Di-tert-butil-4- [4,6-bis   
         (oktiltiyo)-1,3,5-triazi-2-ylamino] fenol:  
2933.69.40.10.00  - - - - Metanamin (INN) (hekzametilentetramin) - 15
2933.69.40.20.00  - - - - 2,6- Di-tert-butil-4- [4,6-bis (oktiltiyo)-1,3,5-triazi-2-ylamino] fenol - 25
   - - - Diğerleri :    
2933.69.80.00.11  - - - - Siyanitrik asit - 25
2933.69.80.00.19  - - - - Diğerleri - 25
   - Laktamlar:    
2933.71.00.00.00  - - Epsilon -kaprolaktam (6 -hekzanelaktam) - 15
2933.72   - - Klobazam(INN) ve metiprilon (INN) :    
2933.72.00.00.11  - - - Klobazam (INN) - 15
2933.72.00.00.12  - - - Metiprilon (INN) - 15
2933.79  - - Diğer laktamlar :    
2933.79.00.00.11  - - - İzatin  - 15
2933.79.00.00.12  - - - 2-Hidroksikinolin (karbostiril) - 15
2933.79.00.00.19  - - - Diğer laktamlar - 15
   -  Diğerleri :    
2933.91  - - Alprazolam(INN), camazepam(INN),klordiazepoksit (INN)    
       klonezepam(INN),klorazepate, delorazepam (INN),     
      diazepam (INN),estazolam (INN), etil loflazepate (INN),    
       fludiazepam (INN), flunitrazepam(INN),flurazepam (INN),    
       halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN),    
       mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam(INN),    
        nimetazepam(INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN),    
       okzazepam (INN), pinazepam(INN), prazepam(INN),    
        provaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) ve    
       triazolam (INN); bunların tuzları:    
2933.91.10.00.00  - - - Klordiazepoksit (INN) - 25
   - - - Diğerleri :    
2933.91.90.00.11  - - - - Alprazolam (INN) - 25
2933.91.90.00.12  - - - - Camazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.13  - - - - Klonezepam(INN) - 25
2933.91.90.00.14  - - - - Klorazepate  - 25
2933.91.90.00.15  - - - - Delorazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.16  - - - - Diazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.17  - - - - Estazolam (INN) - 25
2933.91.90.00.18  - - - - Etil loflazepate (INN) - 25
2933.91.90.00.21  - - - - Fludiazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.22  - - - - Flunitrazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.23  - - - - Flurazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.24  - - - - Halazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.25  - - - - Lorazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.26  - - - - Lormetazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.27  - - - - Mazindol (INN) - 25
2933.91.90.00.28  - - - - Medazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.31  - - - - Midazolam (INN) - 25
2933.91.90.00.32  - - - - Nimetazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.33  - - - - Pinazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.34  - - - - Prazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.35  - - - - Provaleron (INN) - 25
2933.91.90.00.36  - - - - Temazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.37  - - - - Tetrazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.38  - - - - Triazolam (INN) - 25
2933.91.90.00.41  - - - - Nitrazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.42  - - - - Nordazepam (INN) - 25
2933.91.90.00.43  - - - - Okzazepam (INN) - 25
2933.99  - - Diğerleri:    
   - - - İndol, skatol (3 -metilindol), azepetin (6-allil -6, 7-dihidro -5 H -dibenzo    
       (c,e), azepin),  fenindamin  (INN) ve bunların tuzları; imipramin     
       hidroklorür (INNM):    
   - - - - İndol, skatol (3-metilindol) :    
2933.99.20.10.11  - - - - - İndol ve tuzları - 50
2933.99.20.10.12  - - - - - Skatol ve tuzları - 50
   - - - - Diğerleri :    
2933.99.20.90.11  - - - - - Azepetin ve tuzları - 25
2933.99.20.90.12  - - - - - Fenindamin ve tuzları - 25
2933.99.20.90.13  - - - - - İmipramin hidroklorür - 25
2933.99.20.90.19  - - - - - Diğerleri - 25
2933.99.50.00.00  - - - 2,4-Di-tert-butil-6-(5-klorbenzotriazol-2-yl) fenol - 25
   - - - Diğerleri:    
2933.99.80.10.00  - - - - Benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol ) - 25
   - - - - Diğerleri :    
2933.99.80.90.14  - - - - - Monoazepinler - 25
2933.99.80.90.15  - - - - - Diazepinler - 25
2933.99.80.90.16  - - - - - Buspiron (INN) - 25
2933.99.80.90.17  - - - - - WY 3185 (Okzazepam intermedia) - 25
2933.99.80.90.18  - - - - - WY 4088 (Propozepam intermedia) - 25
2933.99.80.90.21  - - - - - İndolasetik asit - 25
2933.99.80.90.22  - - - - - İndolbutirik asit - 25
2933.99.80.90.23  - - - - - Akridin ve türevleri   - 25
2933.99.80.90.24  - - - - - Karbazol ve türevleri - 25
2933.99.80.90.25  - - - - - Azosinler (doymuş olsun olmasın) - 25
2933.99.80.90.26  - - - - - Trihexyphenidyl (INN) - 25
2933.99.80.90.27  - - - - - Tenocyclidine (INN) - 25
2933.99.80.90.28  - - - - - Biperiden (INN) - 25
2933.99.80.90.31  - - - - - Chloramino Ketone - 25
2933.99.80.90.32  - - - - - Delta 9-Tetra hydrocannabinol - 25
2933.99.80.90.33  - - - - - Rolicyclidine (INN) - 25
2933.99.80.90.34  - - - - - Etrytamine (INN) - 25
2933.99.80.90.35  - - - - - Zolpidem tartrate  - 25
2933.99.80.90.36  - - - - - Azinphos-ethyl - 25
2933.99.80.90.37  - - - - - Chlorfenapyr - 25
2933.99.80.90.38  - - - - - Maleic hidrazin - 25
2933.99.80.90.41  - - - - - Tris-aziridinyl-phosphinoxide - 25
2933.99.80.90.43  - - - - - Benzidamin - 25
2933.99.80.90.44  - - - - - Benzidamin hidroklorür - 25
2933.99.80.90.49  - - - - - Diğerleri - 25
       
29.34 Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun     
  olmasın); diğer heterosiklik bileşikler:    
2934.10  - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir tiazol halkası     
     (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler :    
2934.10.00.00.11  - - Ultraseptil - 25
2934.10.00.00.12  - - Sibazol - 25
2934.10.00.00.13  - - 4-Tiazolin (dihidrotiazol) - 25
2934.10.00.00.19  - - Diğerleri - 25
2934.20  - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir benzotiazol    
     halkası (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler (daha fazla     
     halkalanmamış) :    
   - - Di (benzotiazol -2 -il) disülfür ; merkaptobenzotiazol     
       (benzotiazol -2 -tiol) ve tuzları :    
2934.20.20.00.11  - - - Di (benzotiazol -2 -il) disülfür - 25
2934.20.20.00.12  - - - Merkaptobenzotiazol (benzotiazol -2 -tiol) ve tuzları - 25
2934.20.80.00.00  - - Diğerleri - 25
2934.30  - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir fenotiazin halkası    
     (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler (daha fazla halkalan-    
     mamış):    
   - - Tietilperazin (INN); tioridazin (INN) ve tuzları :    
2934.30.10.00.11  - - - Tietilperazin - 25
2934.30.10.00.12  - - - Tioridazin  - 25
2934.30.10.00.13  - - - Tioridazin tuzları - 25
2934.30.90.00.00  - - Diğerleri - 25
   - Diğerleri:    
2934.91  - - Aminorex(INN), brotizolam (INN), clotizepam(INN),    
      cloxazolam(INN), dextromoramide(INN), haloxazolam(INN),    
      ketazolam(INN), mesocarb(INN), oxazolam(INN), pemoline(INN),    
      phendimetrazine(INN), phenmetrazine(INN) ve sufentanil(INN);     
      bunların tuzları :    
2934.91.00.00.11  - - - Aminorex (INN)  - 15
2934.91.00.00.12  - - - Brotizolam (INN)  - 15
2934.91.00.00.13  - - - Clotiazepam (INN)  - 15
2934.91.00.00.14  - - - Cloxazolam (INN)  - 15
2934.91.00.00.15  - - - Dextromoramide  (INN)  - 15
2934.91.00.00.16  - - - Haloxazolam (INN)  - 15
2934.91.00.00.17  - - - Ketazolam (INN)  - 15
2934.91.00.00.18  - - - Mesocarb (INN)  - 15
2934.91.00.00.21  - - - Oxazolam (INN)  - 15
2934.91.00.00.22  - - - Pemoline (INN) - 15
2934.91.00.00.23  - - - Phendimetrazine (INN)  - 15
2934.91.00.00.24  - - - Sufentanil (INN)  - 15
2934.91.00.00.29  - - - Diğerleri - 15
2934.99  - - Diğerleri:    
   - - - Klorprotiksen (INN) ; tenalidin (INN) ve tartaratları ve maleatları;     
         Furazolidion(INN); 7-Aminosefalosporanik asit; (6 R,7R)-3-asetoksimetil-    
         7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilasetamido -8-oxo- 5-thia-1-azasiklo[4.2.0]    
         oct-2-ene-2-karboksilik asidin esterleri ve tuzları; 1-[2- (1,3-Dioksan-2-yl)    
         etil]-2-metilpridinyum bromür:    
   - - - - Klorprotiksen (INN) ; tenalidin (INN) ve tartaratları ve maleatları :    
2934.99.60.10.11  - - - - - Klorprotiksen - 25
2934.99.60.10.12  - - - - - Tenalidin - 25
2934.99.60.10.13  - - - - - Tenalidin tartaratları ve maleatları - 25
2934.99.60.90.00  - - - - Diğerleri - 25
   - - - Diğerleri :    
2934.99.90.10.00  - - - - Sültonlar ve sültamlar - 15
2934.99.90.20.00  - - - - Tiofen - 25
   - - - -  Monotinler; Nükleik asit ve tuzları :    
2934.99.90.30.11  - - - - - Monotinler - 25
2934.99.90.30.12  - - - - - Nükleik asit ve tuzları  - 25
   - - - - Diğerleri :    
2934.99.90.90.11  - - - - - Nitrofurazon - 15
2934.99.90.90.12  - - - - - Morfolin propiyonitril - 15
2934.99.90.90.13  - - - - - Tiyokonazol - 15
2934.99.90.90.14  - - - - - Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)    
             '-one-2,2-dioksit potasyum tuzu) - 15
2934.99.90.90.15  - - - - - Chlozolinate - 15
2934.99.90.90.21  - - - - - Aspartam Asesülfam Tuzu - 15
2934.99.90.90.22  - - - - - Tianeptine ve tuzları  - 15
2934.99.90.90.28  - - - - - Diğerleri - 15
       
2935.00 Sülfonamidler:    
2935.00.30.00.00  - 3-{1-[(7-(Hekzadesilsulfonilamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1 H, 3H-nafto    
      [1,8-cd]piran-1-yl}-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamid; metosulam (ISO) - 15
   - Diğerleri :    
2935.00.90.00.11 - - Sülfodiazin - 15
2935.00.90.00.12 - - Sülfatiazol - 15
2935.00.90.00.13 - - o-Toluen sülfonamid - 15
2935.00.90.00.14 - - p-Sülfamilbenzamin - 15
2935.00.90.00.15 - - p-Aminobenzensülfonamid - 15
2935.00.90.00.16 - - Sülfopirin - 15
2935.00.90.00.17 - - Sülfomerazin - 15
2935.00.90.00.18 - - Sodyum sülfadimiden - 15
2935.00.90.00.21 - - Sulfametoksazol - 15
2935.00.90.00.22 - - Sülfizokzazol - 15
2935.00.90.00.23 - - Asetilsülfizokzazol - 15
2935.00.90.00.29 - - Diğerleri - 15
       
        XI. PROVİTAMİNLER, VİTAMİNLER VE HORMONLAR    
       
29.36 Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edil-    
  miş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak    
  kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları    
  (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) :    
   - Vitaminler ve bunların türevleri (karışık olmayanlar):    
2936.21  - - Vitamin A ve türevleri :    
2936.21.00.00.11  - - - Vitamin A  - 5
2936.21.00.00.12  - - - Vitamin A  asetat - 5
2936.21.00.00.13  - - - Vitamin A  propiyonat - 5
2936.21.00.00.14  - - - Vitamin A  palmitat - 5
2936.21.00.00.15  - - - Vitamin A  asit (retinoik asit) - 5
2936.21.00.00.19  - - - Vitamin A 'nın diğer türevleri  - 5
2936.22  - - Vitamin B1 ve türevleri :    
2936.22.00.00.11  - - - Vitamin B 1 [tiamin (INN), anurin] - 5
2936.22.00.00.12  - - - Tiyamin hidroklorür - 5
2936.22.00.00.13  - - - Tiyamin mononitrat - 5
2936.22.00.00.19  - - - Vitamin B 1'in diğer türevleri - 5
2936.23  - - Vitamin B2 ve türevleri :    
2936.23.00.00.11  - - - Vitamin B 2 [riboflavin (INN), lakta flavin] - 5
2936.23.00.00.12  - - - Riboflavin 5'-ortofosforik esteri - 5
2936.23.00.00.13  - - - Riboflavin 5'-ortofosfat esterinin tuzları - 5
2936.23.00.00.19  - - - Vitamin B 2'nin diğer türevleri - 5
2936.24  - - D - veya DL -Pantotenik asit (B3 vitamini veya B5 vitamini)    
       ve türevleri :    
2936.24.00.00.11  - - - D-veya DL-Pantotenik asit - 5
2936.24.00.00.12  - - - Sodyum pantotanat - 5
2936.24.00.00.13  - - - Kalsiyum pantotanat - 5
2936.24.00.00.19  - - - Vitamin B 3 veya B 5'in diğer türevleri  - 5
2936.25  - - Vitamin B 6 ve türevleri :    
2936.25.00.00.11  - - - Vitamin B 6 [piridoksin (INN), adermin,piridoksol] - 5
2936.25.00.00.12  - - - Piridoksin hidroklorür - 5
2936.25.00.00.19  - - - Vitamin B 6'nın diğer türevleri - 5
2936.26  - - Vitamin B 12 ve türevleri :    
2936.26.00.00.11  - - - Vitamin B 12 [siyonokobalamin (INN) ]  - 5
2936.26.00.00.12  - - - Hidroksi kobalamin - 5
2936.26.00.00.19  - - - Vitamin B 12'nin diğer türevleri - 5
2936.27  - - Vitamin C ve türevleri :    
2936.27.00.00.11  - - - Vitamin C [L-veya DL-askorbik asit (INN) ] - 5
2936.27.00.00.12  - - - Sodyum askorbat - 5
2936.27.00.00.13  - - - Kalsiyum askorbat - 5
2936.27.00.00.19  - - - Vitamin C'nin diğer türevleri - 5
2936.28  - - Vitamin E ve türevleri :    
2936.28.00.00.11  - - - Vitamin E (tokoferol) - 5
2936.28.00.00.12  - - - Tokoferil asetat - 5
2936.28.00.00.13  - - - Disodyum tokoferil fosfat - 5
2936.28.00.00.19  - - - Vitamin E'nin diğer türevleri - 5
2936.29  - - Diğer vitaminler ve türevleri:    
   - - - Vitamin B 9 ve türevleri :    
2936.29.00.00.11  - - - - Vitamin B 9 [ folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit] - 5
2936.29.00.00.12  - - - - Vitamin B 9'un türevleri - 5
   - - - Vitamin H ve türevleri :    
2936.29.00.00.21  - - - - Vitamin H (biyotin) - 5
2936.29.00.00.22  - - - - Vitamin H'nin türevleri - 5
   - - - Diğerleri :    
2936.29.00.00.31  - - - - Vitamin K (fitomenadion (INN) ) - 5
2936.29.00.00.32  - - - - Vitamin K'nın türevleri - 5
2936.29.00.00.33  - - - - Vitamin PP (nikotinamit (INN) ) - 5
2936.29.00.00.34  - - - - Nikotinik asit (INN) - 5
2936.29.00.00.39  - - - - Vitamin PP'nin diğer türevleri - 5
2936.29.00.00.41  - - - - Vitamin D 2 [kalsifenol,ergokalsifenol (ergosterol) ] - 5
2936.29.00.00.42  - - - - Vitamin D 3 (7-dehidrokollesterol)    - 5
2936.29.00.00.43  - - - - Vitamin D 4 (22,23-dihidroergesterol)  - 5
2936.29.00.00.44  - - - - Vitamin D 5 (7-dehidro-beta stosterol) - 5
2936.29.00.00.45  - - - - Vitamin D'nin türevleri - 5
2936.29.00.00.46  - - - - Vitamin A+D3 - 5
2936.29.00.00.49  - - - - Diğer vitaminler ve türevleri - 5
2936.90  - Diğerleri (tabii konsantreler dahil):    
2936.90.00.10.00  - - Provitaminler (karışık olmayanlar) - 5
   - - Diğerleri :    
2936.90.00.90.11  - - - A+D vitaminlerinin tabii konsantreleri - 5
2936.90.00.90.19  - - - Diğer tabii konsantreler - 5
2936.90.00.90.29  - - - Diğerleri - 5
  ,    
29.37 Hormonlar, prostaglandinler, thromboxanlar ve     
  leukotrienler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş); bunların     
  öncelikle hormon olarak kullanılan türevleri ve benzeri yapıdakiler    
  (structural analogues), tadil edilmiş zincir  polipeptidler (chain     
  modified polypeptides) dahil :    
   - Polipeptid hormonları, protein hormonları ve glikoprotein    
     hormonları, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler:    
2937.11.00.00.00  - -Somatotrapin, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler Gr 5
2937.12  - -Ensülin ve tuzları :    
2937.12.00.10.00  - - - Ensülin Gr Muaf
2937.12.00.20.00  - - - Ensülin  tuzları Gr 5
   - - Diğerleri :    
2937.19.00.00.11  - - - Hipofiz ön lobu hormonları Gr 5
2937.19.00.00.12  - - - Hipofiz arka lobu hormonları Gr 5
2937.19.00.00.19  - - - Diğerleri Gr 5
  -Steroidal hormonlar, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler:    
2937.21  - - Kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) ve    
       prednizolon (dehidrohidrokortizon) :    
2937.21.00.00.11  - - - Kortizon Gr 5
2937.21.00.00.12  - - - Hidrokortizon Gr 5
2937.21.00.00.13  - - - Prednizon (dehidrokortizon) Gr 5
2937.21.00.00.14  - - - Prednizolon (dehidrohidrokortizon) Gr 5
2937.22.00.00.00  - - Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri Gr 5
   - - Ostrojenler ve projestojenler :    
2937.23.00.00.11  - - - Ostrojenler Gr 5
2937.23.00.00.12  - - - Projestojenler (Over hormonlar) Gr 5
   - - Diğerleri :    
2937.29.00.00.11  - - - Adrenal hormonları Gr 5
2937.29.00.00.12  - - - Testiküler hormonları Gr 5
2937.29.00.00.19  - - - Diğerleri Gr 5
2937.50.00.00.00  - Prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrienler,    
     bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler Gr 5
2937.90.00.00.00  - Diğerleri Gr 5
       
      XII. GLİKOZİTLER VE BİTKİSEL ALKALOİDLER (TABİİ VEYA    
            SENTEZ YOLU İLE ELDE EDİLMİŞ) VE BUNLARIN TUZLARI,     
            ETERLERİ, ESTERLERİ VE DİĞER TÜREVLERİ    
       
29.38 Glikozitler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş) ve bunların     
  tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:    
2938.10  - Rutosid (rutin) ve türevleri :    
2938.10.00.00.11  - - Rutosid (rutin) - 5
2938.10.00.00.12  - - Rutosid türevleri - 5
2938.90  - Diğerleri:    
   - - Dijital glikozitler :    
2938.90.10.00.11  - - - Dijitoksin   - 5
2938.90.10.00.19  - - - Diğerleri - 5
2938.90.30.00.00  - - Gliserizik asit (glisirizin) ve gliserizatlar - 5
   - - Diğerleri :    
2938.90.90.10.00  - - - Saponinler - 25
   - - - Diğerleri :    
2938.90.90.90.11  - - - - Strofantin - 5
2938.90.90.90.12  - - - - Arbutin - 5
2938.90.90.90.13  - - - - Amigdalin  - 5
2938.90.90.90.14  - - - - Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC) - 5
2938.90.90.90.15  - - - - Steviol glikozitler - 5
2938.90.90.90.19  - - - - Diğerleri - 5
       
29.39 Bitkisel alkaloidler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş),    
  bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:    
   - Afyon alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları    
2939.11  - - Haşhaş sapı konsantreleri; buprenorfin(INN), kodein,    
    dihidrokodein(INN), etil morfin, etorfin(INN), eroin,    
    hidrokodon (INN) hidromorfin(INN), morfin, nikomorfin(INN),    
    oksikodon(INN), oksimorfon(INN), folkodin (INN), tebakon(INN)     
     ve tebain; bunların tuzları :    
2939.11.00.00.11  - - - Haşhaş sapı konsantreleri - 15
2939.11.00.00.12  - - - Morfin - 15
2939.11.00.00.13  - - - Diasetil morfin (eroin) - 15
2939.11.00.00.14  - - - Etil morfin - 15
2939.11.00.00.15  - - -  Kodein - 15
2939.11.00.00.16  - - - Tebain - 15
2939.11.00.00.17  - - - Buprenorphine (INN) - 15
2939.11.00.00.18  - - -  Dihydrokodeine (INN) - 15
2939.11.00.00.21  - - - Etorphine (INN) - 15
2939.11.00.00.22  - - - Hydrocodone  (INN) - 15
2939.11.00.00.23  - - - Hydromorphone (INN) - 15
2939.11.00.00.24  - - - Nicomorphine  (INN) - 15
2939.11.00.00.25  - - - Oxycodone(INN) - 15
2939.11.00.00.26  - - - Oxymorphone (INN) - 15
2939.11.00.00.27  - - - Pholcodine (INN) - 15
2939.11.00.00.28  - - - Thebacon (INN) - 15
2939.11.00.00.31  - - - Morfin sülfat - 15
2939.11.00.00.32  - - - Morfin hidroklorür - 15
2939.11.00.00.39  - - - Diğerleri - 15
2939.19  - - Diğerleri :    
2939.19.00.00.11  - - - Narsein - 15
2939.19.00.00.12  - - - Narkotin (noskapin (INN) ) - 15
2939.19.00.00.13  - - - Papaverin - 15
2939.19.00.00.14  - - - Apomorfin - 15
2939.19.00.00.15  - - - Oripavine - 15
2939.19.00.00.18  - - - Diğerleri - 15
2939.20  - Kınakına alkaloidleri ve bunların türevleri: bunların tuzları    
   - - Kinin ve tuzları:    
2939.20.00.10.11  - - - Kinin - Muaf
2939.20.00.10.12  - - - Kinin sülfat - Muaf
2939.20.00.10.19  - - - Diğerleri - Muaf
   - - Diğerleri :    
2939.20.00.90.11  - - - Barbiturate de kinidin - 15
2939.20.00.90.19  - - - Diğerleri - 15
2939.30  - Kafein ve tuzları :    
2939.30.00.00.11  - - Kafein  - 15
2939.30.00.00.12  - - Kafein  tuzları - 15
   - Efedrinler ve tuzları :    
2939.41  - - Efedrin ve tuzları :    
2939.41.00.00.11  - - - Efedrin - 15
2939.41.00.00.12  - - - Efedrin hidroklorür - 15
2939.41.00.00.19  - - - Efedrinin diğer tuzları - 15
2939.42  - - Pseudoefedrin (INN) ve tuzları :    
2939.42.00.00.11  - - - Pseudoefedrin - 15
2939.42.00.00.12  - - - Pseudoefedrinin tuzları - 15
2939.43  - -Kathin (INN) ve tuzları :    
2939.43.00.00.11  - - - Katin (INN)  - 15
2939.43.00.00.12  - - - Katinin tuzları - 15
2939.44.00.00.00  - - Norephedrine ve bunların tuzları - 15
2939.49  - - Diğerleri :    
2939.49.00.00.11  - - - Metilefedrin - 15
2939.49.00.00.13  - - - Metanfetamin  - 15
2939.49.00.00.15  - - - Barbexaclon - 15
2939.49.00.00.19  - - - Diğerleri - 15
   - Teofilin ve aminofilin (teofilin -etilendiamin) ve bunların türev-    
      leri, tuzları:    
2939.51  - - Fenetilin (INN) ve tuzları :    
2939.51.00.00.11  - - - Fenetilin (INN) - 15
2939.51.00.00.12  - - - Fenetilinin tuzları - 15
2939.59  - - Diğerleri :    
2939.59.00.00.11  - - - Teofilin ve aminofilin ve tuzları  - 15
2939.59.00.00.12  - - - Dimenhidrinat - 15
2939.59.00.00.19  - - - Diğerleri - 15
   - Çavdar mahmuzu alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların     
     tuzları :    
2939.61.00.00.00  - - Ergometrin (INN) ve tuzları - 15
2939.62.00.00.00  - - Ergotamin (INN) ve tuzları - 15
2939.63.00.00.00  - - Liserjik asit ve tuzları - 15
2939.69  - - Diğerleri :    
2939.69.00.00.11  - - - Ergokristin - 15
2939.69.00.00.12  - - - Ergotoksin - 15
2939.69.00.00.13  - - - Methyl ergometrine (methyl ergonovine) (methyl ergobasine) ve tuzları - 15
2939.69.00.00.19  - - - Diğerleri - 15
   - Diğerleri:    
2939.91  - - Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin(INN),    
      metamfetamin racemate; bunların tuzları, esterleri ve diğer    
      türevleri:    
   - - - Kokain ve tuzları:    
2939.91.00.00.11  - - - - Ham kokain - 15
   - - - - Diğerleri :    
2939.91.00.00.21  - - - - - Ekgonin - 15
2939.91.00.00.22  - - - - - Levometanfetamin  - 15
2939.91.00.00.23  - - - - - Metafetamin (INN) - 15
2939.91.00.00.24  - - - - - Metafetamin racemate - 15
2939.91.00.00.29  - - - - - Diğerleri - 15
2939.91.00.00.39  - - - Diğerleri - 15
2939.99  - - Diğerleri :    
2939.99.00.10.00  - - - Teobramin - 15
   - - - Diğerleri :    
2939.99.00.90.11  - - - - Piperin - 15
2939.99.00.90.12  - - - - Atropin - 15
2939.99.00.90.13  - - - - Homatropin - 15
2939.99.00.90.14  - - - - Pilokarpin - 15
2939.99.00.90.15  - - - - Hiyosiyamin - 15
2939.99.00.90.16  - - - - Ezerin - 15
2939.99.00.90.17  - - - - Hiyosin (skopolamin) - 15
2939.99.00.90.18  - - - - Rezerpin  - 15
2939.99.00.90.21  - - - - Teobromin türevleri - 15
2939.99.00.90.22  - - - -  Psilocybine - 15
2939.99.00.90.23  - - - - Psicain Neu - 15
2939.99.00.90.29  - - - - Diğerleri - 15
       
                          XIII. DİĞER ORGANİK BİLEŞİKLER    
       
2940.00 Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz    
  hariç); şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları     
   (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç):    
2940.00.00.00.11  - Ramnoz, rafinoz, mannoz - 35
2940.00.00.00.12  - Maltilol ((α)-D-Glukopiranozil-1,4-D-glusitol) - 35
2940.00.00.00.13  - Laktilol ((4-O-β-D-Galaktopiranozil-D-glusitol) - 35
2940.00.00.00.14  - İzomalt - 35
2940.00.00.00.18  - Diğerleri - 35
       
29.41 Antibiyotikler:    
2941.10  - Penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki türevleri;bunların     
     tuzları :    
   - - Amoksilin (INN) ve tuzları :    
2941.10.00.00.11  - - - Amoksilin trihydrate - Muaf
2941.10.00.00.12  - - - Amoksilin anhydrous - Muaf
2941.10.00.00.13  - - - Amoksilin sodium - Muaf
2941.10.00.00.19  - - - Amoksilinin diğer tuzları - Muaf
   - - Ampisilin (INN), metampisilin (INN), pivampisilin(INN) ve bunların tuzları :    
2941.10.00.00.21  - - - Ampisilin trihydrate - Muaf
2941.10.00.00.22  - - - Ampisilin anhydrous - Muaf
2941.10.00.00.23  - - - Ampisilin sodium - Muaf
2941.10.00.00.24  - - - Steril ampisilin sodium - Muaf
2941.10.00.00.25  - - - Ampisilin+Betalaktamaz inhibitörleri - Muaf
2941.10.00.00.29  - - - Diğerleri - Muaf
   - - Diğerleri :    
2941.10.00.00.31  - - - Azidocillin sodium - Muaf
2941.10.00.00.32  - - - Piperacillin monohydrate - Muaf
2941.10.00.00.33  - - - Indanyl carbenicillin sodium - Muaf
2941.10.00.00.34  - - - Sultamycillin tosylat - Muaf
2941.10.00.00.35  - - - Sultamycillin base - Muaf
2941.10.00.00.39  - - - Diğerleri - Muaf
2941.20  - Streptomisinler ve türevleri; bunların tuzları:    
2941.20.30.00.00  - - Dihidrostreptomisin tuzları, esterleri ve hidratları - Muaf
2941.20.80.00.00  - - Diğerleri - Muaf
2941.30  - Tetrasiklinler ve türevleri; bunların tuzları :    
2941.30.00.00.11  - - Tetrasiklin  - Muaf
2941.30.00.00.12  - - Tetrasiklin HCI - Muaf
2941.30.00.00.13  - - Tetrasiklin phosphate - Muaf
2941.30.00.00.14  - - Oxytetrasiklin - Muaf
2941.30.00.00.15  - - Oxytetrasiklin HCI - Muaf
2941.30.00.00.16  - - Chlortetrasiklin - Muaf
2941.30.00.00.17  - - Chlortetrasiklin HCI - Muaf
2941.30.00.00.19  - - Diğerleri - Muaf
2941.40  - Kloramfenikol ve türevleri; bunların tuzları :    
2941.40.00.00.11  - - Kloramfenikol - Muaf
2941.40.00.00.12  - - Kloramfenikol palmitat - Muaf
2941.40.00.00.13  - - Kloramfenikol pentatonat - Muaf
2941.40.00.00.19  - - Diğerleri - Muaf
2941.50  - Erithromisin ve türevleri; bunların tuzları :    
2941.50.00.00.11  - - Erithromisin - Muaf
2941.50.00.00.12  - - Erithromisin estolate - Muaf
2941.50.00.00.13  - - Erithromisin ethyl succinate - Muaf
2941.50.00.00.14  - - Erithromisin stearate - Muaf
2941.50.00.00.19  - - Diğerleri - Muaf
2941.90  - Diğerleri :    
2941.90.00.00.11  - - Tirotrisin ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.12  - - Basitrasin ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.13  - - Neomisin ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.14  - - Polimiksin ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.15  - - Kanomisin ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.16  - - Viomisin ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.17  - - Sikloserin ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.18  - - Kolimisin ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.21  - - Groseofülvin ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.22  - - Gentamisin - Muaf
2941.90.00.00.23  - - Gentamisin sülfat - Muaf
2941.90.00.00.29  - - Gentamisin'in diğer türevleri;bunların tuzları  - Muaf
2941.90.00.00.31  - - Linkomisin  - Muaf
2941.90.00.00.32  - - Linkomisin HCI - Muaf
2941.90.00.00.39  - - Linkomisin'in diğer türevleri;bunların tuzları  - Muaf
2941.90.00.00.41  - - Rifampisin - Muaf
2941.90.00.00.42  - - Rifampisin'in türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.43  - - Sefradin - Muaf
2941.90.00.00.44  - - Sefradin monohidrat - Muaf
2941.90.00.00.45  - - Sefaleksin monohidrat - Muaf
2941.90.00.00.46  - - Sefradoksil monohidrat  - Muaf
2941.90.00.00.47  - - Sefuroksim aksetil - Muaf
2941.90.00.00.48  - - Diğer sefalosporinler ve türevleri;bunların tuzları - Muaf
2941.90.00.00.51  - - Netilmisin sülfat - Muaf
2941.90.00.00.59  - - Diğerleri - Muaf
2942.00 Diğer organik bileşikler :    
2942.00.00.00.11 - Keten - 15
2942.00.00.00.12 - Difenilketen - 15
2942.00.00.00.19 - Diğer ketenler - 15
2942.00.00.00.21 - Bakır asetoarsenit - 15
2942.00.00.00.29 - Diğer organik bileşikler - 15