POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
                                 I.  KİMYASAL ELEMENTLER    
28.01 Flor, klor, brom ve iyot:    
2801.10.00.00.00  - Klor - 25
2801.20  - İyot :    
2801.20.00.10.00  - - Resüblime iyot - 25
2801.20.00.90.00  - - Diğerleri - 25
2801.30  - Flor; brom:    
2801.30.10.00.00  - - Flor - 25
2801.30.90.00.00  - - Brom - 25
       
2802.00.00.00.00 Süblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt - 30
       
2803.00 Karbon [karbon karaları (carbon blacks) ve tarifenin başka    
  yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer şekillerdeki karbon]:    
2803.00.00.10.00  - Petrol gazı karası (metan karası) - 30
2803.00.00.20.00  - Bitkisel karalar - 5
   - Diğerleri:    
2803.00.00.90.11  - - İskarası - 30
2803.00.00.90.12  - - Antrasen - 30
2803.00.00.90.19  - - Diğerleri - 30
       
28.04 Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller:    
2804.10.00.00.00  - Hidrojen    m3 (1) 50
   - Asal gazlar:    
2804.21.00.00.00  - - Argon    m3 (1) 15
2804.29  - - Diğerleri:    
2804.29.10.00.00  - - - Helyum    m3 (1) 15
   - - - Diğerleri    
2804.29.90.00.12  - - - - Neon    m3 (1) 15
2804.29.90.00.19  - - - - Diğer asal gazlar    m3   (1)  15
2804.30.00.00.00  - Azot    m3 (1) 15
2804.40.00.00.00  - Oksijen    m3 (1)  15
2804.50  - Bor; tellür:    
2804.50.10.00.00  - - Bor - 15
2804.50.90.00.00  - - Tellür - 15
   - Silisyum :    
2804.61.00.00.00  - - Ağırlık itibariyle en az % 99,99 silisyum içerenler - 15
2804.69.00.00.00  - - Diğerleri - 15
2804.70  - Fosfor    
2804.70.00.00.11  - - Kırmızı fosfor - 15
2804.70.00.00.12  - - Beyaz fosfor - 15
2804.80.00.00.00  - Arsenik - 15
2804.90.00.00.00  - Selenyum - 15
       
28.05 Alkali metaller veya toprak alkali metaller; nadir toprak    
  metaller,skandiyum ve itriyum (kendi aralarında karıştırılmış    
  ve alaşım haline getirilmiş olsun olmasın); civa:    
   - Alkali metaller veya toprak alkali metaller:    
2805.11.00.00.00  - - Sodyum - 15
2805.12.00.00.00  - - Kalsiyum - 15
2805.19  - - Diğerleri    
2805.19.10.00.00  - - - Stronsiyum ve baryum - 15
   - - - Diğerleri    
2805.19.90.00.11  - - - - Potasyum - 15
2805.19.90.00.12  - - - - Lityum - 15
2805.19.90.00.13  - - - - Sezyum ve rubidyum - 15
2805.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 15
2805.30  - Nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum (kendi    
     aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş    
     olsun olmasın):    
2805.30.10.00.00  - - Kendi aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olanlar - 15
2805.30.90.00.00  - - Diğerleri - 15
2805.40  - Civa :    
2805.40.10.00.00  - - Net muhteviyatı 34,5 kg. (standart ağırlık) lık şişelerde olup şişe başına     
        FOB kıymeti 224 Euro'yu geçmeyenler   - 30
2805.40.90.00.00  - - Diğerleri - 30
(1) 1013 mbar basınç altında ve 15C'de      
         II. İNORGANİK ASİTLER VE AMETALLERİN İNORGANİK    
                            OKSİJENLİ BİLEŞİKLERİ    
       
28.06 Hidrojen klorür (hidroklorik asit); klorsülfirik asit:    
2806.10  - Hidrojen klorür (hidroklorik asit)    
2806.10.00.00.11  - - Saf hidroklorik asit - 40
2806.10.00.00.12  - - Teknik hidroklorik asit ( tuz ruhu ) - 40
2806.20.00.00.00  - Klorsülfirik asit (klorsülfonik asit) - 40
       
2807.00 Sülfirik asit; oleum:    
   - Sülfirik asit:    
2807.00.00.00.11  - - Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf ) - 30
2807.00.00.00.19  - - Diğerleri - 30
2807.00.00.00.29  - Oleum - 30
       
2808.00 Nitrik asit; sülfonitrik asitler    
2808.00.00.00.11 - Saf nitrik asit - 40
2808.00.00.00.12 - Teknik nitrik asit (kezzap) - 40
2808.00.00.00.13 - Sülfo nitrik asitler (nitrolama asidi) (her oranda nitrik asit, sülfürük asit ka-    
     rışımları) - 40
       
28.09 Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler    
  (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) :    
2809.10.00.00.00  - Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit) KgP2O5 15
2809.20  - Fosforik asit ve polifosforik asitler    
2809.20.00.00.11  - - Hipofosforik asit (H4 P2O6) KgP2O5 15
2809.20.00.00.12  - - Meta fosforik asitler KgP2O5 15
2809.20.00.00.14  - - Piro fosforik asitler KgP2O5 15
2809.20.00.00.15  - - Polifosforik asitler KgP2O5 15
   - - Orto fosforik asitler (fosforik asit ):    
2809.20.00.00.16  - - - Gıda sanayiinde kullanılanlar KgP2O5 15
2809.20.00.00.17  - - - Diğerleri KgP2O5 15
       
2810.00 Bor oksitleri; borik asitler:    
2810.00.10.00.00  - Dibor trioksit - 15
   - Diğerleri:    
2810.00.90.10.00  - - Metaborik asit - 15
   - - Diğerleri    
2810.00.90.90.11  - - - Orto borik asit ( borik asit ) - 30
2810.00.90.90.19  - - - Diğer borik asitler - 30
2810.00.90.90.29  - - - Diğer bor oksitleri - 30
       
28.11 Diğer inorganik asitler ve ametallerin diğer inorganik    
  oksijenli bileşikleri:    
   - Diğer inorganik asitler:    
2811.11.00.00.00  - - Hidrojen florür (hidroflorik asit) - 15
2811.19  - - Diğerleri :    
2811.19.10.00.00  - - - Hidrojen bromür (hidrobromik asit) - 15
2811.19.20.00.00  - - - Hidrojen siyanür (hidrosiyonik asit) - 15
   - - - Diğerleri:    
2811.19.80.10.00  - - - - Arsenik asit - 20
   - - - - Diğerleri: - 15
2811.19.80.90.11  - - - - - Perklorik asit - 15
2811.19.80.90.12  - - - - - Sülfamik asit  ( aminosülfonik asit ) - 15
2811.19.80.90.13  - - - - - Silisik asit - 15
2811.19.80.90.19  - - - - - Diğerleri - 15
   - Ametallerin diğer inorganik oksijenli bileşikleri:    
2811.21.00.00.00  - - Karbondioksit - 15
2811.22.00.00.00  - - Silisyum dioksit - 15
2811.29  - - Diğerleri:    
2811.29.05.00.00  - - - Kükürt dioksit - 40
   - - - Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit); diarsenik trioksit :    
2811.29.10.10.00  - - - - Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit) - 15
2811.29.10.20.00  - - - - Diarsenik trioksit  - 20
   - - - Azot oksitleri    
2811.29.30.00.11  - - - - Azot protoksit - 15
2811.29.30.00.19  - - - - Diğerleri - 15
   - - - Diğerleri :    
2811.29.90.10.00  - - - - Arsenik pentaoksit (Arsenik asit anhidriti) - 20
2811.29.90.90.00  - - - - Diğerleri - 15
       
           III. AMETALLERİN HALOJENLİ VEYA KÜKÜRTLÜ BİLEŞİKLERİ    
                                 
28.12 Ametallerin halojenli ve oksihalojenli bileşikleri:    
2812.10  - Klorür ve oksiklorürler:    
   - - Fosfor klorürler ve oksiklorürleri :    
2812.10.11.00.00  - - - Fosfor triklorür oksit (polifosforil triklorür) - 20
2812.10.15.00.00  - - - Fosfor triklorür - 20
2812.10.16.00.00  - - - Fosfor pentaklorür - 20
   - - - Diğerleri:    
2812.10.18.00.11  - - - - Fosfor oksiklorür - 20
2812.10.18.00.19  - - - - Diğerleri - 20
   - - Diğerleri    
2812.10.91.00.00  - - - Disülfür diklorür - 20
2812.10.93.00.00  - - - Sülfür diklorür - 20
2812.10.94.00.00  - - - Fosgen (karbonil klorür) - 20
2812.10.95.00.00  - - - Tionil diklorür (tionil klorür) - 20
   - - - Diğerleri    
 2812.10.99.00.11  - - - - Sülfür mono klorür - 20
 2812.10.99.00.12  - - - - Arsenik triklorürler - 20
 2812.10.99.00.19  - - - - Diğerleri - 20
2812.90  - Diğerleri:    
2812.90.00.00.11  - - Bor triflorür - 20
2812.90.00.00.12  - - Fosfor tribromür - 20
2812.90.00.00.13  - - Fosfor triiyodür - 20
2812.90.00.00.14  - - Arsenik bromür - 20
2812.90.00.00.15  - - Arsenik iyodür - 20
2812.90.00.00.16  - - Sülfür hegzaflorür - 20
2812.90.00.00.18  - - Diğerleri - 20
        
28.13 Ametallerin sülfürleri; ticari fosfortrisülfür:    
2813.10.00.00.00  - Karbonsülfür (karbondisülfür) - 15
2813.90  - Diğerleri:    
2813.90.10.00.00  - - Fosfor sülfürleri; ticari fosfortrisülfür - 15
   - - Diğerleri    
2813.90.90.00.11  - - - Selenyum sülfür - 15
2813.90.90.00.12  - - - Arsenik sülfür - 15
2813.90.90.00.19  - - - Diğer ametallerin sülfürleri - 15
       
          IV. İNORGANİK BAZLAR VE METALLERİN OKSİTLERİ,    
                     HİDROKSİTLERİ VE PEROKSİTLERİ    
       
28.14 Susuz (saf) amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri:    
2814.10.00.00.00  - Susuz (saf) amonyak - 40
2814.20.00.00.00  - Amonyağın sulu çözeltileri - 40
       
28.15 Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas);    
  sodyum veya potasyumun peroksitleri:    
   - Sodyum hidroksit (kostik soda):    
2815.11.00.00.00  - - Katı halde - 30
2815.12.00.00.00  - - Sulu çözeltileri (soda külsuyu veya sıvı soda) KgNaOH 30
2815.20.00.00.00  - Potasyum hidroksit (kostik potas) - 25
2815.30.00.00.00  - Sodyum veya potasyumun peroksitleri - 25
       
28.16 Magnezyumun hidroksit ve peroksiti; stronsiyum ve baryumun    
  oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri:    
2816.10.00.00.00  - Magnezyumun hidroksit ve peroksiti - 25
2816.40.00.00.00  - Stronsiyum veya baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri - 25
       
2817.00 Çinko oksit; çinko peroksit :    
2817.00.00.10.00  - Çinko oksit - 20
2817.00.00.90.00  - Çinko peroksit - 20
       
28.18 Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olma-    
  sın); aluminyum oksit;aluminyum hidroksit:    
2818.10  - Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun      
     olmasın):    
   - - İçerdiği aluminyum oksit miktarı ağırlıkça %98,5 veya daha fazla olanlar    
2818.10.11.00.00  - - - Toplam ağırlığın %50'sinden azının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar  - 20
2818.10.19.00.00  - - - Toplam ağırlığın %50'si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar - 20
   - - İçerdiği aluminyum oksit miktarı ağırlıkça %98,5'ten az olanlar:    
2818.10.91.00.00  - - - Toplam ağırlığın %50'sinden azının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar  - 20
2818.10.99.00.00  - - - Toplam ağırlığın %50'si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar - 20
2818.20.00.00.00  - Aluminyum oksit (suni korendon hariç) - 20
2818.30.00.00.00  - Aluminyum hidroksit - 20
       
28.19 Krom oksitleri ve hidroksitleri:    
2819.10.00.00.00  - Krom trioksit - 25
2819.90  - Diğerleri:    
2819.90.10.00.00  - - Krom dioksit - 25
   - - Diğerleri    
2819.90.90.00.11  - - - Krom III oksit ( dikrom trioksit ) ( krom yeşili  ) ( krom seski oksit ) - 25
2819.90.90.00.12  - - - Krom hidroksitleri - 25
       
28.20 Manganez oksitleri:    
2820.10.00.00.00  - Manganez dioksit - 15
2820.90  - Diğerleri:    
2820.90.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 77 veya daha fazla manganez içeren manganez oksit - 15
2820.90.90.00.00  - - Diğerleri - 15
       
28.21 Demir oksitleri ve hidroksitleri; içinde ağırlık itibariyle % 70 veya    
  daha fazla Fe203 olarak değerlendirilen kombine demir içeren toprak boyalar:    
2821.10  - Demir oksitleri ve hidroksitleri :    
   - - Kodeks evsafında olanlar    
2821.10.00.10.11  - - - Kodeks evsafında olan demir oksitleri - 50
2821.10.00.10.12  - - - Kodeks evsafında olan demir hidroksitleri - 50
   - - Kodeks evsafında olmayanlar    
2821.10.00.90.11  - - - Kodeks evsafında olmayan demir oksitleri - 50
2821.10.00.90.12  - - - Kodeks evsafında olmayan demir hidroksitleri - 50
2821.20  - Toprak boyalar :    
2821.20.00.10.00  - - Kodeks evsafında olanlar - 50
2821.20.00.90.00  - - Kodeks evsafında olmayanlar - 50
       
2822.00 Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri    
2822.00.00.00.11  - Kobalt oksitleri  - 15
2822.00.00.00.12  - Ticari kobalt oksitleri - 15
2822.00.00.00.13  - Kobalt hidroksitleri (hidratları) - 15
       
2823.00.00.00.00 Titan oksitleri  - 15
       
28.24 Kurşun oksitleri; minyum ve minoranj:    
2824.10.00.00.00  - Kurşun monoksit [Iitarge (mürdesenk),massicot] - 50
2824.90  - Diğerleri    
   - - Minyum ve minoranj    
2824.90.00.00.11  - - - Minyum (sülyen) (Pb3 O4) - 50
2824.90.00.00.12  - - - Minoranj - 50
2824.90.00.00.19  - - Diğerleri - 50
       
28.25 Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları; diğer    
  inorganik bazlar; diğer metal oksitler,hidroksitler ve peroksitler :    
2825.10  - Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları    
2825.10.00.00.11  - - Hidrazin ve inorganik tuzları - 25
2825.10.00.00.12  - - Hidroksilamin ve inorganik tuzları - 25
2825.20.00.00.00  - Lityum oksit ve hidroksit - 25
2825.30  - Vanadyum oksitleri ve hidroksitleri    
2825.30.00.00.11  - - Vanadyum penta oksit - 25
2825.30.00.00.19  - - Vanadyumun diğer oksitleri ve hidroksitler - 25
2825.40.00.00.00  - Nikel oksitleri ve hidroksitleri - 25
2825.50  - Bakır oksitleri ve hidroksitleri    
2825.50.00.00.11  - - Bakır I oksit ( kırmızı bakır oksit ) - 25
2825.50.00.00.12  - - Bakır II oksit ( siyah bakır oksit ) - 25
2825.50.00.00.13  - - Bakır hidroksitler - 25
2825.60  - Germanyum oksitleri ve zirkonyum dioksit    
2825.60.00.00.11  - - Germanyum oksitleri  - 25
2825.60.00.00.12  - - Zirkonyum dioksit - 25
2825.70.00.00.00  - Molibden oksitleri ve hidroksitleri - 25
2825.80.00.00.00  - Antimon oksitleri - 25
2825.90  - Diğerleri:    
   - - Kalsiyum oksit,hidroksit ve peroksit:    
2825.90.11.00.00  - - - Kalsiyum hidroksit (aşağıda belirtilen partikül formlarında olup kuru     
          ağırlık üzerinden hesaplandığında % 98 veya daha fazla saflıktaki;     
           - 75 mikrometreyi aşan partikül boyuna sahip olup ağırlık itibariyle     
             % 1'den fazla olmayan ve;    
           - 1,3 mikrometreden daha düşük partikül boyuna sahip olup ağırlık     
             itibariyle % 4'den fazla olmayan) - 25
   - - - Diğerleri     
2825.90.19.00.11  - - - - Kalsiyum oksit  - 25
2825.90.19.00.12  - - - - Kalsiyum peroksit - 25
2825.90.20.00.00  - - Berilyum oksit ve hidroksit - 25
2825.90.40.00.00  - - Tungsten oksit ve hidroksitleri - 25
2825.90.60.00.00  - - Kadmiyum oksit - 25
   - - Diğerleri:    
2825.90.85.10.00  - - - Kalay oksitleri - 15
2825.90.85.90.00  - - - Diğerleri - 25
       
                  V. İNORGANİK ASİTLERİN VE METALLERİN    
                            TUZLARI VE PEROKSİ TUZLARI    
       
28.26 Florürler; florslikatlar, floraluminatlar ve diğer kompleks    
  flor tuzları:    
   - Florürler:    
2826.12.00.00.00  - - Aluminyum florür - 15
2826.19  - - Diğerleri :    
   - - - Amonyum ve sodyum florür    
2826.19.10.10.00  - - - - Amonyum florür - 25
2826.19.10.90.00  - - - - Sodyum florür - 15
   - - - Diğerleri    
2826.19.90.10.00  - - - - Potasyum florür - 20
   - - - - Diğerleri    
2826.19.90.90.11  - - - - - Kalsiyum florür - 15
2826.19.90.90.12  - - - - - Baryum florür - 15
2826.19.90.90.19  - - - - - Diğer florürler - 15
2826.30.00.00.00  - Sodyum hekzafloraluminat (sentetik kriyolit) - 15
2826.90  - Diğerleri:    
2826.90.10.00.00  - - Dipotasyum hekzaflorzirkonat - 20
   - - Diğerleri :    
2826.90.80.10.00  - - - Potasyum florborat ve potasyumun diğer kompleks flor tuzları - 20
2826.90.80.20.00  - - - Amonyum florborat ve amonyumun diğer kompleks flor tuzları - 25
2826.90.80.50.00  - - - Sodyum florsilikat - 15
2826.90.80.60.00  - - - Potasyum florsilikat - 20
   - - - Diğerleri    
2826.90.80.90.11  - - - - Sodyum floraluminat - 15
2826.90.80.90.12  - - - - Sodyum florborat ve sodyumun diğer kompleks flor tuzları - 15
2826.90.80.90.19  - - - - Diğerleri - 15
       
28.27 Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksi -    
  bromürler; iyodürler ve oksiiyodürler:    
2827.10.00.00.00  - Amonyum klorür (nişadır) - 25
2827.20.00.00.00  - Kalsiyum klorür - 40
   - Diğer klorürler:    
2827.31.00.00.00  - - Magnezyum klorür - 50
2827.32.00.00.00  - - Aluminyum klorür - 50
2827.35.00.00.00  - - Nikel klorür - 50
2827.39  - - Diğerleri:    
   - - - Kalay klorür    
2827.39.10.00.11  - - - - Kalay  II klorür - 15
2827.39.10.00.12  - - - - Kalay IV  klorür - 15
   - - - Demir klorür    
2827.39.20.00.11  - - - - Demir  II klorür - 50
2827.39.20.00.12  - - - - Demir III klorür - 50
2827.39.30.00.00  - - - Kobalt klorür - 50
   - - - Diğerleri :    
2827.39.85.10.00  - - - - Mangan klorür - 40
   - - - - Bizmut, stronsiyum, bakır, kadmiyum, kurşun klorür :    
2827.39.85.20.11  - - - - - Bizmut klorür - 40
2827.39.85.20.12  - - - - - Stronsiyum klorür - 40
2827.39.85.20.13  - - - - - Bakır klorür - 40
2827.39.85.20.14  - - - - - Kadmiyum klorür - 40
2827.39.85.20.15  - - - - - Kurşun klorür - 40
2827.39.85.30.00  - - - - Antimon klorür - 50
2827.39.85.40.00  - - - - Baryum klorür - 50
2827.39.85.50.00  - - - - Çinko klorür - 40
2827.39.85.90.00  - - - - Diğerleri - 50
   - Oksiklorürler ve hidroksiklorürler:    
2827.41  - - Bakır :    
2827.41.00.10.00  - - - Bakır oksiklorür - 40
2827.41.00.20.00  - - - Bakır hidroksiklorür - 50
2827.49  - - Diğerleri:    
   - - - Kurşun:    
2827.49.10.10.00  - - - - Kurşun oksiklorür - 40
2827.49.10.20.00  - - - - Kurşun hidroksiklorür - 50
   - - - Diğerleri :    
2827.49.90.10.00  - - - - Kalay oksiklorür - 15
   - - - - Kalsiyum, çinko, mangan, bizmut, stronsiyum, kadmiyum, oksiklorürler    
2827.49.90.30.11  - - - - - Kadmiyum oksiklorür - 40
2827.49.90.30.19  - - - - - Diğerleri - 40
2827.49.90.40.00  - - - - Baryum oksiklorür - 50
2827.49.90.90.00  - - - - Diğerleri - 50
   - Bromürler ve oksibromürler:    
2827.51  - - Sodyum ve potasyum bromürler    
2827.51.00.00.11  - - - Sodyum bromürler - 25
2827.51.00.00.12  - - - Potasyum bromürler - 25
2827.59  - - Diğerleri:    
2827.59.00.10.00  - - - Oksibromürler - 30
2827.59.00.20.00  - - - Diğer bromürler - 25
2827.60  - İyodürler ve oksiiyodürler :    
2827.60.00.10.00  - - Sodyum iyodür ve oksiiyodür - 25
   - - Lityum, baryum, magnezyum, demir, çinko, mangan, kobalt     
        iyodürler ve oksiiyodürler    
2827.60.00.20.12  - - - Lityum iyodür ve oksiiyodür - 30
2827.60.00.20.13  - - - Baryum iyodür ve oksiiyodür - 30
2827.60.00.20.14  - - - Magnezyum iyodür ve oksiiyodür - 30
2827.60.00.20.15  - - - Mangan iyodür ve oksiiyodür - 30
2827.60.00.20.16  - - - Demir iyodür ve oksiiyodür - 30
2827.60.00.20.17  - - - Çinko iyodür ve oksiiyodür - 30
2827.60.00.20.18  - - - Kobalt iyodür ve oksiiyodür - 30
2827.60.00.30.00  - - Potasyum iyodür - Muaf
2827.60.00.90.10  - - Diğer iyodür ve oksiiyodürler - 40
28.28 Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler:    
2828.10  - Ticari kalsiyum hipoklorit ve diğer kalsiyum hipokloritler    
2828.10.00.00.11  - - Ticari kalsiyum hipoklorit (kireç kaymağı) - 40
2828.10.00.00.19  - - Diğerleri - 40
2828.90  - Diğerleri :    
   - - Hipokloritler    
2828.90.00.10.11  - - - Sodyum hipoklorit (Javel suyu) - 40
2828.90.00.10.12  - - - Potasyum hipoklorit - 40
2828.90.00.10.19  - - - Diğer hipokloritler - 40
   - - Kloritler:    
2828.90.00.21.00  - - - Sodyum klorit - 40
2828.90.00.29.00  - - - Diğer kloritler - 40
2828.90.00.30.00  - - Hipobromitler - 30
       
28.29 Kloratlar  ve perkloratlar;  bromatlar ve perbromatlar;    
  iyodatlar ve periyodatlar:    
   - Kloratlar:    
2829.11.00.00.00  - - Sodyum klorat - 25
2829.19  - - Diğerleri     
2829.19.00.00.11  - - - Amonyum klorat  - 25
2829.19.00.00.12  - - - Potasyum klorat - 25
2829.19.00.00.13  - - - Baryum klorat  - 25
2829.19.00.00.19  - - - Diğer kloratlar  - 25
2829.90  - Diğerleri:    
   - - Perkloratlar :    
2829.90.10.10.00  - - - Amonyum perklorat - 50
   - - - Diğer perkloratlar    
2829.90.10.20.11  - - - - Sodyum perklorat - 25
2829.90.10.20.19  - - - - Diğer perkloratlar - 25
2829.90.40.00.00  - - Potasyum ve sodyum bromatlar - 30
   - - Diğerleri :    
   - - - Diğer bromatlar, perbromatlar,lityum, baryum, magnezyum,    
          mangan, demir, çinko, kobalt iyodatları ve periyodatları    
2829.90.80.10.12  - - - - Lityum iyodat ve periyodat - 30
2829.90.80.10.19  - - - - Diğerleri - 30
2829.90.80.20.00  - - - Sodyum iyodat ve periyodat - 25
   - - - Diğer iyodatlar ve periyodatlar    
2829.90.80.30.11  - - - - Diğer iyodatlar - 40
2829.90.80.30.12  - - - - Diğer periyodatlar - 40
       
28.30 Sülfürler; polisülfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):    
2830.10  - Sodyum sülfürler    
2830.10.00.00.11  - - Sodyum sülfür - 30
2830.10.00.00.12  - - Sodyum hidrojen sülfür ( sodyum hidrosülfür ) - 30
2830.90  - Diğerleri:    
   - - Kalsiyum; antimuan; demir sülfürleri :    
2830.90.11.10.00  - - - Demir sülfürler - 50
2830.90.11.20.00  - - - Kalsiyum ve antimuan sülfür - 20
   - -  Diğerleri    
   - - - Potasyum ,kalay sülfür ve polisülfürler    
2830.90.85.10.11  - - - - Potasyum sülfürler - 40
2830.90.85.10.12  - - - - Kalay sülfürler - 40
2830.90.85.10.13  - - - - Potasyum polisülfürler - 40
2830.90.85.10.14  - - - - Kalay polisülfürler - 40
2830.90.85.20.00  - - - Kalsiyum, antimuan polisülfür - 20
2830.90.85.30.00  - - - Sodyum polisülfür - 30
   - - - Diğerleri    
2830.90.85.90.11  - - - - Baryum sülfürler - 50
2830.90.85.90.13  - - - - Amonyum hidrosülfür - 50
2830.90.85.90.14  - - - - Amonyum sülfür - 50
2830.90.85.90.19  - - - - Diğer sülfürler - 50
2830.90.85.90.21  - - - - Baryum polisülfür - 50
2830.90.85.90.22  - - - - Demir polisülfür - 50
2830.90.85.90.23  - - - - Amonyum polisülfür - 50
2830.90.85.90.29  - - - - Diğer polisülfürler - 50
       
28.31 Ditiyonitler ve sülfoksilatlar:    
2831.10  - Sodyum     
2831.10.00.00.11  - - Sodyum ditiyonit ( sodyum hidrosülfit) - 25
2831.10.00.00.12  - - Sodyum sülfoksilat - 25
2831.90.00.00.00  - Diğerleri - 25
       
28.32 Sülfitler; tiyosülfatlar:    
2832.10  - Sodyum sülfitler    
2832.10.00.00.11  - - Sodyum sülfit - 35
2832.10.00.00.12  - - Sodyum bisülfit (sodyum hidrojen sülfit) - 35
2832.10.00.00.13  - - Sodyum metabisülfit (disodyum disülfit) - 35
2832.20  - Diğer sülfitler :    
2832.20.00.10.00  - - Amonyum sülfit - 35
   - - Diğer sülfitler    
2832.20.00.90.11  - - - Potasyum sülfitler - 25
2832.20.00.90.19  - - - Diğer sülfitler - 25
2832.30  - Tiyosülfatlar :    
2832.30.00.10.00  - - Sodyum tiyosülfat - 35
2832.30.00.20.00  - - Amonyum tiyosülfat - 35
2832.30.00.90.00  - - Diğer tiyosülfatlar  - 25
       
28.33 Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar):    
   - Sodyum sülfatlar:    
2833.11.00.00.00  - - Disodyum sülfat (sodyum sülfat) - 15
2833.19  - - Diğerleri    
2833.19.00.00.11  - - - Sodyum bisülfat ( sodyum hidrojen sülfat ) - 15
2833.19.00.00.12  - - - Sodyum pirosülfat ( disodyum disülfat ) - 15
   - Diğer sülfatlar:    
2833.21.00.00.00  - - Magnezyum sülfat - 15
2833.22.00.00.00  - - Aluminyum sülfat - 30
2833.24.00.00.00  - - Nikel sülfatlar - 50
2833.25  - - Bakır sülfatlar :    
2833.25.00.10.00  - - - Bakır I sülfat - 5
2833.25.00.20.00  - - - Bakır II sülfat (göz taşı)  - muaf
2833.27.00.00.00  - - Baryum sülfat - 50
2833.29  - - Diğerleri:    
  - - -Kadmiyum; krom, çinko    
2833.29.20.10.00  - - - - Kadmiyum sülfat - 20
2833.29.20.20.00  - - - - Krom sülfat - 15
2833.29.20.30.00  - - - - Çinko sülfat - 15
2833.29.30.00.00  - - - Kobalt sülfat,titan sülfat - 50
2833.29.60.00.00  - - - Kurşun sülfat - 15
   - - - Diğerleri :    
2833.29.80.00.11  - - - - Manganez sülfat ( mangan sülfat ) - 50
2833.29.80.00.12  - - - - Aluminyum magnezyum sülfat - 50
2833.29.80.00.19  - - - - Diğerleri - 50
2833.30  - Şaplar:    
2833.30.00.10.00  - - Aluminyum amonyum sülfat (amonyak şapı) - 50
2833.30.00.20.00  - - Aluminyum potasyum sülfat (potas şapı) - 50
   - -  Diğerleri    
2833.30.00.90.11  - - - Aluminyum sodyum sülfatlar ( soda şapı ) - 50
2833.30.00.90.12  - - - Krom potasyum sülfat ( krom şapı ) - 50
2833.30.00.90.13  - - - Amonyum krom sülfat (amonyaklı krom şapı ) - 50
2833.30.00.90.14  - - - Amonyum demir bisülfat (amonyaklı demir şapı ) - 50
2833.30.00.90.15  - - - Demir III potasyum sülfat ( potaslı demir şapı ) - 50
2833.30.00.90.19  - - - Diğer şaplar - 50
2833.40  - Peroksisülfatlar (persülfatlar) :    
2833.40.00.10.00  - - Sodyum - 15
2833.40.00.20.00  - - Amonyum - 50
2833.40.00.30.00  - - Potasyum - 30
       
28.34 Nitritler; nitratlar:    
2834.10  - Nitritler :    
2834.10.00.10.00  - - Baryum - 20
   - - Amonyum, potasyum, kalsiyum,kurşun    
2834.10.00.20.11  - - - Potasyum nitrit - 25
2834.10.00.20.19  - - - Diğerleri - 25
2834.10.00.30.00  - - Bakır, magnezyum, lityum - 15
   - - Kadmiyum, bizmut, civa, uranyum    
2834.10.00.40.11  - - - Kadmiyum nitrit - 30
2834.10.00.40.19  - - - Diğerleri - 30
2834.10.00.50.00  - - Sodyum - 25
2834.10.00.90.00  - - Diğerleri - 50
   - Nitratlar:    
2834.21.00.00.00  - - Potasyum nitrat - 25
2834.29  - - Diğerleri:    
   - - - Baryum; berilyum; kadmiyum; kobalt; nikel; kurşun:    
2834.29.20.10.00  - - - - Baryum nitrat - 20
2834.29.20.20.00  - - - - Kadmiyum nitrat - 30
   - - - - Berilyum; kobalt;nikel nitratlar    
2834.29.20.30.11  - - - - - Berilyum nitrat - 50
2834.29.20.30.12  - - - - - Kobalt nitrat - 50
2834.29.20.30.13  - - - - - Nikel nitrat - 50
2834.29.20.40.00  - - - - Kurşun - 25
2834.29.40.00.00  - - - Bakır nitratlar - 15
   - - - Diğerleri :    
   - - - - Kalsiyum nitrat:    
2834.29.80.11.00  - - - - - Ağırlıkça % 16 veya daha az azot içeren - 20
2834.29.80.12.00  - - - - - Tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı    
               brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olanlar - 15
2834.29.80.19.00  - - - - - Diğerleri - 25
   - - - - Magnezyum, lityum nitrat    
2834.29.80.20.11  - - - - - Magnezyum nitrat - 15
2834.29.80.20.12  - - - - - Lityum nitrat - 15
2834.29.80.30.00  - - - - Uranyum nitrat - 30
2834.29.80.40.00  - - - - Bazik bizmut nitrat - 30
2834.29.80.50.00  - - - - Bizmut nitrat - 30
2834.29.80.90.00  - - - - Diğer nitratlar - 50
       
28.35 FosfinatIar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler) ve fosfatlar; poIifosfatlar    
  (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) :    
2835.10  - Fosfinatlar (hipofosfitler) ve fosfonatlar (fosfitler) :    
   - - Sodyum, kalsiyum fosfit ve hipofosfit    
2835.10.00.10.11  - - - Sodyum fosfit ve hipofosfit - 20
2835.10.00.10.12  - - - Kalsiyum fosfit ve hipofosfit - 20
2835.10.00.20.00  - - Potasyum fosfit ve hipofosfit - 30
2835.10.00.90.00  - - Diğer fosfitler ve hipofosfitler - 50
   - Fosfatlar:    
2835.22  - - Mono - veya di -sodyum fosfat    
2835.22.00.00.11  - - - Monosodyum fosfat - 20
2835.22.00.00.12  - - - Disodyum fosfat - 20
2835.24.00.00.00  - - Potasyum fosfatlar - 30
2835.25.00.00.00  - - Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat) - 20
2835.26.00.00.00  - - Diğer kalsiyum fosfatlar - 20
2835.29  - - Diğerleri :    
2835.29.10.00.00  - - - Triamonyum fosfat - 30
2835.29.30.00.00  - - - Trisodyumfosfat - 20
   - - - Diğerleri:    
2835.29.90.10.00  - - - - Demir fosfatlar - 50
2835.29.90.20.00  - - - - Sodyum fosfatlar - 20
2835.29.90.90.00  - - - - Diğer fosfatlar - 50
   - Polifosfatlar:    
2835.31.00.00.00  - - Sodyum trifosfat (sodyum tripolifosfat) - 20
2835.39  - - Diğerleri:    
2835.39.00.10.00  - - - Sodyum ve kalsiyum polifosfatlar - 20
2835.39.00.20.00  - - - Potasyum polifosfatlar - 30
2835.39.00.90.00  - - - Diğer polifosfatlar - 50
       
28.36 Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum kar -    
  bamat içeren ticari amonyum karbonat:    
2836.20  - Disodyum karbonat :    
2836.20.00.00.11  - - Susuz disodyum karbonat ( dehidrate ) - 15
2836.20.00.00.12  - - Kristal sulu disodyum karbonat (çamaşır sodası ) - 15
2836.30.00.00.00  - Sodyum hidrojen karbonat (sodyum bikarbonat) - 15
2836.40  - Potasyum karbonatlar    
2836.40.00.00.11  - - Potasyum karbonat ( potas ) - 15
2836.40.00.00.12  - - Potasyum bikarbonat ( potasyum hidrojen karbonat ) - 15
2836.50.00.00.00  - Kalsiyum karbonat - 50
2836.60.00.00.00  - Baryum karbonat - 30
   - Diğerleri:    
2836.91.00.00.00  - - Lityum karbonatlar - 25
2836.92.00.00.00  - - Stronsiyum karbonat - 30
2836.99  - - Diğerleri:    
   - - - Karbonatlar:    
   - - - - Magnezyum; bakır :    
2836.99.11.10.00  - - - - -  Magnezyum karbonat - 30
2836.99.11.20.00  - - - - - Bakır karbonat - 25
   - - - - Diğerleri :    
2836.99.17.10.00  - - - - - Manganez karbonatlar - 30
2836.99.17.20.00  - - - - - Demir II karbonat(FeCO3) - 50
2836.99.17.30.00  - - - - - Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat) - 25
2836.99.17.40.00  - - - - - Amonyum bikarbonat - 50
2836.99.17.50.00  - - - - - Diğer amonyum karbonatlar - 50
2836.99.17.60.00  - - - - - Kurşun karbonatlar - 15
   - - - - - Diğerleri    
2836.99.17.90.11  - - - - - - Berilyum karbonatlar - 50
2836.99.17.90.12  - - - - - - Kobalt karbonatlar - 50
2836.99.17.90.19  - - - - - - Diğerleri - 50
   - - - Peroksikarbonatlar (perkarbonatlar) :    
2836.99.90.10.00  - - - - Sodyum perkarbonatlar - 15
2836.99.90.20.00  - - - - Potasyum perkarbonatlar - 15
2836.99.90.30.00  - - - - Baryum perkarbonatlar - 30
2836.99.90.90.00  - - - - Diğer perkarbonatlar - 50
28.37 Siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler:    
   - Siyanürler ve oksisiyanürler:    
   - - Sodyum    
2837.11.00.00.11  - - - Sodyum siyanürler - 5
2837.11.00.00.12  - - - Sodyum oksisiyanürler - 5
2837.19  - - Diğerleri :    
   - - - Kadmiyum, kalsiyum siyanür    
2837.19.00.20.11  - - - - Kadmiyum siyanür - 5
2837.19.00.20.12  - - - - Kalsiyum siyanür - 5
2837.19.00.30.00  - - - Potasyum siyanür - 50
2837.19.00.40.00  - - - Amonyum siyanür - 50
   - - - Diğerleri    
2837.19.00.90.11  - - - - Çinko siyanürler - 15
2837.19.00.90.12  - - - - Bakır  siyanürler  - 15
2837.19.00.90.14  - - - - Nikel siyanürler - 15
2837.19.00.90.16  - - - - Kobalt siyanürler - 15
2837.19.00.90.17  - - - - Kadmiyum (di, tri, tetra) siyanürler - 15
2837.19.00.90.19  - - - - Diğer siyanürler - 15
2837.20  - Kompleks siyanürler :    
   - - Kadmiyum, kalsiyum :    
2837.20.00.20.11  - - - Kompleks kadmiyum siyanürler - 5
2837.20.00.20.12  - - - Kompleks kalsiyum siyanürler - 5
   - - Sodyum :    
2837.20.00.30.11  - - - Sodyum ferrosiyanür - 5
2837.20.00.30.19  - - - Diğer kompleks sodyum siyanürleri - 5
   - - Potasyum, amonyum :    
2837.20.00.40.11  - - - Potasyum ferrosiyanür - 50
2837.20.00.40.12  - - - Potasyum ferrisiyanür - 50
2837.20.00.40.13  - - - Diğer kompleks potasyum siyanürler - 50
2837.20.00.40.14  - - - Kompleks amonyum siyanürler - 50
2837.20.00.90.00  - - Diğer kompleks siyanürler - 15
       
[28.38]      
       
28.39 Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar:    
   - Sodyum:    
2839.11.00.00.00  - - Sodyum metasilikatlar - 50
2839.19  - - Diğerleri    
2839.19.00.00.11  - - - Sodyum silikat (su camı veya cam suyu) - 50
2839.19.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
2839.90  - Diğerleri :    
2839.90.00.10.00  - - Potasyum - 40
2839.90.00.20.00  - - Ticari alkali metal silikatlar - 30
   - - Diğerleri    
2839.90.00.90.11  - - - Kurşun silikat - 25
2839.90.00.90.12  - - - Zirkonyum silikat - 25
2839.90.00.90.13  - - - Çöktürülmüş kalsiyum silikat  - 25
2839.90.00.90.15  - - - Diğer silikatlar - 25
       
28.40 Boratlar; peroksiboratlar (perboratlar):    
   - Disodyum tetraborat (rafine boraks):    
2840.11.00.00.00  - - Anhidrit - 40
2840.19  - - Diğerleri:    
2840.19.10.00.00  - - - Disodyum tetraborat pentahidrat - 40
2840.19.90.00.00  - - - Diğerleri - 40
2840.20  - Diğer boratlar:    
2840.20.10.00.00  - -  Sodyum boratlar (anhidrit) - 40
   - - Diğerleri :    
2840.20.90.10.00  - - - Amonyum boratlar - 50
2840.20.90.90.00  - - - Diğer boratlar - 15
2840.30  - Peroksiboratlar (perboratlar) :    
   - - Sodyum perborat (perboraks)    
2840.30.00.10.11  - - - Sodyum perborat monohidrat - 40
2840.30.00.10.19  - - - Diğerleri - 40
2840.30.00.20.00  - - Amonyum perborat - 50
2840.30.00.90.00  - - Diğerleri - 15
       
28.41 Oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin tuzları:    
2841.30.00.00.00  - Sodyum dikromat - 15
2841.50  - Diğer kromatlar ve dikromatlar; peroksikromatlar    
2841.50.00.10.00  - - Potasyum dikromat - 15
   - - Diğerleri:    
2841.50.00.90.11  - - - Sodyum kromat - 15
2841.50.00.90.12  - - - Potasyum kromat - 15
2841.50.00.90.13  - - - Amonyum kromat - 15
2841.50.00.90.14  - - - Baryum kromat - 15
2841.50.00.90.19  - - - Diğer kromatlar - 15
2841.50.00.90.29  - - - Diğer dikromatlar - 15
2841.50.00.90.31  - - - Peroksikromatlar - 15
   - Manganitler,manganatlar ve permanganatlar :    
2841.61.00.00.00  - - Potasyum permanganat - 15
2841.69  - - Diğerleri    
2841.69.00.00.11  - - - Manganitler - 15
2841.69.00.00.12  - - - Manganatlar - 15
2841.69.00.00.19  - - - Diğer permanganatlar  - 15
2841.70  - Molibdatlar :    
2841.70.00.10.00  - - Amonyum molibdat - 10
   - - Diğerleri    
2841.70.00.90.11  - - - Sodyum molibdat - 15
2841.70.00.90.19  - - - Diğer molibdatlar - 15
2841.80.00.00.00  - Tungstatlar (volframatlar) - 15
2841.90  - Diğerleri:    
   - - Zinkatlar ve vanadatlar :    
2841.90.30.10.00  - - - Zinkatlar - 15
2841.90.30.20.00  - - - Vanadatlar  - 10
   - - Diğerleri:    
2841.90.85.10.00  - - - Antimonatlar - 15
2841.90.85.20.00  - - - Baryum aluminat ve kobalt aluminat - 50
   - - - Diğer aluminatlar:    
2841.90.85.30.13  - - - - Sodyum aluminat - 15
2841.90.85.30.19  - - - - Diğer aluminatlar - 15
   - - - Diğerleri   
2841.90.85.90.11  - - - - Sodyum stanat - 15
2841.90.85.90.19  - - - -  Diğerleri  - 15
       
28.42 İnorganik asitlerin veya peroksi asitlerin diğer tuzları (kimyaca belirli     
  bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil) (azotürler hariç ):    
2842.10.00.00.00  - Kompleks veya çift silikatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun              
     olmasın alumina silikatlar dahil)       - 25
2842.90  - Diğerleri:    
   - - Selen veya tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları      
2842.90.10.00.11  - - - Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları   - 25
2842.90.10.00.12  - - - Tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları   - 25
   - - Diğerleri:    
   - - - Arsenit ve arsenatlar:    
2842.90.80.11.00  - - - - Sodyum arsenit - 15
2842.90.80.12.00  - - - - Sodyum arsenat - 15
   - - - - Kalsiyum, çinko, potasyum ve aluminyum arsenit ve arsenatlar    
2842.90.80.14.11  - - - - - Kalsiyum arsenit   - 15
2842.90.80.14.19  - - - - - Diğerleri - 15
2842.90.80.15.00  - - - - Kurşun, bakır arsenit ve arsenatlar - 50
2842.90.80.16.00  - - - - Diğer arsenit ve arsenatlar - 50
   - - - Diğerleri:    
2842.90.80.91.00  - - - - Demir amonyum klorür - 50
2842.90.80.92.00  - - - - Fülminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar  - 15
   - - - - Diğerleri    
2842.90.80.99.11  - - - - - Kompleks veya çift fosfatlar - 25
2842.90.80.99.12  - - - - - Kompleks veya çift karbonatlar - 25
2842.90.80.99.19  - - - - - Diğerleri - 25
       
                                   VI. MUHTELİF    
       
28.43 Kolloidal haldeki kıymetli metaller; kıymetli metallerin    
  inorganik veya organik bileşikleri (kimyasal olarak belirli    
  bir yapıda olsun olmasın); kıymetli metallerin amalgamları :    
2843.10  - Kolloidal haldeki kıymetli metaller:    
2843.10.10.00.00  - - Gümüş (Purotargol) - 15
   - - Diğerleri:    
2843.10.90.00.11  - - - Kolloidal altın  - 5
2843.10.90.00.12  - - - Kolloidal platin - 5
   - Gümüş bileşikleri:    
2843.21.00.00.00  - - Gümüş nitrat - 30
2843.29  - - Diğerleri :    
   - - - Diğer gümüş tuzları :    
2843.29.00.10.11  - - - - Gümüş siyanürler - 15
2843.29.00.10.19  - - - - Diğerleri - 15
2843.29.00.20.00  - - - Diğer gümüş bileşikleri - 5
2843.30.00.00.00  - Altın bileşikleri Gr 5
2843.90  - Diğer bileşikler; amalgamlar:    
2843.90.10.00.00  - - Amalgamlar - 5
   - - Diğerleri :    
2843.90.90.10.00  - - - Potasyum ve baryumun platin siyanürleri Gr 25
   - - - Platin ve platin grubu metallerin diğer tuzları    
2843.90.90.20.11  - - - - Platin tuzları Gr 75
2843.90.90.20.12  - - - - Paleadyum tuzları Gr 75
2843.90.90.20.13  - - - - Osmiyum tuzları Gr 75
2843.90.90.20.14  - - - - İridyum tuzları Gr 75
2843.90.90.20.15  - - - - Radyum tuzları Gr 75
2843.90.90.20.16  - - - - Rutenyum tuzları Gr 75
2843.90.90.90.00  - - - Kıymetli metallerin diğer bileşikleri Gr 5
       
28.44 Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir    
  veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların    
  bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar:    
2844.10  - Tabii uranyum ve bunun bileşikleri; tabii uranyum veya    
     tabii uranyum bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar    
     (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımları:    
   - - Tabii uranyum:    
2844.10.10.00.00  - - - Ham; döküntü ve hurdalar (EURATOM) Kg U 15
2844.10.30.00.00  - - - İşlenmiş (EURATOM)  Kg U 15
2844.10.50.00.00  - - Ferro uranyum Kg U 5
2844.10.90.00.00  - - Diğerleri (EURATOM) Kg U 15
2844.20  - U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri;    
     plutonyum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş    
     uranyum, plutonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren    
     alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler    
     ve karışımlar :     
   - - U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; U 235    
        olarak zenginleştirilmiş uranyum veya bu ürünlerin bileşiklerini    
        içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve    
        karışımlar:    
2844.20.25.00.00  - - - Ferro uranyum giF/S 15
2844.20.35.00.00  - - - Diğerleri (EURATOM) giF/S 15
   - - Plutonyum ve bunun bileşikleri; plutonyum veya bu ürünlerin    
       bileşiklerini içeren alaşımlar,dispersiyonlar (sermetler dahil),    
       seramik ürünler ve karışımlar:    
   - - - Uranyum ve plutonyum karışımları :    
2844.20.51.00.00  - - - - Ferro uranyum giF/S 15
2844.20.59.00.00  - - - - Diğerleri (EURATOM) giF/S 15
2844.20.99.00.00  - - - Diğerleri  giF/S 15
2844.30  - U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri;    
     toryum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak fakirleştirilmiş uran -    
     yum ,toryum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar,    
     dispersiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımları:    
   - - U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum; U 235 olarak fakirleştirilmiş    
       uranyum veya bu ürünün bileşiklerini içeren alaşımlar,dispersiyon  -    
       lar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımlar:    
2844.30.11.00.00  - - - Sermetler - 15
   - - - Diğerleri     
2844.30.19.10.00  - - - - U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum - 5
2844.30.19.20.00  - - - - U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyumun bileşikleri - 15
2844.30.19.90.00  - - - - Diğerleri - 15
   - - Toryum; toryum veya bu ürünün bileşiklerini içeren alaşımlar,dis  -    
       persiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımlar:    
2844.30.51.00.00  - - - Sermetler - 15
   - - - Diğerleri (EURATOM) :    
   - - - - Ham; döküntü ve hurdalar :    
2844.30.55.10.00  - - - - - Toryum - 5
2844.30.55.20.00  - - - - - Toryum bileşikleri - Muaf
2844.30.55.30.00  - - - - - Toryum izotopları - Muaf
   - - - - İşlenmiş :    
   - - - - - Çubuklar, profiller, teller,levha,tabaka,yaprak ve şeritler :    
2844.30.61.10.00  - - - - - - Toryum - 5
2844.30.61.20.00  - - - - - - Toryum bileşikleri - Muaf
2844.30.61.30.00  - - - - - - Toryum izotopları - Muaf
   - - - - - Diğerleri :    
2844.30.69.10.00  - - - - - - Toryum  - 5
2844.30.69.20.00  - - - - - - Toryum bileşikleri  - muaf
2844.30.69.30.00  - - - - - - Toryum izotopları  - muaf
   - - U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum veya toryumun bileşikleri    
       (birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın):    
2844.30.91.00.00  - - - Toryum veya U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyumdan olanlar    
          (birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın) (toryum tuzları hariç) (EURATOM) - 15
2844.30.99.00.00  - - - Diğerleri - 15
2844.40  - Radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler (2844.10, 2844.20,    
     2844.30 alt pozisyonlarındakiler hariç); bu elementleri, izotopları     
     veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil),    
     seramik ürünler ve karışımlar; radyoaktif artıklar:    
   - - U 233 'den elde edilen uranyum ve bunun bileşikleri; U 233 veya bu    
        ürünün bileşiklerinden elde edilen alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler    
        dahil) seramik ürünler ve karışımlar :    
2844.40.10.10.00  - - - Ferro-uranyum - 5
2844.40.10.90.00  - - - Diğerleri - Muaf
   - - Diğerleri:    
   - - - Suni radyoaktif izotoplar (EURATOM)    
2844.40.20.00.11  - - - - Radyoaktif iyot - Muaf
2844.40.20.00.12  - - - - Radyoaktif fosfor - Muaf
2844.40.20.00.13  - - - - Radyoaktif karbon - Muaf
2844.40.20.00.14  - - - - Radyoaktif kobalt - Muaf
2844.40.20.00.19  - - - - Diğerleri - Muaf
2844.40.30.00.00  - - - Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM) - Muaf
   - - - Diğerleri    
2844.40.80.10.00  - - - - Radyoaktif bileşiklerle radyoaktif hale getirilmiş ''luminofor '' olarak    
            kullanılacak cinsten inorganik bileşikler - Muaf
   - - - - Diğerleri    
2844.40.80.90.11  - - - - - Uranyum izotopu - 15
2844.40.80.90.19  - - - - - Diğerleri - 15
2844.50.00.00.00  - Nükleer reaktörlerin kullanılmış (radyasyon yayan) yakıt elementleri     
  (kartuşlar) giF/S 15
       
28.45 28.44 Pozisyonu dışında kalan izotoplar; bunların belirli bir kim -    
  yasal yapıda olsun olmasın organik ve inorganik bileşikleri:    
2845.10.00.00.00  -  Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM) - 15
2845.90  - Diğerleri:    
   - - Döteryum ve bunun bileşikleri; döteryumca zenginleştirilmiş hidrojen      
        ve bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve çözeltiler (EURATOM)    
2845.90.10.00.11  - - - Dötere organik bileşikler - 15
2845.90.10.00.19  - - - Diğerleri - 15
   - - Diğerleri    
2845.90.90.00.11  - - - Tirityumlu bileşikler - 15
2845.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 15
       
28.46 Nadir toprak metallerin, itriyum veya skandiyum veya bu    
  metallerin karışımlarının organik veya inorganik bileşikleri:    
2846.10.00.00.00  - Seryum bileşikleri - 15
2846.90  - Diğerleri    
2846.90.00.00.11  - - inorganik bileşikler - 15
2846.90.00.00.19  - - Diğerleri - 15
       
2847.00 Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş  olsun olmasın) :    
2847.00.00.10.00  - Perhidrol (en az % 30 H2O2 içeren) KgH2O2 25
   - Diğerleri    
2847.00.00.90.11  - - Katı hidrojen peroksit KgH2O2 50
2847.00.00.90.19  - - Diğerleri KgH2O2 50
       
2848.00 Fosfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (ferro fosfor     
  hariç) :    
2848.00.00.10.00  - Bakır fosfür (ağırlık itibariyle % 15' den fazla fosfor içerenler) - 50
2848.00.00.20.00  - Saf çinko fosfür - 20
2848.00.00.30.00  - Saf  olmayan çinko fosfür - 25
2848.00.00.90.00  - Diğer fosfürler - 15
       
28.49 Karbürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):    
2849.10.00.00.00  - Kalsiyum karbür - 35
2849.20.00.00.00  - Silisyum karbür - 25
2849.90  - Diğerleri:    
2849.90.10.00.00  - - Bor karbür - 35
2849.90.30.00.00  - - Tungsten karbür - 35
   - - Aluminyum; krom; molibden; vanadyum; tantal ve titan  karbürleri    
2849.90.50.00.11  - - - Aluminyum karbür - 35
2849.90.50.00.12  - - - Krom karbür - 35
2849.90.50.00.13  - - - Molibden karbür - 35
2849.90.50.00.14  - - - Vanadyum karbür - 35
2849.90.50.00.15  - - - Tantal karbür - 35
2849.90.50.00.16  - - - Titan karbür - 35
2849.90.90.00.00  - - Diğerleri - 35
       
2850.00 Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler (kimyaca    
  belirli bir yapıda olsun olmasın) (aynı zamanda 28.49 pozisyo-     
  nunun karbürleri de olan bileşikler hariç ) :    
2850.00.20.00.00  - Hidrürler; nitrürler - 15
   - Azotürler, silüsürler:    
   - - Azotürler :    
2850.00.60.10.11  - - - Sodyum azotür - 15
2850.00.60.10.19  - - - Diğer azotürler - 15
2850.00.60.20.00  - - Silüsürler - 15
2850.00.90.00.00  - Borürler - 15
       
[28.51]      
       
2852.00  Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmış     
    olsun olmasın) (amalgamlar hariç):    
   - Kimyasal olarak tanımlanmış olanlar:     
2852.10.00.11.00  - - Civa oksitleri - 25
   - -  Civa klorür ve oksiklorür:    
2852.10.00.12.11  - - - Civa (I) klorür (kalomel) - 15
2852.10.00.12.12  - - - Civa (II) klorür (süblime) - 15
2852.10.00.12.13  - - - Civa oksiklorür - 15
2852.10.00.13.00  - -  Civa hidroksiklorür - 50
2852.10.00.14.00  - - Civa iyodürler ve oksiiyodürler  - 30
2852.10.00.15.00  - - Civa sülfir ve polisülfür - 50
2852.10.00.16.00  - - Bazik cıva sülfat - 20
2852.10.00.17.00  - - Bazik olmayan cıva sülfat - 30
2852.10.00.18.00  - - Civa nitratlar - 30
2852.10.00.21.00  - - Civa polifosfatlar - 50
   - - Saf civa siyanür ve saf kompleks civa siyanür :    
2852.10.00.22.11  - - -  Saf  kompleks civa siyanür - Muaf
2852.10.00.22.12  - - - Civa tetra siyanür - Muaf
2852.10.00.22.19  - - - Diğerleri - Muaf
   - -  Saf  olmayan civa siyanür ve saf olmayan kompleks civa siyanür:    
2852.10.00.23.11  - - -  Saf  olmayan kompleks civa siyanür - 5
2852.10.00.23.12  - - - Civa tetra siyanür - 5
2852.10.00.23.19  - - - Diğerleri - 5
2852.10.00.24.00  - - Civa fülminat, siyanat ve tiyosiyanat  - 30
2852.10.00.25.00  - - Civa kromat,  dikromat ve peroksikromat - 15
2852.10.00.26.00  - - Civanın kompleks veya çift silikatları   - 25
2852.10.00.27.00  - - Civa arsenitler ve arsenatlar - 25
2852.10.00.28.00  - - Kıymetli metallerin civalı bileşikleri  - 5
2852.10.00.31.00  - - Civa fosfürler  - 15
2852.10.00.32.00  - - Civa karbürler - 35
2852.10.00.33.00  - - Civa hidrürleri ve civa nitrürleri - 15
2852.10.00.34.00  - - Civa azotürleri - 15
2852.10.00.35.00  - - Civa silüsürler  - 15
2852.10.00.36.00  - - Civa borürler - 15
2852.10.00.37.00  - - Civalı aminoklorür  - 30
2852.10.00.38.00  - - Civalı organik bileşikler - 15
   - - Diğerleri :    
2852.10.00.99.11  - - -  Civa II oksisiyanür - 50
2852.10.00.99.12  - - - Diğerleri - 50
2852.90.00.00.00  - Diğerleri - 50
     
2853.00 Diğer inorganik bileşikler (damıtılmış veya iletkenlik suyu    
  ve benzeri saflıktaki su dahil); sıvı hava (içindeki asal gazlar    
  alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış hava; amalgamlar (kıymetli    
  metallerin amalgamları hariç) :    
2853.00.10.00.00  - Damıtılmış  veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su - 30
2853.00.30.00.00  - Sıvı hava (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış    
      hava - 15
2853.00.50.00.00  - Siyanojen klorür - 30
   - Diğerleri :    
2853.00.90.10.00  - - Kalaylı bakır amalgamları - 30
2853.00.90.20.00  - - Diğerleri - 30