POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474    VERGİ HADDİ    (%)
1 2 3 4
27.01 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve    
  benzeri katı yakıtlar:    
   - Taşkömürü (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat    
     aglomere edilmemiş):    
2701.11.00.00.00  - - Antrasit   - 60
2701.12  - - Bitümenli taşkömürü :    
2701.12.10.00.00  - - - Kokluk taşkömürü - 60
2701.12.90.00.00  - - - Diğerleri  - 60
2701.19.00.00.00  - - Diğer taşkömürleri - 60
2701.20  - Taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve benzeri    
     katı yakıtlar     
2701.20.00.00.11  - - Briketler - 60
2701.20.00.00.12  - - Topaklar - 60
2701.20.00.00.19  - - Diğerleri - 60
       
27.02 Linyit (aglomere edilmiş olsun olmasın) (siyah kehribar hariç) :    
2702.10.00.00.00  - Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edil -    
     memiş)  - 60
2702.20.00.00.00  - Aglomere linyit  - 60
       
2703.00 Turba (turba döküntüleri dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)    
2703.00.00.00.11 - Tarımda kullanılan turba  - 60
2703.00.00.00.12 - Tarımda kullanılan aglomere turba  - 60
2703.00.00.00.19 - Diğerleri - 60
       
2704.00 Taşkömürü,linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglo -    
  mere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü:    
   -Taşkömüründen elde edilen kok ve semikok:    
2704.00.11.00.00  - - Elektrot imaline mahsus olanlar - 60
   - - Diğerleri :    
2704.00.19.10.00  - - - Yüksek evsaflı kok  - Muaf 
2704.00.19.90.00  - - - Diğerleri - 60
2704.00.30.00.00  - Linyitten elde edilen kok ve semikok - 60
   - Diğerleri :    
2704.00.90.10.00  - - Karni kömürü - 5
2704.00.90.90.00  - - Diğerleri - 60
       
2705.00.00.00.00 Havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar (petrol gazı ve     
  diğer gazlı hidrokarbonlar hariç) 1 000 m3 15
       
2706.00 Taşkömürü, linyit ve turbanın damıtılmasından elde edilen katranlar    
  ve diğer mineral katranlar (suyu alınmış veya kısmen damıtılmış    
  olsun olmasın) (yeniden terkip edilmiş katranlar dahil)    
2706.00.00.00.11 - Taşkömürü katranı - 30
2706.00.00.00.19 - Diğerleri - 30
       
27.07 Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde     
  edilen yağlar ve diğer ürünler; içindeki aromatik unsurların ağır -    
  lığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan benzeri müstah-    
  zarlar :    
2707.10.00.00.00  - Benzol (benzen) - 30
2707.20.00.00.00  - Toluol (toluen) - 30
2707.30.00.00.00  - Ksilol (ksilen) - 30
2707.40.00.00.00  - Naftalin - 30
2707.50  - ASTMD 86 Metodu ile 250°C de hacim itibariyle % 65 veya daha    
     fazlası (kayıplar dahil) damıtılan diğer aromatik hidrokarbon     
     karışımları:     
2707.50.00.00.11  - - Solvent nafta (çözücü nafta) - 30
2707.50.00.00.19  - - Diğerleri  - 30
   - Diğerleri:    
2707.91.00.00.00  - - Kreozot yağları - 30
2707.99  - - Diğerleri :    
   - - - Ham yağlar:    
2707.99.11.00.00  - - - - 200°C ye kadar sıcaklıkta,hacim itibariyle % 90 veya daha fazla    
            damıtılmış ham hafif yağlar - 30
2707.99.19.00.00  - - - - Diğerleri - 30
2707.99.20.00.00  - - - Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen - 30
   - - - Bazik ürünler    
2707.99.50.00.11  - - - - Piridin - 30
2707.99.50.00.12  - - - - Akridin - 30
2707.99.50.00.13  - - - - Anilin - 30
2707.99.50.00.19  - - - - Diğerleri: - 30
   - - - Fenoller    
2707.99.80.00.11  - - - - Krezoller - 30
2707.99.80.00.12  - - - - Ksilenoller - 30
2707.99.80.00.13  - - - - Kinoller - 30
2707.99.80.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
2707.99.91.00.00  - - - - 28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar - 30
2707.99.99.00.00  - - - - Diğerleri - 30
       
27.08 Taşkömürü katranından veya diğer mineral katranlardan elde     
  edilen  zift ve zift koku :    
2708.10.00.00.00  - Zift - 25
2708.20.00.00.00  - Zift koku - 25
       
2709.00 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham):    
2709.00.10.00.00  - Tabii gazın kondanseleri - 25
2709.00.90.00.00  - Diğerleri - 25
       
27.10 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar    
  (hamyağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle    
  % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden    
   elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde    
   belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar:    
       
   - Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar    
  (ham yağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70    
  veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden    
  elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen    
  veya yer almayan müstahzarlar (biodizel ihtiva edenler ve    
   atık yağlar hariç):    
2710.12  - - Hafif yağlar ve müstahzarları  :    
2710.12.11.00.00  - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar - 25
   - - - 2710.12.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka    
          bir işlemle  kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar    
2710.12.15.00.11  - - - - Yakıt Nafta - 25
2710.12.15.00.19  - - - - Diğerleri - 25
   - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar :    
   - - - -  Özel benzinler :    
2710.12.21.00.00  - - - - - White spirit - 25
2710.12.25.00.00  - - - - -  Diğerleri - 25
   - - - -  Diğerleri :    
   - - - - - Motor benzini :      
2710.12.31.00.00  - - - - - - Uçak benzini  - 25
   - - - - - -  Diğerleri :     
   - - - - - - -  İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler :    
2710.12.41.00.00  - - - - - - - - Oktanı (RON) 95'den az olanlar 1000 Lt (1) 25
   - - - - - - - - Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar    
2710.12.45.00.11  - - - - - - - - - Kurşunsuz benzin 95 oktan 1000 Lt (1) 25
2710.12.45.00.12  - - - - - - - - - Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan 1000 Lt (1) 25
2710.12.45.00.19  - - - - - - - - - Diğerleri 1000 Lt (1) 25
   - - - - - - - - Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar    
2710.12.49.00.11  - - - - - - - - - Kurşunsuz benzin 98 oktan 1000 Lt (1) 25
2710.12.49.00.19  - - - - - - - - - Diğerleri 1000 Lt (1) 25
   - - - - - - - İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler :    
2710.12.51.00.00  - - - - - - - - Oktanı (RON) 98'den az olanlar 1000 Lt (1) 25
2710.12.59.00.00  - - - - - - - - Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar  1000 Lt (1) 25
2710.12.70.00.00  - - - - - Benzin tipi jet yakıtı - 25
   - - - - - Diğer hafif yağlar     
2710.12.90.00.11  - - - - - - Diğer solventler (çözücüler) - 25
2710.12.90.00.19  - - - - - - Diğerleri - 25
2710.19  - - Diğerleri:    
   - - - Orta yağlar:    
2710.19.11.00.00  - - - -  Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar - 25
2710.19.15.00.00  - - - - 2710.19.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka    
             bir işlemle  kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar - 25
   - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar :    
   - - - - - Kerosen :    
2710.19.21.00.00  - - - - - - Jet yakıtı - 25
   - - - - - - Diğerleri    
2710.19.25.00.11  - - - - - - - Gazyağı - 25
2710.19.25.00.19  - - - - - - - Diğerleri - 25
2710.19.29.00.00  - - - - - Diğerleri - 25
   - - - Ağır yağlar :    
   - - - - Gaz oiller :    
2710.19.31.00.00  - - - - -  Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar - 25
2710.19.35.00.00  - - - - - 2710.19.31.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka    
              bir işlemle  kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar  - 25
   - - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar:    
   - - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler    
2710.19.43.00.11  - - - - - - - Motorin - 25
2710.19.43.00.12  - - - - - - - Deniz motorini (DMX) - 25
2710.19.43.00.13  - - - - - - - Deniz motorini (DMA) - 25
2710.19.43.00.14  - - - - - - - Deniz motorini (DMB) - 25
2710.19.43.00.15  - - - - - - - Deniz motorini (DMC) - 25
2710.19.43.00.28  - - - - - - - Diğerleri - 25
   - - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi     
                geçmeyenler    
2710.19.46.00.13  - - - - - - - Deniz motorini (DMX) - 25
2710.19.46.00.14  - - - - - - - Deniz motorini (DMA) - 25
2710.19.46.00.15  - - - - - - - Deniz motorini (DMB) - 25
2710.19.46.00.16  - - - - - - - Deniz motorini (DMC) - 25
2710.19.46.00.28  - - - - - - - Diğerleri - 25
   - - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler    
2710.19.47.00.13  - - - - - - - Deniz motorini (DMX) - 25
2710.19.47.00.14  - - - - - - - Deniz motorini (DMA) - 25
2710.19.47.00.15  - - - - - - - Deniz motorini (DMB) - 25
2710.19.47.00.16  - - - - - - - Deniz motorini (DMC) - 25
2710.19.47.00.18  - - - - - - - Diğerleri - 25
   - - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler    
2710.19.48.00.11  - - - - - - - Deniz motorini (DMB) - 25
2710.19.48.00.12  - - - - - - - Deniz motorini (DMC) - 25
2710.19.48.00.19  - - - - - - - Diğerleri - 25
   - - - - Fuel oiller :    
2710.19.51.00.00  - - - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar - 25
2710.19.55.00.00  - - - - - 2710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka    
              bir işlemle  kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar  - 25
   - - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar:    
   - - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler    
2710.19.62.00.10  - - - - - - - Kalorifer Yakıtı - 25
2710.19.62.00.11  - - - - - - - Fuel oil - 25
2710.19.62.00.12  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMA-30) - 25
2710.19.62.00.13  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMB-30) - 25
2710.19.62.00.14  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMD-80) - 25
2710.19.62.00.15  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RME-180) - 25
2710.19.62.00.16  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMF-180) - 25
2710.19.62.00.17  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMG-380) - 25
2710.19.62.00.18  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMH-380) - 25
2710.19.62.00.19  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-380) - 25
2710.19.62.00.20  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMH-700) - 25
2710.19.62.00.23  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-700) - 25
2710.19.62.00.29  - - - - - - - Diğerleri  - 25
   - - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler    
2710.19.64.00.10  - - - - - - - Kalorifer Yakıtı - 25
2710.19.64.00.11  - - - - - - - Fuel oil - 25
2710.19.64.00.12  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMA-30) - 25
2710.19.64.00.13  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMB-30) - 25
2710.19.64.00.14  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMD-80) - 25
2710.19.64.00.15  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RME-180) - 25
2710.19.64.00.16  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMF-180) - 25
2710.19.64.00.17  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMG-380) - 25
2710.19.64.00.18  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMH-380) - 25
2710.19.64.00.21  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-380) - 25
2710.19.64.00.22  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMH-700) - 25
2710.19.64.00.23  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-700) - 25
2710.19.64.00.29  - - - - - - - Diğerleri  - 25
   - - - - - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler    
2710.19.68.00.11  - - - - - - - Yüksek Kükürtlü Fuel oil - 25
2710.19.68.00.12  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMA-30) - 25
2710.19.68.00.13  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMB-30) - 25
2710.19.68.00.14  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMD-80) - 25
2710.19.68.00.15  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RME-180) - 25
2710.19.68.00.16  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMF-180) - 25
2710.19.68.00.17  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMG-380) - 25
2710.19.68.00.18  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMH-380) - 25
2710.19.68.00.21  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-380) - 25
2710.19.68.00.22  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMH-700) - 25
2710.19.68.00.23  - - - - - - - Denizcilik yakıtı (RMK-700) - 25
2710.19.68.00.29  - - - - - - - Diğerleri - 25
   - - - - Yağlama yağları ; diğer yağlar :    
2710.19.71.00.00  - - - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                                 - 25
2710.19.75.00.00  - - - - - 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka    
            bir işlemle  kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar             - 25
   - - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar :    
2710.19.81.00.00  - - - - - - Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları  - 25
2710.19.83.00.00  - - - - - - Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar                                - 25
2710.19.85.00.00  - - - - - - Beyaz yağlar, sıvı parafin                                                 - 25
2710.19.87.00.00  - - - - - - Dişli yağları ve redüktör yağları                                         - 25
2710.19.91.00.00  - - - - - - Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları,    
               aşınmayı önleyici yağlar                                                   - 25
2710.19.93.00.00  - - - - - - Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar                                                    - 25
   - - - - - - Diğer yağlama yağları ve diğer yağlar                                   
2710.19.99.00.21   - - - - - - - Spindle Oil - 25
2710.19.99.00.22  - - - - - - - Light Neutral - 25
2710.19.99.00.23  - - - - - - - Heavy Neutral - 25
2710.19.99.00.24  - - - - - - - Bright Stock - 25
2710.19.99.00.25  - - - - - - - Diğer madeni yağlar - 25
2710.19.99.00.98  - - - - - - - Diğerleri - 25
       
2710.20  - Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar    
  (ham yağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70    
  veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden    
  elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen    
  veya yer almayan müstahzarlar (biodizel ihtiva edenler dahil,    
   atık yağlar hariç):    
   - - Gaz oiller :    
   - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler    
2710.20.11.00.11  - - - - Motorin - 25
2710.20.11.00.19  - - - - Diğerleri - 25
2710.20.15.00.00  - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler - 25
2710.20.17.00.00  - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,021y'i geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler - 25
2710.20.19.00.00  - - - Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler - 25
   - - Fuel oiller :    
2710.20.31.00.00  - - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler - 25
2710.20.35.00.00  - - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler - 25
2710.20.39.00.00  - - - Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler - 25
2710.20.90.00.00  - - Diğer yağlar - 25
   - Atık yağlar:    
2710.91.00.00.00  - - Poliklorlu bifeniller (PCB'ler), poliklorlu terfeniller (PCT'ler) veya     
       polibromlu bifeniller (PBB'ler) içerenler - 25
2710.99.00.00.00  - - Diğerleri - 25
       
27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar:    
   - Sıvılaştırılmış:    
2711.11.00.00.00  - - Doğal gaz                                                              TJ 15
2711.12  - - Propan:    
   - - - Saflığı % 99 veya daha fazla olan propan:    
2711.12.11.00.00  - - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar       - 15
2711.12.19.00.00  - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar                                  - 15
   - - - Diğerleri:    
2711.12.91.00.00  - - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                              - 15
2711.12.93.00.00  - - - - 2711.12.91.00  Alt pozisyonlarında belirtilen işlemlerden    
            başka bir işlem ile kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar                   - 15
   - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar :                                  
2711.12.94.00.00  - - - - - % 90'dan daha fazla saflıkta fakat % 99'dan daha az saflıkta    
              olanlar - 15
2711.12.97.00.00  - - - - - Diğerleri - 15
2711.13  - - Bütan:    
2711.13.10.00.00  - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar - 15
2711.13.30.00.00  - - - 2711.13.10.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir     
          işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar - 15
   - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar :    
2711.13.91.00.00  - - - - % 90'dan daha fazla saflıkta fakat % 95'den daha az saflıkta    
            olanlar - 15
2711.13.97.00.00  - - - - Diğerleri - 15
2711.14  - - Etilen,propilen,bütilen ve bütadien    
2711.14.00.00.11  - - - Etilen - 15
2711.14.00.00.12  - - - Propilen - 15
2711.14.00.00.13  - - - Bütilen  - 15
2711.14.00.00.14  - - - Bütadien - 15
2711.19  - - Diğerleri    
2711.19.00.00.11  - - - Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) - 15
2711.19.00.00.12  - - - Etan - 15
2711.19.00.00.13  - - - Metan - 15
2711.19.00.00.19  - - - Diğerleri - 15
   - Gaz halinde olanlar:    
2711.21.00.00.00  - - Doğal gaz TJ 15
2711.29  - - Diğerleri    
2711.29.00.00.11  - - - Propan - 15
2711.29.00.00.12  - - - Bütan - 15
2711.29.00.00.13  - - - Etilen - 15
2711.29.00.00.14  - - - Propilen - 15
2711.29.00.00.15  - - - Bütilen  - 15
2711.29.00.00.16  - - - Bütadien - 15
2711.29.00.00.17  - - - Metan - 15
2711.29.00.00.18  - - - Etan - 15
2711.29.00.00.29  - - - Diğerleri - 15
       
       
27.12 Vazelin; parafin; mikro-kristal bünyeli petrol mumu,yağlı mum,     
  ozokerit, linyit mumu, turba mumu,diğer mineral mumlar,    
  sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler     
  (renklendirilmiş olsun olmasın):    
2712.10  - Vazelin:    
2712.10.10.00.00  - - Ham vazelin - 30
2712.10.90.00.00  - - Diğerleri - 30
2712.20  - Ağırlık itibariyle % 0,75'den az yağ içeren parafin:    
2712.20.10.00.00  - - Sentetik parafin (molekül ağırlığı 460 veya daha fazla fakat 1560'ı     
        geçmeyen) - 30
   - - Diğerleri    
2712.20.90.00.11  - - - Ham parafin - 30
2712.20.90.00.19  - - - Diğerleri - 30
2712.90  - Diğerleri:    
   - - Ozokerit, linyit mumu ve turba mumu (tabii ürünler):    
   - - - Ham                                                        
2712.90.11.00.11  - - - - Ham ozokerit - 30
2712.90.11.00.12  - - - - Ham linyit mumu  - 30
2712.90.11.00.13  - - - - Ham turba mumu - 30
   - - - Diğerleri                                              
2712.90.19.00.11  - - - - Ham olmayan ozokerit - 30
2712.90.19.00.12  - - - - Ham olmayan linyit mumu  - 30
2712.90.19.00.13  - - - - Ham olmayan turba mumu - 30
   - - Diğerleri :    
   - - - Ham :    
2712.90.31.00.00  - - - - Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar  - 30
2712.90.33.00.00  - - - - 2712.90.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir     
            işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar - 30
2712.90.39.00.00  - - - - Diğer amaçlar için kullanılanlar - 30
   - - - Diğerleri :    
2712.90.91.00.00  - - - - Zincir uzunluğu 24 veya daha fazla fakat 28 karbon atomunu     
            geçmeyen, ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla alken-1 ihtiva    
            eden alken-1 karışımları - 30
   - - - - Diğerleri:    
2712.90.99.10.00  - - - - - Parafin - 30
2712.90.99.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
       
27.13 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli    
  minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları :    
   - Petrol koku :    
2713.11.00.00.00  - - Kalsine edilmemiş - 20
2713.12.00.00.00  - - Kalsine edilmiş - 20
2713.20  - Petrol bitümeni    
2713.20.00.00.11  - - Penetrasyon asfalt - 20
2713.20.00.00.12  - - Blown - 20
2713.20.00.00.19  - - Diğerleri - 20
2713.90  - Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen     
     yağların diğer kalıntıları :    
2713.90.10.00.00  - - 28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar - 20
   - - Diğerleri    
2713.90.90.00.11  - - - Petrol yağları veya şist yağlarının diğer kalıntıları  - 20
2713.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 20
       
27.14 Tabii bitümen ve tabii asfalt; bitümenli veya yağlı şist ve katran-    
  lı kumlar; asfaltitler ve asfaltlı kayalar :     
2714.10.00.00.00  - Bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar - 20
2714.90  - Diğerleri    
2714.90.00.00.11  - - Tabii bitümen - 20
2714.90.00.00.12  - - Tabii asfalt - 20
2714.90.00.00.13  - - Asfaltlı kayalar - 20
2714.90.00.00.14  - - Asfaltitler - 20
2714.90.00.00.19  - - Diğerleri - 20
       
2715.00.00.00.00 Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral    
  katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs    
  gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar - 20
       
2716.00.00.00.00 Elektrik enerjisi 1000 kWs 15
(1) 15 0C'lik ısıda ölçülmüş.