POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
26.01 Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri (kavrulmuş    
  demir piritleri dahil) :    
   - Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri     
    (kavrulmuş demir piritleri hariç):     
2601.11.00.00.00  - - Aglomere edilmemiş                                                    - 5
2601.12.00.00.00  - - Aglomere edilmiş                                                        - 5
2601.20.00.00.00  - Kavrulmuş demir piritleri                                                     - 5
       
2602.00.00.00.00 Manganez cevherleri ve zenginleştirilmiş manganez cevherleri     
  (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında manganez miktarı     
  %  20 veya daha fazla olan demirli manganez cevherleri ve zen-    
  ginleştirilmiş demirli manganez cevherleri dahil)    - 5
                                                   
2603.00.00.00.00 Bakır cevherleri ve zenginleştirilmiş bakır cevherleri                           - 5
       
2604.00.00.00.00 Nikel cevherleri ve zenginleştirilmiş nikel cevherleri                            - 5
       
2605.00.00.00.00 Kobalt cevherleri ve zenginleştirilmiş kobalt cevherleri                          - 5
       
2606.00.00.00.00 Aluminyum cevherleri ve zenginleştirilmiş aluminyum cevherleri                  - 5
       
2607.00.00.00.00 Kurşun cevherleri ve zenginleştirilmiş kursun cevherleri    - 5
       
2608.00.00.00.00 Çinko cevherleri ve zenginleştirilmiş çinko cevherleri    - 5
       
2609.00.00.00.00 Kalay cevherleri ve zenginleştirilmiş kalay cevherleri    - 5
       
2610.00.00.00.00 Krom cevherleri ve zenginleştirilmiş krom cevherleri - 5
       
2611.00.00.00.00 Tungsten cevherleri ve zenginleştirilmiş tungsten cevherleri  - 5
       
26.12 Uranyum veya toryum cevherleri,zenginleştirilmiş uranyum ve     
  toryum cevherleri:    
2612.10  - Uranyum cevherleri ve zenginleştirilmiş uranyum cevherleri:    
2612.10.10.00.00  - - İçinde ağırlık itibariyle % 5'ten fazla uranyum bulunan uranyum    
       cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları    
       (EURATOM)                                                                       - 5
2612.10.90.00.00  - - Diğerleri                                                          - 5
2612.20  - Toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş toryum cevherleri:    
2612.20.10.00.00  - - Monazit; içinde ağırlık itibariyle % 20' den fazla toryum bulunan    
        urano -torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer    
        toryum cevherleri (EURATOM)                                               - 5
2612.20.90.00.00  - - Diğerleri                                                         - 5
       
26.13 Molibden cevherleri ve zenginleştirilmiş molibden cevherleri:    
2613.10.00.00.00  - Kavrulmuş - 5
2613.90.00.00.00  - Diğerleri  - 5
       
2614.00.00.00.00 Titanyum cevherleri ve zenginleştirilmiş titanyum cevherleri - 5
       
26.15 Niobyum,tantalyum,vanadyum veya zirkonyum cevherleri ve bun -    
  ların zenginleştirilmiş cevherleri:    
2615.10.00.00.00  - Zirkonyum cevherleri ve zenginleştirilmiş zirkonyum cevherleri      - 5
2615.90.00.00.00  - Diğerleri - 5
       
26.16 Kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal    
  cevherleri :    
2616.10.00.00.00  - Gümüş cevherleri ve zenginleştirilmiş gümüş cevherleri  - 5
2616.90.00.00.00  - Diğerleri                                       - 5
       
26.17 Diğer metal cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer metal cevherleri:    
2617.10.00.00.00  - Antimon cevherleri ve zenginleştirilmiş antimon cevherleri  - 5
2617.90.00.00.00  - Diğerleri                            - 5
2618.00.00.00.00 Demir veya çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf  (cüruf     
  kumu) - 10
2619.00 Cüruf, moloz (granüle cüruf hariç), dövme demir kırıntıları ve     
  demir veya çeliğin imalinden elde edilen diğer döküntüler:    
2619.00.20.00.00  - Demir veya manganezin tekrar elde edilmesine uygun döküntüler          - 10
   - Diğerleri     
2619.00.90.00.11  - - Yüksek fırın cürufu - 10
2619.00.90.00.12  - - Diğer cüruflar - 10
2619.00.90.00.13  - - Tufal - 10
2619.00.90.00.14  - - Yüksek fırın tozları  - 10
2619.00.90.00.19  - - Diğerleri  - 10
       
26.20 Arsenik, metaller veya bunların bileşiklerini içeren cüruf, küller ve     
  kalıntılar (demir veya çeliğin imalinden elde edilenler hariç):    
   - Başlıca muhtevası çinko olanlar:     
2620.11.00.00.00  - - Galvanizli matlar                         - 10
2620.19.00.00.00  - - Diğerleri                                 - 10
   - Başlıca muhtevası kurşun olanlar:            
2620.21.00.00.00  - - Kurşunlu benzin tortuları (sludges) ve kurşunlu vuruntuyu     
       önleyici  bileşiklerin tortuları (sludges) - 10
2620.29.00.00.00  - - Diğerleri - 10
2620.30.00.00.00  - Başlıca muhtevası bakır olanlar        - 10
2620.40.00.00.00  - Başlıca muhtevası aluminyum olanlar      - 10
2620.60.00.00.00  - Muhtevası arsenik, civa, talyum veya  bunların karışımlarından     
     (arsenik veya bu metallerin elde edilmesinde ya da  bunların     
    kimyasal bileşiklerinin üretiminde kullanılan türden olanlar)   - 10
   - Diğerleri                                    
2620.91.00.00.00  - - Muhtevası antimon, berilyum, kadmiyum, krom veya bunların    
       karışımlarından olanlar - 10
2620.99  - - Diğerleri:    
2620.99.10.00.00  - - - Başlıca muhtevası nikel olanlar                                 - 10
   - - - Başlıca muhtevası niobyum ve tantalyum olanlar     
2620.99.20.00.11  - - - - Başlıca muhtevası niobyum olanlar  - 10
2620.99.20.00.12  - - - - Başlıca muhtevası tantalyum olanlar  - 10
2620.99.40.00.00  - - - Başlıca muhtevası kalay olanlar                                       - 10
2620.99.60.00.00  - - - Başlıca muhtevası titanyum olanlar                                    - 10
2620.99.95.00.00  - - - Diğerleri                                                             - 10
       
       
26.21 Diğer cüruf ve küller (deniz yosunu "varech" külü dahil);    
  şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar:    
2621.10.00.00.00  - Şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar - 10
   - Diğerleri:    
   - - Pancar melasının muamelesinden elde edilen ham potasyum tuzları:    
2621.90.00.11.00  - - - Ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olanlar - 15
2621.90.00.19.00  - - - Diğerleri - 10
2621.90.00.90.00  - - Diğerleri - 10