POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
2501.00  Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil) ve saf sodyum klorür    
   (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya     
   serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin);     
   deniz suyu:    
2501.00.10.00.00  - Denizsuyu ve tuzla ana suları - 100
   - Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil), saf sodyum klorür (sulu çözelti    
      halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı     
      sağlayan maddeler içersin içermesin):    
2501.00.31.00.00  - - Diğer maddelerin imali için kimyasal değişimlere mahsus olanlar    
        (CI 'den Na 'yı ayırmak gibi)                            - 100
   - - Diğerleri:    
2501.00.51.00.00  - - - Denature veya sınai amaçlara mahsus olanlar (rafine edilecekler dahil)    
          (insanlar veya hayvanlar tarafından tüketilen gıdaların hazırlanmasında    
          veya korunmasında kullanılanlar hariç)           - 100
   - - - Diğerleri:    
2501.00.91.00.00  - - - - İnsanların tüketimine mahsus tuz              - 100
   - - - - Diğerleri :                                                      
2501.00.99.10.00  - - - - - Saf sodyum klorür - 15
2501.00.99.90.00  - - - - - Diğerleri - 100
       
2502.00  Kavrulmamış demir piritleri    
2502.00.00.00.11  - Bakırlı demir piritleri - 5
2502.00.00.00.19  - Diğerleri - 5
       
2503.00 Her nevi kükürt (süblime kükürt, presipite kükürt ve kolloidal     
  kükürt hariç) :    
2503.00.10.00.00  - Ham veya rafine edilmemiş kükürt - 75
   - Diğerleri    
2503.00.90.00.13  - - Rafine edilmiş kükürt - 75
2503.00.90.00.18  - - Diğerleri - 75
       
25.04 Tabii grafit:    
2504.10.00.00.00  - Toz veya flokon halinde - 15
2504.90.00.00.00  - Diğerleri - 15
       
25.05 Her nevi tabii kum (boyanmış olsun olmasın, 26. fasıldaki    
  metal içeren kumlar hariç) :    
2505.10.00.00.00  - Silisli kumlar ve kuvarslı kumlar - 15
2505.90  - Diğerleri    
2505.90.00.00.11  - - Killi ve beyaz killi (kaolinli) kumlar - 15
2505.90.00.00.12  - - Feldispatlı kumlar - 15
2505.90.00.00.19  - - Diğerleri - 15
       
25.06 Kuvars (tabii kumlar hariç); kuvarzit, kabaca yontulmuş veya    
  testere ile yahut başka surette [dikdörtgen şeklindeki (kare dahil),    
  bloklar veya kalın dilimler halinde] sadece kesilmiş olsun olmasın:    
2506.10  - Kuvars    
2506.10.00.00.11  - - Ham kuvars - 15
2506.10.00.00.14  - - Mikromize kuvars (10-20- mikron çaplı) - 15
2506.10.00.00.18  - - Diğerleri - 15
   - Kuvarzit    
2506.20.00.00.11  - -  Ham veya kabaca yontulmuş - 15
2506.20.00.00.19  - -  Diğerleri - 15
       
2507.00 Kaolin ve diğer kaolinli killer (kalsine edilmiş olsun olmasın):    
   - Kaolin    
2507.00.20.00.11  - - Ham kaolin - 20
2507.00.20.00.18  - - Diğerleri - 20
   - Diğer kaolinli killer     
2507.00.80.00.11  - - Ham kaolinli killer - 20
2507.00.80.00.12  - - Öğütülmüş kaolinli killer - 20
       
25.08 Diğer killer (68.06 Pozisyonundaki genleştirilmiş killer hariç),     
  andaluzit, siyanit ve silimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın);     
  mülit; şamot veya dinas toprakları:    
2508.10  - Bentonit     
2508.10.00.00.11  - - Öğütülmüş bentonit - 20
2508.10.00.00.12  - - Öğütülmemiş bentonit - 20
2508.30.00.00.00  - Ateş kili - 20
2508.40.00.00.00  - Diğer killer - 20
2508.50  - Andaluzit, siyanit ve silimanit    
2508.50.00.00.11  - - Andaluzit - 20
2508.50.00.00.12  - - Siyanit (disten) - 20
2508.50.00.00.13  - - Silimanit - 20
2508.60  - Mülit :    
2508.60.00.10.00  - - Siliko-alumin ve silisli ateş toprağı - 20
2508.60.00.90.00  - - Diğerleri - 20
2508.70.00.00.00  - Şamot ve dinas toprakları - 20
       
2509.00 Tebeşir    
2509.00.00.00.11 - Saf tebeşir - 25
2509.00.00.00.19 - Diğerleri - 25
       
25.10 Tabii kalsiyum fosfatlar; tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar ve     
  fosfatlı tebeşirler:    
2510.10  - Öğütülmemiş :    
2510.10.00.10.00  - - Tabii aluminyum-kalsiyum fosfatlar - 10
   - - Diğerleri     
2510.10.00.90.11  - - - Tabii kalsiyum fosfatlar  - Muaf
2510.10.00.90.12  - - - Apatit ve fosfatlı tebeşirler - Muaf
2510.20  - Öğütülmüş :    
   - - Tabii kalsiyum fosfatlar; tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar     
2510.20.00.10.11  - - - Tabii kalsiyum fosfatlar  - 10
2510.20.00.10.12  - - - Tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar  - 10
2510.20.00.90.00  - - Diğerleri - Muaf
       
25.11  Tabii baryum sülfat (barit) ; tabii baryum karbonat (witherithe)    
   (kalsine edilmiş olsun olmasın) (28.16 pozisyonundaki baryum     
   oksit hariç):    
2511.10  - Tabii baryum sülfat (barit)    
2511.10.00.00.11  - - Ham baryum sülfat - 40
2511.10.00.00.12  - - Öğütülmüş baryum sülfat - 40
2511.10.00.00.13  - - Mikronize edilmiş baryum sülfat - 40
2511.20.00.00.00  - Tabii baryum karbonat (witherithe) - 40
       
2512.00  Belirgin yoğunluğu bir veya daha az olan silisli fosil unları    
   (kiselgur, tripolit, diatomit gibi) ve benzeri silisli topraklar    
   (kalsine edilmiş olsun olmasın)    
2512.00.00.00.11  - Tripolit - 25
2512.00.00.00.12  - Diatomit - 25
2512.00.00.00.13  - Kiselgur - 25
2512.00.00.00.19  - Diğerleri - 25
       
25.13 Sünger taşı; zımpara taşı; tabii korindon, tabii Süleyman taşı (garnet) ve     
  diğer tabii aşındırıcılar (termik işlem görmüş olsun olmasın):    
2513.10.00.00.00  - Sünger taşı - 25
2513.20  - Zımpara taşı, tabii korindon, tabii Süleyman taşı ve diğer aşındırı-    
     cılar :    
2513.20.00.00.11  - - Zımpara taşı (toz veya çaplı taneler halinde) - 25
2513.20.00.00.12  - - Tabii korindon - 25
2513.20.00.00.13  - - Süleyman taşı - 25
2513.20.00.00.19  - - Diğerleri - 25
       
2514.00.00.00.00 Kayagan taşı (arduvaz), [kabaca yontulmuş veya testere ile    
  yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar     
  veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın] - 25
       
25.15 Mermer, traverten, ekosin ve belirgin yoğunluğu 2,5 veya daha    
  fazla olan yontulmaya veya inşaata elverişli kireçli taşlar, su    
  mermeri [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette    
  dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde    
  sadece kesilmiş olsun olmasın]:    
   - Mermer ve traverten:    
2515.11.00.00.00  - - Ham veya kabaca yontulmuş - 25
2515.12.00.00.00  - - Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil)     
        bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş  - 25
2515.20  - Ekosin ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer kireçli taşlar;      
     su mermeri    
2515.20.00.00.11  - - Ekosin - 25
2515.20.00.00.12  - - Su mermeri - 25
2515.20.00.00.19  - - Diğerleri - 25
       
25.16 Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer    
  taşlar [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette     
  dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler    
  halinde sadece kesilmiş olsun olmasın] :    
   - Granit:    
2516.11.00.00.00  - - Ham veya kabaca yontulmuş - 25
2516.12.00.00.00  - - Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil)    
        bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş - 25
2516.20.00.00.00  - Gre - 25
2516.90.00.00.00  - Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar - 25
       
25.17 Çakıl taşı, kırılmış veya ezilmiş taşlar (genellikle yolların veya    
  demir yollarının betonaj ve döşemesinde veya diğer balastlama    
  işlerinde kullanılan türden), çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı    
  (termik işlem görmüş olsun olmasın); cüruf, moloz veya benzeri    
  sanayi artıkları makadamı (bu pozisyonun ilk kısmında belirtilen     
  maddelerle birlikte olsun olmasın); katranlı makadam; 25.15 ve     
  25.16 pozisyonlarındaki taşların granül, parçacık ve tozları    
   (termik işlem görmüş olsun olmasın):    
2517.10  - Çakıl taşı, kırılmış veya ezilmiş taşlar (genellikle yolların veya    
      veya demiryollarının betonaj ve döşemesinde veya diğer balast-    
      lama işlerinde kullanılan türden),çakmak taşı ve yassı iri çakıl     
      taşı (termik işlem görmüş olsun olmasın):    
   - - Çakıl taşı, çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı :    
2517.10.10.10.00  - - - Çakmak taşı - 25
   - - - Diğerleri    
2517.10.10.90.11  - - - - Çakıl taşı - 25
2517.10.10.90.12  - - - - Yassı iri çakıl taşı  - 25
2517.10.20.00.00  - - Kireç taşı , dolomit ve diğer kalkerli taşlar (kırılmış veya ezilmiş) - 25
   - - Diğerleri    
2517.10.80.00.11  - - - Mıcır - 25
2517.10.80.00.19  - - - Diğerleri - 25
2517.20  - Cüruf, moloz veya diğer sanayi artıkları makadamı (2517.10 alt    
     pozisyonunda belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın)    
2517.20.00.00.11  - - Moloz - 25
2517.20.00.00.19  - - Diğerleri - 25
2517.30.00.00.00  - Katranlı makadam - 25
   - 25. 15 veya 25.16 Pozisyonlarındaki taşların granül, parçacık ve    
     tozları (termik işlem görmüş olsun olmasın):    
2517.41.00.00.00  - - Mermerin granül, parçacık ve tozları - 25
2517.49.00.00.00  - - Diğerleri - 25
       
25.18 Dolomit (kalsine edilmiş veya sinterlenmiş olsun olmasın);     
  [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette     
  dikdörtgen şeklindeki (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler     
  halinde sadece kesilmiş dolomit dahil]; dolomit ateş tuğlası harcı:    
2518.10  - Kalsine edilmemiş veya sinterlenmemiş dolomit    
2518.10.00.00.11  - - Öğütülmüş ham dolomit - 25
2518.10.00.00.19  - - Diğer ham dolomitler - 25
2518.20  - Kalsine edilmiş veya sinterlenmiş dolomit    
2518.20.00.00.11  - - Öğütülmüş kalsine dolomit - 25
2518.20.00.00.19  - - Diğer kalsine dolomitler - 25
2518.30.00.00.00  - Dolomit ateş tuğlası harcı - 25
       
25.19 Tabii magnezyum karbonat (magnezit) ;erimiş manyezi; tamamen     
  yanmış (sinterlenmiş) manyezi (sinterleme işleminden evvel ilave     
  edilmiş az miktarda diğer oksitleri içersin içermesin); diğer     
  magnezyum oksit (saf olsun olmasın):    
2519.10.00.00.00  - Tabii magnezyum karbonat (magnezit) - 25
2519.90  - Diğerleri:    
   - - Magnezyum oksit (kalsine edilmiş tabii magnezyum karbonat hariç)    
2519.90.10.00.11  - - - Saf magnezyum oksit - 25
2519.90.10.00.12  - - - Saf olmayan magnezyum oksit - 25
   - -Tamamen yanmış (sinterlenmiş) manyezi    
2519.90.30.00.11  - - - Deniz suyu sinter manyezi - 25
2519.90.30.00.19  - - - Diğerleri - 25
   - - Diğerleri    
2519.90.90.00.11  - - - Kalsine edilmiş manyezi - 25
2519.90.90.00.12  - - - Elektro fused (elektro erğitilmiş ) manyezi - 25
2519.90.90.00.13  - - - Magnezit krom speneli - 25
2519.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 25
       
25.20 Alçı taşı; anhidrit; alçılar (kalsine alçı taşı veya kalsiyum sülfattan    
  ibaret olanlar) (boyanmış veya az miktarda donmayı hızlandırıcı    
  veya yavaşlatıcılar ilave edilmiş olsun olmasın) :    
2520.10.00.00.00  - Alçı taşı; anhidrit - 25
2520.20  - Alçılar:    
2520.20.00.10.00  - - Dişçilikte kullanılan alçılar - 30
   - - Diğerleri:    
2520.20.00.90.11  - - - Tıpta kullanılan alçılar - 25
2520.20.00.90.19  - - - Diğerleri - 25
2521.00.00.00.00 Kastin; kireç taşı ve diğer kireçli taşlar (kireç ve çimento    
  imalinde kullanılan türde olanlar) - 25
       
25.22 Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su aItında sertleşen kireç    
  (28.25 pozisyonundaki kalsiyum oksit ve hidroksit hariç):    
2522.10.00.00.00  - Sönmemiş kireç - 25
2522.20.00.00.00  - Sönmüş kireç - 25
2522.30.00.00.00  - Su altında sertleşen kireç - 25
       
25.23 Portland çimentosu, şaplı çimento ("ciment fondu"), cüruf    
  çimentosu, süper sülfat çimentosu ve benzeri su altında sertleşen    
  çimentolar (boyanmış veya klinker şeklinde olsun olmasın):    
2523.10.00.00.00  - Klinker - 25
   - Portland çimentosu:    
2523.21  - - Beyaz çimento (suni olarak renklendirilmiş olsun olmasın)    
2523.21.00.00.11  - - - Ambalajlanmış olanlar - 40
2523.21.00.00.19  - - - Diğerleri - 40
2523.29  - - Diğerleri    
2523.29.00.00.11  - - - Ambalajlanmış olanlar - 25
2523.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
2523.30  - Şaplı çimento    
2523.30.00.00.11  - - Ambalajlanmış olanlar - 25
2523.30.00.00.19  - - Diğerleri - 25
2523.90  - Su altında sertleşen diğer çimentolar:    
2523.90.00.00.11  - - Ambalajlanmış olanlar - 25
2523.90.00.00.19  - - Diğerleri - 25
       
25.24 Amyant (asbest) :    
2524.10.00.00.00  - Krosidolit - 15
2524.90  - Diğerleri :    
2524.90.00.00.11  - - Amosite - 15
2524.90.00.00.12  - - Antophylite - 15
2524.90.00.00.13  - - Actinolite - 15
2524.90.00.00.14  - - Tremolite - 15
2524.90.00.00.15  - - Chrysotile - 15
2524.90.00.00.19  - - Diğerleri - 15
       
25.25 Mika (düzensiz ince tabakalar halinde yarılmış olanlar dahil)    
  mika döküntüleri :    
2525.10.00.00.00  - Ham mika ve düzensiz yaprak veya ince tabakalar halinde     
     yarılmış mika - 20
2525.20.00.00.00  - Mika tozu - 20
2525.30.00.00.00  - Mika döküntüleri - 20
       
25.26 Tabii steatit (sabun taşı) [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut    
  başka surette dikdörtgen şeklindeki (kare dahil) bloklar veya     
  kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]; talk:    
2526.10.00.00.00  - Ezilmemiş, toz haline getirilmemiş - 50
2526.20.00.00.00  - Ezilmiş veya toz haline getirilmiş - 50
       
[25.27]      
       
2528.00.00.00.00 Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun    
  olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç); tabii borik    
  asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H3BO3 oranı % 85 'ten     
  fazla olmayan) - 25
       
25.29 Feldispat; lösit; nefelin ve nefelin siyenit ; florspat:    
2529.10  - Feldispat    
2529.10.00.00.11  - - Ham feldispat - 25
2529.10.00.00.12  - - Öğütülmüş feldispat - 25
2529.10.00.00.13  - - Flote edilmiş feldispat - 25
2529.10.00.00.19  - - Diğerleri - 25
   - Florspat:    
2529.21.00.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 97 veya daha az kalsiyum florür içerenler - 25
2529.22.00.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 97 'den fazla kalsiyum fIorür içerenler - 25
2529.30.00.00.00  - Lösit; nefelin ve nefelin siyenit  - 25
       
25.30 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mineral    
   maddeler :    
2530.10  - Vermikülit, perlit ve kloritler (genleştirilmemiş) :    
2530.10.00.00.11  - - Vermikülit - 25
2530.10.00.00.19  - - Diğerleri - 25
2530.20  - Kieserit, epsomit (tabii magnezyum sülfatlar)    
2530.20.00.00.11  - - Kieserit - 25
2530.20.00.00.12  - - Epsomit  - 25
2530.90  - Diğerleri:    
   - - Lüle taşı (tabii veya aglomere)    
2530.90.00.10.11  - - - Tabii lüle taşı - 5
2530.90.00.10.12  - - - Aglomere lüle taşı - 5
   - - Diğerleri:     
2530.90.00.90.11  - - - Kalsine edilmiş veya birbirleriyle karıştırılmış toprak boyalar - 25
2530.90.00.90.19  - - - Diğer toprak boyalar - 25
2530.90.00.90.21  - - - Siyah kehribar (oltu taşı) - 25
2530.90.00.90.29  - - - Diğer kehribarlar - 25
2530.90.00.90.32  - - - Zirkonyum silikat (mikronize) - 25
2530.90.00.90.33  - - - Tabi sodyum sülfat - 25
2530.90.00.90.34  - - -  Stronsiyum sülfat (selestin) - 25
2530.90.00.90.35  - - - Tabi arsenik sülfürler - 25
2530.90.00.90.36  - - - Tabi kriolit - 25
2530.90.00.90.37  - - - Tabi şiolit - 25
2530.90.00.90.39  - - - Diğerleri - 25