İÇİNDEKİLER
BÖLÜM I
CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER
Fasıl No:
1 Canlı hayvanlar...............................................................................
2 Etler ve yenilen sakatat...................................................................
3 Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan 
diğer omurgasız hayvanlar……………………………………………….
4 Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal;
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir
hayvansal menşeli ürünler………………………………………………….
5 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal
menşeli ürünler ..............................................................................
BÖLÜM II
BİTKİSEL ÜRÜNLER
6 Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme
çiçekler ve süs yaprakları………………………………………………….
7 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular..........................................
8 Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin
 ve kavunların ve karpuzların kabukları………………………………………....
9 Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat. ..............................................
10 Hububat.........................................................................................
11 Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni.................
12 Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar;
sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem………..
13 Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar...........................
14 Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler...................................
BÖLÜM III
HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR
VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ;
HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR;
HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR
15 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma
ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar……………..
BÖLÜM IV
GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ
İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN
İŞLENMİŞ MADDELER
16 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su 
omurgasızlarının müstahzarları………………………………………….
17 Şeker ve şeker mamulleri.................................................................
18 Kakao ve kakao müstahzarları..........................................................
19 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri...........
20 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer
kısımlarından elde edilen müstahzarlar……………………………………..
21 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları......................................................
22 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke........................................................
23 Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için 
hazırlanmış kaba yemler…………………………………………………
24 Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler..................................
BÖLÜM V
MİNERAL MADDELER
Fasıl No:
25 Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento...................
26 Metal cevherleri, cüruf ve kül.. ..........................................................
27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından 
elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar......................
BÖLÜM VI
KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ
28 Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin;
nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik
bileşikleri…………………………………………………………………….
29 Organik kimyasal ürünler.................................................................
30 Eczacılık ürünleri............................................................................
31 Gübreler.........................................................................................
32 Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri;
boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar
ve vernikler; macunlar; mürekkepler………………………………………
33 Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet 
müstahzarları............................................................................
34 Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları,
yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar,
temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her
türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar,
"dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları……………………
35 Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler;
tutkallar; enzimler………………………………………………………….
36 Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler;
piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler…………………………………..
37 Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya................................
38 Muhtelif kimyasal maddeler...............................................................
BÖLÜM VII
PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ
39 Plastikler ve mamulleri...................................................................... 
40 Kauçuk ve kauçuktan eşya................................................................
BÖLÜM VIII
HAM POSTLAR VE DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU  
MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE
KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE
BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL
EŞYA (İPEK BÖCEĞİ BAĞIRSAĞI HARİÇ)
41 Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler....................................
42 Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat 
eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından 
mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç)…………………………..
43  Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri..............................
BÖLÜM IX
AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE 
MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA 
ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER;
SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI
Fasıl No:
44 Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü.....................................................
45 Mantar ve mantardan eşya.................................................................
46 Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden 
mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası………………………………………
BÖLÜM X
ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI
VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, 
KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ
47 Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış
kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)…………………………………………
48 Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya.......... Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya..........
49 Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer
mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar................................
BÖLÜM XI
DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN
MAMUL EŞYA
50 İpek.................................................................................................
51 Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat
52 Pamuk.............................................................................................
53 Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden
54 Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler.......
55 Sentetik ve suni devamsız lifler...........................................................
56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, 
kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya……………………………………..
57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları............
58 Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya 
elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; 
işlemeler…………………………………………………………………………..
59 Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya
elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya…………
60 Örme eşya.......................................................................................
61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı.........................................................
62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı ................................................
63 Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar;
kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden
kullanılmış eşya; paçavralar……………………………………………………
BÖLÜM XII
AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ
ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR,
KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI;
HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA;
YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA
64 Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı.............
65 Başlıklar ve aksamı.. ........................................................................
66 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar,
kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı………………………………………
67 Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; 
yapma çiçekler; insan saçından eşya.................................................
BÖLÜM XIII
TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ
MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ;
CAM VE CAM EŞYA
Fasıl No:
68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya..........
69 Seramik mamulleri............................................................................
70 Cam ve cam eşya ............................................................................
BÖLÜM XIV
TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI
KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ 
METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL
EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR
71 Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli
metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul
eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar……………………………….
BÖLÜM XV
ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
72 Demir ve çelik..................................................................................
73 Demir veya çelikten eşya..................................................................
74 Bakır ve bakırdan eşya......................................................................
75 Nikel ve nikelden eşya......................................................................
76 Aluminyum ve aluminyumdan eşya....................................................
77 (Armonize Sistem Nomanklatürü'nde ileride kullanılmak 
amacıyla saklı tutulmuştur.)
78 Kurşun ve kurşundan eşya................................................................
79 Çinko ve çinkodan eşya....................................................................
80 Kalay ve kalaydan eşya.....................................................................
81 Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya......................................
82 Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi
metallerden bunların aksam ve parçaları………………………………………….
83 Adi metallerden çeşitli eşya...............................................................
BÖLÜM XVI
MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK 
MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES
KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE
MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES
KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ
TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR; BUNLARIN
AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI
84 Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve 
aletler; bunların aksam ve parçaları………………………………………………
85 Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses
kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar;
televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen
görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların
aksam, parça ve aksesuarı………………………………………………………..
BÖLÜM XVII
NAKİL VASITALARI
86 Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve 
bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik 
olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları………………………………..
87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve 
diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı……………………………
88 Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar..................... Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar.....................
89 Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar................................................
BÖLÜM XVIII
OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ,
KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA 
CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK
ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
Fasıl No:
90 Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet 
ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, 
parça ve aksesuarı………………………………………………………………
91 Saatler ve bunların aksam ve parçaları................................................
92 Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı...............................
BÖLÜM XIX
SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM,
PARÇA VE AKSESUARI
93 Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı...................
BÖLÜM XX
MUHTELİF MAMUL EŞYA
94 Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak 
takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam
lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri;
 prefabrik yapılar………………………………………………….
95 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça
ve aksesuarı……………………………………………………………..
96 Çeşitli mamul eşya...........................................................................
BÖLÜM XXI
SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR
97 Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar.....................................
98 Akit taraflarca, özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.
99 Özel amaçlı gümrük tarife istatistik pozisyonları