TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
     Tarifenin uygulanmasında aşağıdaki kurallara uyulacaktır:
     1. Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları sadece gösterici niteliktedir; yasal amaçlar için eşyanın tarifedeki 
         yerinin saptanması, pozisyon metinlerine, ilgili herhangi bir bölüm veya fasıl notuna ve bu  pozisyonlar 
         veya notlar hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki kurallara göre yapılır.
     2. (a) Tarifenin belirli bir pozisyonunda  herhangi bir eşyaya yapılan bir atıf, bu eşyanın imali bitirilmemiş veya  
             aksamı tamamlanmamış olanlarını da kapsar. Şu kadar ki, bu gibi imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış 
             eşyanın gümrüğe sunulduğunda, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşyanın ayırdedici  niteliğini içermesi 
             gerekir. Böyle bir atıf, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşya ile, yukarıdaki hükme göre
              böyle sayılan eşyanın sökülerek veya monte edilmeden getirilmiş olanlarını da içine alır.
         (b) Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir maddeye yapılan atıf, bu maddenin karışımlarını,
              bileşimlerini ve diğer maddelerle birleştirilmiş veya karıştırılmış hallerini de içine alır. Aynı şekilde, 
              belirli bir maddeden mamul bir eşyaya yapılan herhangi bir atıf, tamamen veya kısmen bu maddeden 
              mamul eşyayı da içine alır. Birden fazla maddeden meydana gelen eşyanın tarifedeki yeri,
              aşağıda (3) numaralı kuralda belirtilen prensiplere göre saptanır.
     3. (2-b) Numaralı kuralın uygulanması nedeniyle veya başka herhangi bir nedenle eşyanın ilk bakışta iki 
         veya daha fazla pozisyonda sınıflandırılabilmesi halinde o eşyanın tarifedeki yerinin saptanması 
         aşağıdaki şekilde yapılır:
         (a) Eşyayı en özel şekilde tanımlayan pozisyon, daha genel şekilde tanımlayan pozisyona göre öncelik 
              alır. Bununla beraber, iki veya daha fazla pozisyonun  her birinin,  birbirleriyle karıştırılmış veya
              birleştirilmiş eşyanın sadece birine ya da perakende satılacak hale getirilmiş takımın sadece bir 
              parçasına atıfta bulunması halinde, bu pozisyonların, pozisyonların birisi eşyanın tam ve kesin 
              tanımını verse bile, sözkonusu eşyayı eşit derecede özel şekilde tanımladığı mütaala edilir.
         b) (3-a) Kuralının uygulanmasıyla, tarifedeki yeri tayin edilemeyen bileşik ürünlerin ve çeşitli 
             maddelerden oluşan veya çeşitli eşyanın birleşmesiyle meydana gelen mamuller ile perakende
              satılacak hale  getirilmiş takım halinde bulunan eşyanın tarifedeki yeri, bunlara esas niteliğini 
             veren madde veya eşya saptanabildiği takdirde buna göre bulunur.
         (c) (3-a) veya (3-b) kuralları uyarınca tarifedeki yeri saptanamayan eşya, her biri geçerli olabilecek
              pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda mütalaa edilecektir.
     4. Yukarıdaki Kurallara uygun olarak sınıflandırılmayan eşya, bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın 
         bulunduğu pozisyonda sınıflandırılır.
     5. Yukarıda belirtilen hükümlere ilaveten, aşağıdaki eşya konusunda şu kurallar uygulanır:
         (a) Fotoğraf makinası mahfazası, müzik aleti mahfazası, silah mahfazası, çizim aleti kutuları, kolye 
              kutuları ve benzeri kutular, özellikle belli bir eşyaya veya takım halindeki eşyaya göre şekil verilmiş 
              veya bu eşyaya uygun olarak yapılmış olup uzun süre kullanılmaya uygun ve ait oldukları eşya ile 
              birlikte ithal edilen kutular, normal olarak bu eşya ile birlikte satılan türde iseler, beraber satıldıkları 
              eşya ile birlikte sınıflandırılırlar. Ancak bu Kural, bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olan 
              eşyaya uygulanmaz.
         (b) Yukarıda 5 (a) kuralındaki hükümler saklı kalmak şartıyla, içindeki eşya ile birlikte sunulan ambalaj
              maddeleri ve ambalaj mahfazaları bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj 
              maddeleri olmaları şartıyla bu eşya ile beraber sınıflandırılırlar. Bununla beraber, bu tür ambalaj 
              maddeleri veya ambalaj mahfazalarının, sürekli kullanıma elverişli olduklarının açıkça belli olması 
              halinde bu hüküm uygulanmaz.
     6. Yasal amaçlar için, eşyanın bir pozisyonun alt pozisyonlarında sınıflandırılması, sadece aynı seviyedeki
         alt pozisyonların mukayese edilebilirliği dikkate alınarak, bu alt pozisyonlardaki şartlar ile bu pozisyonla
         ilgili alt pozisyon notlarına ve gerekli değişiklikler yapılmış olarak, yukarıdaki kurallara göre
          saptanacaktır. 
         Metinde aksi belirtilmedikçe bu kuralın tatbikinde,  ilgili Bölüm ve Fasıl Notları da, uygulanır.