İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli
AÇIKLAMALAR
A -
1. SÜTUN : "POZİSYON NUMARASI"
                  İstatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sütununda 12 rakamlı
                  kod kullanılmıştır. İlk altı rakam Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar AB'nin
                  Kombine Nomanklatür kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan
                  pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 nci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kulla-
                  nılmıştır.
                  1 2 3 4    5 6                   7 8                         9 10                     11 12
                  AS Nomanklatür          Kombine                   Milli alt                  İstatistik
                        Kodu                   Nomanklatür            açılım kodu                 kodu
                                                       Kodu
2. SÜTUN : "EŞYANIN TANIMI"
                  Bu sütunda, Armonize Sistem Nomanklatürünün pozisyon ve alt pozisyonları ile Kombine Noman-
                  klatür ayırımları, milli ihtiyaçlar için açılan alt pozisyonlar ve istatistik pozisyonları gösterilmiştir.
3. SÜTUN : "ÖLÇÜ BİRİMİ"
                  Bu sütunda Avrupa Birliği Kombine Nomanklatüründeki ölçü birimleri aynen alınmış olup, tekstil  
                  fasıllarında çift ölçü birimi kullanılmıştır.
4. SÜTUN : "KANUNİ VERGİ HADDİ"
Bu sütunda,14.05.1964 tarih ve 474 sayılı Kanun ile tesbit edilen vergi hadleri gösterilmiştir.  
Uygulamada, sadece listelerdeki "Poziyon No" , "Eşyanın Tanımı" ve "Ölçü Birimleri" 
sütunları esas alınacaktır.
B- 
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bu BKK ile yapılan değişikliklerle getirilen hükümlere uymayan
Bağlayıcı Tarife Bilgileri bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.